Ograniczenia lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

Dz.U.2020.714
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące
Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zasady wprowadzania przez instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego ograniczeń lotów w części przestrzeni powietrznej, których czas trwania nie będzie dłuższy niż 3 miesiące, oraz sposób publikacji tych ograniczeń.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1) AIR POLICING - szczególny rodzaj działań w czasie pokoju i kryzysu, realizowanych przez załogi statków powietrznych sił dyżurnych Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz w ramach systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (OP RP) w celu zapewnienia nienaruszalności chronionej przestrzeni powietrznej, ochrony ludności i sił zbrojnych przed atakiem z powietrza oraz udzielania pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie;
2) AIP Polska - (Aeronautical Information Publication) Zbiór Informacji Lotniczych, wchodzący w skład Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych;
3) ALFA SCRAMBLE - hasło do startu statków powietrznych przechwytujących, stosowane w celu wykonania zadania bojowego, w ramach misji AIR POLICING systemu obrony powietrznej;
4) ATZ - (Aerodrome Traffic Zone) strefę ruchu lotniskowego;
5) D - (Danger Area) strefę niebezpieczną w rozumieniu art. 2 pkt 65 rozporządzenia SERA;
6) Instytucja - Polską Agencję Żeglugi Powietrznej - instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego;
7) MATZ - (Military ATZ) strefę ruchu lotniskowego lotniska wojskowego;
8) MCTR - (Military CTR) strefę kontrolowaną lotniska wojskowego;
9) NOT AM - (Notice To Airmen) wiadomość rozpowszechnianą za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierającą informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach, a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi;
10) R - (Restricted Area) strefę ograniczoną, w rozumieniu art. 2 pkt 111 rozporządzenia SERA;
11) rozporządzenie SERA - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.);
12) TRA - (Temporary Reserved Area) strefę czasowo rezerwowaną;
13) TSA - (Temporary Segregated Area) strefę czasowo wydzieloną;
14) ustawa - ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
§  3. 
1.  Część przestrzeni powietrznej, w której wprowadza się ograniczenia lotów, wyznacza się jako TSA, TRA, D albo R. Dla tych stref określa się klasę przestrzeni powietrznej właściwą dla przestrzeni kontrolowanej lub niekontrolowanej albo pozostawia się je jako niesklasyfikowane.
2.  Datę rozpoczęcia i zakończenia oraz czas trwania ograniczenia lotów i rodzaj ograniczenia lotów określa się stosownie do daty rozpoczęcia i zakończenia oraz czasu trwania i rodzaju działań, o których mowa w § 4 ust. 1 albo § 5, albo § 6 ust. 1, przy czym czas tego ograniczenia dla działań o charakterze długotrwałym nie może przekroczyć łącznie 3 miesięcy dla danego działania.
§  4. 
1.  Ograniczenia lotów przez wyznaczenie TRA lub TSA mogą być wprowadzone ze względu na potrzeby:
1) bezpiecznego wykonywania lotów w czasie ćwiczeń, treningów, zawodów, pokazów lotniczych, przelotów okolicznościowych lub kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych;
2) działań lub czynności o szczególnym znaczeniu operacyjnym lub rozpoznawczym prowadzonych w celu realizacji ustawowych zadań przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, Straż Graniczną, Krajową Administrację Skarbową lub Służbę Ochrony Państwa, jeżeli te działania lub czynności mogą powodować zagrożenie dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz nie mogą być prowadzone w innych wydzielonych elastycznych elementach przestrzeni powietrznej.
2.  Do wyznaczenia TRA lub TSA nie stosuje się wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 121 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy, dotyczących:
1) opracowywania i przedkładania do akceptacji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego projektów TRA lub TSA;
2) publikowania w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego informacji o ich wyznaczeniu.
§  5.  Ograniczenia lotów przez wyznaczenie D zgodnie z koncepcją elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej mogą być wprowadzone ze względu na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych, w szczególności międzynarodowych, jeżeli działania te mogą powodować zagrożenie dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz nie mogą być prowadzone w innych wydzielonych elastycznych elementach przestrzeni powietrznej.
§  6. 
1.  Ograniczenia lotów przez wyznaczenie R mogą być wprowadzone ze względu na potrzeby przeprowadzenia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego, przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, lub Państwową Straż Pożarną.
2.  Ograniczenia lotów przez wyznaczenie R nie stosuje się do lotów:
1) operacyjnych wykonywanych na hasło GARDA, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, albo ALFA SCRAMBLE;
2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;
3) wykonywanych zgodnie z instrumentalnymi procedurami podejścia do lądowania i odlotu, opublikowanymi w AIP Polska;
4) wykonywanych w strefach ATZ, MATZ lub MCTR, na warunkach określonych przez podmioty lub organy, o których mowa w § 7 ust. 1;
5) wykonywanych za zgodą podmiotów lub organów, o których mowa w § 7 ust. 1.
§  7. 
1.  Ograniczenia lotów są wprowadzane przez Instytucję na wniosek:
1) organizatora ćwiczeń, treningów, zawodów, pokazów lotniczych, przelotów okolicznościowych lub kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych albo Szefa Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy organizatorem są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej - ze względu na potrzeby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;
2) Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Szefa Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Komendanta Służby Ochrony Państwa - ze względu na potrzeby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;
3) Szefa Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - ze względu na potrzeby, o których mowa w § 5;
4) organów, o których mowa w pkt 2, lub Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - ze względu na potrzeby, o których mowa w § 6 ust. 1.
2.  Wniosek zawiera:
1) nazwę podmiotu lub organu wnioskującego o wprowadzenie ograniczenia lotów;
2) rodzaj i potrzeby ograniczenia lotów lub charakter zagrożenia;
3) proponowane granice poziome i pionowe ograniczenia lotów;
4) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia oraz czas trwania ograniczenia lotów;
5) rodzaj wykonywanych lotów, działań lub czynności, które mają być realizowane, ze wskazaniem typów statków powietrznych i prędkości lotów - w przypadku TSA lub TRA;
6) proponowaną klasę przestrzeni powietrznej albo propozycję pozostawienia jej jako niesklasyfikowanej.
§  8. 
1.  Instytucja publikuje informacje dotyczące ograniczeń lotów zgodnie z przepisami Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.), ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy, dotyczącymi NOTAM i Suplementu do AIP Polska.
2.  Instytucja niezwłocznie publikuje informacje dotyczące ograniczeń lotów w R.
3.  Instytucja informuje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o planowanej dacie rozpoczęcia i zakończenia oraz czasie trwania ograniczenia lotów przed ich publikacją, a w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1 - niezwłocznie po ich wprowadzeniu.
§  9.  Rejony ograniczeń lotów wyznaczone na podstawie przepisów dotychczasowych utrzymuje się do końca terminu, na jaki zostały wyznaczone.
§  10. 
1.  W sprawach o wyznaczenie rejonów ograniczeń lotów wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia.
2.  Wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 1, uzupełnia się w zakresie informacji określonych w § 7 ust. 2 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
3.  Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
§  11.  Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 1794).
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2019.2257).

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020