Wzór kwestionariusza osobowego oraz szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
"AW" - rozumie się przez to Agencję Wywiadu;
2)
"ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
3)
"ustawie o ochronie informacji niejawnych" - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
4)
"postępowaniu sprawdzającym" - rozumie się przez to postępowanie sprawdzające, przeprowadzane na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
§  2. 
1. 
Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia określone w ustawie warunki do pełnienia służby w AW.
2. 
Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.
3. 
Postępowanie sprawdzające w stosunku do kandydata, mające na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, przeprowadza Pełnomocnik Ochrony AW.
§  3. 
1. 
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się przyjęciem przez jednostkę organizacyjną AW właściwą w sprawach kadr pisemnego podania o przyjęcie do służby w AW.
2. 
W razie konieczności zapewnienia szczególnej ochrony danych osobowych kandydata do służby w AW, Szef AW lub upoważniony przez niego funkcjonariusz może wyznaczyć inną jednostkę organizacyjną AW niż określona w ust. 1 do przyjęcia podania, o którym mowa w ust. 1, oraz prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
3. 
W przypadku niespełniania przez kandydata wymogów określonych w ustawie kierownik jednostki organizacyjnej AW, o której mowa w ust. 1 albo ust. 2, może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo postępowanie takie przerwać w każdym czasie bez podania przyczyn.
§  4. 
1. 
Kandydat, którego zawiadomiono o przyjęciu jego podania, dostarcza jednostce organizacyjnej AW, o której mowa w § 3 ust. 1 albo ust. 2, następujące dokumenty:
1)
wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z 3 aktualnymi fotografiami;
2)
własnoręcznie napisany życiorys;
3)
świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;
4)
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;
5)
książeczkę wojskową;
6)
wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, określoną w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;
7)
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
2. 
Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 albo ust. 2, przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną w celu ustalenia przydatności kandydata do służby w AW, motywacji do jej podjęcia oraz poznania jego cech osobowych.
2. 
Ocenę stopnia przydatności kandydata do służby w AW zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
3. 
Przed rozpoczęciem rozmowy, o której mowa w ust. 1, kandydat okazuje, na żądanie, dowód osobisty.
§  6. 
1. 
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat podlega badaniom psychologicznym oraz lekarskim mającym na celu ustalenie jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w AW.
2. 
Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w AW następuje na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez komisję lekarską podległą Szefowi AW zgodnie z przepisami o zasadach oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w AW, trybie orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybie postępowania komisji lekarskich w tych sprawach.
§  7. 
1. 
Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do służby w AW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, może być poddany:
1)
testowi sprawności fizycznej;
2)
badaniu psychofizjologicznemu;
3)
badaniu psychologicznemu;
4)
innym badaniom i czynnościom mającym na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku.
2. 
Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 albo ust. 2, decyduje o poddaniu kandydata do służby w AW testowi, badaniom lub czynnościom określonym w ust. 1.
§  8. 
Negatywny wynik albo niepoddanie się któremukolwiek z przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym badań lub czynności może spowodować odstąpienie od prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
§  9. 
1. 
Postępowanie kwalifikacyjne kończy się oceną predyspozycji kandydata do służby w AW.
2. 
Przy ostatecznej ocenie predyspozycji kandydata do służby w AW bierze się pod uwagę w szczególności:
1)
wiek kandydata;
2)
poziom lub kierunek jego wykształcenia;
3)
znajomość języków obcych;
4)
umiejętność obsługi komputera;
5)
posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
3. 
Końcową ocenę predyspozycji kandydata do służby w Agencji Wywiadu zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
§  10. 
Kandydata, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się:
1)
pozytywną oceną predyspozycji do służby w AW i którego zamierza się przyjąć do służby w AW - zawiadamia się o możliwości przyjęcia do służby w AW;
2)
pozytywną oceną predyspozycji do służby w AW i którego nie zamierza się przyjąć do służby w AW albo negatywną oceną predyspozycji do służby w AW - zawiadamia się o odmowie przyjęcia do służby w AW.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 . 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY kandydata do służby w Agencji Wywiadu

wzór

1 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 maja 2003 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1486), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 676).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1370 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzór kwestionariusza osobowego oraz szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu.
Data aktu: 24/04/2003
Data ogłoszenia: 27/07/2021
Data wejścia w życie: 01/06/2003