Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2020.474
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Na podstawie art. 79 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokość dodatku za stopień;
2) wysokość dodatku służbowego;
3) wysokość i rodzaje dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej "funkcjonariuszami";
4) zasady przyznawania i obniżania dodatków, o których mowa w pkt 1-3, oraz sposób ich wypłaty.
2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "uposażeniu zasadniczym", rozumie się przez to uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według grupy zaszeregowania, z uwzględnieniem wzrostu tego uposażenia z tytułu wysługi lat.
3.  Dodatki do uposażenia są ustalane w stawkach miesięcznych.
4.  Kwoty dodatków do uposażenia po ich wyliczeniu zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.
§  2.  Ustala się miesięczny dodatek za posiadany przez funkcjonariusza stopień, którego wysokość określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
2.  Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych, zakres tych obowiązków, zajmowane stanowisko oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
3.  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w przypadkach uzasadnionych szczególną złożonością, charakterem lub efektami służby, może przyznać funkcjonariuszowi dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z tym że wysokość dodatku służbowego nie może być wyższa niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
4.  Dodatek służbowy przyznaje się na czas nieokreślony.
4a.  Dodatek służbowy może być ustalony w wysokości wyższej na czas określony w związku z powierzeniem funkcjonariuszowi na ten czas nowych lub dodatkowych zadań albo obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także gdy nastąpiła inna istotna zmiana warunków służby wymagająca większego zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań albo obowiązków służbowych, z tym że wysokość dodatku służbowego ustalonego na czas określony nie może być wyższa niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
5.  Dodatek służbowy obniża się w razie stwierdzenia w opinii służbowej niewywiązywania się przez funkcjonariusza z powierzonych mu obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.
6.  Dodatek służbowy nie może być niższy niż 50 zł miesięcznie.
§  4. 
1.  Funkcjonariuszowi:
1) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwej w sprawach kontroli wewnętrznej i wykonującemu te kontrole,
2) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych i wykonującemu kontrole w zakresie ochrony informacji niejawnych,
3) uprawnionemu do wykonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów i wykonującemu te kontrole

- może być przyznany dodatek kontrolerski w wysokości do 25% stawki uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty.

2.  Wysokość dodatku kontrolerskiego jest uzależniona od posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych obowiązków kontrolnych, a także rzetelności i wnikliwości przeprowadzanych przez niego kontroli.
3.  Dodatek kontrolerski przyznaje się na czas określony.
§  5. 
1.  Dodatki do uposażenia przyznają i obniżają:
1) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego - zastępcom Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
2) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz - pozostałym funkcjonariuszom.
2.  Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej, w formie rozkazu personalnego.
§  6.  Dodatki do uposażenia wypłaca się funkcjonariuszowi w formie bezpośredniej lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez funkcjonariusza.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.
ZAŁĄCZNIK 

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp. Nazwa stopnia Stawka w złotych
1 generał brygady 1380
2 pułkownik 1260
3 podpułkownik 1180
4 major 1115
5 kapitan 960
6 porucznik 890
7 podporucznik 845
8 starszy chorąży sztabowy 748
9 chorąży sztabowy 718
10 młodszy chorąży sztabowy 708
11 starszy chorąży 685
12 chorąży 660
13 młodszy chorąży 640
14 starszy sierżant sztabowy 565
15 sierżant sztabowy 543
16 starszy sierżant 520
17 sierżant 498
18 starszy plutonowy 475
19 plutonowy 455
20 starszy kapral 430
21 kapral 418
22 starszy szeregowy 400
23 szeregowy 375

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020