Dofinansowanie z budżetu państwa leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujących bezpłatnie weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom.

Dz.U.2020.366
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie dofinansowania z budżetu państwa leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujących bezpłatnie weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom
Na podstawie art. 46 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej "ministrem", leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych decyzją o refundacji oraz leków o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjętych decyzją o refundacji przysługujących bezpłatnie osobom posiadającym status weterana poszkodowanego nadany przez ministra na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726), których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, zwanym dalej "weteranami poszkodowanymi-funkcjonariuszami", oraz sposób tego dofinansowania.
§  2. 
1.  Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji oraz leki nieobjęte decyzją o refundacji o kategorii dostępności Rp lub Rpz, zwane dalej "lekami nieobjętymi decyzją o refundacji", przysługujące i wydane bezpłatnie weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom są dofinansowywane na podstawie kwartalnego zestawienia, które sporządza właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
2.  Kwartalne zestawienie zawiera:
1) numer PESEL weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, a w przypadku weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, którzy nie mają nadanego numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2) informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych decyzją o refundacji, przysługujących i wydanych bezpłatnie weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi, w tym:
a) okres, za który zrealizowano zaopatrzenie w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji,
b) łączny koszt leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych decyzją o refundacji, których cena detaliczna była wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych,
c) łączny koszt leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych decyzją o refundacji, które zostały sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach limitu finansowania ze środków publicznych,
d) wysokość należnej kwoty dofinansowania stanowiącą różnicę między łącznym kosztem leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych decyzją o refundacji, których cena detaliczna była wyższa od limitu finansowania ze środków publicznych, a ich łącznym kosztem sfinansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach limitu;
3) informacje o lekach nieobjętych decyzją o refundacji, przysługujących i wydanych bezpłatnie weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi, w tym:
a) okres, za który zrealizowano zaopatrzenie w leki nieobjęte decyzją o refundacji,
b) łączny koszt leków nieobjętych decyzją o refundacji,
c) wysokość należnej kwoty dofinansowania leków nieobjętych decyzją o refundacji;
4) nazwę oraz numer rachunku bankowego właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
5) podpis dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
6) kod uprawnienia dodatkowego pacjenta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.);
7) numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3.  Kwartalne zestawienie właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje ministrowi, w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy zestawienie.
4.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanym kwartalnym zestawieniu minister zwraca się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o dokonanie korekty lub udzielenie wyjaśnień dotyczących tego zestawienia.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie sporządza i przekazuje ministrowi korektę kwartalnego zestawienia wraz z uzasadnieniem przyczyny tej korekty lub udziela wyjaśnień.
§  3. 
1.  Minister przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia środki finansowe za leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji oraz leki nieobjęte decyzją o refundacji w wysokości wynikającej z kwartalnego zestawienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego zestawienia.
2.  W przypadku konieczności dokonania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia korekty lub udzielenia wyjaśnień dotyczących przekazanego kwartalnego zestawienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, termin, o którym mowa w ust. 1, ulega przedłużeniu o czas dokonania korekty lub udzielenia wyjaśnień.
3.  Za datę przekazania środków uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ministra.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.366

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dofinansowanie z budżetu państwa leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujących bezpłatnie weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom.
Data aktu: 28/02/2020
Data ogłoszenia: 06/03/2020
Data wejścia w życie: 07/03/2020