Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2020.677
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2337) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8AB), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku (CIT-8/O), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;",

c) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

"15) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu (CIT/8S), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu (CIT/8SP), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;",

d) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) informacji o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CІТ/IP), stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;",

e) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 i 22 w brzmieniu:

"21) informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych (CIT/WZ), stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22) informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składanej przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (CIT/WZG), stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia.";

2) załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
5) załączniki nr 15-17 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 5-7 do niniejszego rozporządzenia;
6) załączniki nr 19 i 20 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 8 i 9 do niniejszego rozporządzenia;
7) dodaje się załączniki nr 21 i 22 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 10 i 11 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CIT-8AB ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3

CIT-8/O INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU ORAZ O DOCHODACH (PRZYCHODACH) WOLNYCH OD PODATKU

ZAŁĄCZNIK Nr  4

CIT/BR INFORMACJA O ODLICZENIACH OD PODSTAWY OPODATKOWANIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

CIT/8S INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ LUB NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU

ZAŁĄCZNIK Nr  6

CIT/8SP INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ LUB NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU

ZAŁĄCZNIK Nr  7

CIT/PGK INFORMACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ SPÓŁKĘ TWORZĄCĄ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  8

CIT/IP INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z KWALIFIKOWANYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  9

CIT/WW INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z ODPŁATNEGO ZBYCIA WALUT WIRTUALNYCH ORAZ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  10

CIT/WZ INFORMACJA O WIERZYTELNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH ZMNIEJSZAJĄCYCH LUB ZWIĘKSZAJĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA (STRATĘ), WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  11

CIT/WZG INFORMACJA O WIERZYTELNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH ZMNIEJSZAJĄCYCH LUB ZWIĘKSZAJĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA (STRATĘ), WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH, SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ TWORZĄCĄ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.677

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Data aktu: 09/04/2020
Data ogłoszenia: 16/04/2020
Data wejścia w życie: 17/04/2020