Kwota przekazywana przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na pokrycie kosztów niektórych zadań realizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Dz.U.2020.311
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie kwoty przekazywanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na pokrycie kosztów niektórych zadań realizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów
Na podstawie art. 55a ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, 1571, 2200 i 2217) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób wyliczenia kwoty, o której mowa w art. 55a ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej "kwotą";
2) sposób i terminy przekazywania kwoty;
3) sposób i terminy rozliczania kwoty;
4) wzór rocznego rozliczenia kwoty.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kosztach niektórych zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, należy przez to rozumieć koszty realizacji zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
§  3. 
1.  Kwota jest wyliczana jako równowartość sumy kosztów niektórych zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "PIBR", zaplanowanych przez PIBR do poniesienia w danym roku kalendarzowym.
2.  Jeżeli równowartość sumy kosztów, o których mowa w ust. 1, przekracza 10% prognozowanych kosztów realizacji zadań Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej "Agencją", ujętych w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy, kwota na dany rok stanowi równowartość 10% prognozowanych kosztów realizacji zadań Agencji ujętych w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy.
§  4. 
1.  Agencja w danym roku kalendarzowym przekazuje, na rachunek bankowy PIBR, kwotę w trzech częściach, w terminie do dnia:
1) 31 maja;
2) 31 sierpnia;
3) 15 listopada.
2.  W terminach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest przekazywane po 1/3 kwoty na dany rok, w wysokości zaokrąglonej do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
3.  W terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest przekazywana pozostała część kwoty stanowiąca różnicę pomiędzy wysokością kwoty na dany rok a sumą części kwoty przekazanych w terminach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
§  5. 
1.  Roczne rozliczenie kwoty za dany rok kalendarzowy PIBR składa do Agencji w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po danym roku kalendarzowym.
2.  W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, PIBR wskazuje wysokość:
1) kosztów niektórych zadań PIBR prognozowanych do poniesienia oraz rzeczywiście poniesionych w roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie, w podziale na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie;
2) kwoty otrzymanej od Agencji za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie;
3) nadpłaty albo niedopłaty kwoty za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie.
3.  Wzór rocznego rozliczenia kwoty, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Nadpłata kwoty za dany rok kalendarzowy powstaje w przypadku, gdy kwota na dany rok kalendarzowy ujęta w planie finansowym Agencji jest większa od wysokości kosztów niektórych zadań PIBR rzeczywiście poniesionych w danym roku kalendarzowym.
2.  Niedopłata kwoty za dany rok kalendarzowy powstaje w przypadku, gdy kwota na dany rok kalendarzowy ujęta w planie finansowym Agencji jest mniejsza od wysokości kosztów niektórych zadań PIBR rzeczywiście poniesionych w danym roku kalendarzowym, nie większej niż 10% prognozowanych kosztów realizacji zadań Agencji ujętych w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy.
3.  Niedopłata albo nadpłata kwoty za dany rok kalendarzowy odpowiednio powiększa albo pomniejsza część kwoty za rok następny przekazywanej w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
§  7. 
1.  Rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do kwoty przekazywanej na pokrycie kosztów niektórych zadań PIBR w roku 2020.
2.  W roku 2020 Agencja przekazuje, na rachunek bankowy PIBR, kwotę za ten rok w czterech częściach w terminie do dnia:
1) 29 lutego 2020 r.;
2) 31 maja 2020 r.;
3) 31 sierpnia 2020 r.;
4) 15 listopada 2020 r.
3.  W terminach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, jest przekazywane po 1/4 kwoty na rok 2020, w wysokości zaokrąglonej do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
4.  W terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przekazywana jest pozostała część kwoty stanowiąca różnicę pomiędzy wysokością kwoty na rok 2020 a sumą części kwoty przekazanych w terminach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
ROCZNE ROZLICZENIE KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 55A UST. 1 ZDANIE PIERWSZE USTAWY Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM, PRZEKAZANEJ PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ NADZORU AUDYTOWEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI NIEKTÓRYCH ZADAŃ POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK ................
Poz. Wyszczególnienie Wysokość w złotych

(zaokrąglona do pełnych złotych)

prognozowana do poniesienia w roku, którego dotyczy rozliczenie rzeczywiście poniesiona w roku, którego dotyczy rozliczenie
1. Koszty realizacji zadań PIBR, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, obejmujące:
a) koszty bezpośrednie tłumaczenia międzynarodowych standardów badania, międzynarodowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie, międzynarodowych standardów usług pokrewnych, międzynarodowych standardów kontroli jakości oraz międzynarodowych standardów dotyczących zasad etyki zawodowej
b) koszty bezpośrednie opracowania krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej
c) koszty bezpośrednie zatwierdzania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej
d) inne koszty bezpośrednie związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy
e) koszty pośrednie związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łącznie (suma kosztów z lit. a–e)
2. Koszty realizacji zadań PIBR, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, obejmujące:
a) koszty bezpośrednie kontroli wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
b) koszty bezpośrednie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych dotyczących naruszeń obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
c) inne koszty bezpośrednie związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy
d) koszty pośrednie związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy
Łącznie (suma kosztów z lit. a–d)
3. ŁĄCZNIE (suma kosztów z poz. 1 i 2)
Poz. Wyszczególnienie Wysokość w złotych

(bez zaokrągleń do pełnych złotych)

4. Kwota otrzymana od Agencji za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie
5. Nadpłata/niedopłata* kwoty za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie
Sporządził: Zatwierdził:
............................................................................................ ............................................................................................
Imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby sporządzającej informację Imię i nazwisko Prezesa KRBR lub osoby

upoważnionej

............................................................................................ ............................................................................................
Podpis Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.311

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Kwota przekazywana przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na pokrycie kosztów niektórych zadań realizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.
Data aktu: 24/02/2020
Data ogłoszenia: 26/02/2020
Data wejścia w życie: 27/02/2020