Przyznanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej.

Dz.U.2020.315
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) zarządza się, co następuje:
§  1.  Przyznaje się Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibą w Warszawie, działającej na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505), akredytację jako agencji płatniczej w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549 i 865, z późn. zm.).
§  2.  Akredytacja obejmuje obsługę pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do:
1) (uchylony);
1a) rynku owoców i warzyw;
2) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej", poddziałań:
a) "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw", typ operacji: restrukturyzacja małych gospodarstw,
b) "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi", typ operacji: płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa,
c) "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", typ operacji: premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
3) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Współpraca";
4) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych", poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof", typ operacji: inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej;
5) prowadzenia interwencji mającej na celu stabilizację rynków rolnych;
6) administrowania obrotem towarowym z zagranicą, w szczególności w zakresie przyznawania refundacji przy wywozie do państw trzecich;
7) administrowania kwotowaniem produkcji - z wyłączeniem procesu autoryzacji wniosku;
8) działań dotyczących restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego - z wyłączeniem procesu autoryzacji wniosku;
9) programu "Owoce i warzywa w szkole";
10) dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych;
11) programu "Program dla szkół";
12) pomocy związanej ze wspieraniem działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach wspólnej polityki rolnej;
13) pomocy w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach wspólnej polityki rolnej;
14) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" - w odniesieniu do:
a) obsługi wniosku o przyznanie pomocy, od jego złożenia do kontroli kompletności włącznie,
b) obsługi kontroli administracyjnej wniosku o przyznanie pomocy,
c) obsługi kontroli na miejscu, weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy po kontroli na miejscu, naliczania, księgowania i dokonywania płatności oraz dochodzenia należności;
15) 2  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Dobrostan zwierząt" - w odniesieniu do obsługi wniosku o przyznanie pomocy, od jego złożenia do kontroli kompletności włącznie."
§  3. 
1.  Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2 lit. a i b, udziela się z dniem wejścia w życie rozporządzenia.
2.  Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. c, udziela się od dnia 24 stycznia 2017 r.
3.  Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 3, udziela się od dnia 19 maja 2017 r.
4.  Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 4, udziela się od dnia 4 września 2017 r.
5.  Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1a i 5-13, udziela się od dnia 1 września 2018 r.
6.  Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 14 lit. a, udziela się od dnia 23 kwietnia 2019 r.
7.  Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 14 lit. b, udziela się od dnia 12 lipca 2019 r.
8.  Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 14 lit. c, udziela się od dnia 26 listopada 2019 r.
9.  3  Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 15, udziela się od dnia 15 marca 2020 r.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (Dz. U. poz. 144).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2019.2265).
2 § 2 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.419) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2020 r.
3 § 3 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U.2020.419) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2020 r.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.315 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przyznanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej.
Data aktu: 09/09/2016
Data ogłoszenia: 27/02/2020
Data wejścia w życie: 10/09/2016