Warunki produkcji i sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Dz.U.2020.717
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 2 maja 2012 r.
w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
Na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2) materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2) producencie tablic - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 75a ust. 3 ustawy;
3) organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę, Wojewodę Mazowieckiego oraz organy dokonujące rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy;
4) znakach legalizacyjnych - rozumie się przez to znaki legalizacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
Rozdział  2

Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji

§  3. 
1.  Tablice rejestracyjne produkuje się w zakładzie, w którym mogą być produkowane także inne tablice i oznaczenia pojazdów.
2.  Materiałem mającym szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych jest folia odblaskowa, dla której wymagania, parametry i wzory określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
3.  Przepis ust. 1 nie dotyczy produkcji folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2.
4.  W zakładzie, w którym produkowane są tablice rejestracyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.
5.  Do produkcji tablic rejestracyjnych wykorzystuje się wyłącznie maszyny, urządzenia i wyposażenie zapewniające przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
6.  Producent tablic przeprowadza kontrolę wyprodukowanych tablic rejestracyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
§  4.  Do produkcji tablic rejestracyjnych używa się wyłącznie materiałów odpowiadających warunkom technicznym określonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
§  5. 
1.  Producent tablic prowadzi, odpowiednio do zakresu wykonywanej produkcji tablic rejestracyjnych, ewidencje, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy.
2.  W ewidencji materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanej albo sprowadzonej z zagranicy oraz sprzedanej folii odblaskowej.
3.  W ewidencji przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o:
1) ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową,
2) ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową, przyciętej zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych

- z wyszczególnieniem przetworzonego materiału, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

4.  W ewidencji wyprodukowanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanych tablic rejestracyjnych:
1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych,
2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi

- z wyszczególnieniem tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.

5.  W ewidencji sprzedanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości sprzedanych tablic rejestracyjnych:
1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;
2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi.
6.  Podstawą do zamieszczenia lub zmiany danych zawartych w ewidencji są odpowiednio dokumenty potwierdzające wyprodukowanie, nabycie, sprzedaż lub zniszczenie tablic rejestracyjnych lub folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2, oraz dokumenty potwierdzające przetworzenie lub zniszczenie materiałów, o których mowa w ust. 3.
7.  Do prowadzenia ewidencji oraz składania i realizacji zamówień, o których mowa w art. 75a ust. 4 i 5 ustawy, wykorzystuje się katalog kodów oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
8.  Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  6.  Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic sprzedaje w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę producenta tablic oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość tablic i zakres numerów rejestracyjnych.
§  7. 
1.  Producent tablic niszczy:
1) wyprodukowane tablice rejestracyjne nieodpowiadające wzorom lub wymaganym warunkom technicznym oraz tablice rejestracyjne wyprodukowane niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 4 ustawy,
2) przetworzone materiały będące folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową lub folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową, przyciętą zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych, nieodpowiadające wymaganym warunkom technicznym lub przetworzone niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 5 ustawy

- w sposób uniemożliwiający ich użycie.

2.  Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.
§  8. 
1.  Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic, z zastrzeżeniem ust. 2, dostarcza w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu do organów rejestrujących.
2.  Organy rejestrujące, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy, mogą przez upoważnionego przedstawiciela dokonać odbioru tablic rejestracyjnych u producenta tablic, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.
3.  Producenci tablic ustalają wzajemnie sposób, zasady bezpieczeństwa oraz środki transportu tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych i materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.
§  9. 
1.  Producent tablic, który zakończył działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, niszczy albo przekazuje innemu producentowi tablic posiadane tablice rejestracyjne i materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzone materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.
2.  Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, materiałów i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.
3.  Ewidencje, o których mowa w § 5, przekazuje się właściwemu organowi, o którym mowa w art. 75aa ust. 1 ustawy.
Rozdział  3

Produkcja i dystrybucja znaków legalizacyjnych

§  10. 
1.  Producent znaków legalizacyjnych zapewnia przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie znaków legalizacyjnych odpowiadających wzorom i warunkom technicznym, określonym w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
2.  W zakładzie, w którym produkowane są znaki legalizacyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.
3.  Producent znaków legalizacyjnych przeprowadza kontrolę wyprodukowanych znaków legalizacyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
§  11. 
1.  Znaki legalizacyjne sprzedaje się banderolowane w opakowaniach zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę ich producenta oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość i zakres numerowy znaków legalizacyjnych.
2.  Zakresu numerowego znaków legalizacyjnych nie podaje się w przypadku nalepek na tablice rejestracyjne tymczasowe.
§  12. 
1.  Znaki legalizacyjne są produkowane na zamówienie organów rejestrujących.
2.  Producent znaków legalizacyjnych dostarcza je do organów rejestrujących w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu.
3.  Organ rejestrujący może dokonać odbioru znaków legalizacyjnych u producenta tych znaków, przez upoważnionego przedstawiciela tego organu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.
§  13. 
1.  Wyprodukowane znaki legalizacyjne nieodpowiadające określonemu wzorowi lub wymaganym warunkom technicznym podlegają zniszczeniu przez ich producenta, w sposób uniemożliwiający ich użycie.
2.  Producent znaków legalizacyjnych sporządza protokół zniszczenia znaków, o których mowa w ust. 1.
Rozdział  4

Przepisy przejściowe i końcowe

§  14.  Ewidencje, o których mowa w § 5, prowadzone w tabelach według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach zachowują ważność.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

KATALOG KODÓW OZNACZEŃ MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH, PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ TABLIC REJESTRACYJNYCH

Tabela nr 1. Kody oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych
Lp. Rodzaj materiału mającego szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych Kod rodzaju Odmiana tablic rejestracyjnych Kod rodzaju i odmiany
1 Folia odblaskowa do tablic jednorzędowych 101 tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

101a

101b

101c

101d

2 Folia odblaskowa do tablic dwurzędowych 102 tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

102a

102b

102c

102d

3 Folia odblaskowa do tablic motocyklowych 103 tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

103a

103b

103c

103d

4 Folia odblaskowa do tablic motorowerowych 104 tło białe

tło niebieskie

tło zielone

104a

104b

104d

Tabela nr 2. Kody oznaczeń przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych

Lp. Rodzaj przetworzonego materiału mającego szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych Kod rodzaju Odmiana tablic rejestracyjnych Kod rodzaju i odmiany
1 2 3 4 5
1 Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic jednorzędowych 201 tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

201a

201b

201c

201d

2 Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic dwurzędowych 202 tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

202a

202b

202c

202d

3 Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic motocyklowych 203 tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

203a

203b

203c

203d

4 Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic motorowerowych 204 tło białe

tło niebieskie

tło zielone

204a

204b

204d

5 Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych 205 tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

205a

205b

205c

205d

6 Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic dwurzędowych 206 tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

206a

206b

206c

206d

7 Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motocyklowych 207 tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

207a

207b

207c

207d

8 Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motorowerowych 208 tło białe

tło niebieskie

tło zielone

208a

208b

208d

9 Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych zmniejszonych 209 tło białe

tło zielone

209a

209d

Tabela nr 3. Kody oznaczeń tablic rejestracyjnych

Lp. Rodzaj tablic rejestracyjnych Kod rodzaju Odmiana tablic rejestracyjnych Kod rodzaju i odmiany
1 2 3 4 5
1 Jednorzędowa bez numerów 01 tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

01a

01b

01c

01d

2 Dwurzędowa bez numerów 02 tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

02a

02b

02c

02d

3 Motocyklowa bez numerów 03 tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

03a

03b

03c

03d

4 Motorowerowa bez numerów 04 tło białe

tło niebieskie

tło zielone

04a

04b

04d

5 Samochodowa zwyczajna jednorzędowa 11 2 litery, 5 cyfr

2 litery, 4 cyfry, 1 litera

2 litery, 3 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 5 cyfr

3 litery, 4 cyfry, 1 litera

3 litery, 3 cyfry, 2 litery

11a

11b

11c

11d

11e

11f

11g

11h

11i

11j

11k

11l

11ł

11m

6 Samochodowa zwyczajna dwurzędowa 12 2 litery, 5 cyfr

2 litery, 4 cyfry, 1 litera

2 litery, 3 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 5 cyfr

3 litery, 4 cyfry, 1 litera

3 litery, 3 cyfry, 2 litery

12a

12b

12c

12d

12e

12f

12g

12h

12i

12j

12k

12l

12ł

12m

7 Samochodowa indywidualna jednorzędowa 21 1 litera, 1 cyfra, 5 znaków

1 litera, 1 cyfra, 4 znaki

1 litera, 1 cyfra, 3 znaki

21a

21b

21c

8 Samochodowa indywidualna dwurzędowa 22 1 litera, 1 cyfra, 5 znaków

1 litera, 1 cyfra, 4 znaki

1 litera, 1 cyfra, 3 znaki

22a

22b

22c

9 Motocyklowa zwyczajna 13 2 litery, 4 cyfry

2 litery, 3 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery

2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

2 litery, 1 litera, 3 cyfry

2 litery, 2 cyfry, 2 litery

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

2 litery, 2 litery, 2 cyfry

13a

13b

13c

13d

13e

13f

13g

13h

13i

13j

13k

13l

13m

13n

13o

13p

10 Motocyklowa indywidualna 23 1 litera, 1 cyfra, 5 znaków

1 litera, 1 cyfra, 4 znaki

1 litera, 1 cyfra, 3 znaki

23a

23b

23c

11 Motorowerowa zwyczajna 14 2 litery, 4 cyfry

2 litery, 3 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery

2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

2 litery, 1 litera, 3 cyfry

2 litery, 2 cyfry, 2 litery

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

2 litery, 2 litery, 2 cyfry

14a

14b

14c

14d

14e

14f

14g

14h

14i

14j

14k

14l

14m

14n

14o

14p

12 Samochodowa zabytkowa jednorzędowa 31 2 litery, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 cyfra, 1 litera

2 litery, 3 cyfry

3 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 1 cyfra

31a

31b

31c

31d

31e

13 Samochodowa zabytkowa dwurzędowa 32 2 litery, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 cyfra, 1 litera

2 litery, 3 cyfry

3 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 1 cyfra

32a

32b

32c

32d

32e

14 Motocyklowa zabytkowa 33 2 litery, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 cyfra, 1 litera

2 litery, 3 cyfry

3 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 1 cyfra

33a

33b

33c

33d

33e

15 Samochodowa tymczasowa jednorzędowa 41 1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

41a

41b

16 Samochodowa tymczasowa dwurzędowa 42 1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

42a

42b

17 Motocyklowa tymczasowa 43 1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

43a

43b

18 Motorowerowa tymczasowa 44 1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

44a

44b

19 Samochodowa tymczasowa jednorzędowa badawcza 51 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B 51
20 Samochodowa tymczasowa dwurzędowa badawcza 52 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B 52
21 Motocyklowa tymczasowa badawcza 53 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B 53
22 Motorowerowa tymczasowa badawcza 54 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B 54
23 Samochodowa dyplomatyczna jednorzędowa 61 1 litera, 6 cyfr 61
24 Samochodowa dyplomatyczna dwurzędowa 62 1 litera, 6 cyfr 62
25 Motocyklowa dyplomatyczna 63 1 litera, 6 cyfr 63
26 Motorowerowa dyplomatyczna 64 1 litera, 6 cyfr 64
27 Jednorzędowa zmniejszona bez numerów 05 tło białe

tło zielone

05a

05d

28 Samochodowa zwyczajna jednorzędowa zmniejszona 15 1 litera, 3 cyfry

1 litera, 2 cyfry, 1 litera

1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 2 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 2 litery

1 litera, 2 litery, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera

15a

15b

15c

15d

15e

15f

15g

29 Samochodowa tymczasowa dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej 45 1 litera, 3 cyfry

1 litera, 2 cyfry, 1 litera

1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 2 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 2 litery

1 litera, 2 litery, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera

45a

45b

45c

45d

45e

45f

45g

Objaśnienie:

W lp. 5-11 i lp. 28 kod rodzaju i odmiany podany w kolumnie 5 stosuje się dla tablicy z tłem białym; dla tablicy z tłem zielonym w lp. 5-11 i lp. 28 stosuje się kod rodzaju i odmiany utworzony przez dodanie litery "d" do kodu stosowanego dla tablicy z tłem białym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI

1. Producent tablic prowadzi ewidencje zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 5 rozporządzenia.
2. Ewidencje prowadzi się w tabelach, według poniższego wzoru.
3. Odpowiednio do zakresu prowadzonej produkcji, w tabelach, o których mowa w pkt 2, producent tablic pomija kolumny, które zgodnie z opisem nie dotyczą zakresu wykonywanej przez niego produkcji.
4. Przy prowadzeniu ewidencji stosuje się odpowiednio następujące jednostki miary:
a) metry (m) w przypadku materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych,
b) sztuki (szt.) w przypadku tablic rejestracyjnych.
5. W tabeli nr I wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji i następnie na początek każdego miesiąca.
6. W tabelach nr II i III odpowiednio jako przychody i rozchody wpisuje się kolejno według dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 6 rozporządzenia, zmiany ilości posiadanych: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych.
7. W tabeli nr IV wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na koniec każdego miesiąca oraz na dzień zakończenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.
8. W tabelach nr I i IV pola niewypełniane zakreśla się znakiem "X" lub "-".

TABELA NR I. STAN POCZĄTKOWY .................................................

KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH Tablice do zniszczenia
101 102 103 104 201 202 203 204 205 206 207 208 209 01 02 03 04 05 11 15 12 21 22 13 23 14 31 32 33 41 45 42 43 44 51 52 53 54 61 62 63 64

TABELA NR II. PRZYCHODY

Lp. Data Nazwa, nr dok. KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH Tablice do zniszczenia
101 102 103 104 201 202 203 204 205 206 207 208 209 01 02 03 04 05
RAZEM:

TABELA NR III. ROZCHODY

Lp. Data Nazwa,

nr dok.

KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH Tablice do zniszczenia
101 102 103 104 201 202 203 204 205 206 207 208 209 01 02 03 04 05 11 15 12 21 22 13 23 14 31 32 33 41 45 42 43 44 51 52 53 54 61 62 63 64
RAZEM:

TABELA NR IV. STAN KOŃCOWY ................................

KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH Tablice do zniszczenia
101 102 103 104 201 202 203 204 205 206 207 208 209 01 02 03 04 05 11 15 12 21 22 13 23 14 31 32 33 41 45 42 43 44 51 52 53 54 61 62 63 64
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktur (Dz.U.2019.2257).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U.2002.193.1618), które na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.106.622) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020