Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.20.232
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "pomocą", w tym:
1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;
2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;
3) kryteria wyboru operacji;
4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej "umową";
5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.
§  2.  Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków tych dróg.
§  3.  O pomoc może ubiegać się:
1) gmina;
2) związek międzygminny;
3) powiat;
4) związek powiatów.
§  4.  Pomoc jest przyznawana na operację, która oprócz warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", spełnia następujące warunki:
1) będzie realizowana w zakresie określonym w § 2;
2) koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe;
3) będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;
4) będzie realizowana na obszarze należącym do:
a) gminy wiejskiej lub
b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub
c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców;
5) będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub na nieruchomości, do której podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nią przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres, o którym mowa w art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013";
6) będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli zostały sporządzone, albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane;
7) będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
8) (uchylony);
9) suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
10) będzie łączyć jednostki osadnicze określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) z istniejącą drogą publiczną;
11) w przypadku gdy dotyczy drogi wewnętrznej - droga ta w wyniku realizacji operacji stanie się drogą publiczną;
12) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
13) dla operacji wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana.
§  5.  Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji następujących kosztów kwalifikowalnych:
1) ogólnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanych dalej "kosztami ogólnymi",
2) budowy lub przebudowy drogi,
3) budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego,
4) zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji,
5) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

§  6. 
1.  Pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
2.  Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta.
3.  Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.
4.  W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
5.  Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
§  6a. 
1.  W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy dany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.
2.  W przypadku gdy dany podmiot złoży w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy, nie przyznaje się pomocy na żadną z operacji objętych tymi wnioskami.
§  7. 
1.  Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy;
3) opis planowanej operacji, w tym wskazanie:
a) celów operacji,
b) wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji,
c) zakresu, w jakim operacja będzie realizowana,
d) terminu i miejsca realizacji operacji;
4) plan finansowy operacji wraz z wnioskowaną kwotą pomocy w złotych zaokrągloną w dół do pełnych złotych;
5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
6) oświadczenia lub zobowiązania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące pomocy;
7) informacje o dołączonych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy.
2.  Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania pomocy, w tym niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy i kryteriów wyboru operacji, albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.
3.  Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy albo pracownika samorządu województwa, albo podmiot, który wydał dokument, albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.
§  8. 
1.  Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.
2.  Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej "samorządową jednostką".
3.  W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej jednostce, właściwy organ samorządu województwa podaje informację o udzieleniu takiego upoważnienia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.
§  9. 
1.  Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.
2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy oraz przewidywaną na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych dla danego województwa.
3.  Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.
4.  Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
5.  Wniosek o przyznanie pomocy składa się, w formie pisemnej, w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005), w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.
6.  Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się w formie pisemnej. Potwierdzenie, które zawiera datę wpływu wniosku, opatruje się pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, a podpisuje je osoba przyjmująca ten wniosek.
7.  W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
§  10.  (uchylony).
§  11. 
1.  O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:
1) dochód:
a) gminy lub powiatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23), pomniejszony o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego części wyrównawcze i równoważące subwencji ogólnej,
b) związku międzygminnego lub związku powiatów obliczony jako średnia arytmetyczna dochodów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład tego związku obliczonych zgodnie z lit. a

- jest niższy od średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w danym województwie pomniejszonego o sumę wpłat tych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i powiększonego o sumę przysługujących tym jednostkom samorządu terytorialnego części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej - 3 punkty;

2) średnia stopy bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt;
3) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej:
a) jest równa bądź wyższa od średniej gęstości zaludnienia województwa, na obszarze którego będzie realizowana operacja - 2 punkty,
b) jest niższa od średniej gęstości zaludnienia województwa, na obszarze którego będzie realizowana operacja, i stanowi co najmniej 50% tej średniej - 1 punkt;
4) operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410) - 1 punkt;
5) odcinek drogi objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej lub na której rozpoczęto budowę budynku użyteczności publicznej, o ile budowa ta zostanie zakończona przed dniem złożenia wniosku o płatność końcową - 2 punkty;
6) odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą o wyższej kategorii bezpośrednio albo przez inny odcinek drogi niebędący przedmiotem operacji, o ile parametry techniczne odcinka drogi objętego operacją przed jej zrealizowaniem są gorsze od parametrów technicznych odcinka drogi niebędącego przedmiotem operacji, przez który odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą o wyższej kategorii, a po jej zrealizowaniu będą co najmniej takie same - 3 punkty.
2.  Oprócz kryteriów określonych w ust. 1 do ustalania kolejności przysługiwania pomocy stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji - w przypadku województwa:
1) dolnośląskiego - średnia liczba przedsiębiorców w miejscowościach objętych realizacją operacji w stosunku do średniej wojewódzkiej liczby przedsiębiorców na miejscowość, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi:
a) nie więcej niż 100% średniej wojewódzkiej - 4 punkty,
b) powyżej 100% i nie więcej niż 150% średniej wojewódzkiej - 2 punkty;
2) kujawsko-pomorskiego - w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z gruntowej na brukową, asfaltową lub betonową albo z szutrowej na brukową, asfaltową lub betonową - 4 punkty;
3) lubelskiego - operacja zwiększy dostępność:
a) obszaru atrakcyjnego turystycznie, na którym znajduje się park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar chronionego krajobrazu, zabytek, gospodarstwo agroturystyczne lub szlak turystyczny - 2 punkty,
b) obszaru rozwoju produkcji rolniczej lub przetwórstwa rolno-spożywczego, na którym znajduje się grupa producencka, zakład przetwórstwa rolno-spożywczego, producent rolny posiadający gospodarstwo o powierzchni większej niż 200% średniej w województwie lub gospodarstwo ekologiczne - 2 punkty;
4) lubuskiego:
a) operacja będzie realizowana przez powiaty o bardzo złej i złej dostępności do usług publicznych i złej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz gminy wchodzące w skład tych powiatów określone w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 przyjętej uchwałą nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 2  - 2 punkty,
b) operacja dotyczy przebudowy:
drogi powiatowej, która łączy się z drogami wojewódzkimi lub krajowymi istotnymi ze względu na lokalizację ważnych obiektów i instytucji, poprawiając dojazd do tych obiektów i instytucji - 2 punkty albo
drogi gminnej, która łączy się z drogami powiatowymi, wojewódzkimi lub krajowymi istotnymi ze względu na lokalizację ważnych obiektów i instytucji, poprawiając dojazd do tych obiektów i instytucji - 2 punkty;
5) łódzkiego - w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z gruntowej na bitumiczną lub betonową na odcinku stanowiącym co najmniej połowę całkowitej długości drogi, której dotyczy operacja - 4 punkty;
6) małopolskiego:
a) operacja będzie realizowana w gminie, w której udział powierzchni użytków rolnych w gminie w stosunku do powierzchni gminy ogółem, według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r., wynosi:
powyżej 50% - 2 punkty, z tym że w przypadku realizacji operacji na obszarze większej liczby gmin pod uwagę bierze się udział powierzchni użytków rolnych na obszarze wszystkich gmin, w których będzie realizowana operacja, w ich powierzchni ogółem,
powyżej 35% i nie więcej niż 50% - 1 punkt, z tym że w przypadku realizacji operacji na obszarze większej liczby gmin pod uwagę bierze się udział powierzchni użytków rolnych na obszarze wszystkich gmin, w których będzie realizowana operacja, w ich powierzchni ogółem,
b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której liczba przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, wynosi:
powyżej 800 przedsiębiorców - 2 punkty,
powyżej 400 i nie więcej niż 800 przedsiębiorców - 1 punkt;
7) mazowieckiego:
a) w wyniku realizacji operacji droga gruntowa stanie się drogą twardą w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) - 2 punkty,
b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której znajduje się co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) - 2 punkty;
8) opolskiego:
a) operacja będzie powiązana z drogami stanowiącymi korytarz transportowy na osi północ - południe (Kępno - Namysłów - Opole - Prószków - Prudnik - Trzebina - Bartultovice) lub wschód - zachód (Kudowa Słone - Kłodzko - Nysa - Niemodlin - Opole - Dobrodzień - Częstochowa) - 1 punkt,
b) w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z szutrowej na asfaltową albo z gruntowej na brukową lub asfaltową - 2 punkty,
c) operacja będzie realizowana w gminie włączonej w granice parków krajobrazowych wraz z otulinami lub w granice obszaru Natura 2000 - 1 punkt;
9) podkarpackiego:
a) operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg, które na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy zostały wskazane w zatwierdzonym przez komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego protokole z weryfikacji strat spowodowanych przez zdarzenia mające znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej - 3 punkty,
b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy objętej Programem Strategicznego Rozwoju Bieszczad 3  - 1 punkt; ;
10) podlaskiego:
a) bezpośrednio przy budowanym lub przebudowywanym odcinku drogi znajduje się siedziba, miejsce zamieszkania lub miejsce wykonywania działalności podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego - 2 punkty,
b) wnioskowana kwota dofinansowania operacji wynosi co najmniej 1 000 000 zł - 2 punkty;
11) pomorskiego:
a) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której długość dróg gminnych, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi:
powyżej 100 km - 2 punkty,
od 40 km i nie więcej niż 100 km - 1 punkt,
b) w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z szutrowej lub gruntowej na asfaltową albo brukową - 2 punkty;
12) śląskiego:
a) liczba kilometrów dróg powiatowych i gminnych o twardej nawierzchni w powiecie, w którym będzie realizowana operacja, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w przypadku operacji polegającej wyłącznie na budowie drogi, wynosi:
nie więcej niż 500 km - 4 punkty,
powyżej 500 km i nie więcej niż 900 km - 2 punkty albo
b) liczba kilometrów dróg powiatowych i gminnych o twardej nawierzchni w powiecie, w którym będzie realizowana operacja, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w przypadku operacji polegającej wyłącznie na przebudowie drogi, wynosi:
powyżej 500 km i nie więcej niż 1200 km - 2 punkty,
powyżej 1200 km - 4 punkty, albo
c) operacja dotyczy łącznie budowy i przebudowy dróg - 4 punkty;
13) świętokrzyskiego - w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi:
a) z szutrowej na asfaltową albo z gruntowej na brukową lub asfaltową, a ponadto droga objęta operacją łączy się bezpośrednio z drogą wyższej kategorii - 4 punkty,
b) z szutrowej na asfaltową albo z gruntowej na brukową lub asfaltową, a ponadto droga objęta operacją łączy się z siecią dróg tej samej kategorii lub znajduje się w istniejącym ciągu sieci dróg - 2 punkty;
14) warmińsko-mazurskiego:
a) operacja będzie realizowana w gminie, w której liczba podmiotów zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), których działalność nie jest zawieszona albo zakończona, według danych dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, wynosi:
od 200 podmiotów i nie więcej niż 500 podmiotów - 1 punkt,
powyżej 500 podmiotów - 2 punkty,
b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy w powiecie, w którym długość dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni w przeliczeniu na 100 km2, według danych Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, wynosi:
nie więcej niż 45 km - 2 punkty,
powyżej 45 km i nie więcej niż 60 km - 1 punkt;
15) wielkopolskiego:
a) w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi:
z gruntowej na asfaltową - 2 punkty,
z gruntowej na brukową albo z brukowej na asfaltową - 1 punkt,
b) droga, której dotyczy operacja, łączy:
osadę, przysiółek, kolonię lub część miejscowości z wsią - 2 punkty,
dwie wsie odrębne terytorialnie - 1 punkt;
16) zachodniopomorskiego - operacja będzie realizowana w gminie, w której jest położony park narodowy, obszar Natura 2000, park krajobrazowy, rezerwat przyrody lub obszar chronionego krajobrazu - 4 punkty.
3.  W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy, punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru operacji przyznaje się na podstawie średniej arytmetycznej danych z wszystkich gmin, na obszarze których będzie realizowana operacja.
4.  W przypadku gdy operacja będzie dotyczyła więcej niż jednej drogi, punkty przyznaje się, jeżeli kryteria wyboru są spełnione w odniesieniu do wszystkich dróg objętych operacją.
4a.  Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.
5.  W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wysokość dochodu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy obliczona zgodnie z ust. 1 pkt 1, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja, która będzie realizowana przez podmiot o niższym dochodzie.
6.  (uchylony).
7.  (uchylony).
8.  (uchylony).
9.  Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 8 punktów.
§  11a. 
1.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy:
1) został złożony w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2, operacji objętej tym wnioskiem przyznaje się punkty za poszczególne kryteria wyboru operacji na podstawie danych zawartych w tym wniosku oraz w dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 2, dołączonych do tego wniosku;
2) nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy.
2.  Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach dołączonych do wniosku są rozbieżne, punkty za dane kryterium wyboru operacji przyznaje się na podstawie danych zawartych w dołączonych dokumentach.
3.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium wyboru operacji, nie przyznaje się punktów za to kryterium.
§  11b. 
1.  Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka, niezwłocznie po przyznaniu punktów za kryteria wyboru operacji w ramach danego typu operacji, sporządza i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce listę, która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach tego typu operacji.
2.  Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, liczbę przyznanych punktów, tytuł operacji i kwotę wnioskowanej pomocy.
§  11c. 
1.  Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy na operację umieszczoną na liście, o której mowa w § 11b ust. 1, stwierdzono braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do usunięcia tych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.  Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie usunął wszystkich braków, wzywa się go ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.  Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął braków w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy.
4.  Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli:
1) nastąpiła odmowa przyznania pomocy, w przypadku, o którym mowa w § 2b ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755, z późn. zm.), lub
2) zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy, lub
3) stwierdzone braki dotyczą danych niezbędnych do ustalenia spełniania kryteriów wyboru operacji.
§  11d.  Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości listę, o której mowa w § 11b ust. 1, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy.
§  12. 
1.  W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa:
1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;
2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie jej przyznania - w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.
2.  Wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.
§  13.  Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 11b ust. 1.
§  14. 
1.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa wyznacza podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
2.  W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawiła się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy albo odmówiła jej podpisania, pomocy nie przyznaje się, chyba że osoba reprezentująca ten podmiot zawarła umowę w innym terminie:
1) uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo
2) wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województwa, nie dłuższym niż 7 dni od dnia terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1.
3.  W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, właściwy organ samorządu województwa informuje o tym, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny nieprzyznania tej pomocy.
§  15.  Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy, umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:
1) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013;
2) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
3) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe, zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
4) (uchylony);
5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
6) warunków i sposobów pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa;
7) dokonywania zmian w umowie;
8) zapewnienia spełnienia na etapie wniosku o płatność końcową kryteriów wyboru operacji, za które zostały przyznane punkty na podstawie deklaracji ich spełnienia złożonej we wniosku o przyznanie pomocy.
§  16. 
1.  Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa albo samorządową jednostkę.
2.  Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.
3.  Weksel wraz z deklaracją wekslową są składane w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy.
§  17. 
1.  Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie.
2.  Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją oraz w umowie, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a w przypadku gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 19 ust. 1 lub 2, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;
2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych;
4) (uchylony).
3.  Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami:
o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
c) w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013".
§  18. 
1.  Wniosek o płatność składa się, w formie pisemnej, w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
2.  Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy lub ich kopie, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  19. 
1.  Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.  Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął w terminie braków, właściwy organ samorządu województwa wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.  Jeżeli beneficjent nie usunął braków, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do tego wniosku poprawnie sporządzonych dokumentów.
4.  W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność właściwy organ samorządu województwa może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
5.  Do rozpatrywania wniosków o płatność stosuje się przepisy § 8 ust. 2 i 3.
§  20. 
1.  Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.
2.  Do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  21. 
1.  Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.
2.  Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
§  22.  W przypadku operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze względu na istotę i cel tego typu operacji następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce tego podmiotu.
§  23. 
1.  W przypadku przekształcenia albo rozwiązania beneficjenta następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, jeżeli:
1) spełnia on warunki przyznania pomocy;
2) nie sprzeciwia się to przepisom rozporządzenia nr 1305/2013 oraz przepisom wydanym w trybie tego rozporządzenia;
3) przejdą na niego prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji.
2.  Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej "wnioskiem następcy", składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.
3.  Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego będącego wynikiem przekształcenia albo rozwiązania beneficjenta.
4.  W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym informuje się następcę prawnego beneficjenta, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.
5.  Wniosek następcy rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.
6.  Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.
§  24.  W 2015 r. właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka udostępni formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
§  25. 
1.  Koszty ogólne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w wysokości określonej w § 6 ust. 1, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
2.  Do przyznawania i wypłaty środków finansowych z tytułu kosztów ogólnych, o których mowa w ust. 1, przepisu § 17 ust. 3 nie stosuje się.
§  26.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).
2 Uchwała nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem http://www.bip.lubuskie.pl/60/Strategia_Rozwoju_Wojewodztwa_Lubuskiego/.
3 Uchwała nr 201/4060/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad pod adresem http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/programy/program-dla-bieszczad/4698-tekst-jednolity-programu-strategicznego-rozwoju-bieszczad.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.232 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 04/09/2015
Data ogłoszenia: 13/02/2020
Data wejścia w życie: 19/09/2015