Wykonywanie zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.

Dz.U.2020.994
USTAWA
z dnia 7 lipca 2017 r.
o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
Art.  1. 

Ustawa określa zasady wykonywania zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, zwaną dalej "Agencją".

Art.  2. 

Do zadań Agencji należy promocja polskiej gospodarki, w tym:

1) promocja eksportu polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich;
2) promocja polskich branż;
3) wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
4) wspieranie inwestycji polskich za granicą;
5) wspieranie inwestycji polskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) dostarczanie przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym informacji na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prowadzenie portalu informacyjnego;
7) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami;
8) działalność wydawnicza.
Art.  3. 
1.  Zadania Agencji, o których mowa w art. 2, mogą być wykonywane przy pomocy zagranicznych biur handlowych, tworzonych i prowadzonych przez Agencję w formie prawnej i organizacyjnej zależnej od uwarunkowań prawnych i ekonomicznych miejsca ich utworzenia, w tym spółek kapitałowych.
2.  Finansowanie lub dofinansowanie wykonywania zadań Agencji w części realizowanej przez zagraniczne biura handlowe może następować ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4.
Art.  3a. 

Agencja należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569 i 695).

Art.  4. 
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki lub inny podmiot sektora finansów publicznych mogą powierzyć Agencji wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające w szczególności z dokumentów i programów przyjętych przez Radę Ministrów lub właściwego ministra.
2.  Powierzając zadania, podmioty, o których mowa w ust. 1, zapewniają Agencji odpowiednie środki finansowe na ich realizację.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, określenie zadań Agencji następuje w umowie. Art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
Art.  5. 
1.  W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja może udzielać pomocy finansowej związanej z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), oraz innymi programami finansowanymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do której zastosowanie znajdą szczegółowe warunki i tryb właściwe dla udzielania tej pomocy.
2.  W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja może także udzielać pomocy finansowej spełniającej przesłanki pomocy de minimis, dotyczącej promocji eksportu polskich przedsiębiorców, do której zastosowanie znajdą szczegółowe warunki i tryb właściwe dla udzielania tej pomocy.
Art.  6. 
1.  Agencja otrzymuje:
1) dotację podmiotową z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej związanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 2;
2) dotacje celowe przeznaczone na:
a) realizację zadań, o których mowa w art. 2,
b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
3) płatności z budżetu środków europejskich przeznaczone na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których beneficjentem jest Agencja;
4) środki pochodzące:
a) ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
b) z budżetu Unii Europejskiej.
2.  Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przewyższać koniecznych, rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez Agencję na realizację zadań, o których mowa w art. 2.
3.  Dotacje oraz płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie mogą obejmować dofinansowania działalności gospodarczej Agencji.
Art.  7. 

Zamówienia na potrzeby własne zagranicznych biur handlowych, o których mowa w art. 3, Agencja może udzielić z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), o ile wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.

Art.  8. 
1.  Agencja prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla działalności związanej z realizacją zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, dla działalności finansowanej ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz dla działalności gospodarczej, w tym obowiązana jest do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.
2.  Zasady prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metody przypisywania przychodów i kosztów zgodnie z podziałem tych środków, o którym mowa w ust. 1, Agencja określa w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).
Art.  9. 

Łączna kwota dotacji celowych przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Agencję ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej może wynosić do 100% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.

Art.  10. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624) w art. 2 w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art.  11. 
1.  W terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw gospodarki dokona likwidacji wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Do likwidacji wydziałów, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tym że:
1) nie stosuje się wymogu porozumienia z Ministrem Finansów, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) mienie znajdujące się w zarządzie likwidowanego wydziału, w tym środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym likwidowanego wydziału, mogą być przeznaczone dla Agencji;
3) przekazanie mienia Agencji może wiązać się z przejęciem przez Agencję należności i zobowiązań tego wydziału;
4) w przypadku gdy mienie znajdujące się w zarządzie likwidowanego wydziału nie będzie przeznaczone dla Agencji, decyzja o przeznaczeniu tego mienia będzie podejmowana po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Art.  12. 
1.  W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 135 000 000 zł, w tym w:
1) 2017 r. - 135 000 000 zł;
2) 2018 r. - 0 zł;
3) 2019 r. - 0 zł;
4) 2020 r. - 0 zł;
5) 2021 r. - 0 zł;
6) 2022 r. - 0 zł;
7) 2023 r. - 0 zł;
8) 2024 r. - 0 zł;
9) 2025 r. - 0 zł;
10) 2026 r. - 0 zł.
2.  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na obniżeniu kosztów działalności bieżącej Agencji przy jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanego procesu promocji polskiej gospodarki.
3.  Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Art.  12a. 

W roku 2017 minister właściwy do spraw gospodarki przeznaczy środki w wysokości 100 000 tys. zł na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy.

Art.  13. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020