Przedterminowe wybory wójta gminy Jarosław w województwie podkarpackim.

Dz.U.20.70
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jarosław w województwie podkarpackim
Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Jarosław w województwie podkarpackim.
§  2.  Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 8 marca 2020 r.
§  3.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
1 2 3
1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Woje-wody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedter-minowych wyborów wójta gminy Jarosław w województwie pod-karpackim
2 do dnia 29 stycznia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wy-borczego

3 do dnia 30 stycznia 2020 r. - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej
4 do dnia 31 stycznia 2020 r. - powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej
5 do dnia 12 lutego 2020 r. (do godz. 24.00) - zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta
6 do dnia 17 lutego 2020 r. - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wybor-czych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach pub-licznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-macji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowa-nych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głoso-wania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

7 do dnia 21 lutego 2020 r. - powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wy-borczych,

- sporządzenie spisów wyborców

8 do dnia 24 lutego 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, ob-wieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandy-datach na wójta, na którym są umieszczone, w kolejności alfabe-tycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowa-nia korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

9 od dnia 24 lutego 2020 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
10 do dnia 28 lutego 2020 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso-wania
1 2 3
11 do dnia 3 marca 2020 r. - składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wy-borców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
12 w dniu 6 marca 2020 r. o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej
13 w dniu 7 marca 2020 r. - przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych ko-misji wyborczych
14 w dniu 8 marca 2020 r. godz. 7.00-21.00 - głosowanie

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020