Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 28 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 oraz z 2020 r. poz. 2168) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku złożenia wniosku o rejestrację na formularzu, o którym mowa w art. 73c ust. 3 ustawy, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, organ rejestrujący po pozytywnym zweryfikowaniu tego wniosku odpowiednio wykonuje czynności zgodnie z procedurami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.";

2)
w § 9 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

"1c. Dla dokumentów załączonych do wniosku o rejestrację złożonego na formularzu, o którym mowa w art. 73c ust. 3 ustawy, organ rejestrujący prowadzi archiwizację elektroniczną, o której mowa w ust. 1a.";

3)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
w § 1:
w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wypełnia kartę pojazdu, jeżeli była wydana, z wyłączeniem sytuacji, gdy w dowodzie rejestracyjnym znajduje się adnotacja "Rejestracja - art. 73c ustawy" i karta pojazdu nie była wypełniona przez organ rejestrujący - po czym zwraca ją właścicielowi pojazdu:",

po ust. 1a dodaje się ust. 1aa i 1ab w brzmieniu:

"1aa. W przypadku gdy wniosek o rejestrację pojazdu wpłynął na formularzu, o którym mowa w art. 73c ust. 3 ustawy, wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w art. 73c ust. 6 ustawy, rejestrując pojazd, organ rejestrujący:

1) sprawdza zgodność zawartych we wniosku danych dotyczących:

a) właściciela,

b) pojazdu - cech identyfikacyjnych i danych technicznych;

2) dokonuje niezwłocznie czasowej rejestracji pojazdu z urzędu zgodnie z § 2 ust. 1 i 2;

3) przekazuje dane o wydanym pozwoleniu czasowym do ewidencji pojazdów;

4) wykonuje czynności związane z czasową rejestracją pojazdu, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia;

5) wprowadza do ewidencji pojazdów dane o właścicielu pojazdu i o pojeździe;

6) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;

7) wystawia w dwóch egzemplarzach decyzję o rejestracji pojazdu;

8) wydaje za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części "B" decyzji o rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów - dowód rejestracyjny oraz jeden egzemplarz decyzji o rejestracji pojazdu albo jeden egzemplarz decyzji o rejestracji pojazdu oraz dowód rejestracyjny wysyła za pośrednictwem operatora pocztowego zgodnie z art. 73c ust. 10 ustawy;

9) przekazuje dane do ewidencji pojazdów o wydanym dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

1ab. W przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 1aa, organ rejestrujący:

1) zamieszcza w pozwoleniu czasowym i dowodzie rejestracyjnym adnotację "Rejestracja - art. 73c ustawy";

2) nie wypełnia karty pojazdu, jeżeli była ona wydana;

3) nie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4.",

b)
w § 2:
w ust. 1 we prowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 2-5" zastępuje się wyrazami "ust. 1a-5",
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy wniosek o rejestrację pojazdu wpłynął na formularzu, o którym mowa w art. 73c ust. 3 ustawy, wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w art. 73c ust. 6 ustawy, dokonując czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, organ rejestrujący:

1) nadaje pojazdowi numer rejestracyjny i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z § 3 rozporządzenia;

2) sporządza kartę informacyjną pojazdu, w której zamieszcza informację o sposobie doręczania decyzji o czasowej rejestracji, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 73c ust. 9 ustawy;

3) wystawia niezwłocznie, zgodnie z zasadami określonymi w § 11, pozwolenie czasowe;

4) legalizuje odpowiednio tablice rejestracyjne zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych;

5) wystawia w dwóch egzemplarzach decyzję o czasowej rejestracji pojazdu;

6) wydaje za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części "B" decyzji o czasowej rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów - pozwolenie czasowe, nalepkę kontrolną, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz jeden egzemplarz decyzji o czasowej rejestracji pojazdu albo:

a) przekazuje zgodnie z art. 73c ust. 9 pkt 1 ustawy, za pisemnym potwierdzeniem w części "B" decyzji o czasowej rejestracji pojazdu - pozwolenie czasowe, nalepkę kontrolną, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz jeden egzemplarz decyzji o czasowej rejestracji pojazdu salonowi sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów lub jego uprawnionemu przedstawicielowi, który złożył wniosek zgodnie z art. 73c ust. 3 ustawy, albo

b) wysyła za pośrednictwem operatora pocztowego zgodnie z art. 73c ust. 9 pkt 2 albo 4 ustawy pozwolenie czasowe, nalepkę kontrolną, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz jeden egzemplarz decyzji o czasowej rejestracji pojazdu;

7) przekazuje dane o wydanym pozwoleniu czasowym do ewidencji pojazdów;

8) jeżeli w ewidencji pojazdów nie ma zamieszczonych danych i informacji o pojeździe podlegającym czasowej rejestracji - wprowadza dane pojazdu do ewidencji pojazdów.",

w ust. 2 po wyrazach "ust. 1 pkt 7" dodaje się wyrazy "albo ust. 1a pkt 6",
c)
w § 11 w ust. 2 w pkt 30 po lit. zh kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się lit. zi w brzmieniu:

"zi) "Rejestracja - art. 73c ustawy" - dotyczy pojazdu, dla którego wniosek o rejestrację wpłynął na formularzu, o którym mowa w art. 73c ust. 3 ustawy, i organ rejestrujący nie wypełniał karty pojazdu, jeżeli była wydana.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2021 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1007

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
Data aktu: 28/05/2021
Data ogłoszenia: 02/06/2021
Data wejścia w życie: 04/06/2021