Sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

Na podstawie art. 45 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.
2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
dziennik - dziennik budowy, montażu lub rozbiórki;
2)
ustawa - ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
3)
zgłoszenie - zgłoszenie, o którym mowa w art. 30 ust. 1b ustawy, wymagane do realizacji zamierzenia budowlanego, dla którego został ustanowiony obowiązek prowadzenia dziennika.
§  2. 
Dziennik prowadzi się w taki sposób, aby z zawartych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wy-konywania budowy, montażu lub rozbiórki.
§  3. 
1. 
Dziennik prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, w przypadku którego wymagane jest pozwole-nie na budowę albo zgłoszenie.
2. 
W przypadku obiektów liniowych lub sieciowych dziennik prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót budowlanych.
§  4. 
1. 
Dziennik ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika przeznaczone do wpisów są podwójne - składają się na nie oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.
2. 
Na poszczególne strony dziennika właściwy organ nanosi pieczęcie.
3. 
Właściwy organ wydaje dziennik w terminie 3 dni od dnia wystąpienia inwestora, w przypadku gdy:
1)
decyzja o pozwoleniu na budowę jest wykonalna albo
2)
inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, albo
3)
decyzja o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy, jest wykonalna, albo
4)
decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy, jest wykonalna.
§  5. 
1. 
Na stronie tytułowej dziennika właściwy organ zamieszcza:
1)
numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika;
2)
imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora;
3)
rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu; w przypadku braku adresu należy podać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej lub identyfikator działki ewidencyjnej, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany;
4)
numer i datę wydania pozwolenia na budowę albo numer i datę dokonania zgłoszenia, albo numer i datę wydania decyzji, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 lub 4;
5)
pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy.
2. 
Na pierwszej stronie dziennika inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub firmę wykonawcy albo wykonawców oraz imiona i nazwiska osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierownika robót oraz osób sprawujących nadzór autorski i inwestorski, a także ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.
3. 
Na kolejnych stronach dziennika dokonuje się wpisów dotyczących przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje, a w przypadku osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy podaje się również numer i zakres posiadanych uprawnień zawodowych.
4. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i osoby przejmującej obowiązki.
5. 
Pod każdym wpisem w dzienniku osoba, której dotyczy wpis, potwierdza podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. Odmowę potwierdzenia dokonujący wpisu stwierdza adnotacją.
6. 
Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku fakt zamknięcia dziennika albo jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie.
7. 
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do kolejnych tomów dziennika.
§  6. 
1. 
Wpisów w dzienniku dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Zamieszcza się je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie uzupełnień.
2. 
W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów niewłaściwy tekst należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Należy także zamieścić imię i nazwisko osoby dokonującej poprawki lub skreślenia, datę dokonania tej czynności oraz podpis tej osoby. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika.
3. 
Nie dokonuje się wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika.
§  7. 
1. 
Do dziennika załącza się protokoły związane z budową lub sporządzone w trakcie wykonywania robót budowlanych.
2. 
Dopuszcza się sporządzanie protokołów na oddzielnych arkuszach. Arkusze te załącza się w sposób trwały do dzienni-ka albo zamieszcza się w oddzielnym zbiorze oraz dokonuje się w dzienniku wpisu o fakcie prowadzenia tego zbioru.
§  8. 
Czynności kontrolne lub inne wynikające z przepisów prawa, przeprowadzone przez pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, są każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika.
§  9. 
1. 
Dziennik znajduje się stale na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych, o których mowa w art. 45 ust. 8 ustawy.
2. 
W przypadku gdy nie ma możliwości bezpiecznego przechowywania dziennika na terenie budowy, kierownik budowy może przechowywać go w innym miejscu zapewniającym szybki dostęp do niego osobom upoważnionym, o których mowa w art. 45 ust. 8 ustawy.
3. 
Dziennik przechowuje się w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2021 r. 2
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471, 695 i 782).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021