Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Dz.U.2021.211
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 27 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 82 i 1459) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w "BRANŻY BUDOWLANEJ (BUD)" po pozycji dotyczącej zawodu "Technik budowy dróg" o symbolu cyfrowym 311216 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik dekarstwa" o symbolu cyfrowym 311221 w brzmieniu:
Technik dekarstwa 311221 IV budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X X BUD.03.

Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

3 X
BUD.27.

Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów

4 X
2) w "BRANŻY ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNEJ (ELM)" po pozycji dotyczącej zawodu "Technik mechatronik" o symbolu cyfrowym 311410 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik robotyk" o symbolu cyfrowym 311413 w brzmieniu:
Technik robotyk 311413 V gospodarki X ELM.07.

Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

4 X
ELM.08.

Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

5 X
3) w "BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ (FRK)" po pozycji dotyczącej zawodu "Fryzjer" o symbolu cyfrowym 514101 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Podolog" o symbolu cyfrowym 323014 w brzmieniu:
Podolog 323014 V gospodarki 2* FRK.05.

Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

5 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej
4) w "BRANŻY GÓRNICZO-WIERTNICZEJ (GIW)" w kolumnie zatytułowanej "Minister właściwy dla zawodu - minister właściwy do spraw:" w pozycji dotyczącej zawodu:
a) "Górnik eksploatacji otworowej" o symbolu cyfrowym 811301 wyraz "energii" zastępuje się wyrazami "gospodarki złożami kopalin",
b) "Górnik eksploatacji podziemnej" o symbolu cyfrowym 811101 wyraz "energii" zastępuje się wyrazami "gospodarki złożami kopalin",
c) "Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż" o symbolu cyfrowym 811102 wyraz "energii" zastępuje się wyrazami "gospodarki złożami kopalin",
d) "Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny" o symbolu cyfrowym 811112 wyraz "energii" zastępuje się wyrazami "gospodarki złożami kopalin",
e) "Operator maszyn i urządzeń przeróbczych" o symbolu cyfrowym 811205 wyraz "energii" zastępuje się wyrazami "gospodarki złożami kopalin",
f) "Technik górnictwa odkrywkowego" o symbolu cyfrowym 311701 wyraz "energii" zastępuje się wyrazami "gospodarki złożami kopalin",
g) "Technik górnictwa otworowego" o symbolu cyfrowym 311702 wyraz "energii" zastępuje się wyrazami "gospodarki złożami kopalin",
h) "Technik górnictwa podziemnego" o symbolu cyfrowym 311703 wyraz "energii" zastępuje się wyrazami "gospodarki złożami kopalin",
i) "Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny" o symbolu cyfrowym 311709 wyraz "energii" zastępuje się wyrazami "gospodarki złożami kopalin",
j) "Technik przeróbki kopalin stałych" o symbolu cyfrowym 311706 wyraz "energii" zastępuje się wyrazami "gospodarki złożami kopalin",
k) "Technik wiertnik" o symbolu cyfrowym 311707 wyraz "środowiska" zastępuje się wyrazami "środowiska, gospodarki złożami kopalin",
l) "Wiertacz" o symbolu cyfrowym 811305 wyraz "środowiska" zastępuje się wyrazami "środowiska, gospodarki złożami kopalin";
5) w "BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)" pozycja dotycząca zawodu "Opiekun medyczny" o symbolu cyfrowym 532102 otrzymuje brzmienie:
Opiekun medyczny 532102 V zdrowia 1,5* MED.14.

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

5 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej
6) w "BRANŻY PRZEMYSŁU MODY (MOD)" po pozycji dotyczącej zawodu "Technik przemysłu mody" o symbolu cyfrowym 311941 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik stylista" o symbolu cyfrowym 311946 w brzmieniu:
Technik stylista 311946 IV gospodarki X X MOD.03.

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

3 X
MOD.15.

Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

4 X
§  2. 
1.  W przypadku zawodu "Opiekun medyczny", w którym wyodrębniono kwalifikację "MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej", do słuchaczy lub uczestników, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpoczęli naukę odpowiednio w szkołach policealnych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do zakończenia cyklu kształcenia.
2.  Od roku szkolnego 2021/2022 w szkołach policealnych nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodzie "Opiekun medyczny", w którym wyodrębniono kwalifikację "MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej". Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.211

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Data aktu: 27/01/2021
Data ogłoszenia: 01/02/2021
Data wejścia w życie: 01/09/2021