Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.866
USTAWA
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie wagę wydarzeń roku 1918, gdy po 123 latach rozbiorów wysiłek wielu pokoleń Polek i Polaków zaowocował odzyskaniem niepodległości, a Państwo Polskie ponownie pojawiło się na mapie Europy, dostrzegając potrzebę uhonorowania setnej rocznicy tych wydarzeń, uznając za Ojców Niepodległości w szczególności Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa, oraz doceniając wkład, jaki w odzyskanie niepodległości wniosła generalicja Wojska Polskiego i duchowieństwo różnych wyznań, w tym szczególnie Kościoła Katolickiego, uchwala niniejszą ustawę.
Art.  1. 

Ustawa określa zasady przygotowania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Obchodami".

Art.  2. 
1.  Tworzy się Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Komitetem".
2.  Komitet, w latach 2017-2022, realizuje zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.
3.  W zakresie, o którym mowa w ust. 2, Komitet w szczególności:
1) przyjmuje corocznie na dany rok plan obchodów państwowych uroczystości związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską;
2) promuje w kraju i za granicą ideę upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską;
3) inicjuje współpracę pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi oraz podmiotami zainteresowanymi udziałem w Obchodach;
4) wyraża, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, opinię w sprawach udzielenia patronatu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad uroczystościami związanymi z uczczeniem odzyskania i utrwalenia niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.
4.  Komitet po zakończeniu realizacji zadań, nie później niż w 2023 r., przyjmuje sprawozdanie z działalności Komitetu.
Art.  3. 

W zakresie zadań realizowanych przez Komitet podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 3, organizatorzy uroczystości i innych przedsięwzięć oraz inne podmioty realizujące działania niezbędne do właściwego przygotowania i przeprowadzenia Obchodów, współpracują z Komitetem.

Art.  4. 
1.  W skład Komitetu wchodzą:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - jako Przewodniczący Komitetu;
2) Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
4) Prezes Rady Ministrów;
5) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6) Minister Obrony Narodowej;
7) minister właściwy do spraw administracji publicznej;
8) minister właściwy do spraw zagranicznych;
9) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
10) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
11) Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - jako Sekretarz Komitetu;
12) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
13) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  W skład Komitetu wchodzą - po wyrażeniu zgody przez partię polityczną lub ugrupowanie - przewodniczący, prezes lub inny wskazany przedstawiciel:
1) partii politycznej lub ugrupowania, które w dniu wejścia w życie ustawy tworzą klub parlamentarny albo klub poselski w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, albo
2) partii politycznej, która w dniu wejścia w życie ustawy nie tworzy klubu parlamentarnego albo klubu poselskiego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, ale w ostatnich wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:
a) tworząc samodzielnie komitet wyborczy otrzymała w skali kraju co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów,
b) weszła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów i została wskazana przez partie polityczne wchodzące w skład koalicji wyborczej jako ich wspólny reprezentant w pracach Komitetu.
3.  W skład Komitetu wchodzą osoby wskazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego.
Art.  5. 

Członków Komitetu, o których mowa w art. 4:

1) ust. 2 - powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 4 ust. 2;
2) ust. 3 - powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Art.  6. 
1.  Członkostwo w Komitecie osób, o których mowa w art. 4 ust. 2, wygasa z dniem rozpoczęcia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy art. 4 ust. 2 i art. 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
2.  Uprawnione podmioty w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia kadencji Sejmu, przekazują Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej informacje o przedstawicielu wyznaczonym do pełnienia funkcji członka Komitetu albo składają oświadczenie o rezygnacji z tego uprawnienia. Niezłożenie informacji albo oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w pracach Komitetu.
Art.  7. 
1.  Komitet obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy, na wniosek Sekretarza Komitetu lub co najmniej połowy członków Komitetu.
2.  Posiedzenia Komitetu odbywają się w miejscu wskazanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  W posiedzeniach Komitetu, za zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mogą brać udział także osoby spoza jego składu, w tym osoby zaproszone na wniosek członka Komitetu. Osobom tym nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu uchwał.
4.  Z posiedzenia Komitetu Sekretarz Komitetu sporządza protokół.
Art.  8. 
1.  Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Komitet może upoważnić Sekretarza Komitetu do podejmowania działań w imieniu Komitetu w określonym zakresie.
Art.  9. 

Szczegółowe zasady i tryb działania Komitetu określa regulamin uchwalony przez Komitet.

Art.  10. 
1.  Obsługę organizacyjną Komitetu sprawuje sekretariat Komitetu prowadzony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Sekretariatem Komitetu kieruje Sekretarz Komitetu.
2.  Wydatki związane z działalnością Komitetu są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3.  Wydatki związane z organizacją posiedzeń Komitetu są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Art.  11. 
1.  Za udział w pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.
2.  Członkom Komitetu, o których mowa w art. 4 ust. 3, w związku z udziałem w pracach Komitetu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Komitetu na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
3.  Zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w ust. 2, jest finansowany z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Art.  12. 

Regulamin, o którym mowa w art. 9, sprawozdanie z działalności Komitetu oraz inne uchwały Komitetu wskazane przez Komitet podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art.  13. 

Komitet znosi się z dniem przyjęcia sprawozdania, o którym mowa w art. 2 ust. 4.

Art.  14. 
1.  W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2, przekażą Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej informacje o przedstawicielu wyznaczonym do pełnienia funkcji członka Komitetu albo złożą oświadczenie o rezygnacji z tego uprawnienia.
2.  Niezłożenie informacji albo oświadczenia, o których mowa w ust. 1, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w pracach Komitetu.
Art.  15. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020