Przekazanie spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dz.U.20.828
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 9 maja 2020 r.
w sprawie przekazania spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i formę przekazania spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695), w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
§  2. 
1.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje spis wyborców przewodniczącemu gminnej obwodowej komisji wyborczej w postaci:
1) wydruku opatrzonego podpisem własnoręcznym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym;
2) elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
2.  Przekazania spisu wyborców w trybie i formie określonych w ust. 1 pkt 2 dokonuje się:
1) na informatycznych nośnikach danych;
2) w edytowalnym pliku w formacie .xls albo .xlsx, bez hasła;
3) nadając nazwę składającą się z nazwy gminy.
3.  Dane w spisie wyborców przekazywanym w postaci określonej w ust. 1 pkt 2 są umieszczane w kolumnach nazwanych zgodnie z zawartymi w nich danymi i uszeregowanych w następującej kolejności:
1) imię (imiona);
2) nazwisko;
3) imię ojca;
4) data urodzenia;
5) numer ewidencyjny PESEL;
6) miejscowość;
7) dzielnica, w przypadku m.st. Warszawy;
8) ulica;
9) numer domu;
10) numer mieszkania;
11) uwagi.
4.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje spis wyborców przewodniczącemu właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej, za pośrednictwem upoważnionej przez siebie osoby.
5.  Odebranie spisu wyborców potwierdza się w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym przewodniczącego właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej lub jego zastępcy.
§  3. 
1.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje spis wyborców w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym:
1) operatorowi wyznaczonemu - za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą operatora wyznaczonego;
2) operatorowi wyznaczonemu - właściwemu miejscowo dyrektorowi Regionu Sieci operatora wyznaczonego lub osobie przez niego upoważnionej - na informatycznych nośnikach danych; wójt, burmistrz, prezydent miasta może przekazać spis wyborców za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej.
2.  Przekazania spisu wyborców w trybie i postaci określonych w ust. 1 dokonuje się:
1) w edytowalnym pliku w formacie .xls albo .xlsx, bez hasła;
2) nadając nazwę składającą się z nazwy gminy oraz kodu TERYT gminy.
3.  Dane w spisie wyborców są umieszczane w kolumnach nazwanych zgodnie z zawartymi w nich danymi i uszeregowanych w następującej kolejności:
1) imię (imiona);
2) nazwisko;
3) imię ojca;
4) data urodzenia;
5) numer ewidencyjny PESEL;
6) miejscowość;
7) dzielnica, w przypadku m.st. Warszawy;
8) ulica;
9) numer domu;
10) numer mieszkania.
4.  Spis wyborców, o którym mowa w ust. 1, jest podzielony według obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.
5.  Odebranie spisu wyborców przekazanego w sposób określony w ust. 1 pkt 2 potwierdza się w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym przedstawiciela operatora wyznaczonego - właściwego miejscowo dyrektora Regionu Sieci operatora wyznaczonego lub osoby przez niego upoważnionej.
§  4.  Wykaz dyrektorów Regionu Sieci operatora wyznaczonego wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej operatora wyznaczonego.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.828

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przekazanie spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Data aktu: 09/05/2020
Data ogłoszenia: 09/05/2020
Data wejścia w życie: 09/05/2020