Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Kłodawy (PLH220007).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kłodawy (PLH220007)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Kłodawy (PLH220007 2 ), obejmujący obszar 10,51 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA KŁODAWY (PLH220007)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 703038,26 470300,64
2 703030,96 470323,60
3 703037,31 470346,31
4 703016,74 470369,53
5 702995,02 470324,19
6 702997,47 470297,85
7 702963,71 470211,00
8 702959,83 470134,70
9 702937,37 470057,85
10 702944,58 470054,64
11 702914,12 470033,34
12 702891,87 469981,32
13 702862,09 469932,57
14 702851,30 469927,99
15 702844,43 469926,03
16 702848,03 469902,80
17 702812,47 469868,58
18 702812,40 469862,94
19 702840,62 469857,01
20 702834,35 469801,77
21 702832,04 469783,97
22 702831,42 469779,17
23 702823,05 469758,25
24 702827,68 469747,10
25 702841,46 469713,89
26 702873,27 469658,23
27 702876,86 469654,30
28 702879,19 469651,75
29 702908,42 469619,73
30 702909,11 469616,51
31 702916,37 469582,49
32 702924,74 469516,37
33 702908,42 469479,96
34 702900,05 469446,90
35 702847,74 469390,41
36 702833,93 469360,27
37 702833,72 469355,78
38 702842,09 469337,16
39 702835,61 469318,54
40 702813,22 469303,68
41 702800,50 469302,19
42 702789,99 469300,96
43 702780,41 469299,52
44 702783,72 469288,40
45 702789,67 469268,46
46 702790,94 469264,99
47 702792,20 469261,55
48 702792,88 469259,34
49 702834,59 469123,87
50 702853,83 469061,36
51 702873,41 468983,83
52 702869,94 468980,55
53 702852,70 468964,22
54 702837,97 468933,91
55 702834,79 468923,75
56 702843,01 468925,69
57 702918,32 468946,58
58 702927,94 468949,25
59 702940,92 468945,27
60 702983,75 468966,74
61 702987,92 468967,57
62 702983,71 468974,78
63 702969,16 468995,39
64 702966,48 468999,19
65 702968,73 469005,93
66 702973,26 469019,50
67 702963,25 469048,97
68 702956,70 469098,12
69 702955,69 469105,68
70 702955,25 469108,99
71 702935,70 469144,81
72 702959,43 469178,51
73 702960,11 469179,48
74 702966,50 469204,66
75 702950,29 469222,70
76 702947,97 469225,27
77 702944,85 469228,74
78 702907,69 469269,14
79 702878,60 469313,16
80 702856,66 469346,37
81 702918,09 469445,00
82 702930,92 469465,61
83 702972,36 469510,71
84 702938,56 469564,05
85 702941,71 469572,80
86 702956,11 469594,53
87 702953,30 469606,99
88 702965,51 469617,27
89 702962,17 469634,05
90 702961,73 469636,27
91 702958,82 469650,90
92 702915,33 469694,23
93 702913,89 469707,51
94 702903,84 469799,90
95 702927,68 469823,29
96 702932,46 469834,86
97 702917,37 469923,82
98 702927,21 469927,08
99 702947,18 469933,71
100 702959,03 469979,26
101 702994,80 470026,30
102 702995,40 470032,00
103 702995,93 470036,99
104 702998,94 470061,55
105 702993,53 470083,51
106 703032,99 470113,63
107 703035,54 470137,79
108 703017,46 470155,70
109 703017,99 470177,46
110 703018,12 470182,66
111 703032,72 470200,90
112 703037,72 470212,50
113 703039,91 470226,34
114 703036,13 470240,69
115 703040,22 470286,61
116 703038,26 470300,64
________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA KŁODAWY (PLH220007)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA KŁODAWY (PLH220007)

Lp. Kod1) Nazwa
1 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
2 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
3 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022
Ustawa o legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy .

Krzysztof Koślicki 04.01.2022