Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

Dz.U.20.946
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się policjantowi w służbie stałej, jeżeli w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej on sam lub członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji nie posiadają:
1) lokalu mieszkalnego przydzielonego na podstawie decyzji administracyjnej;
2) spółdzielczego lokalu mieszkalnego, w tym lokatorskiego lub własnościowego, oraz spółdzielczego lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy najmu;
3) lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy najmu, stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, lokalu stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych albo pozostającego w zasobach towarzystw budownictwa społecznego;
4) lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy najmu innego niż wymieniony w pkt 3, dla którego stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu nie jest wyższa od stawki ustalonej przez gminę - dotyczy to również mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2;
5) domu jednorodzinnego, domu mieszkalno-pensjonatowego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, będącego przedmiotem własności lub współwłasności policjanta lub członków jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy o Policji;
6) tymczasowej kwatery.
2.  Równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego nie przyznaje się policjantowi w służbie stałej, jeżeli:
1) utracił lub zrzekł się prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w ust. 1;
2) otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości;
3) jego małżonek otrzymał pomoc, o której mowa w pkt 2;
4) bezzasadnie odmówił przyjęcia lokalu mieszkalnego odpowiadającego przysługującym mu normom zaludnienia i znajdującego się w należytym stanie technicznym i sanitarnym;
5) w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej zajmuje lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość lub dom jednorodzinny (część domu) albo spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny będące przedmiotem spadku, jeżeli udział w spadku odpowiada co najmniej dwóm normom zaludnienia.
§  2. 
1.  Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi:
1) dla policjanta posiadającego członków rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy o Policji - 9,50 zł dziennie;
2) dla policjanta - 4,75 zł dziennie.
2.  Kwoty, o których mowa w ust. 1, po dokonaniu corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, podlegają zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.
3.  Podstawę waloryzacji stanowi kwota równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje.
4.  Wypłaty równoważnika dokonuje w okresach miesięcznych właściwa jednostka organizacyjna Policji.
§  3.  Ustalenia uprawnień policjanta do otrzymania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości dokonuje się na podstawie oświadczenia mieszkaniowego, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  W razie zbiegu uprawnień policjanta i jego małżonka do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego przysługuje jeden korzystniejszy równoważnik.
§  5.  Policjant jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić, składając nowe oświadczenie mieszkaniowe, o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienia do otrzymania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo na jego wysokość.
§  6.  Decyzję o cofnięciu uprawnienia do dotychczas przyznanego równoważnika pieniężnego wydaje się, jeżeli policjant przestał spełniać warunki, o których mowa w § 1 ust. 1, lub zmienił się jego stan rodziny, albo:
1) otrzymał pomoc na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu na podstawie odrębnych przepisów;
2) jego małżonek otrzymał pomoc, o której mowa w pkt 1;
3) bezzasadnie odmówił przyjęcia lokalu mieszkalnego odpowiadającego przysługującym mu normom zaludnienia i znajdującego się w należytym stanie technicznym i sanitarnym;
4) w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej uzyskał lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość lub dom jednorodzinny (część domu) albo spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny będące przedmiotem spadku, jeżeli udział w spadku odpowiada co najmniej dwóm normom zaludnienia.
§  7.  Decyzję o zwrocie wypłaconego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wydaje się w przypadku:
1) nienależnego pobrania na skutek niepoinformowania o wystąpieniu zmian lub podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu, o którym mowa w § 3, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tego równoważnika lub na jego wysokość;
2) uprawomocnienia się decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o przyznaniu równoważnika.
§  8.  (uchylony).
§  9. 
1.  Organami właściwymi do wydawania decyzji w sprawach przyznawania, odmowy przyznania, cofania albo żądania zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego są:
1) minister właściwy do spraw wewnętrznych dla Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji;
2) Komendant Główny Policji dla:
a) policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA",
b) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,
ba) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
c) komendantów wojewódzkich Policji,
d) Komendanta Stołecznego Policji,
e) Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Szkoły Policji w Pile, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, Komendanta Szkoły Policji w Katowicach i Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
f) dyrektora instytutu badawczego, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
3) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji dla policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;
3a) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji dla policjantów pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;
4) komendanci wojewódzcy Policji dla komendantów powiatowych (miejskich) Policji oraz policjantów pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Policji;
5) Komendant Stołeczny Policji dla komendantów rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy, komendantów powiatowych Policji na obszarze powiatów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz policjantów pełniących służbę w Komendzie Stołecznej Policji;
6) komendanci szkół, o których mowa w pkt 2 lit. e, dla podległych im policjantów;
7) komendanci powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji dla policjantów pełniących służbę w komendzie powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji, komisariatach Policji i innych podległych im jednostkach organizacyjnych Policji;
8) dyrektor instytutu badawczego dla policjantów pełniących służbę w instytucie badawczym.
2.  Decyzje w sprawach przyznawania, odmowy przyznania, cofania albo zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wydają:
1) w stosunku do emerytów i rencistów policyjnych - organy, o których mowa w ust. 1, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania emeryta i rencisty;
2) w stosunku do emerytów i rencistów policyjnych, których ostatnim miejscem pełnienia służby było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Komenda Główna Policji, zamieszkałych w Warszawie - Komendant Główny Policji.
§  10.  Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego w wysokości, o której mowa w § 2 ust. 1, przysługuje od dnia 1 stycznia 2002 r.
§  11.  Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jego wejścia w życie.
§  12.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania (Dz. U. poz. 1212 oraz z 2000 r. poz. 777).
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
ZAŁĄCZNIK
.................................................................

(stopień, imię i nazwisko, imię ojca)

.................................................................

(grupa zaszeregowania)

UWAGA: WYPEŁNIAJĄ TYKO OSOBY

ZAINTERESOWANE PRZELANIEM

NALEŻNOŚCI NA KONTO BANKOWE.

.................................................................

(data wstąpienia do służby,

data mianowania do służby stałej)

Proszę o przelanie należności na moje konto

w Banku:

.................................................................

(data zwolnienia ze służby – jednostka)

NAZWA BANKU:
.................................................................

(data przeniesienia do obecnej

jednostki, poprzednia jednostka)

NUMER KONTA
.................................................................

(numer tel. służbowego/domowego*)

DATA I CZYTELNY PODPIS
OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE

do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu

mieszkalnego oraz jego wysokości

Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* lokalu mieszkalnego/domu*i ubiegam się o przyznanie równoważnika pieniężnego za jego

brak za okres ...................................................

TABELA NR 1

Rodzaj lokalu mieszkalnego Adres
Nazwisko i imię głównego najemcy/właściciela* i stopień

pokrewieństwa.

Podstawa prawna zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu.
Spółdzielcze lokatorskie/własnościowe*
Komunalne
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną
nieruchomość
Dom
Inne – podać jakie
(niepotrzebne skreślić)

W powyższym lokalu zamieszkują następujący członkowie rodziny w rozumieniu art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(Dz. U. z 2020 r. poz. 360):

TABELA NR 2

Lp. Nazwisko

i imię

Stopień

pokrewieństwa

Data urodzenia Stan

cywilny

Data zawarcia

związku

małżeńskiego

Data

zameldowania

(pobyt

stały/czasowy)*

Czy jest policjantem

(emerytem/rencistą)

podać jednostkę

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normy powierzchni mieszkalnej przysługujące z innego tytułu policjantowi – emerytowi:

1. Pan(i) ....................................................... z tytułu .......................................................... na okres ............................................................

2. Pan(i) ....................................................... z tytułu .......................................................... na okres ............................................................

W przypadku gdy członkowie rodziny nie zamieszkują z policjantem, podać informacje dot. zajmowanego przez nich lokalu (według

wzoru z tabeli nr 1) .........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że nie posiadam/posiadam* (dot. także małżonka) lokalu mieszkalnego/domu* będącego przedmiotem spadku w .............

................................................................przy ul. ............................................................................................................................................

o pow. mieszk. ........... m2.

Członkowie mojej rodziny pobierają świadczenia:

1. za remont lokalu mieszkalnego – podać kto i z jakiej jednostki ................................................................................................................

2. emeryturę (rentę, rentę rodzinną)* – podać kto ..........................................................................................................................................

3. za brak lokalu – podać kto i z jakiej jednostki ...........................................................................................................................................

Korzystałem (dot. także małżonka) z pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe .........................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Posiadam lokal mieszkalny w miejscowości, z której czas dojazdu do miejsca pełnienia służby publicznymi środkami komunikacji, łącznie z

przesiadkami, przekracza 2 godziny w obie strony zgodnie z rozkładem jazdy ...............................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

(podać dokładny adres zamieszkania, miejsce pełnienia służby, środek komunikacji (PKS, PKP) i czas dojazdu)

Za zajmowany lokal mieszkalny opłacam czynsz wolny (załączam umowę najmu)*

Nie podnajmuję zajmowanego lokalu mieszkalnego w całości lub w części.

Informacje dodatkowe (np.: zajmowanie tymczasowej kwatery) ...................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................

(czytelny podpis)

Miejscowość .........................., dnia ...............................

_______

* Niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

Informacje zawarte w oświadczeniu wykorzystywane będą wyłącznie w celu ustalenia prawa policjanta (emeryta, rencisty policyjnego) do

lokalu mieszkalnego i świadczeń finansowych z nim związanych.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.946 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
Data aktu: 28/06/2002
Data ogłoszenia: 27/05/2020
Data wejścia w życie: 20/07/2002, 01/01/2003