Równoważniki pieniężne przysługujące żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

Na podstawie art. 137b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa wysokość równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką, zwanym dalej "żołnierzami", w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie, niewydane w naturze, w tym za czyszczenie umundurowania i wyekwipowania oraz wykonywanie haftów dla żołnierzy zawodowych, zwanych dalej "równoważnikami", przypadki i tryb otrzymywania, zmniejszania, wstrzymywania i wznawiania wypłaty równoważników, warunki, tryb i terminy ich wypłacania, a także organy właściwe w tych sprawach.
§  2. 
1. 
Wysokość równoważników oblicza się na podstawie norm umundurowania i wyekwipowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
2. 
Równoważniki zmniejsza się o wartość przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych w naturze.
3. 
Równoważniki zmniejsza się o wartość:
1)
przyjętą do określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących za umundurowanie i wyekwipowanie, którego normy należności określono w załączniku nr 1 w zestawach 1-4, 9-12 i 17-20 przepisów, o których mowa w ust. 1;
2)
przedmiotu określonego w załączniku nr 5 przepisów, o których mowa w ust. 1.
§  3. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano:
1)
w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w załączniku nr 1 w zestawach nr 1-4, 9-12 i 17-20 przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1,
2)
munduru polowego, munduru polowego letniego, munduru ćwiczebnego Marynarki Wojennej wzór 2010 i munduru ćwiczebnego letniego Marynarki Wojennej wzór 2010, których normy należności określono w załączniku nr 1 w zestawach nr 7 (w kolumnach 5-6), 15 (w kolumnach 5-6), 23 (w kolumnach 7-8 i 9-10), 25 (w kolumnach 5-6) oraz 27 (w kolumnach 5-6, 7-8, 9-10 i 17-18) przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1

- wypłaca się równoważnik.

2. 
Równoważnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również czyszczenie umundurowania i wyekwipowania.
3. 
Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
5. 
Żołnierzowi zawodowemu - kobiecie wypłaca się w roku powołania do zawodowej służby wojskowej równoważnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 6.
6. 
Szeregowemu (marynarzowi) zawodowemu wypłaca się w roku kalendarzowym, w którym upływa mu sześćdziesiąty miesiąc zawodowej służby wojskowej, równoważnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 5 pkt 1.
§  4. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu na wyższy stopień wojskowy wypłaca się:
1)
pułkownikowi (komandorowi) mianowanemu na stopień generała brygady (kontradmirała) - równoważnik na pokrycie wydatków za przedmioty uszyte na miarę oraz wykonanie oznak (haftów) do należnego umundurowania;
2)
mianowanemu na wyższy stopień wojskowy, inny niż wymieniony w pkt 1 - równoważnik na pokrycie wydatków za wykonanie oznak (haftów) do należnego umundurowania.
2. 
Wysokość równoważnika dla żołnierzy mianowanych na wyższy stopień wojskowy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu Jednostki Wojskowej Nr 2305, wykonującemu zadania ochrony VIP, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w zestawie nr 27 w załączniku nr 1 do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wypłaca się równoważnik.
2. 
Równoważnik wypłaca się w wysokości należności:
1)
całkowitej - jednorazowo z dniem wyznaczenia na stanowisko służbowe uprawniające do otrzymania wyposażenia dodatkowego ochrony VIP;
2)
rocznej - w kolejnych latach służby.
3. 
Wysokość równoważnika określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze należnych ubiorów cywilnych, wypłaca się równoważnik.
2. 
Równoważnik wypłaca się w wysokości należności:
1)
całkowitej - z dniem wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe uprawniające do otrzymania ubiorów cywilnych, a w przypadku żołnierzy zawodowych Żandarmerii Wojskowej wyznaczonych do nieetatowych grup ochrony, żołnierzy zawodowych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz żołnierzy zawodowych Żandarmerii Wojskowej wykonujących zadania ochrony lotnisk wojskowych z dniem rozpoczęcia po raz pierwszy wykonywania zadań ochronnych;
2)
rocznej - w kolejnych latach służby.
3. 
Wysokość równoważnika za ubiory cywilne niewydane w naturze określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
1. 
Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką za przedmioty umundurowania i wyekwipowania niewydane w naturze wypłaca się równoważnik.
2. 
Wysokość równoważnika dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką za przedmioty umundurowania i wyekwipowania niewydane w naturze określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  8. 
1. 
Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką wypłaca się równoważnik za:
1)
środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - od pierwszego dnia służby kandydackiej, a następnie za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy;
2)
przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - od pierwszego dnia służby kandydackiej, a następnie na III i V roku nauki.
2. 
Za okres do 15 dni kalendarzowych służby kandydackiej w danym miesiącu kalendarzowym wypłaca się połowę równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. 
Wysokość równoważnika dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką za środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
4. 
Wysokość równoważnika dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką za przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  9. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych wypłaca się równoważnik za:
1)
środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - od pierwszego dnia służby poza granicami państwa, a następnie za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy;
2)
przedmioty umundurowania i wyekwipowania, przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - jednorazowo za okres wykonywania zadań poza granicami państwa.
2. 
Równoważnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wypłaca się w przypadku możliwości zakupu należnych środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia w rejonie polskiego kontyngentu wojskowego.
3. 
Za okres do 15 dni kalendarzowych służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych w danym miesiącu kalendarzowym wypłaca się połowę określonego równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
4. 
Równoważnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wypłaca się w kraju przed skierowaniem żołnierza w rejon polskiego kontyngentu wojskowego.
5. 
Wysokość równoważnika dla żołnierza skierowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych za środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
6. 
Wysokość równoważnika dla żołnierza skierowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych za przedmioty umundurowania i wyekwipowania, przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  9a. 
1. 
Żołnierzowi skierowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie jednostek międzynarodowych NATO i UE, Partnerstwa dla Pokoju i Organizacji Narodów Zjednoczonych, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w zestawach nr 36 i 37 w załączniku nr 1 do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wypłaca się równoważnik.
2. 
Równoważnik wypłaca się w kraju przed skierowaniem żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa według ceny określonej w załączniku nr 8 do rozporządzenia w lp. 1.
§  10. 
1. 
Żołnierzowi korzystającemu z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego równoważniki nie przysługują za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się urlop, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym urlop się zakończył.
2. 
Po zakończeniu urlopu, o którym mowa w ust. 1, żołnierzowi wypłaca się równoważniki w kwotach proporcjonalnych za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zakończył się urlop, do końca okresu, za który równoważniki przysługują.
3. 
W przypadku wypłaty żołnierzowi równoważników przed rozpoczęciem przez niego urlopu, o którym mowa w ust. 1, równoważniki wypłacane po zakończeniu urlopu zmniejsza się proporcjonalnie do okresu przebywania na urlopie.
§  11. 
1. 
Równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2 pkt 2, przysługują żołnierzowi za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego.
2. 
Równoważniki, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się proporcjonalnie do okresu:
1)
trwania aresztu tymczasowego;
2)
zawieszenia w czynnościach służbowych;
3)
odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego;
4)
przebywania w rezerwie kadrowej, jeżeli w tym czasie żołnierz nie wykonywał zadań służbowych.
3. 
Równoważniki zmniejsza się za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zaistniała jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 2, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okoliczności te ustały.
4. 
Żołnierzowi, któremu zmniejszono równoważnik ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, w stosunku do którego prawomocnie umorzono postępowanie karne lub dyscyplinarne lub który został prawomocnie uniewinniony, wypłaca się wyrównanie do pełnych należnych wysokości równoważnika.
§  12. 
(uchylony).
§  13. 
Żołnierzowi, który na podstawie przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1, został zwolniony z obowiązku przemundurowania w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania, równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, wypłaca się w wysokości ustalonej dla wzoru umundurowania przez niego noszonego.
§  14. 
1. 
Równoważniki wypłaca się w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia powstania uprawnienia do ich otrzymania.
2. 
Równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2 pkt 2, wypłaca się w terminie do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego.
3. 
W przypadku zmiany miejsca pełnienia służby przez żołnierza zawodowego, powodującego zmianę jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2 pkt 2, wypłaca się przed ubyciem żołnierza do nowego miejsca pełnienia służby wojskowej.
§  15. 
1. 
Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważników, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 pkt 2 i § 9a.
2. 
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważnika pieniężnego, o którym mowa w § 6, żołnierzom zawodowym pełniącym służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Żandarmerii Wojskowej.
§  16. 
Dowódca polskiego kontyngentu wojskowego jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważnika, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.
§  17. 
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważników odpowiednio dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.
§  18. 
Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wstrzymania wypłaty całości lub części równoważników, o których mowa w § 3 ust. 1, § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1, w razie:
1)
stwierdzenia cech widocznej utraty wartości użytkowych umundurowania i wyekwipowania lub
2)
noszenia przez żołnierza umundurowania i wyekwipowania nieobowiązujących wzorów, lub
3)
nieposiadania przez żołnierza należnego umundurowania i wyekwipowania

- do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.

§  19. 
Żołnierz zawodowy - aplikant radcowski na stanowisku w grupie osobowej obsługi prawnej, który na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 maja 2012 r. otrzymał równoważnik za ubiory cywilne, niewydane w naturze, w wysokości należności całkowitej i po tym terminie uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego i pełni służbę na stanowisku radcy prawnego w grupie osobowej obsługi prawnej, jest uprawniony do równoważnika pieniężnego za ubiory cywilne niewydane w naturze wyłącznie w wysokości należności rocznej.
§  19a. 
1. 
Żołnierzom zawodowym, którym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w zestawach nr 7, 14 i 21 w załączniku nr 1 do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wypłaca się równoważnik w wysokości:
1)
wartości całkowitej niewydanych przedmiotów - żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej;
2)
sumy rocznych wartości pieniężnych niewydanych przedmiotów z uwzględnieniem okresu używalności, za każdy rozpoczęty rok zaopatrzeniowy - pozostałym żołnierzom.
2. 
Wykaz przedmiotów, za które wypłaca się równoważnik pieniężny, oraz wartości całkowite i roczne przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
3. 
Równoważnik wypłaca się jednorazowo do dnia 31 grudnia 2019 r.
§  20. 
Szeregowemu (marynarzowi) zawodowemu, któremu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych upłynął osiemnasty miesiąc zawodowej służby wojskowej, równoważnik, o którym mowa w § 3 ust. 1, wypłaca się w 2015 r. w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 5 pkt 2.
§  21. 
Szeregowemu (marynarzowi) zawodowemu, któremu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych upłynął osiemnasty miesiąc zawodowej służby wojskowej i który po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia został mianowany na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza), wypłaca się w 2015 r. równoważnik, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 21.
§  22. 
Rozporządzenie, do określania wysokości równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie, niewydane w naturze, w tym za czyszczenie umundurowania i wyekwipowania oraz wykonywanie haftów dla żołnierzy zawodowych, przypadki i tryb otrzymywania, zmniejszania, wstrzymywania i wznawiania wypłaty równoważników, warunki, tryb i terminy ich wypłacania, a także organy właściwe w tych sprawach, stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.
§  23. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 1 . 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZA UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE NIEWYDANE W NATURZE, W TYM ZA CZYSZCZENIE UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Wysokość równoważnika (w zł) wypłacanego żołnierzom:
Lp. Wyszczególnienie Wojsk Lądowych Sił Powietrznych Marynarki Wojennej Jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej Centrum Operacji Specjalnych i jednostek specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej
1 2 3 4 5 6 7
1 oficerom w stopniu generała (admirała):
a) kobietom 4025,00 3864,00 5045,00 3928,00 3866,00
b) mężczyznom 4048,00 4010,00 4869,00 3854,00 3720,00
2 oficerom starszym:
a) kobietom 2478,00 2599,00 2693,00 2580,00 2486,00
b) mężczyznom 2392,00 2545,00 2433,00 2560,00 2359,00
3 oficerom młodszym:
a) kobietom 2417,00 2543,00 2682,00 2522,00 2435,00
b) mężczyznom 2343,00 2488,00 2425,00 2386,00 2322,00
4 podoficerom:
1) w stopniach chorążego:
a) kobietom 2434,00 2543,00 2655,00 2499,00 2432,00
b) mężczyznom 2341,00 2490,00 2390,00 2371,00 2311,00
2) w pozostałych stopniach:
a) kobietom 2376,00 2483,00 2589,00 2450,00 2379,00
b) mężczyznom 2282,00 2430,00 2330,00 2321,00 2249,00
5 szeregowym (marynarzom) zawodowym:
1) do 60 miesięcy zawodowej służby wojskowej:
a) kobietom 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00
b) mężczyznom 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00
2) powyżej 60 miesięcy zawodowej służby wojskowej:
a) kobietom 2323,00 2349,00 2231,00 2375,00 2329,00
b) mężczyznom 2225,00 2361,00 1915,00 2244,00 2192,00
6 kobietom powołanym do

zawodowej służby

wojskowej,

z wyjątkiem szeregowych zawodowych do

60 miesięcy zawodowej służby

wojskowej, za niewydane w naturze przedmioty

130,00
Uwagi:

1. Wysokość równoważnika dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Centrum Operacji Specjalnych i jednostek specjalnych stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie i wyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych zgodnie z przepisami, w których określono rodzaje, zestawy, wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY MIANOWANYCH NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY

Lp. Wyszczególnienie Wysokość równoważnika (w zł) wypłacanego żołnierzom:
Wojsk Lądowych Sił Powietrznych Marynarki

Wojennej

Jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej Centrum Operacji Specjalnych i jednostek specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej
1 2 3 4 5 6 7
Mianowanym na stopień:
1 marszałka Polski 2130,00 2340,00 4206,00 1944,00 1685,00
2 generała (admirała):
a) kobietom 1632,00 1715,00 4198,00 1944,00 1685,00
b) mężczyznom 2130,00 2340,00 4206,00 1944,00 1685,00
3 generała broni (admirała floty):
a) kobietom 1542,00 1628,00 4170,00 1786,00 1557,00
b) mężczyznom 2080,00 2252,00 4173,00 1786,00 1557,00
4 generała dywizji (wiceadmirała):
a) kobietom 1480,00 1524,00 4105,00 1627,00 1429,00
b) mężczyznom 2026,00 2140,00 4094,00 1627,00 1429,00
5 generała brygady (kontradmirała):
a) kobietom 4654,00 4672,00 8232,00 4524,00 4302,00
b) mężczyznom 6817,00 6827,00 7965,00 6635,00 6526,00
6 pułkownika (komandora):
a) kobietom 504,00 600,00 708,00 602,00 498,00
b) mężczyznom 541,00 626,00 708,00 602,00 498,00
7 podpułkownika (komandora porucznika):
a) kobietom 391,00 464,00 624,00 468,00 384,00
b) mężczyznom 434,00 499,00 624,00 468,00 384,00
8 majora (komandora podporucznika):
a) kobietom 320,00 379,00 639,00 377,00 313,00
b) mężczyznom 339,00 387,00 639,00 377,00 313,00
9 kapitana (kapitana marynarki)
a) kobietom 361,00 427,00 729,00 458,00 354,00
b) mężczyznom 404,00 465,00 729,00 458,00 354,00
10 porucznika (porucznika marynarki):
a) kobietom 303,00 358,00 709,00 380,00 296,00
b) mężczyznom 340,00 384,00 709,00 380,00 296,00
11 podporucznika (podporucznika marynarki):
a) kobietom 230,00 270,00 613,00 287,00 223,00
b) mężczyznom 256,00 288,00 613,00 287,00 223,00
12 starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki):
a) kobietom 533,00 635,00 691,00 610,00 527,00
b) mężczyznom 577,00 672,00 691,00 610,00 527,00
13 starszego chorążego (starszego chorążego marynarki):
a) kobietom 373,00 442,00 550,00 414,00 366,00
b) mężczyznom 400,00 461,00 550,00 414,00 366,00
14 chorążego (chorążego marynarki):
a) kobietom 256,00 289,00 545,00 272,00 249,00
b) mężczyznom 292,00 315,00 545,00 272,00 249,00
15 młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki):
a) kobietom 354,00 420,00 501,00 392,00 348,00
b) mężczyznom 389,00 446,00 501,00 392,00 348,00
16 starszego sierżanta (starszego bosmana)
a) kobietom 262,00 309,00 383,00 300,00 255,00
b) mężczyznom 297,00 335,00 383,00 300,00 255,00
17 sierżanta (bosmana):
a) kobietom 241,00 284,00 297,00 259,00 235,00
b) mężczyznom 268,00 301,00 297,00 259,00 235,00
18 plutonowego (bosmanmata):
a) kobietom 169,00 203,00 260,00 248,00 163,00
b) mężczyznom 218,00 240,00 260,00 248,00 163,00
19 starszego kaprala (starszego mata):
a) kobietom 158,00 191,00 255,00 214,00 152,00
b) mężczyznom 196,00 218,00 255,00 214,00 152,00
20 kaprala (mata):
a) kobietom 144,00 175,00 227,00 183,00 137,00
b) mężczyznom 171,00 194,00 227,00 183,00 137,00
21 starszego szeregowego (starszego marynarza) powyżej 60 miesięcy zawodowej służby wojskowej
a) kobietom 133,00 164,00 133,00 151,00 126,00
b) mężczyznom 166,00 187,00 133,00 151,00 126,00
Uwaga:

Wysokość równoważnika dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Centrum Operacji Specjalnych i jednostek specjalnych stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie i wyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych zgodnie z przepisami, w których określono rodzaje, zestawy, wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA UBIORY CYWILNE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE ŻOŁNIERZY OCHRONY VIP NIEWYDANE W NATURZE

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Cena jednostkowa (w zł) Żołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej Nr 2305 Żołnierz zawodowy pełniący służbę w jednostce wojskowej, wskazanej przez Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) - na stanowiskach służbowych związanych z wykonywaniem zadań ochrony obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania. Żołnierz zawodowy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego Żołnierz zawodowy pełniący służbę na stanowisku attaché obrony i zastępcy attaché obrony, radcy prawnego w grupie osobowej obsługi prawnej oraz żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową w Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej, zajmujący stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora i w zespole organizacyjnym Żołnierz zawodowy Żandarmerii Wojskowej na stanowisku w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej, a także Żołnierz zawodowy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, żołnierz zawodowy Żandarmerii Wojskowej wyznaczony do nieetatowej grupy ochrony oraz żołnierz zawodowy Żandarmerii Wojskowej realizujący zadania ochrony lotnisk wojskowych Żołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej Nr 2305 wykonujący zadania ochrony VIP oraz żołnierz zawodowy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
mężczyzna/kobieta
liczba okres używalności (w latach) należność całkowita (w zł) należność roczna (w zł) liczba okres używalności (w latach) należność całkowita (w zł) należność roczna (w zł) liczba okres używalności (w latach) należność całkowita (w zł) należność roczna (w zł) liczba okres używalności (w latach) należność całkowita (w zł) należność roczna (w zł) liczba okres używalności (w latach) należność całkowita (w zł) należność roczna (w zł) liczba okres używalności (w latach) należność całkowita (w zł) należność roczna (w zł)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Buty zimowe para 257,17 1 2 257,17 128,59 1 2 257,17 128,59 1 2 257,17 128,59 1 2 257,17 128,59 1 2 257,17 128,59
2 Półbuty para 262,79 1 1 262,79 262,79 1 1 262,79 262,79 1 1 262,79 262,79 1 1 262,79 262,79 1 1 262,79 262,79
3 Pasek skórzany do spodni szt. 60,82 1 6 60,82 10,14 1 6 60,82 10,14 1 6 60,82 10,14 1 6 60,82 10,14 1 6 60,82 10,14
4 Czapka zimowa cywilna szt. 37,00 1 3 37,00 12,33 1 3 37,00 12,33
5 Garnitur/ garsonka kpl. 854,34 2 2 1708,68 854,34 2 3 1708,68 569,56 2 3 1708,68 569,56 2 3 1708,68 569,56 2 3 1708,68 569,56
6 Kombinezon narciarski szt. 1004,00 1 5 1004,00 200,80
7 Koszula szt. 95,29 2 1 190,58 190,58 2 1 190,58 190,58 2 1 190,58 190,58 2 1 190,58 190,58 2 1 190,58 190,58
8 Kurtka ocieplana szt. 430,50 1 3 430,50 143,50 1 4 430,50 107,63 1 4 430,50 107,63 1 4 430,50 107,63 1 4 430,50 107,63
9 Krawat szt. 51,00 2 1 102,00 102,00 2 1 102,00 102,00 2 1 102,00 102,00 2 1 102,00 102,00 2 1 102,00 102,00
10 Płaszcz letni szt. 329,11 1 3 329,11 109,70 1 3 329,11 109,70 1 3 329,11 109,70
11 Rękawiczki zimowe para 100,84 1 3 100,84 33,61 1 3 100,84 33,61 1 3 100,84 33,61 1 3 100,84 33,61 1 3 100,84 33,61
12 Sweter szt. 142,25 1 2 142,25 71,13 1 2 142,25 71,13
13 Szalik szt. 38,58 1 2 38,58 19,29 1 2 38,58 19,29 1 2 38,58 19,29 1 2 38,58 19,29 1 2 38,58 19,29
14 Skarpetki letnie cywilne para 10,97 4 1 43,76 43,76 4 1 43,76 43,76 4 1 43,76 4376 4 1 43,76 43,76 4 1 43,76 43,76
15 Ubranie letnie wielofunkcyjne specjalne VIP kpl. 3171,74 1 4 3171,74 792,93
16 Kurtka taktyczna VIP szt. 1373,50 1 4 1373,50 343,37
17 Obuwie wielofunkcyjne specjalne VIP para 639,80 1 4 639,80 159,95
18 Ubranie wielofunkcyjne specjalne VIP szt. 1886,12 1 4 1886,12 471,53
Razem 4708,08 2182,56 3195,72 1467,95 3195,72 1467,95 3524,83 1577,65 3704,08 1661,11 7071,16 1767,78

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA NIEWYDANE W NATURZE

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Cena jednostkowa

(w zł)

Okres używalności (w latach) Żołnierz pełniący służbę kandydacką - kobieta szkół podoficerskich wojsk lądowych, sił powietrznych

i marynarki wojennej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej

Żołnierz pełniący służbę kandydacką - mężczyzna szkół podoficerskich wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej
po wcieleniu do służby kandydackiej oraz na III i V roku nauki na II, IV i VI roku nauki po wcieleniu do służby kandydackiej oraz na III i V roku nauki
liczba należność całkowita

(w zł)

liczba należność całkowita

(w zł)

liczba należność całkowita

(w zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Piżama kpl. 52,08 2 2 104,16
2 Biustonosz szt. 48,52 1 3 145,56 3 145,56
3 Figi damskie szt. 22,23 2 12 266,76
4 Kostium kąpielowy szt. 93,28 2 1 93,28
5 Rajstopy w kolorze cielistym szt. 5,43 1 24 130,32 24 130,32
6 Spodenki kąpielowe szt. 21,50 1 2 1 21,50
Razem 740,08 275,88 21,50

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Należność Cena jednostkowa (w zł) Stawka miesięczna równoważnika (w zł)
mężczyzna kobieta
1 2 3 4 J 6 7
1 Szczoteczka do zębów szt. 1/6 miesięcy 5,62 0,94 0,94
2 Pianka do golenia 200 ml szt. 0,5/1 miesiąc 9,50 4,75
3 Mydło toaletowe 100 g szt. 3/1 miesiąc 2,05 6,15 6,15
4 Maszynka jednorazowa do golenia szt. 2/1 miesiąc 2,95 5,90
5 Pasta do zębów 75 ml szt. 1/1 miesiąc 6,01 6,01 6,01
6 Płyn po goleniu szt. 1/1 miesiąc 10,94 10,94
7 Proszek do prania (1 kg) szt. 0,6/1 miesiąc 10,40 6,24 6,24
8 Podpaski (opakowanie 10 szt.) szt. 2/1 miesiąc 7,70 15,40
9 Szampon do mycia włosów 200 ml szt. 1,5/1 miesiąc 7,30 10,95 10,95
10 Pasta do obuwia specjalnego 125 ml szt. 1/1 miesiąc 18,50 18,50 18,50
Razem 70,38 64,19

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Cena jednostkowa (w zł) Okres

używalności (w latach)

Po wcieleniu do służby kandydackiej oraz na III i V roku nauki
liczba należność całkowita (w zł)
1 2 3 4 5 6 7
1 Igielnik (igła 2 szt., nici 25 m) szt. 2,75 2 1 2,75
2 Kubek do mycia zębów szt. 2,70 2 1 2,70
3 Mazak szt. 2,99 2 1 2,99
4 Pudełko na mydło szt. 2,90 2 1 2,90
5 Szczoteczka do rąk szt. 3,62 2 1 3,62
6 Szczotka do obuwia miękka szt. 4,90 2 1 4,90
7 Szczotka do obuwia twarda szt. 4,99 2 1 4,99
8 Woreczek siatkowy do prania bielizny szt. 5,79 2 1 5,79
9 Woreczek na przybory do konserwacji szt. 4,72 2 1 4,72
10 Saszetka na środki higieny szt. 6,97 2 1 6,97
Razem 42,33

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Należność Cena jednostkowa

(w zł)

Stawka miesięczna równoważnika (w zł)
mężczyzna kobieta
1 2 3 4 J 6 7
1 Chusteczki higieniczne (opakowanie 10 szt.) szt. 20/1 miesiąc 0,50 10,00 10,00
2 Chusteczki higieniczne nasączane (opakowanie 10 szt.) szt. 10/1 miesiąc 2,55 25,50 25,50
3 Pianka do golenia 200 ml szt. 0,5/1 miesiąc 9,50 4,75
4 Krem do rąk 50 ml szt. 1/1 miesiąc 5,29 5,29 5,29
5 Mydło toaletowe dezynfekujące 100 g szt. 2/1 miesiąc 3,75 7,50 7,50
6 Mydło toaletowe 100 g szt. 3/1 miesiąc 2,05 6,15 6,15
7 Maszynka jednorazowa do golenia szt. 2/1 miesiąc 2,95 5,90
8 Pasta do zębów 75 ml szt. 1/1 miesiąc 6,01 6,01 6,01
9 Płyn po goleniu szt. 1/1 miesiąc 10,94 10,94
10 Proszek do prania (1 kg) szt. 0,6/1 miesiąc 10,40 6,24 6,24
11 Środek do mycia rąk 500 g szt. 1/1 miesiąc 4,90 4,90 4,90
12 Podpaski (opakowanie 10 szt.) szt. 2/1 miesiąc 7,70 15,40
13 Szampon do mycia włosów 200 ml szt. 1,5/1 miesiąc 7,30 10,95 10,95
14 Pasta do obuwia specjalnego 125 ml szt. 1/1 miesiąc 18,50 18,50 18,50
Razem 122,63 116,44

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA, PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Liczba Cena jednostkowa (w zł) Stawka równoważnika (w zł)
1 2 3 4 5 6
1 Piżama kpl. 1 52,08 52,08
2 Igielnik (igła 2 szt., nici 25 m) szt. 1 2,75 2,75
3 Kubek do mycia zębów szt. 1 2,70 2,70
4 Mazak szt. 1 2,99 2,99
5 Pudełko na mydło szt. 1 2,90 2,90
6 Szczoteczka do rąk szt. 1 3,62 3,62
7 Szczoteczka do zębów szt. 1 5,62 5,62
8 Szczotka do obuwia miękka szt. 1 4,90 4,90
9 Szczotka do obuwia twarda szt. 1 4,99 4,99
10 Woreczek siatkowy do prania bielizny szt. 1 5,79 5,79
11 Woreczek na przybory do konserwacji szt. 1 4,72 4,72
12 Saszetka na środki higieny szt. 1 6,97 6,97
Razem 100,03

ZAŁĄCZNIK Nr  9 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA, ZA KTÓRE WYPŁACA SIĘ RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM, ORAZ WARTOŚCI CAŁKOWITE I ROCZNE WARTOŚCI PIENIĘŻNE PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Wartość całkowita PUiW

(w zł)

Roczna wartość pieniężna PUiW(w zł) wydawanego na okres używalności:
2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 8 lat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mundur polowy wzór 2010 kpl. 243,54 121,77 81,18 60,88
2 Mundur polowy letni wzór 2010 kpl. 255,84 127,92 85,28 63,96
3 Ubranie ochronne szt. 1337,01 334,25 267,40 222,83
4 Czapka zimowa szt. 20,79 6,93 5,20 4,16
5 Rękawice zimowe pięciopalcowe para 27,43 13,71 9,14
6 Śpiwór szt. 274,29 45,71 34,29
7 Zasobnik piechoty górskiej szt. 244,01 61,00 48,80 30,50
8 Szelki do przenoszenia oporządzenia szt. 118,08 14,76

ZAŁĄCZNIK Nr  10 

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA POLOWEGO I ĆWICZEBNEGO NIEWYDANE W NATURZE

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Stawka równoważnika za przedmioty ujęte w załączniku nr 1 w zestawach nr: 7 (w kolumnach 5-6), 15 (w kolumnach 5-6), 23 (w kolumnach 9-10), 25 (w kolumnach 5-6), oraz 27 (w kolumnach 5-6, 7-8, 9-10 i 17-18) (w zł) przepisów wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Stawka równoważnika za przedmioty ujęte w załączniku nr 1 w zestawie nr 23 (w kolumnach 7-8) (w zł) przepisów wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
1 2 3 4 J
1 Mundur połowy szt. 128,11
2 Mundur połowy letni szt. 121,67
3 Mundur ćwiczebny Marynarki Wojennej wzór 2010 szt. 83,68
4 Mundur ćwiczebny letni Marynarki Wojennej wzór 2010 szt. 84,62
Razem 249,78 168,30
1 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 stycznia 2015 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz.U.2013.250), które utraciło moc na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1334 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Równoważniki pieniężne przysługujące żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze
Data aktu: 15/01/2015
Data ogłoszenia: 21/07/2021
Data wejścia w życie: 29/01/2015, 01/01/2015