Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe.

Dz.U.2020.730
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb wydawania zaświadczeń;
2) właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń;
3) wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia;
4) wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jej prowadzenia;
5) wzory zaświadczeń określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwanej dalej "ustawą";
6) wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej, o którym mowa w art. 306h § 2 ustawy.
§  2.  Jeżeli zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku zaświadczenie ma być przekazane wnioskodawcy przebywającemu za granicą za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, organ podatkowy przesyła zaświadczenie do tego przedstawicielstwa lub urzędu w celu doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej.
§  3. 
1.  Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedłożonym przez niego formularzu, jeżeli na tym formularzu jest możliwe zamieszczenie przez organ podatkowy wydający zaświadczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej.
2.  Jeżeli przedłożony przez wnioskodawcę formularz, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzony w języku obcym, zaświadczenie wydaje się na tym formularzu, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę jego tłumaczenia na język polski, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez inną osobę, które zostało sprawdzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
§  4.  Organ podatkowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości po porozumieniu:
1) z organami podatkowymi, które były właściwe miejscowo, jeżeli zostały one wskazane we wniosku podatnika lub w piśmie wyrażającym zgodę, o której mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h § 1 ustawy;
2) z organami podatkowymi, od których otrzymał do realizacji tytuły wykonawcze.
§  5.  Naczelnik urzędu skarbowego wykonujący zadania, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568 i 695), wydaje zaświadczenie na podstawie informacji uzyskanych od naczelników urzędów skarbowych właściwych miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.
§  6. 
1.  Zaświadczenie, na żądanie podmiotów wymienionych w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h § 1 ustawy, jest wydawane za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego.
2.  Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie albo w formie dokumentu elektronicznego, w której podaje imię i nazwisko lub nazwę, adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) oraz identyfikator podatkowy.
3.  W przypadkach, o których mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h ustawy, termin do wydania zaświadczenia oblicza się od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę.
§  7.  Zaświadczenie wydawane w formie dokumentu elektronicznego jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§  8.  Zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
§  9. 
1.  Wydanie zaświadczenia podlega wpisowi w rejestrze zaświadczeń.
2.  Do rejestru zaświadczeń wpisuje się:
1) numer ewidencyjny zaświadczenia;
2) datę wpływu wniosku o wydanie zaświadczenia lub zgody, o której mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h ustawy;
3) imię i nazwisko lub nazwę osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego;
4) treść wniosku;
5) datę wydania zaświadczenia;
6) treść zaświadczenia;
7) informację o sposobie załatwienia wniosku o wydanie zaświadczenia.
3.  W przypadku, o którym mowa w § 5, informację o wydaniu zaświadczenia naczelnik urzędu skarbowego wpisuje w odrębnie prowadzonym rejestrze zaświadczeń.
4.  Rejestr zaświadczeń może być prowadzony w systemie teleinformatycznym, spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
5.  Dane do rejestru zaświadczeń są wpisywane bez zbędnej zwłoki.
6.  Wzór rejestru zaświadczeń określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  10. 
1.  Przekazanie lub otrzymanie informacji w sprawach zaświadczeń wpisuje się w ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń, zwanej dalej "ewidencją".
2.  Zwrócenie się do innego organu podatkowego o podanie informacji niezbędnej do wydania zaświadczenia oraz przekazanie żądanej informacji powinno być dokonane:
1) w formie dokumentu elektronicznego albo faksem lub
2) telefonicznie i bez zbędnej zwłoki potwierdzone pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego.
3.  Do ewidencji wpisuje się:
1) imię i nazwisko lub nazwę osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego;
2) numer ewidencyjny zaświadczenia;
3) treść przekazanej lub otrzymanej informacji w sprawie zaświadczenia;
4) nazwę organu podatkowego, któremu przekazano lub od którego otrzymano informację oraz znak pisma, przy którym przekazano lub przy którym otrzymano informację, a w przypadku przekazania albo otrzymania informacji telefonicznie lub faksem, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika, któremu informację przekazano lub od którego informację otrzymano.
4.  W przypadku, o którym mowa w § 5, przekazanie lub otrzymanie informacji w sprawie zaświadczenia naczelnik urzędu skarbowego wpisuje w odrębnie prowadzonej ewidencji.
5.  Ewidencja może być prowadzona w systemie teleinformatycznym, spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6.  Dane do ewidencji są wpisywane bez zbędnej zwłoki.
7.  Wzór ewidencji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  11. 
1.  Wzory zaświadczeń o:
1) niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2) wysokości zobowiązań spadkodawcy - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
3) wysokości zaległości podatkowych zbywającego - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
4) wysokości zaległości podatkowych podatnika - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
5) wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej - określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
6) wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym - określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;
7) wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym - określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
8) wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych - określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;
9) wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych - określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;
2.  Wzór zaświadczenia w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu określa załącznik nr 11a do rozporządzenia.
§  12.  Wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

REJESTR ZAŚWIADCZEŃ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

EWIDENCJA PRZEKAZANYCH LUB OTRZYMANYCH INFORMACJI W SPRAWACH ZAŚWIADCZEŃ

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

ZAS-W ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

ZAS-S ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ SPADKODAWCY

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

ZAS-Z ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZBYWAJĄCEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

ZAS-P ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH PODATNIKA

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

ZAS-SC ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ROZWIĄZANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

ZAS-HZ ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO (ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH), KOSZTÓW UPOMNIENIA, KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ PRZYMUSOWĄ LUB ZASTAWEM SKARBOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  9 

ZAS-HZU ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAPŁACONEJ NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ PRZYMUSOWĄ LUB ZASTAWEM SKARBOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  10 

ZAS-DF ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OBROTU W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG*) ORAZ PODATKU AKCYZOWYM*), A TAKŻE DOCHODU PODATNIKA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH*)

ZAŁĄCZNIK Nr  11 

ZAS-DP ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OBROTU W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG*) ORAZ PODATKU AKCYZOWYM*), A TAKŻE DOCHODU PODATNIKA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH*)

ZAŁĄCZNIK Nr  11a 

ZAS-KP ZAŚWIADCZENIE W ZAKRESIE INFORMACJI O NIEZŁOŻENIU LUB ZŁOŻENIU PRZEZ PODATNIKA DEKLARACJI LUB INNEGO DOKUMENTU, NIEUJĘCIU LUB UJĘCIU PRZEZ PODATNIKA ZDARZEŃ W ZŁOŻONEJ DEKLARACJI LUB INNYM DOKUMENCIE ORAZ ZALEGANIU LUB NIEZALEGANIU PRZEZ PODATNIKA W PODATKACH WYNIKAJĄCYCH Z DEKLARACJI LUB INNEGO DOKUMENTU

ZAŁĄCZNIK Nr  12 

ORD-M OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA PODATNIKA O POZOSTAWANIU Z PODATNIKIEM WE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2019.2265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U.2011.293.1726), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.183).

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020