Tryb legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunki techniczne i wzory znaku legalizacyjnego.

Dz.U.2021.100
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 13 kwietnia 2012 r.
w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego
Na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przepisy rozporządzenia określają:
1) tryb legalizacji tablic rejestracyjnych pojazdów;
2) warunki techniczne znaku legalizacyjnego;
3) wzór znaku legalizacyjnego.
2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2) organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę, Wojewodę Mazowieckiego oraz organy dokonujące rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy;
3) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z 2018 r. poz. 893, z 2019 r. poz. 1143, 1272 i 2483 oraz z 2020 r. poz. 2169);
4) pojeździe elektrycznym - rozumie się przez to pojazd, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086);
5) pojeździe napędzanym wodorem - rozumie się przez to pojazd, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
§  2.  Legalizacji tablic rejestracyjnych dokonuje z urzędu organ rejestrujący poprzez umieszczenie na nich w wyznaczonym miejscu znaku legalizacyjnego.
§  3. 
1.  Znaki legalizacyjne dzieli się na:
1) nalepki legalizacyjne służące do legalizacji tablic rejestracyjnych zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych, dyplomatycznych;
1a) nalepki legalizacyjne służące do legalizacji tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 28 ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, albo ust. 5 pkt 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, wydawanych dla pojazdu elektrycznego, oraz tablicy rejestracyjnej, o której mowa w § 28 ust. 5a rozporządzenia o rejestracji pojazdów, wydawanej dla motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny;
1b) nalepki legalizacyjne służące do legalizacji tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 28 ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, albo ust. 5 pkt 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, wydawanych dla pojazdu napędzanego wodorem;
2) nalepki na tablice tymczasowe służące do legalizacji tymczasowych tablic rejestracyjnych.
1a.  Do legalizacji tablic rejestracyjnych dyplomatycznych wydanych dla:
1) pojazdu elektrycznego albo motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny stosuje się nalepki legalizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1a;
2) pojazdu napędzanego wodorem stosuje się nalepki legalizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1b.
2.  Wzory znaków legalizacyjnych oraz ich opis określa załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Nalepka legalizacyjna składa się z trzech części stanowiących komplet i jest indywidualnie numerowana jednym numerem dla wszystkich części. Części A i B nalepki legalizacyjnej są jednakowe i służą do legalizacji tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-1b, część C nalepki legalizacyjnej potwierdza legalizację tablic rejestracyjnych poprzez wklejenie jej w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" dowodu rejestracyjnego.
2.  Jeżeli pojazd zgodnie z odrębnymi przepisami jest oznaczany jedną tablicą rejestracyjną, organ rejestrujący jedną z nalepek służących do legalizacji tablic umieszcza na tablicy rejestracyjnej, drugą dołącza do akt pojazdu, wklejając ją w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" karty informacyjnej pojazdu, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych czynności organów dopuszczających pojazdy do ruchu.
2a.  Do legalizacji dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczania bagażnika, o tym samym numerze co numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, organ rejestrujący wydaje dodatkowy znak legalizacyjny (nalepkę legalizacyjną). Część A nalepki legalizacyjnej służy do legalizacji tej tablicy rejestracyjnej, część В organ umieszcza w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" karty informacyjnej pojazdu, a część C w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" dowodu rejestracyjnego, wpisując przy znaku legalizacyjnym wyraz: "BAGAŻNIK".
2b.  W przypadku legalizacji wtórnika dodatkowej tablicy, o której mowa w ust. 2a, Część A nalepki legalizacyjnej służy do legalizacji tej tablicy rejestracyjnej, część В organ umieszcza w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" karty informacyjnej pojazdu, a część C w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" dowodu rejestracyjnego, wpisując przy znaku legalizacyjnym wyraz: "BAGAŻNIK WTÓRNIK".
3.  Nalepka na tablice tymczasowe legalizuje tablice, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, oraz informuje o terminie ważności wydanego pozwolenia czasowego.
4.  Organ rejestrujący przed naklejeniem na tablice nalepki, o której mowa w ust. 3, określa na niej termin ważności wydanego pozwolenia czasowego, wycinając lub skreślając w sposób trwały znakiem "X" odpowiednie pola nalepki.
5.  Organ rejestrujący potwierdza legalizację tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu zarejestrowanego, z zastrzeżeniem § 8, wpisując w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" dowodu rejestracyjnego dotychczasowy indywidualny numer znaku legalizacyjnego, w przypadku:
1) wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego;
2) wydania nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminu badania technicznego pojazdu;
3) wydania nowego dowodu rejestracyjnego w związku z zawiadomieniem o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, o którym mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy, bez zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego.
6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli organ rejestrujący wydał także dodatkowy znak legalizacyjny do legalizacji dodatkowej tablicy rejestracyjnej albo jej wtórnika, służącej do oznaczania bagażnika, organ rejestrujący wpisuje również indywidualny numer ostatniego wydanego znaku legalizacyjnego dla tej tablicy i przy tym znaku odpowiednio wyraz: "BAGAŻNIK" albo "BAGAŻNIK WTÓRNIK".
7.  W przypadku ustania przyczyny zamieszczenia w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" dowodu rejestracyjnego wyrazu: "BAGAŻNIK" albo wyrazu: "BAGAŻNIK WTÓRNIK" organ rejestrujący skreśla ten wyraz i przystawia okrągła pieczątkę organu rejestrującego.
§  5.  W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki legalizacyjnej organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, dokonuje legalizacji tablic rejestracyjnych po:
1) przedstawieniu dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych;
2) złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia, że nalepka legalizacyjna została utracona lub zniszczona.
§  6.  W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki na tablice tymczasowe, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, dokonuje legalizacji tymczasowych tablic rejestracyjnych po:
1) przedstawieniu pozwolenia czasowego oraz tymczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych;
2) złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia, że nalepka na tablice tymczasowe została utracona lub zniszczona.
§  7.  Znaki legalizacyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność.
§  8.  Tablice rejestracyjne wydane według wzoru obowiązującego przed dniem 1 lipca 1999 r. zgodnie z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 1444 i 1798, z 2002 r. poz. 1825 oraz z 2003 r. poz. 1452) uznaje się za zalegalizowane bez konieczności umieszczania na nich nalepek legalizacyjnych.
§  9.  Dowody rejestracyjne z wklejoną w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" częścią C nalepki legalizacyjnej, w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 5, zachowują swoją ważność.
§  10.  Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  11.  Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. poz. 1122, z 2006 r. poz. 460 oraz z 2010 r. poz. 703).
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZORY ZNAKÓW LEGALIZACYJNYCH

Rysunek nr 1

WZÓR NALEPKI LEGALIZACYJNEJ

wzór

Opis

1. Nalepka wykonana jest ze specjalnej samoprzylepnej wielowarstwowej folii, która przy próbie oderwania ulega odkształceniu, a podłoże tła nalepki ulega zniszczeniu. Dotyczy to również próby oderwania w podwyższonej i obniżonej temperaturze. Linią przerywaną na rysunku zaznaczono obszar wierzchniej warstwy ochronnej nalepki, która jest wykonana z przezroczystej folii akrylowej.

2. Wymiary nalepki legalizacyjnej powinny być zgodne z wymiarami podanymi na rysunku. Maksymalne odchyłki wymiarów rzeczywistych części A i B nalepki mogą wynosić ± 1,0 mm, części C mogą wynosić ± 0,5 mm.

3. Barwa tła nalepki - metalizowana z efektem hologramu, w którym przy zmianie kąta obserwacji pojawiają się zmiennie kolorowe wzory, mikrotekst "POLSKA ZNAK LEGALIZACYJNY" oraz stylizowane znaki RP.

4. Numeracja - barwa ciemnoniebieska, wysokość liter i cyfr na części A i B - 2,5 mm ± 0,3 mm, na części C - 2,0 mm ± 0,3 mm. Nalepka legalizacyjna jest indywidualnie numerowana, jednym numerem dla wszystkich części nalepki (NL - stały kod rozpoznawczy numeru, AAA do ZZZ - kolejny symbol serii, 0000000 - siedmiocyfrowy numer porządkowy).

5. Nalepka powinna mieć odporność na działanie promieni świetlnych. Po poddaniu strony czołowej nalepki działaniu promieni świetlnych zgodnie z pkt 2.16 normy PN-S-73200 warstwa wierzchnia ochronna nalepki nie powinna ulec wyraźnemu spłowieniu powodującemu nieczytelność numeracji lub pogorszenie widoczności elementów optycznie zmiennych, o których mowa w ust. 3.

6. Nalepka powinna być odporna na działanie podwyższonej temperatury zgodnie z wymaganiami pkt 2.13 normy PN-S-73200, temperatura próby 65°C+/-3°C oraz zmiennych temperatur zgodnie z wymaganiami pkt 2.14 normy PN-S-73200.

7. Nalepka powinna być odporna na działanie wody zgodnie z pkt 2.17 normy PN-S-73200.

8. Nalepka powinna być odporna na działanie mgły solnej zgodnie z pkt 2.22 normy PN-S-73200.

9. Nalepka powinna być odporna na ścieranie zgodnie z pkt 2.18 normy PN-S-73200.

Rysunek nr 1a

WZÓR NALEPKI LEGALIZACYJNEJ SŁUŻĄCEJ DO LEGALIZACJI TABLIC REJESTRACYJNYCH WYDAWANYCH DLA POJAZDU ELEKTRYCZNEGO ORAZ MOTOROWERU WYPOSAŻONEGO W SILNIK ELEKTRYCZNY

wzór

Opis

1. Do nalepki legalizacyjnej stosuje się wymagania pkt 1-3 i 5-9 zawarte w opisie nalepki legalizacyjnej, której wzór określa rysunek nr 1.

2. W częściach A i B nalepki legalizacyjnej, wokół obszaru metalizowanego zawierającego znak holograficzny, znajduje się obwódka barwy czerwonej o szerokości 2 mm stanowiąca wyróżnik dla pojazdu elektrycznego oraz motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny. W części C nalepki legalizacyjnej wyróżnikiem są dwa paski koloru czerwonego i szerokości 2 mm usytuowane wzdłuż krótszych boków nalepki legalizacyjnej.

3. Numeracja - barwa ciemnoniebieska, wysokość liter i cyfr w części A i B - 2,5 mm ± 0,3 mm, w części C - 2,0 mm ± 0,3 mm. Nalepka legalizacyjna jest indywidualnie numerowana jednym numerem dla wszystkich części nalepki (NL - stały kod rozpoznawczy numeru, AAA do ZZZ - kolejny symbol serii, 000000 - sześciocyfrowy numer porządkowy i litera E stanowiąca stały wyróżnik dla nalepek legalizacyjnych dla pojazdu elektrycznego oraz motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny).

Rysunek nr 1b

WZÓR NALEPKI LEGALIZACYJNEJ SŁUŻĄCEJ DO LEGALIZACJI TABLIC REJESTRACYJNYCH WYDAWANYCH DLA POJAZDU NAPĘDZANEGO WODOREM

wzór

Opis

1. Do nalepki legalizacyjnej stosuje się wymagania pkt 1-3 i 5-9 zawarte w opisie nalepki legalizacyjnej, której wzór określa rysunek nr 1.

2. W częściach A i B nalepki legalizacyjnej, wokół obszaru metalizowanego zawierającego znak holograficzny, znajduje się obwódka barwy żółtej o szerokości 2 mm stanowiąca wyróżnik dla pojazdu napędzanego wodorem. W części C nalepki legalizacyjnej wyróżnikiem są dwa paski koloru żółtego i szerokości 2 mm usytuowane wzdłuż krótszych boków nalepki legalizacyjnej.

3. Numeracja - barwa ciemnoniebieska, wysokość liter i cyfr w części A i B - 2,5 mm ± 0,3 mm, w części C - 2,0 mm ± 0,3 mm. Nalepka legalizacyjna jest indywidualnie numerowana jednym numerem dla wszystkich części nalepki (NL - stały kod rozpoznawczy numeru, AAA do ZZZ - kolejny symbol serii, 000000 - sześciocyfrowy numer porządkowy i litera H stanowiąca stały wyróżnik dla nalepek legalizacyjnych dla pojazdu napędzanego wodorem).

Rysunek nr 2

WZÓR NALEPKI NA TABLICE TYMCZASOWE

wzór

Opis

1. Nalepka wykonana jest ze specjalnej samoprzylepnej wielowarstwowej folii, która przy próbie oderwania ulega odkształceniu, a podłoże tła nalepki ulega zniszczeniu.

2. Wymiary nalepki powinny być zgodne z wymiarami podanymi na rysunku. Maksymalne odchyłki wymiarów rzeczywistych nalepki mogą wynosić ± 0,5 mm.

3. Tło nalepki jest przezroczyste, z efektem hologramu, w którym przy zmianie kąta obserwacji pojawiają się zmiennie kolorowe wzory, mikrotekst "Rzeczpospolita Polska" oraz stylizowane znaki RP.

4. Napisy wykonane czcionką o wysokości 14 pkt, barwa napisów czerwona. Liczby umieszczone na zewnętrznym obwodzie nalepki służą do określenia miesiąca, natomiast zmienne "x", "y" i "z" stanowią liczby, ze zbioru liczb w przedziale od 09 do 99, umieszczone wewnątrz nalepki służące do oznaczenia następującego po sobie roku kalendarzowego. Liczby te służą do określania daty ważności wydanego pozwolenia czasowego.

5. Nalepka umieszczona na tablicy powinna być odporna na działanie zmiennych temperatur. Po poddaniu badaniom określonym w pkt 8a, 8b i 8c normy ISO 7591:1982 nie powinny wystąpić zmiany kształtu, barwy, gładkości, a także jakiekolwiek uszkodzenia powłok nalepki.

6. Nalepka umieszczona na tablicy powinna być odporna na działanie promieni świetlnych. W nalepce badanej w łuku ksenonowym, zgodnie z normą ISO 4892-1 i ISO 4892-2:1994 "Tworzywa sztuczne - Metody naświetlania laboratoryjnymi źródłami światła", nie powinny wystąpić zmiany w widoczności hologramu, zmiana gładkości, spłowienie bądź widoczna zmiana barwy grafiki nalepki.

7. Nalepka umieszczona na tablicy powinna być odporna na działanie wody. Nalepka poddana działaniu wody zgodnie z pkt 12 normy ISO 7591:1982 nie powinna wykazać zmian w widoczności, zmian gładkości, spłowienia bądź widocznej zmiany barwy grafiki nalepki.

8. Nalepka umieszczona na tablicy powinna być odporna na działanie substancji chemicznych. Na nalepce poddanej działaniu 10% roztworu neutralnego detergentu w wodzie pitnej oraz paliwa wzorcowego, zgodnie z pkt 13 i 14 normy ISO 7591:1982, nie powinny wystąpić zmiany w widoczności hologramu, zmiana gładkości, barwy, zmiękczenie lub zmatowienie powierzchni. Ewentualne zmiękczenie lub zmatowienie powierzchni powinny zaniknąć po 24 godzinach.

1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021