Nadanie statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Polskiej Organizacji Turystycznej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. poz. 65, z 2002 r. poz. 978, z 2003 r. poz. 1218, z 2005 r. poz. 1808 oraz z 2006 r. poz. 143).
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Rozdział  1

Szczegółowy zakres działania Polskiej Organizacji Turystycznej

§  1. 
Polska Organizacja Turystyczna działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu, zwanego dalej "statutem".
§  2. 
Cele i zadania określone w ustawie Polska Organizacja Turystyczna realizuje w szczególności poprzez:
1)
przygotowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych oraz organizowanie stoisk narodowych na targach turystycznych, wystaw, pokazów, kongresów i seminariów, jak również upowszechnianie wiedzy o Polsce jako kraju atrakcyjnym turystycznie, w szczególności za pośrednictwem Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, o których mowa w § 16;
2)
przeprowadzanie analiz statystycznych i marketingowych, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu turystyki;
3)
promowanie polskiej turystyki w szczególności przez inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie wydarzeń, w tym turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, naukowych i sportowych, oraz wspieranie działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje, których działania mają wpływ na promocję turystyki w kraju i za granicą;
4)
zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie oraz wspomaganie prac nad utworzeniem i rozwojem systemu rezerwacji usług turystycznych;
5)
wyrażanie opinii w przedmiocie strategicznych z punktu widzenia interesów Polski planów przygotowywanych przez ministra właściwego do spraw turystyki, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki;
6)
inicjowanie i opiniowanie planów oraz wieloletnich programów promocji, rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, zwłaszcza pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych;
7)
współdziałanie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.

Rozdział  2

Tryb pracy organów Polskiej Organizacji Turystycznej

§  3. 
1. 
Rada Polskiej Organizacji Turystycznej, zwana dalej "Radą", działa na podstawie ustawy, statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. 
Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie.
3. 
Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i nie mogą ustanawiać pełnomocników.
§  4. 
Minister właściwy do spraw turystyki zwołuje, otwiera i przewodniczy pierwszemu posiedzeniu nowo wybranej Rady do chwili wyboru jej Przewodniczącego.
§  5. 
1. 
Rada wybiera, w głosowaniu tajnym, spośród swych członków Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów członków Rady w obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. 
Rada może odwołać z funkcji, o których mowa w ust. 1, podejmując uchwałę, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków Rady w obecności co najmniej połowy członków Rady.
§  6. 
1. 
Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. 
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. W razie niemożliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady zwołuje zastępca Przewodniczącego Rady.
3. 
Posiedzenie Rady zwołuje się także na pisemny wniosek ministra właściwego do spraw turystyki, przynajmniej trzech członków Rady lub Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. We wniosku wskazuje się proponowany porządek obrad.
4. 
Posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.
5. 
Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. W sytuacji gdy wymienione osoby nie mogą prowadzić posiedzenia Rady, osobę prowadzącą posiedzenie Rady wyznacza minister właściwy do spraw turystyki spośród członków Rady.
6. 
Z ważnych przyczyn posiedzenie Rady może być odwołane, po uprzednim zawiadomieniu członków Rady, co najmniej na 7 dni przed datą planowanego posiedzenia.
§  7. 
1. 
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być przesłane członkom Rady listem poleconym, pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu albo dostarczone osobiście, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady.
2. 
Z ważnych powodów termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu, nie może być jednak krótszy niż 7 dni.
3. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, określa termin, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
§  8. 
1. 
Rada podejmuje decyzje na posiedzeniu w formie uchwał.
2. 
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, z zastrzeżeniem § 5.
§  9. 
1. 
Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 5.
2. 
Głosowanie tajne zarządza się w przypadku:
1)
wyrażania opinii o kandydatach na stanowiska Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej;
2)
zgłoszenia takiego żądania przez choćby jednego członka Rady obecnego na posiedzeniu.
3. 
W sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, Rada wyraża opinię w terminie 21 dni od dnia wpłynięcia wniosku o jej wyrażenie.
4. 
W przypadku niewyrażenia opinii przez Radę w terminie, o którym mowa w ust. 3, uznaje się, że Rada wyraziła pozytywną opinię.
§  10. 
W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosu: Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, wiceprezesi Polskiej Organizacji Turystycznej, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady, a także osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw turystyki.
§  11. 
1. 
Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie Rady.
2. 
Protokół zawiera w szczególności:
1)
datę i miejsce posiedzenia;
2)
listę obecnych członków Rady;
3)
listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu;
4)
potwierdzenie przez osobę prowadzącą posiedzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady;
5)
przyjęty porządek obrad;
6)
przebieg obrad, treść uchwał i liczbę oddanych głosów;
7)
zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
3. 
Protokoły przechowuje się w Centrali Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, o której mowa w § 14 pkt 1.
4. 
Obsługę Rady prowadzi Departament Marketingu, o którym mowa w § 14a ust. 1 pkt 2.
§  12. 
1. 
Wiceprezesi Polskiej Organizacji Turystycznej działają w granicach pełnomocnictwa udzielonego im przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.
2. 
Wiceprezesi Polskiej Organizacji Turystycznej sprawują nadzór nad wyznaczonymi przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej obszarami działalności.

Rozdział  3

Organizacja Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

§  13. 
Do zadań Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej należy merytoryczna i techniczna obsługa Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej.
§  13a. 
1. 
Biurem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej kieruje dyrektor zarządzający.
2. 
Do zadań dyrektora zarządzającego należy w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji wewnętrznej Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i warunków jego działania, umożliwiających sprawną i efektywną realizację zadań, oraz zapewnienie sprawnego i ciągłego realizowania zadań Polskiej Organizacji Turystycznej.
3. 
Szczegółowy zakres zadań dyrektora zarządzającego określa regulamin organizacyjny.
§  14. 
W skład Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzą:
1)
Centrala Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej;
2)
terenowa jednostka organizacyjna - oddział zamiejscowy.
§  14a. 
1. 
W skład Centrali Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzą następujące departamenty:
1)
Departament Administracji i Finansów;
2)
Departament Marketingu;
3)
Departament Strategii i Rozwoju.
2. 
W skład terenowej jednostki organizacyjnej - oddziału zamiejscowego wchodzą następujące departamenty:
1)
Departament Polskiego Bonu Turystycznego;
2)
Departament Wydarzeń;
3)
Departament Funduszy.
3. 
W skład departamentów wchodzą działy określone w regulaminie organizacyjnym.
4. 
Departamentami kierują dyrektorzy, a działami wchodzącymi w skład departamentów - kierownicy.
5. 
Dyrektorzy departamentów i kierownicy działów są powoływani i odwoływani przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.
§  15. 
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej po uzyskaniu opinii wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej nadaje Biuru Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej regulamin organizacyjny.

Rozdział  4

Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej 

§  16. 
1. 
Jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania Polskiej Organizacji Turystycznej za granicą są Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej.
2. 
Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej są jednostkami organizacyjnymi Polskiej Organizacji Turystycznej i nie prowadzą działalności gospodarczej.
3. 
Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej powołuje i odwołuje Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
4. 
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej nadaje nazwy i regulaminy poszczególnym Zagranicznym Ośrodkom Polskiej Organizacji Turystycznej.
5. 
Siedzibami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej są:
1)
Amsterdam (Królestwo Niderlandów);
2)
Bruksela (Królestwo Belgii);
3)
Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki);
4)
Berlin (Republika Federalna Niemiec);
5)
Sztokholm (Królestwo Szwecji);
6)
Londyn (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej);
7)
Rzym (Republika Włoska);
8)
Paryż (Republika Francuska);
9)
Wiedeń (Republika Austrii);
10)
Madryt (Królestwo Hiszpanii);
11)
Moskwa (Federacja Rosyjska);
12)
Tokio (Japonia);
13)
Kijów (Ukraina);
14)
Pekin (Chińska Republika Ludowa).
§  17. 
Do zadań Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej należy w szczególności:
1)
organizowanie stoisk narodowych na targach i wystawach turystycznych oraz uczestniczenie w targach i wystawach organizowanych przez inne podmioty;
2)
organizowanie imprez promocyjnych;
3)
organizowanie konferencji prasowych;
4)
prowadzenie kampanii promocyjnych w środkach masowego przekazu;
5)
organizowanie wyjazdów studyjnych do Polski dla przedstawicieli środków masowego przekazu, branży turystycznej i przewoźników;
6)
organizowanie seminariów i warsztatów roboczych dla przedstawicieli branży turystycznej i przewoźników;
7)
gromadzenie, wydawanie, udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Polsce;
8)
wykonywanie badań marketingowych;
9)
udzielanie informacji turystycznej.

Rozdział  5

Działalność gospodarcza Polskiej Organizacji Turystycznej

§  18. 
Polska Organizacja Turystyczna może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie realizacji swoich celów i zadań, w szczególności poprzez:
1)
świadczenie usług: konsultingowych, doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, reklamowych, informatycznych;
2)
świadczenie usług w zakresie: obsługi krajowych i zagranicznych wizyt przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych, dziennikarzy i przedstawicieli środowisk opiniotwórczych oraz współpracy handlowej krajowej i zagranicznej;
3)
wykonywanie badań rynku, przeprowadzanie analiz gospodarczych;
4)
organizowanie, współorganizowanie i obsługę wydarzeń i imprez promujących polską turystykę, w tym imprez targowo-turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, sportowych, misji gospodarczych, kongresów, sympozjów i konferencji, w kraju i za granicą;
5)
prowadzenie działalności wydawniczej oraz dystrybucję materiałów.
1 Obecnie działem administracji rządowej - turystyka kieruje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021