Warunki wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Dz.U.2020.4
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
Na podstawie art. 88 ust. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, w tym kwoty wynagrodzenia zasadniczego i tabele zaszeregowania pracowników;
2) warunki ustalania i wypłacania innych składników wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.
§  2.  Ustala się:
1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) tabelę zaszeregowania pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, z wyłączeniem pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) tabelę zaszeregowania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny, i stawek dodatku funkcyjnego, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  W ramach środków na wynagrodzenia pracodawca może utworzyć fundusz premiowy.
2.  Wysokość funduszu premiowego oraz zasady premiowania określa pracodawca w zakładowym regulaminie premiowania.
§  4. 
1.  Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia.
2.  Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.  W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów, w wymiarze korzystniejszym dla pracownika.
4.  Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
5.  Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§  5. 
1.  Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz innemu pracownikowi, którego praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, posiadającym stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora pracodawca ustala i wypłaca miesięczny dodatek:
1) do 50% wynagrodzenia zasadniczego, jednak nie mniej niż 185 zł - za tytuł naukowy profesora;
2) do 30% wynagrodzenia zasadniczego, jednak nie mniej niż 125 zł - za stopień naukowy doktora habilitowanego;
3) do 20% wynagrodzenia zasadniczego, jednak nie mniej niż 65 zł - za stopień naukowy doktora.
2.  Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, posiadającemu jednocześnie określony stopień i tytuł naukowy pracodawca ustala i wypłaca tylko jeden dodatek w wyższej wysokości.
3.  Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udokumentowanie uprawnień.
§  6.  Wysokość dodatków, o których mowa w art. 88 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pracodawca ustala, uwzględniając rodzaj i charakter pracy wykonywanej przez pracowników. Dodatki te są wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§  7. 
1.  Pracownikom innym niż wymienieni w art. 99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wykonującym pracę w porze nocnej, pracodawca ustala i wypłaca dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten nie może być niższy niż dodatek ustalony na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
2.  Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika, przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§  8. 
1.  Kierowcy samochodu osobowego może być ustalone i wypłacane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej, uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca, w przypadkach, gdy faktyczny czas pracy kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętych do obliczenia wynagrodzenia.
2.  Kierowcy, któremu powierzono dodatkowe czynności wykraczające poza zakres jego podstawowych obowiązków, pracodawca ustala i wypłaca dodatek w wysokości do 60% najniższej stawki wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonej w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.  Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2, za wykonywanie poszczególnych czynności pracodawca ustala, uwzględniając rodzaj czynności i ich uciążliwość.
§  9. 
1.  Za długoletnią pracę pracodawca wypłaca pracownikowi nagrody jubileuszowe w wysokości:
1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2.  Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.  W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów, w wymiarze korzystniejszym dla pracownika.
4.  Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
5.  Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
6.  Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
7.  Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
8.  W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
§  10. 
1.  Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony co najmniej 15 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony co najmniej 20 lat.
2.  Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
3.  Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę.
4.  Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
§  11.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do pracowników Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, o którym mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203), od dnia 22 stycznia 2014 r.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2014 r. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w zł
I 1460-2540
II 1470-2560
III 1480-2580
IV 1490-2610
V 1500-2630
VI 1510-2660
VII 1520-2690
VIII 1550-2800
IX 1560-2950
X 1570-3110
XI 1580-3260
XII 1590-3410
XIII 1600-3580
XIV 1610-3990
XV 1630-4400
XVI 1650-4800
XVII 1740-5000
XVIII 1860-5400
XIX 2020-6070
XX 2170-6750
XXI 2330-6870
XXII 2520-7320
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELA ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 2 3
I. Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
1 - Zastępca kierownika podmiotu leczniczego do spraw lecznictwa

- Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa/położnictwa zespołu podmiotów, podmiotu, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka/położna

- Ordynator (lekarz kierujący oddziałem)

- Kierownik apteki działającej w ramach podmiotu leczniczego

XXI
2 - Zastępca ordynatora (lekarza kierującego jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)

- Kierownik komórki organizacyjnej

XX
3 - Zastępca kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w lp. 2

- Zastępca kierownika apteki działającej w ramach podmiotu leczniczego

- Starszy asystent

- Starszy specjalista

- Starszy asystent diagnosta laboratoryjny

XIX
4 - Kierownik komórki organizacyjnej

- Inspektor do spraw gospodarki lekiem

- Starszy asystent farmaceutyczny

- Asystent

- Specjalista

- Specjalista terapii uzależnień, specjalista psychoterapii uzależnień

- Inżynier kliniczny

- Inspektor ochrony radiologicznej typu R (IOR/R)

- Inspektor ochrony radiologicznej typu 3 (IOR-3)

- Inspektor ochrony radiologicznej typu S(IOR/S)

- Asystent diagnosta laboratoryjny

XVIII
5 - Asystent farmaceutyczny

- Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

- Młodszy asystent

- Młodszy asystent - diagnosta laboratoryjny

- Magister fizjoterapii

XVII
6 - Starszy felczer, felczer

- Przełożona pielęgniarek

- Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej

- Kierownik zespołu techników medycznych

- Specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii

- Kierownik zespołu techników analityki medycznej

- Młodszy asystent farmacji

XVI
7 - Kierownik komórki organizacyjnej: opiekuńczo-leczniczej, leczniczo-wychowawczej

- Kierownik sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorych

- Zastępczyni przełożonej pielęgniarek

- Pielęgniarka oddziałowa

- Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

- Zastępczyni pielęgniarki oddziałowej

- Specjalista pielęgniarka

- Specjalista położna

- Edukator do spraw diabetologii

- Edukator do spraw laktacji

- Specjalista technik dentystyczny

- Specjalista technik radioterapii

- Farmaceuta

- Perfuzjonista

- Kapelan szpitalny

XV
8 - Starsza: położna, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa

- Starsza higienistka stomatologiczna

- Starszy: technik medyczny, technik analityki medycznej, technik fizjoterapii, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii uzależnień, dyspozytor, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny

XIV
9 - Położna, pielęgniarka

- Pielęgniarka środowiskowa

- Higienistka stomatologiczna

- Technik medyczny, technik analityki medycznej, technik fizjoterapii, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, dyspozytor, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny

- Starszy: opiekun medyczny, ortoptysta, statystyk medyczny, pracownik socjalny, dietetyk, starsza opiekunka dziecięca

XIII
10 - Opiekun medyczny, instruktor terapii uzależnień, ortoptysta, opiekunka dziecięca, dietetyk, pracownik socjalny XII
11 - Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna

- Statystyk medyczny

- Asystentka stomatologiczna

XI
12 - Sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna

- Sanitariusz szpitalny

X
13 - Wykwalifikowana pomoc dentystyczna

- Dezynfektor, laborant

- Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

- Starsza: salowa, pomoc laboratoryjna

IX
14 - Sanitariusz, salowa, fasowaczka, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna VIII
II. Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni
1 - Kierownik podmiotu leczniczego XXII
2 - Zastępca kierownika podmiotu leczniczego

- Główny księgowy

XXI
3 - Zastępca głównego księgowego XIX
4 - Radca prawny XVIII
5 - Kierownik komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

- Główny specjalista

- Asystent kierownika zakładu

XVI
6 - Starszy: specjalista, informatyk XV
7 - Specjalista, informatyk

- Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

XIV
8 - Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

- Inspektor do spraw obronnych i rezerw

- Inspektor ochrony przeciwpożarowej

- Starszy: inspektor, rewident zakładowy, księgowy, technik informatyk

- Kierownik świetlicy

- Starszy bibliotekarz

XIII
9 - Inspektor, księgowy, technik informatyk, starszy kasjer XII
10 - Starszy magazynier

- Kierownik kancelarii

- Starszy referent

- Bibliotekarz, intendent, kasjer

XI
11 - Magazynier X
12 - Referent, archiwista, sekretarka IX
13 - Telefonistka VIII
III. Pracownicy gospodarczy i obsługi
1 - Laborant w kotłowni

- Konserwator urządzeń technicznych

- Starszy mistrz

XII
2 - Mistrz XI
3 - Hydraulik, ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz, szef kuchni, operator oczyszczalni ścieków

- Palacz

- Pracownik ochrony, pracownik służby ochrony

IX
4 - Pomocnik palacza, robotnik nawęglania i odżużlowania VIII
5 - Kierowca VII
6 - Robotnik gospodarczy

- Pracownik przyuczony na stanowisku robotniczym

- Starszy strażnik

VI
7 - Starszy: dozorca, portier V
8 - Dozorca, portier, strażnik, szatniarz, sprzątaczka, dźwigowy IV
9 - Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczania do zawodu III
ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELA ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 2 3
I. Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy,

których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

1 - Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny XXII
2 - Państwowy powiatowy inspektor sanitarny

- Państwowy graniczny inspektor sanitarny

- Zastępca państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego

XXI
3 - Zastępca państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

- Zastępca państwowego granicznego inspektora sanitarnego

- Główny specjalista do spraw systemu jakości

- Kierownik laboratorium

- Kierownik: działu, oddziału

XX
4 - Kierownik: sekcji, pracowni

- Starszy asystent

- Starszy asystent diagnosta laboratoryjny

XIX
5 - Asystent

- Asystent diagnosta laboratoryjny

XVIII
6 - Młodszy asystent

- Młodszy asystent diagnosta laboratoryjny

XVII
7 - Kierownik zespołu techników analityki medycznej XVI
8 - Starszy informatyk

- Stażysta

XV
9 - Informatyk XIV
10 - Starszy: instruktor higieny, instruktor do spraw oświaty zdrowotnej

- Starsza pielęgniarka, starszy technik, starszy technik analityki medycznej

XIV
11 - Instruktor higieny, instruktor do spraw oświaty zdrowotnej

- Pielęgniarka, technik, technik analityki medycznej

- Starszy statystyk medyczny

XIII
12 - Starsza: rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

- Statystyk medyczny

XI
13 - Rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

- Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

X
14 - Dezynfektor IX
15 - Pomoc laboratoryjna VIII
II. Pracownicy ekonomiczno-administracyjno-techniczni i obsługi
1 - Zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznej

- Główny księgowy

- Radca prawny

XX
2 - Zastępca głównego księgowego

- Kierownik: działu, oddziału, sekcji

- Specjalista do spraw wewnętrznej kontroli finansowej

- Audytor wewnętrzny

XIX
3 - Starszy specjalista XVIII
4 - Specjalista XVII
5 - Stażysta XV
6 - Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy XIV
7 - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

- Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

- Inspektor ochrony przeciwpożarowej

- Inspektor obrony cywilnej i spraw obronnych

- Starszy: inspektor, rewident, księgowy, technik informatyk

- Referent do spraw zamówień publicznych

XIII
8 - Inspektor, rewident, księgowy, technik informatyk

- Starszy kasjer

- Starszy mistrz

- Konserwator urządzeń technicznych

XII
9 - Starszy magazynier

- Starszy: referent, archiwista, starsza sekretarka

- Kasjer

- Mistrz

XI
10 - Referent, archiwista, sekretarka X
11 - Magazynier

- Hydraulik, malarz, stolarz, elektryk, elektromechanik, spawacz

- Palacz kotłów parowych i wodnych

IX
12 - Telefonistka

- Pomocnik palacza

VIII
13 - Kierowca VII
14 - Starszy: dozorca, portier, strażnik V
15 - Dozorca, portier, strażnik, sprzątaczka, dźwigowy, goniec, zmywaczka szkła laboratoryjnego, szatniarz, pracownik obsługi IV
16 - Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczania do zawodu III
ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WYKAZ STANOWISK, NA KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE DODATEK FUNKCYJNY, I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp. Stanowisko Procent wynagrodzenia zasadniczego
1 2 3
I. Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

1 - Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny do 50%
2 - Państwowy powiatowy inspektor sanitarny

- Państwowy graniczny inspektor sanitarny

- Zastępca państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego

- Zastępca kierownika podmiotu leczniczego do spraw lecznictwa

- Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa/położnictwa zespołu podmiotów, podmiotu, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka/położna

- Ordynator (lekarz kierujący jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)

- Kierownik komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

- Kierownik apteki działającej w ramach podmiotu leczniczego

- Kierownik laboratorium (diagnosta laboratoryjny kierujący laboratorium)

- Radca prawny w stacji sanitarno-epidemiologicznej

do 45%
3 - Zastępca państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

- Zastępca państwowego granicznego inspektora sanitarnego

- Kierownik: działu, oddziału stacji sanitarno-epidemiologicznej

- Główny specjalista do spraw systemu jakości

do 40%
4 - Zastępca ordynatora (lekarza kierującego jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)

- Zastępca kierownika komórki organizacyjnej

- Kierownik: sekcji, pracowni stacji sanitarno-epidemiologicznej

- Zastępca kierownika apteki działającej w ramach podmiotu leczniczego

- Przełożona pielęgniarek

do 35%
5 - Zastępczyni przełożonej pielęgniarek

- Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

- Pielęgniarka oddziałowa

- Kierownik zespołu techników medycznych

- Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej

do 25%
6 - Zastępczyni pielęgniarki oddziałowej do 20%
II. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni
1 - Kierownik podmiotu leczniczego do 50%
2 - Zastępca kierownika podmiotu leczniczego

- Zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznej

- Główny księgowy

- Radca prawny

do 45%
3 - Zastępca głównego księgowego do 30%
4 - Kierownik komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa

- Kierownik: działu, oddziału, sekcji stacji sanitarno-epidemiologicznej

do 35%
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2019.2269).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U.2013.769), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 57 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U.2014.24).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.4 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.
Data aktu: 17/07/2014
Data ogłoszenia: 02/01/2020
Data wejścia w życie: 23/07/2014, 22/01/2014