Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłaty za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego.

Dz.U.2020.770
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego
Na podstawie art. 132zg ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, zwanych dalej "kosztami nadzoru";
2) sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt 1;
3) wysokość, sposób i terminy uiszczania przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego opłat za:
a) wydanie oraz zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 132a ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej "ustawą", z wyjątkiem zmiany zezwolenia polegającej wyłącznie na ograniczeniu rodzaju usług płatniczych, do świadczenia których jest uprawniona krajowa instytucja pieniądza elektronicznego,
b) dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, zwanego dalej "rejestrem", z wyłączeniem wpisu związanego z wydaniem albo zmianą zezwolenia, o którym mowa w art. 132a ust. 1 ustawy.
§  2. 
1.  Wysokość należnej wpłaty wnoszonej przez krajową instytucję pieniądza elektronicznego na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, zwanej dalej "należną wpłatą", oblicza się według wzoru:

Kin = Zin × S1

gdzie:

Kin - oznacza należną wpłatę,

Zin - oznacza ustalaną na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego średnią arytmetyczną sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego danej krajowej instytucji pieniądza elektronicznego obliczonych na koniec każdego dnia kalendarzowego w okresie poprzednich dwunastu miesięcy kalendarzowych,

S1 - oznacza stawkę obowiązującą dla ustalenia należnej wpłaty, obliczaną zgodnie z ust. 3 i 6.

2.  Należna wpłata obliczona zgodnie z ust. 1 podlega rozliczeniu w następnym roku kalendarzowym zgodnie z § 4.
3.  Stawkę (S1) oblicza się według wzoru:

gdzie:

K1 - oznacza koszty nadzoru do pokrycia w roku kalendarzowym, za który należna jest wpłata, obliczane zgodnie z ust. 4,

Zn - oznacza ustalaną na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego sumę średnich arytmetycznych sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego, przyjmowanych w wysokości wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu, wszystkich krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, które prowadziły działalność w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego, obliczonych na koniec każdego dnia kalendarzowego w okresie poprzednich dwunastu miesięcy kalendarzowych.

4.  Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K1) oblicza się według wzoru:

K1 = PKn - (PKn-1 - WKn-1) - On3Q

gdzie:

PKn - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180, 284, 568 i 695), zwanej dalej "ustawą o nadzorze", ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

ΡΚn-1 - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

WKn-1 - oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

On3Q ~ oznacza sumę opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje pieniądza elektronicznego w danym roku kalendarzowym do dnia 30 września.

5.  Do ustalenia stawki, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się dane na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego, przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach rocznego sprawozdania finansowego, na podstawie art. 132r ustawy, które Komisja Nadzoru Finansowego posiada w dniu 15 października danego roku kalendarzowego.
6.  Jeżeli wysokość stawki obliczona zgodnie z ust. 3 oraz § 4 ust. 2 przekracza 0,075%, odpowiednio do ustalenia i rozliczenia należnej wpłaty przyjmuje się stawkę w wysokości 0,075%.
§  3.  Do dnia 31 października danego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1) ustaloną na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego sumę średnich arytmetycznych sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego, przyjmowanych w wysokości wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu, wszystkich krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, które prowadziły działalność w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego, obliczonych na koniec każdego dnia kalendarzowego w okresie poprzednich dwunastu miesięcy kalendarzowych;
2) wysokość stawki obowiązującej dla ustalenia należnej wpłaty, obliczonej zgodnie z § 2 ust. 3 i 6;
3) wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 2 ust. 4.
§  4. 
1.  Rozliczenie należnej wpłaty wniesionej przez krajową instytucję pieniądza elektronicznego na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, zwane dalej "rozliczeniem należnej wpłaty", oblicza się według wzoru:

RKin = Kin - (Zin × S2)

gdzie:

RKin - oznacza rozliczenie należnej wpłaty,

Kin - oznacza należną wpłatę,

Zin - oznacza ustalaną na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego średnią arytmetyczną sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego danej krajowej instytucji pieniądza elektronicznego obliczonych na koniec każdego dnia kalendarzowego w okresie poprzednich dwunastu miesięcy kalendarzowych,

S2 - oznacza stawkę obowiązującą dla rozliczenia należnej wpłaty, obliczaną zgodnie z ust. 2 i § 2 ust. 6.

2.  Stawkę (S2) oblicza się według wzoru:

gdzie:

K - oznacza koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, obliczane zgodnie z ust. 3,

Zn - oznacza ustalaną na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego sumę średnich arytmetycznych sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego, przyjmowanych w wysokości wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu, wszystkich krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, które prowadziły działalność w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego, obliczonych na koniec każdego dnia kalendarzowego w okresie poprzednich dwunastu miesięcy kalendarzowych.

3.  Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K) oblicza się według wzoru:

K = PKn - (PKn-1 - WKn-1) - On

gdzie:

PKn - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

PKn-1 - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

WKn-1 - oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

On - oznacza sumę opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje pieniądza elektronicznego w danym roku kalendarzowym.

4.  Do ustalenia stawki, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się dane na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego, przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach rocznego sprawozdania finansowego, na podstawie art. 132r ustawy, które Komisja Nadzoru Finansowego posiada w dniu 15 września następnego roku kalendarzowego.
§  5.  Do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1) wysokość stawki obowiązującej dla rozliczenia należnej wpłaty, obliczonej zgodnie z § 2 ust. 6 i § 4 ust. 2;
2) wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 4 ust. 3.
§  6. 
1.  Krajowa instytucja pieniądza elektronicznego uiszcza należną wpłatę, obliczoną zgodnie z § 2 ust. 1, z uwzględnieniem wyniku rozliczenia należnej wpłaty wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
2.  W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia należnej wpłaty, o której mowa w ust. 1, krajowa instytucja pieniądza elektronicznego przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy zawierającą:
1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) krajowej instytucji pieniądza elektronicznego;
2) wysokość ustalonej na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego średniej arytmetycznej sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego danej krajowej instytucji pieniądza elektronicznego obliczonych na koniec każdego dnia kalendarzowego w okresie poprzednich dwunastu miesięcy kalendarzowych;
3) wysokość ustalonej na dzień 1 stycznia następnego roku kalendarzowego średniej arytmetycznej sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego danej krajowej instytucji pieniądza elektronicznego obliczonych na koniec każdego dnia kalendarzowego w okresie poprzednich dwunastu miesięcy kalendarzowych;
4) wysokość stawki obliczonej zgodnie z § 2 ust. 3 i 6 za następny rok kalendarzowy;
5) wysokość należnej wpłaty obliczonej zgodnie z § 2 ust. 1 za następny rok kalendarzowy;
6) wysokość stawki obliczonej zgodnie z § 2 ust. 6 i § 4 ust. 2 za dany rok kalendarzowy;
7) wysokość kwoty wynikającej z rozliczenia należnej wpłaty, o której mowa w § 4 ust. 1;
8) wysokość należnej wpłaty obliczonej zgodnie z § 2 ust. 1 za następny rok kalendarzowy, uwzględniającą kwotę, o której mowa w pkt 7;
9) kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
10) datę wpłaty, o której mowa w pkt 9.
3.  Deklaracja, o której mowa w ust. 2, jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
4.  Deklarację, o której mowa w ust. 2, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§  7.  Krajowa instytucja pieniądza elektronicznego rozpoczynająca działalność pierwszą należną wpłatę uiszcza za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym rozpoczęła działalność.
§  8. 
1.  Wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 132a ust. 1 ustawy, podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 1250 euro.
2.  Zmiana zezwolenia, o którym mowa w art. 132a ust. 1 ustawy, z wyjątkiem zmiany zezwolenia polegającej wyłącznie na ograniczeniu rodzaju usług płatniczych, do świadczenia których jest uprawniona krajowa instytucja pieniądza elektronicznego, podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro.
3.  Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, krajowa instytucja pieniądza elektronicznego uiszcza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji udzielającej zezwolenia, o którym mowa w art. 132a ust. 1 ustawy, albo decyzji o zmianie tego zezwolenia.
§  9. 
1.  Dokonanie wpisu do rejestru, z wyłączeniem wpisu związanego z wydaniem albo zmianą zezwolenia, o którym mowa w art. 132a ust. 1 ustawy, podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro.
2.  Opłatę, o której mowa w ust. 1, krajowa instytucja pieniądza elektronicznego uiszcza w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o dokonaniu wpisu do rejestru.
§  10. 
1.  Opłaty, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, z podaniem tytułu wpłaty.
2.  Równowartość w złotych kwot opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1, oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego odpowiednio w dniu wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 132a ust. 1 ustawy, wydania decyzji o zmianie tego zezwolenia albo dokonania wpisu do rejestru.
§  11.  Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do należnej wpłaty za rok 2021.
§  12. 
1.  Do rozliczenia kosztów nadzoru za rok 2019 stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że nadpłatę, o której mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia uchylanego w § 13, uznaje się za należną wpłatę za rok 2020, która podlega rozliczeniu zgodnie z § 4 w roku 2021.
2.  Zaliczka na poczet pokrycia kosztów nadzoru w roku 2020, o której mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia uchylanego w § 13, wpłacona przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez instytucję pieniądza elektronicznego podlega zwrotowi na jej rzecz w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  13.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1523).
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI WPŁATY OD KRAJOWEJ INSTYTUCJI PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU ZA ROK ...

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI WPŁATY OD KRAJOWEJ INSTYTUCJI PIENIĄDZA

ELEKTRONICZNEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

ZA ROK ...

Nazwa krajowej instytucji pieniądza elektronicznego:

......................................................................................................

......................................................................................................

NIP: .............................................................................................

Poz. Wyszczególnienie Dane, w tym kwoty

zaokrąglone do peł-

nych złotych

1 Ustalona przez krajową instytucję pieniądza elektronicznego na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego średnia arytmetyczna sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego danej krajowej instytucji pieniądza elektronicznego obliczonych na koniec każdego dnia kalendarzowego w okresie poprzednich dwunastu miesięcy kalendarzowych
2 Ustalona przez krajową instytucję pieniądza elektronicznego na dzień 1 stycznia następnego roku kalendarzowego średnia arytmetyczna sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego danej krajowej instytucji pieniądza elektronicznego obliczonych na koniec każdego dnia kalendarzowego w okresie poprzednich dwunastu miesięcy kalendarzowych
3 Wysokość stawki obliczonej zgodnie z § 2 ust. 3 i 6 rozporządzenia za następny rok kalendarzowy
4 Wysokość należnej wpłaty obliczonej zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia za następny rok kalendarzowy
5 Wysokość stawki obliczonej zgodnie z § 2 ust. 6 i § 4 ust. 2 rozporządzenia za dany rok kalendarzowy
6 Wysokość kwoty wynikającej z rozliczenia należnej wpłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia
7 Wysokość należnej wpłaty obliczonej zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia za następny rok kalendarzowy, uwzględniająca kwotę, o której mowa w pkt 6
8 Kwota wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
9 Data wpłaty, o której mowa w pkt 8

Osoba upoważniona do złożenia deklaracji:

...............................................................................................

...............................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia deklaracji)

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.770

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłaty za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego.
Data aktu: 23/04/2020
Data ogłoszenia: 28/04/2020
Data wejścia w życie: 29/04/2020