Program ochrony środowiska przed hałasem.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem 2

Na podstawie art. 119a ust. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres programu ochrony środowiska przed hałasem, zwanego dalej "programem";
2)
sposób ustalania harmonogramu planowanych działań ograniczających poziom hałasu w środowisku.
§  2. 
We wstępie, o którym mowa w art. 119a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej "ustawą", wskazuje się:
1)
cel programu;
2)
organ zobowiązany do opracowania programu;
3)
podstawę prawną opracowania programu i przepisy regulujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, wyrażone wskaźnikami i , obowiązujące w dniu uchwalenia programu;
4)
informację o dokumentach stanowiących podstawę do opracowania programu wraz z podaniem organów i podmiotów, które je sporządziły;
5)
opis obszaru objętego programem zawierający:
a)
identyfikację obszarów podlegających ochronie akustycznej,
b)
liczbę mieszkańców,
c)
identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu,
d)
identyfikację i opis ograniczeń związanych z utworzonymi na tym obszarze obszarami ograniczonego użytkowania lub strefami przemysłowymi lub wyznaczonymi obszarami cichymi.
§  3. 
W uzasadnieniu, o którym mowa w art. 119a ust. 4 pkt 2 ustawy, wskazuje się:
1)
dane i wnioski wynikające ze sporządzonych strategicznych map hałasu, w tym:
a)
wykaz terenów wymagających podjęcia działań ograniczających poziom hałasu w środowisku wraz ze wskazaniem liczby mieszkańców na tych terenach,
b)
identyfikację dominujących źródeł hałasu,
c)
identyfikację obszarów, które spełniają kryteria obszarów cichych,
d)
zestawienie propozycji działań przedstawionych na strategicznych mapach hałasu w zakresie ochrony przed hałasem, planowanych do realizacji w ciągu 5 lat, licząc od roku następującego po roku sporządzenia strategicznej mapy hałasu, oraz planowanych do realizacji w ciągu 6-10 lat, licząc od roku następującego po roku sporządzenia tej mapy;
2)
ocenę realizacji poprzedniego programu, w tym:
a)
wykaz zrealizowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem wskazanych w poprzednim programie,
b)
wykaz zrealizowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem innych niż wskazane w poprzednim programie,
c)
wykaz niezrealizowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem wskazanych w poprzednim programie wraz z przyczynami braku realizacji oraz oceną, czy powinny być zrealizowane w obecnym programie;
3)
analizy materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu, w tym:
a)
polityki, strategii, planu lub programu, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922 i 1211), oraz projektu, o którym mowa w art. 47 ust. 1 tej ustawy,
b)
obowiązujących wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,
c)
przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, mających wpływ na stan akustyczny środowiska,
d)
prawomocnych decyzji określających warunki korzystania ze środowiska, w których określono dopuszczalne poziomy hałasu, oraz innych dokumentów i materiałów sporządzonych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność ma negatywny wpływ na stan akustyczny środowiska, przez uwzględnienie przedstawionych w tych dokumentach działań w zakresie ochrony przed hałasem jako wiążących dla realizacji programu - w odniesieniu do elementów programu, o których mowa w § 7 pkt 1-4,
e)
przepisów dotyczących emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym pojazdów, mających negatywny wpływ na stan akustyczny środowiska,
f)
nowych, dostępnych technik i technologii w zakresie ograniczania hałasu,
g)
planowanych inwestycji ograniczających emisję hałasu oraz ograniczających rozprzestrzenianie się hałasu wynikających z przyjętych polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz projektów, o których mowa w art. 47 ust. 1 tej ustawy, oraz zmniejszających liczbę osób narażonych na ponadnormatywne oddziaływania przez indywidualną ochronę budynków.
§  4. 
1. 
W opisie działań w zakresie, o którym mowa w art. 119a ust. 4 pkt 3 ustawy, wskazuje się:
1)
działania w zakresie ochrony przed hałasem planowane do podjęcia w ciągu 5 lat, licząc od roku uchwalenia programu, łącznie z wyznaczeniem obszarów cichych w aglomeracji i poza aglomeracją, wraz z określeniem podmiotu lub organu odpowiedzialnego za ich realizację;
2)
zakładane efekty działań, o których mowa w pkt 1, obliczone na podstawie wskaźnika o którym mowa w § 6 ust. 3;
3)
działania w zakresie ochrony przed hałasem planowane do realizacji w ciągu 6-10 lat, licząc od roku uchwalenia programu, a także identyfikację obszarów, które powinny zostać wyznaczone jako obszary ciche;
4)
harmonogram realizacji poszczególnych działań, o których mowa w pkt 1 i 3;
5)
opis obowiązków wynikających z programu dotyczących podmiotów lub organów odpowiedzialnych za realizację działań, o których mowa w pkt 1 i 3, oraz ograniczeń wynikających z realizacji programu;
6)
zestawienie szacunkowych kosztów realizacji programu, w tym szacunkowych kosztów realizacji poszczególnych działań, o których mowa w pkt 1, o ile są możliwe do oszacowania, i źródeł finansowania;
7)
opis sposobu monitorowania realizacji programu.
2. 
W programie w przypadku miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy zakładane efekty działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oblicza się w odniesieniu do każdego źródła hałasu oddzielnie, z wyodrębnieniem głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk położonych w granicach tych miast.
3. 
W programie w przypadku głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk położonych poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy zakładane efekty działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oblicza się w odniesieniu do każdego źródła hałasu oddzielnie, w podziale na powiaty.
§  5. 
W streszczeniu, o którym mowa w art. 119a ust. 4 pkt 4 ustawy, wskazuje się:
1)
podstawę prawną programu, cel programu i obszar objęty programem;
2)
ogólne informacje o działaniach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3;
3)
harmonogram realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3.
§  6. 
1. 
Harmonogram realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3, w przypadku miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy określa się oddzielnie dla wszystkich dróg, wszystkich linii kolejowych i wszystkich lotnisk położonych w granicach tych miast.
2. 
Harmonogram realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3, dla terenów położonych poza granicami miast powyżej 100 tysięcy określa się oddzielnie dla głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk.
3. 
Harmonogram realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3, określa się na terenach z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem długookresowym, w oparciu o wzór:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- wskaźnik określający całkowitą liczbę osób dotkniętych szkodliwym skutkiem znacznej uciążliwości hałasu,

- szkodliwy skutek znacznej uciążliwości hałasu,

- źródło hałasu (drogi, linie kolejowe lub lotniska),

- przedziały wartości wskaźnika hałasu

- liczbę osób narażonych na hałas z przedziału j wartości wskaźnika

- prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwego skutku znacznej uciążliwości hałasu od danego źródła hałasu wśród ludności narażonej na hałas w środowisku w danym przedziale j.

4. 
oblicza się zgodnie ze wzorem:
1)
w przypadku dróg:

2)
w przypadku linii kolejowych:

3)
w przypadku lotnisk:

5. 
Wskaźnik o którym mowa w ust. 3, oblicza się dla wartości środkowej wskaźnika hałasu w każdym z następujących przedziałów wartości podanych w dB:
1)
55,0-59,9 dB;
2)
60,0-64,9 dB;
3)
65,0-69,9 dB;
4)
70,0-74,9 dB;
5)
75,0-79,9 dB;
6)
większe lub równe 80 dB (≥ 80 dB).
6. 
Kolejność realizacji zadań programu ustala się, zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika o którym mowa w ust. 3.
§  7. 
W programie zamieszcza się informacje, o których mowa w § 2-6, w podziale na:
1)
miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
2)
główne drogi położone poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
3)
główne linie kolejowe położone poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
4)
główne lotniska położone poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. UE L 189 z 18.07.2002, str. 12 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 101, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 168 z 01.07.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 115, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241 oraz Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 132).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. poz. 1498), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2087 oraz z 2020 r. poz. 1086).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021