Wspieranie działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

USTAWA
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Art.  1.  [Zadania Funduszu Polskiej Nauki]

Fundusz Polskiej Nauki, zwany dalej "Funduszem", finansuje działalność naukową, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), z wyłączeniem twórczości artystycznej, szczególnie ważną dla realizacji strategii rozwoju kraju służącą rozwojowi innowacyjnych produktów, zwaną dalej "działalnością naukową".

Art.  2.  [Pochodzenie środków Funduszu Polskiej Nauki]

Środki Funduszu pochodzą z:

1)
dotacji celowych z budżetu państwa;
2)
odsetek od wolnych środków Funduszu przekazanych w depozyt zgodnie z art. 4;
3)
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
4)
środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
5)
wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
6)
pożyczek z budżetu państwa;
7)
darowizn i zapisów;
8)
wpływów z innych środków publicznych;
9)
wpływów z komercjalizacji wyników pracy zespołów badawczych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, lub know-how związanego z tymi wynikami;
10)
wpływów z innych tytułów.
Art.  3.  [Sposoby pozyskiwania przez BGK środków na rzecz Funduszu Polskiej Nauki]
1. 
Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać kredyty, pożyczki lub emitować obligacje w kraju i za granicą na rzecz Funduszu i z przeznaczeniem na:
1)
finansowanie działań, o których mowa w art. 5 ust. 1;
2)
spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.
2. 
Za zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w ust. 1, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji mogą być udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442), z tym że wymogu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w zakresie, w jakim wymaga się, aby środki przeznaczone na spłatę kredytu pochodziły ze źródeł innych niż budżet państwa, nie stosuje się.
3. 
Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 2, są zwolnione z opłat prowizyjnych.
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z wyłączeniem art. 43 tej ustawy.
5. 
Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości lub części.
Art.  4.  [Lokowanie wolnych środków Funduszu Polskiej Nauki]

Wolne środki Funduszu są lokowane w formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Art.  5.  [Przeznaczenie środków Funduszu Polskiej Nauki]
1. 
Środki Funduszu przeznacza się na:
1)
finansowanie zespołów badawczych prowadzących, w formie wirtualnego instytutu badawczego, działalność naukową w określonym obszarze wskazanym zgodnie z art. 6 ust. 1;
2)
komercjalizację wyników pracy zespołów badawczych, o których mowa w pkt 1, lub know-how związanego z tymi wynikami.
2. 
Wirtualny instytut badawczy stanowi formę organizacji pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników.
3. 
Wirtualnym instytutem badawczym zarządza podmiot wybrany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem", w trybie określonym w art. 7, zwany dalej "podmiotem zarządzającym".
4. 
Podmiot zarządzający wybiera zespoły badawcze wchodzące w skład wirtualnego instytutu badawczego w trybie otwartego konkursu ofert.
5. 
Przy wyłanianiu zespołów badawczych podmiot zarządzający bierze pod uwagę:
1)
dotychczasowe osiągnięcia członków zespołu badawczego w zakresie działalności naukowej oraz komercjalizację wyników tej działalności;
2)
potencjał zespołu badawczego do prowadzenia działalności naukowej na najwyższym światowym poziomie;
3)
znaczenie przewidywanych efektów działalności naukowej dla rozwoju gospodarczego i polityki rozwojowej państwa, w tym wkład w innowacyjność gospodarki;
4)
potencjał komercjalizacyjny planowanych efektów działalności naukowej.
Art.  6.  [Określenie obszaru działalności naukowej finansowanej ze środków Funduszu Polskiej Nauki, wysokości środków i okresu finansowania ]
1. 
Minister, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki, wskazuje obszar działalności naukowej, która będzie finansowana ze środków Funduszu.
2. 
Wysokość środków finansowych ze środków Funduszu przeznaczonych na finansowanie działalności naukowej w obszarze wskazanym zgodnie z ust. 1 i okres tego finansowania ustala minister.
3. 
Minister podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, informację o obszarze działalności naukowej wskazanym zgodnie z ust. 1, wysokości środków finansowych przeznaczonych na jej finansowanie oraz okresie tego finansowania.
Art.  7.  [Wskazanie podmiotu zarządzającego]
1. 
Minister, biorąc pod uwagę obszar działalności naukowej wskazany zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz potencjał organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zadań w zakresie zarządzania wirtualnym instytutem badawczym, wskazuje podmiot zarządzający, którym może być:
1)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii albo
2)
podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wybrany w trybie otwartego konkursu ofert.
2. 
W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert określa się:
1)
przedmiot otwartego konkursu ofert;
2)
okres finansowania i wysokość środków przeznaczonych na funkcjonowanie wirtualnego instytutu badawczego;
3)
szczegółowe kryteria oceny ofert;
4)
miejsce i termin składania ofert;
5)
termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert;
6)
termin i sposób ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert;
7)
wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty;
8)
informację o możliwości odwołania otwartego konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert;
9)
sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 7.
3. 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
4. 
Oferta złożona w otwartym konkursie ofert zawiera:
1)
informację o posiadanych przez podmiot składający ofertę zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonywanie zadań podmiotu zarządzającego;
2)
informację o dotychczasowej działalności podmiotu składającego ofertę;
3)
szczegółowy sposób realizacji zadań podmiotu zarządzającego;
4)
harmonogram realizacji zadań podmiotu zarządzającego;
5)
przewidywaną wysokość kosztów realizacji zadań podmiotu zarządzającego.
5. 
Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
1)
potencjał organizacyjny i techniczny podmiotu składającego ofertę;
2)
doświadczenie podmiotu składającego ofertę w zakresie zarządzania projektami obejmującymi prowadzenie działalności naukowej;
3)
przewidywaną wysokość kosztów realizacji zadań podmiotu zarządzającego.
6. 
Do wyboru podmiotu zarządzającego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.).
7. 
Minister podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, informację o podmiocie zarządzającym wyłonionym w trybie wskazanym w ust. 1.
Art.  8.  [Zadania podmiotu zarządzającego]
1. 
Do zadań podmiotu zarządzającego należy:
1)
organizacja i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na wyłonienie zespołów badawczych;
2)
opracowanie standardów rekrutacji do zespołów badawczych oraz przeprowadzanie ewaluacji ich stosowania;
3)
wybór oraz organizacja pracy ekspertów, w tym ekspertów zagranicznych, którzy będą dokonywali oceny zgłoszonych do konkursu zespołów badawczych i ich liderów;
4)
przygotowanie i zawieranie umów o finansowanie ze środków Funduszu zespołów badawczych wyłonionych w otwartych konkursach ofert;
5)
opracowanie zasad i procedur w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacją wyników pracy zespołów badawczych lub know-how związanego z tymi wynikami;
6)
przeprowadzanie ewaluacji działalności naukowej zespołów badawczych oraz oceny końcowej zespołów badawczych;
7)
przekazywanie środków z Funduszu;
8)
komercjalizacja wyników pracy zespołów badawczych lub know-how związanego z tymi wynikami;
9)
nadzór nad realizacją zadań przez zespoły badawcze oraz prawidłowością wydatkowania środków z Funduszu.
2. 
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, podmiot zarządzający może:
1)
żądać informacji i wyjaśnień od zespołów badawczych i ich liderów oraz podmiotów, o których mowa w art. 11;
2)
dokonywać kontroli realizacji zadań przez zespoły badawcze;
3)
wstrzymać wypłatę środków finansowych w przypadku wydatkowania przekazanych środków niezgodnie z umową, zakresem planowanej działalności naukowej lub nieosiągnięcia wyników zaplanowanych na danym etapie działalności naukowej, do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości;
4)
przerwać wypłatę środków finansowych w przypadku nienależytego wykonywania umowy, wydatkowania przekazanych środków niezgodnie z zakresem planowanej działalności naukowej lub nieosiągnięcia wyników zaplanowanych na danym etapie działalności naukowej;
5)
dokonywać innych działań nadzorczych określonych w umowie, o której mowa w art. 11.
Art.  9.  [Umowa o zarządzanie wirtualnym instytutem badawczym]
1. 
Minister zawiera z podmiotem zarządzającym umowę o zarządzanie wirtualnym instytutem badawczym.
2. 
Umowa o zarządzanie wirtualnym instytutem badawczym określa w szczególności:
1)
obszar działalności naukowej, w którym będzie prowadzona przez zespoły badawcze w formie wirtualnego instytutu badawczego działalność naukowa finansowana ze środków Funduszu;
2)
liczbę zespołów badawczych, które mają zostać wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert;
3)
sposób i tryb przeprowadzania otwartych konkursów ofert na wyłonienie zespołów badawczych;
4)
sposób i tryb sprawowania nadzoru nad realizacją zadań przez podmiot zarządzający;
5)
wysokość i sposób przekazywania oraz rozliczania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zespołów badawczych;
6)
wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie realizacji zadań przez podmiot zarządzający;
7)
warunki przekazywania środków z komercjalizacji wyników pracy zespołów badawczych lub know-how związanego z tymi wynikami na rzecz Funduszu;
8)
sposób i zakres prowadzenia ewaluacji działalności naukowej oraz oceny końcowej zespołów badawczych;
9)
warunki rozwiązania umowy.
Art.  10.  [Nadzór ministra nad realizacją zadań przez podmiot zarządzający]
1. 
Minister sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez podmiot zarządzający pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.
2. 
W ramach nadzoru minister:
1)
może żądać wglądu do dokumentów związanych z zarządzaniem wirtualnym instytutem badawczym;
2)
dokonuje oceny działalności podmiotu zarządzającego;
3)
przeprowadza kontrolę podmiotu zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).
Art.  11.  [Umowa o finansowanie zespołu badawczego ze środków Funduszu Polskiej Nauki]

Podmiot zarządzający zawiera z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 3-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w którym działalność naukową prowadzi lider zespołu badawczego, umowę o finansowanie zespołu badawczego ze środków Funduszu, określającą w szczególności:

1)
lidera zespołu badawczego wraz z określeniem liczby członków tego zespołu oraz planem niezbędnych działań rekrutacyjnych;
2)
zakres planowanej działalności naukowej, warunki jej realizacji, w tym harmonogram i kosztorys;
3)
warunki i tryb przekazywania środków finansowych;
4)
spodziewane efekty działalności naukowej, w tym zobowiązanie do współpracy przy komercjalizacji wyników pracy zespołów badawczych lub know-how związanego z tymi wynikami;
5)
zasady zarządzania pracą zespołu badawczego i warunki jej organizacji;
6)
inne niż określone w art. 8 ust. 2 pkt 1-4 działania wykonywane w ramach nadzoru nad realizacją zadań przez zespoły badawcze oraz prawidłowością wydatkowania środków z Funduszu;
7)
sposób i tryb sprawowania nadzoru nad realizacją zadań przez zespoły badawcze oraz prawidłowością wydatkowania środków z Funduszu;
8)
zakres praw wynikających z przyznania praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
9)
sposób i koszty sprawowania ochrony praw własności intelektualnej;
10)
sposoby i warunki rozporządzania prawami własności intelektualnej oraz ich wykorzystania dla celów komercyjnych i do dalszych badań naukowych lub prac rozwojowych;
11)
wielkości udziałów i korzyści wynikających z komercjalizacji wyników pracy zespołów badawczych lub know-how związanego z tymi wynikami;
12)
warunki i sposób rozliczenia przekazanych środków finansowych;
13)
sposób i zakres ewaluacji działalności naukowej;
14)
tryb kontroli wykonania obowiązków określonych w umowie;
15)
warunki rozwiązania umowy.
Art.  12.  [Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie gospodarowania środkami Funduszu Polskiej Nauki]

Minister zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie określające szczegółowe warunki współpracy w zakresie gospodarowania środkami Funduszu, w tym:

1)
sposób gromadzenia w ramach Funduszu wpływów, o których mowa w art. 2 pkt 9;
2)
podmiot zarządzający oraz sposób i harmonogram przekazywania temu podmiotowi środków finansowych.
Art.  13.  [Koszty i wypłaty pokrywane ze środków Funduszu Polskiej Nauki]
1. 
Ze środków Funduszu dokonuje się:
1)
pokrycia kosztów emisji i wykupu obligacji, o których mowa w art. 3 ust. 1;
2)
spłaty:
a)
kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 3 ust. 1,
b)
udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowania, o którym mowa w ust. 3, wraz z kosztami tego finansowania.
2. 
Ze środków Funduszu dokonuje się również wypłaty:
1)
wynagrodzenia przysługującego Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu kosztów obsługi Funduszu;
2)
wypłaty środków przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji zadań przez podmiot zarządzający.
3. 
W przypadku niedoboru na rachunku Funduszu środków niezbędnych do terminowej obsługi działań, o których mowa w ust. 1 i 2, Bank Gospodarstwa Krajowego, w uzgodnieniu z ministrem i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może finansować ich realizację ze środków własnych.
4. 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji zadań przez podmiot zarządzający nie może przekroczyć 5% środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działań, o których mowa w art. 5 ust. 1.
Art.  14.  [Dokonywanie wypłat ze środków Funduszu Polskiej Nauki]

Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek ministra, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz podmiotu zarządzającego w wysokości i terminach wynikających z porozumienia, o którym mowa w art. 12.

Art.  15.  [Nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu Polskiej Nauki]
1. 
Nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu sprawuje Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. 
Bank Gospodarstwa Krajowego:
1)
przekazuje ministrowi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt planu finansowego Funduszu na dany rok do dnia 15 czerwca roku poprzedniego;
2)
wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu opracowany w porozumieniu z organami, o których mowa w pkt 1, do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan jest opracowywany;
3)
sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat wchodzących w skład sprawozdania finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego;
4)
składa ministrowi informację o realizacji planu finansowego Funduszu w terminie do dnia:
a)
31 lipca - za pierwsze półrocze,
b)
31 stycznia - za drugie półrocze;
5)
składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu w danym roku do dnia 30 kwietnia roku następnego.
Art.  16.  [Plan finansowy Funduszu Polskiej Nauki]
1. 
Plan finansowy Funduszu określa w szczególności:
1)
przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na:
a)
finansowanie działań, o których mowa w art. 5 ust. 1,
b)
wynagrodzenie przysługujące Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu kosztów obsługi Funduszu,
c)
obsługę kredytów, pożyczek i emisję obligacji;
2)
przychody Funduszu.
2. 
Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu, a także podstawę do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przeprowadzenia emisji obligacji, o których mowa w art. 2 pkt 5.
Art.  17. 

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1543 oraz z 2019 r. poz. 492) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  18. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.) w art. 2 w pkt 8 w lit. d przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. e.

Art.  19. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) w art. 402 pkt 2a otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art.  20. 
1. 
W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz.
2. 
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy obniża się fundusz statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 500 000 000 zł, przez wpłatę tej kwoty na zasilenie Funduszu.
3. 
Do obniżenia funduszu statutowego, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się art. 5c ustawy zmienianej w art. 17.
4. 
Do obniżenia funduszu statutowego, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się wymogu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.).
Art.  21. 

Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 12, wyodrębni w swoim planie finansowym opracowany w porozumieniu z organami, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1, plan finansowy Funduszu na 2019 r.

Art.  22. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021