Wyznaczenie koordynatorów delegowanych w dziale sprawiedliwość oraz zakres zadań przekazanych do realizacji koordynatorom delegowanym.

Dz.U.20.831
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatorów delegowanych w dziale sprawiedliwość oraz zakresu zadań przekazanych do realizacji koordynatorom delegowanym 1
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 860) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się koordynatorów delegowanych w dziale sprawiedliwość do realizacji niektórych zadań organu centralnego w zakresie obejmującym wydawane dokumenty urzędowe, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4, 7-10, 16-31, 34 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, oraz przyjmowane dokumenty urzędowe, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/1191".
§  2.  Właściwy miejscowo prezes sądu apelacyjnego pełni funkcję koordynatora delegowanego wobec nadzorowanych sądów.
§  3.  Prezes rady właściwej izby notarialnej pełni funkcję koordynatora delegowanego wobec nadzorowanych przez tę radę notariuszy.
§  4.  Pełniąc funkcję koordynatora delegowanego, właściwy miejscowo prezes sądu apelacyjnego oraz prezes rady właściwej izby notarialnej wykonują następujące zadania:
1) przyjmują i przekazują wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/1191, odpowiadając na wnioski w sytuacji określonej w art. 16 lit. a rozporządzenia 2016/1191;
2) rejestrują użytkowników w udostępnionym przez Komisję Europejską teleinformatycznym Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI), zwanym dalej "systemem IMI";
3) nadają użytkownikom uprawnienia w systemie IMI;
4) udzielają wyjaśnień i pomocy w zakresie sposobu korzystania z systemu IMI i jego obsługi przy wykonywaniu zadań określonych w rozporządzeniu 2016/1191;
5) zapewniają sprawny przepływ informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu 2016/1191.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 1).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.831

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wyznaczenie koordynatorów delegowanych w dziale sprawiedliwość oraz zakres zadań przekazanych do realizacji koordynatorom delegowanym.
Data aktu: 30/04/2020
Data ogłoszenia: 11/05/2020
Data wejścia w życie: 26/05/2020