Szkoły podoficerskie.

Dz.U.2020.51
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
w sprawie szkół podoficerskich
Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tworzenie i znoszenie szkół podoficerskich, zwanych dalej "szkołami";
2) szczegółowe warunki i tryb składania egzaminów końcowych w szkołach oraz odbywania praktyk;
3) wzór świadectwa stwierdzającego ukończenie szkoły.
§  2. 
1.  Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się następujące szkoły podoficerskie:
1) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu;
2) Szkołę Podoficerską Sił Powietrznych w Dęblinie;
3) Szkołę Podoficerską Marynarki Wojennej w Ustce.
1a.  Z dniem 1 lipca 2019 r. tworzy się Szkołę Podoficerską Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
1b.  Z dniem 1 października 2019 r. tworzy się Szkołę Podoficerską SONDA w Zegrzu i Toruniu.
2.  Szkoły podlegają:
1) komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu - wymieniona w ust. 1 pkt 1;
2) komendantowi Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie - wymieniona w ust. 1 pkt 2;
3) komendantowi Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce - wymieniona w ust. 1 pkt 3;
4) komendantowi Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim - wymieniona w ust. 1a;
5) komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu - wymieniona w ust. 1b.
3.  Strukturę organizacyjną szkoły określa jej etat.
4.  Organy wojskowe, o których mowa w ust. 2, nadają szkole statut.
§  3.  Zasadniczym celem działalności szkół jest przygotowanie ich absolwentów do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów zawodowych.
§  4.  1  Zadaniami szkół są:
1) kształcenie kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji dowódczych niezbędnych do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala (mata);
2) kształcenie kandydatów na podoficerów w ramach służby kandydackiej w zakresie szkolenia podstawowego, wiedzy, umiejętności i kwalifikacji dowódczych oraz szkolenia specjalistycznego, niezbędnych do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala (mata);
3) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla podoficerów wymaganych przed mianowaniem na kolejne stopnie wojskowe;
4) kształcenie ochotników w ramach służby przygotowawczej;
5) kształcenie kandydatów na podoficerów terytorialnej służby wojskowej;
6) kształcenie kandydatów na podoficerów rezerwy.
§  5. 
1.  Kształcenie w szkole podoficerskiej organizuje się zgodnie z programem kształcenia.
2.  2  Bazowy program kształcenia osób, o których mowa w § 4, oraz programy kursów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 4 pkt 3, opracowuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Bazowy program kształcenia określa i standaryzuje wiedzę ogólnowojskową wymaganą od żołnierza mianowanego na pierwszy stopień podoficerski, bez względu na korpus osobowy (grupę osobową).
3.  3  Programy szkolenia specjalistycznego na potrzeby kształcenia osób, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, opracowują komendanci centrów szkolenia w porozumieniu z komendantami szkół podoficerskich. Programy specjalistyczne są podstawą do realizacji szkolenia, którego celem jest nadanie specjalności wojskowej. Dla każdej specjalności wojskowej opracowuje się odrębny program szkolenia.
4.  4  Komendanci szkół podoficerskich na podstawie bazowego programu kształcenia oraz programów kursów kwalifikacyjnych opracowują specjalistyczne programy kształcenia, które uwzględniają specyfikę danego rodzaju sił zbrojnych i służb.
5.  5  Bazowy program kształcenia oraz programy specjalistyczne obejmują:
1) ogólne cele kształcenia;
2) cele kształcenia w poszczególnych przedmiotach nauczania;
3) rozliczenie godzin;
4) szczegółowe treści zajęć programowych;
5) wskazówki organizacyjno-metodyczne;
6) orientacyjną kalkulację materiałów i środków niezbędnych do realizacji programu kształcenia.
§  6. 
1.  6  Liczbę dni przeznaczonych na nauczanie, samokształcenie i praktykę różnicuje się w zależności od potrzeb i specyfiki korpusu osobowego (grupy osobowej).
2.  Poza realizacją programu kształcenia, w poszczególnych dniach kształcenia planuje się treningi, przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe, zajęcia sportowe, samokształcenie oraz obsługę urządzeń i sprzętu wojskowego.
3.  W programie kształcenia, w którym planuje się odbycie praktyki lub przeprowadzenie szkolenia poligonowego, zadanie to ujmuje się w ogólnej liczbie godzin przeznaczonych na nauczanie poszczególnych przedmiotów ustalonych w podziale czasu nauczania.
4.  7  Szkolenie specjalistyczne osób, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, realizuje się w centrach szkolenia.
§  7. 
1.  Za właściwe przygotowanie absolwenta szkoły do objęcia stanowiska służbowego odpowiedzialni są komendanci szkół podoficerskich.
2.  Za zapewnienie warunków realizacji programów kształcenia są odpowiedzialni odpowiednio: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, szefowie oraz komendanci, którym podlegają centra szkolenia.
3.  Za realizację kształcenia specjalistycznego kandydatów na podoficerów odpowiedzialni są komendanci centrów szkolenia, a w stosunku do kandydatów na podoficerów Wojsk Specjalnych - dowódcy jednostek wojskowych Wojsk Specjalnych.
§  8. 
1.  8  Kandydaci, o których mowa w § 4 pkt 2, z wyłączeniem kandydatów na podoficerów Wojsk Specjalnych, odbywają praktyki w jednostkach wojskowych na pierwszych stanowiskach służbowych przewidzianych dla podoficerów zawodowych. Cele, czas trwania oraz zakres praktyk określają program szkolenia specjalistycznego i program praktyk.
2.  Odpowiedzialność za organizację praktyk ponoszą komendanci szkół podoficerskich, a za ich przebieg i realizację zgodną z programem praktyk - dowódcy jednostek wojskowych, w których są realizowane.
3.  Komendanci szkół wyznaczają kierowników praktyk, którzy odpowiadają za realizację celów praktyk.
4.  W czasie odbywania praktyk zapewnia się słuchaczom warunki do praktycznego wykonywania obowiązków przewidzianych dla żołnierzy zajmujących pierwsze stanowiska służbowe w korpusie podoficerów zawodowych, udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem żołnierzy zawodowych jednostki wojskowej lub pododdziału oraz odpowiednie warunki do samodzielnej nauki.
5.  Po zakończeniu praktyk dowódcy jednostek wojskowych kandydatom na podoficerów wystawiają oceny z praktyk.
§  9. 
1.  Nauka w szkole kończy się egzaminem końcowym, zwanym dalej "egzaminem na podoficera".
2.  Komendant szkoły na podstawie programów nauczania ustala zakres egzaminu na podoficera.
3.  Egzamin na podoficera obejmuje sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności wykonywania czynności praktycznych.
4.  Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się w formie pisemnej.
5.  Warunkiem przystąpienia do sprawdzenia umiejętności wykonywania czynności praktycznych jest uzyskanie oceny pozytywnej ze sprawdzenia wiedzy teoretycznej.
6.  Na ogólną ocenę z egzaminu na podoficera składają się oceny ze sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności wykonywania czynności praktycznych.
7.  Warunkiem zdania egzaminu na podoficera jest uzyskanie ocen pozytywnych ze sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności wykonywania czynności praktycznych.
8.  Egzamin na podoficera przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez komendanta szkoły. Do składu komisji powołuje się podoficerów - przedstawicieli centrów szkolenia i jednostek wojskowych.
9.  Z przebiegu egzaminu na podoficera sporządza się dokumentację, którą podpisują wszyscy członkowie komisji.
§  10. 
1.  Warunkiem dopuszczenia kandydata na podoficera do egzaminu jest uzyskanie przez niego pozytywnych ocen z przedmiotów objętych programem nauczania.
2.  Kandydat na podoficera, który złożył egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły.
3.  Wzór świadectwa ukończenia szkoły określa załącznik do rozporządzenia.
§  11. 
1.  Z dniem 31 grudnia 2010 r. znosi się utworzone na mocy § 2 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich (Dz. U. poz. 505 oraz z 2007 r. poz. 598) szkoły:
1) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
2) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu;
3) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Zegrzu;
4) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Toruniu;
5) Szkołę Podoficerską Sił Powietrznych w Dęblinie;
6) Szkołę Podoficerską Sił Powietrznych w Koszalinie;
7) Szkołę Podoficerską Marynarki Wojennej w Ustce.
2.  Z dniem 30 czerwca 2011 r. znosi się Szkołę Podoficerską Służb Medycznych w Łodzi utworzoną na mocy § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w ust. 1.
3.  Żołnierze pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu, utworzonych na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w ust. 1, stają się żołnierzami pełniącymi służbę i pracownikami zatrudnionymi w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, utworzonej niniejszym rozporządzeniem.
4.  Żołnierze pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, utworzonej na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w ust. 1, stają się żołnierzami pełniącymi służbę i pracownikami zatrudnionymi w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, utworzonej niniejszym rozporządzeniem.
5.  Żołnierze pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce, utworzonej na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w ust. 1, stają się żołnierzami pełniącymi służbę i pracownikami zatrudnionymi w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce, utworzonej niniejszym rozporządzeniem.
§  12. 
1.  Mienie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu staje się mieniem Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.
2.  Mienie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu staje się mieniem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
3.  Mienie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Toruniu staje się mieniem Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.
4.  Mienie Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Koszalinie staje się mieniem Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.
5.  Mienie Szkoły Podoficerskiej Służb Medycznych w Łodzi staje się mieniem Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.
§  13.  Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi funkcjonuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w § 11 ust. 1, do dnia 30 czerwca 2011 r.
§  14.  Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich (Dz. U. poz. 505 oraz z 2007 r. poz. 598).
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK  9  
WZÓR

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ

wzór

1 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.806) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2020 r.
2 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.806) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2020 r.
3 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.806) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2020 r.
4 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.806) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2020 r.
5 § 5 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.806) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2020 r.
6 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.806) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2020 r.
7 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.806) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2020 r.
8 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.806) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2020 r.
9 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.806) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2020 r.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020