Sposób, szczegółowy zakres i terminy przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego.

Dz.U.2020.229
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 21 września 2017 r.
w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Na podstawie art. 23 ust. 2c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa sposób, szczegółowy zakres i terminy przekazywania do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP", danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego przez:
1) fundusze inwestycyjne;
2) Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, zwaną dalej "Kasą Krajową";
3) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zwane dalej "kasami";
4) firmy inwestycyjne;
5) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89), zwane dalej "Krajowym Depozytem".
Rozdział  2

Fundusze inwestycyjne

Oddział  1

Przepisy ogólne

§  2.  Ilekroć w rozdziale 2 jest mowa o:
1) podmiocie sprawozdawczym - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny lub subfundusz, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 i art. 159 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95);
2) podmiocie sprawozdawczym według kryterium prawnego - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, lub jego subfundusz;
3) funduszu funduszy - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny lub subfundusz lokujący co najmniej 50% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa;
4) produkcie emerytalnym - rozumie się przez to:
a) pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 850, 1474 i 1495), zwanej dalej "ustawą o PPE", albo
b) indywidualne konto emerytalne albo indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808), zwanej dalej "ustawą o IKE i IKZE", albo
c) pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), zwanej dalej "ustawą o PPK;
5) podmiocie sprawozdawczym oferującym produkty emerytalne - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o PPE, albo w art. 2 pkt 10 ustawy o IKE i IKZE, albo w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o PPK;
6) transakcjach finansowanych - rozumie się przez to transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1);
7) wskaźniku dźwigni - rozumie się przez to relację kwoty zaangażowania podmiotu sprawozdawczego uwzględniającej wszystkie jego aktywa i zobowiązania, instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania podmiotu sprawozdawczego, jeżeli ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą tego podmiotu sprawozdawczego, do aktywów netto podmiotu sprawozdawczego.
Oddział  2

Raporty sprawozdawcze

§  3. 
1.  Raport sprawozdawczy jest sporządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych reprezentujące fundusz inwestycyjny.
2.  W przypadku przekazania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych obowiązku sporządzania raportu sprawozdawczego podmiotowi zewnętrznemu towarzystwo funduszy inwestycyjnych odpowiada za merytoryczną i rachunkową poprawność danych przekazywanych w raporcie sprawozdawczym.
§  4. 
1.  Raporty sprawozdawcze przekazywane do NBP sporządza się na podstawie zapisów w księgach rachunkowych podmiotu sprawozdawczego, a także w innych dokumentach źródłowych obrazujących stan faktyczny.
2.  Raport sprawozdawczy zawiera dane według ostatniej dostępnej dla danego okresu sprawozdawczego wyceny składników aktywów oraz ostatniej ustalonej dla danego okresu sprawozdawczego wartości składników zobowiązań, sporządzonych nie później niż na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 tej ustawy lub zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, w szczególności dokonanej zgodnie z postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego.
§  5. 
1.  Formularz raportu sprawozdawczego jest opatrywany identyfikatorem podmiotu sprawozdawczego nadanym przez NBP.
2.  Formularz raportu sprawozdawczego funduszu inwestycyjnego jest opatrywany numerem identyfikacyjnym REGON.
§  6. 
1.  Raport sprawozdawczy sporządza się na formularzach, według wzorów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Raport sprawozdawczy dla funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami sporządza się odrębnie dla tego funduszu oraz dla każdego z subfunduszy.
3.  Raport sprawozdawczy dla funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami sporządza się wyłącznie na formularzach FIN.010 i FIN.011, z tym że zmiana danych na formularzu FIN.010 wymaga wprowadzenia daty obowiązywania zmiany.
4.  Dla funduszu inwestycyjnego otwartego albo subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym, a także specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego albo subfunduszu wydzielonego w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym raport sprawozdawczy sporządza się na formularzach FIN.010-FIN.120, FIN.140-FIN.160 oraz FIN.210-FIN.280, z tym że:
1) zmiana danych na formularzu FIN.010 wymaga wprowadzenia daty obowiązywania zmiany;
2) formularz FIN.270 wypełnia się w przypadku przekazania zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu;
3) formularz FIN.280 wypełnia się w przypadku, gdy podmiot sprawozdawczy jest podmiotem oferującym produkty emerytalne.
5.  Dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym zamkniętym raport sprawozdawczy sporządza się na formularzach FIN.010-FIN.140 oraz FIN.170-FIN.270, z tym że:
1) zmiana danych na formularzu FIN.010 wymaga wprowadzenia daty obowiązywania zmiany;
2) formularz FIN.270 wypełnia się w przypadku przekazania zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu.
§  7. 
1.  Raport sprawozdawczy na formularzach FIN.020-FIN.280 sporządza się miesięcznie, na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, począwszy od danych za miesiąc, w którym dokonano pierwszej wyceny aktywów podmiotu sprawozdawczego.
2.  Ostatni raport sprawozdawczy sporządza się za okres sprawozdawczy poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji podmiotu sprawozdawczego.
§  8. 
1.  W celu dokonania korekty przekazanych danych sporządza się raport sprawozdawczy zawierający dane prawidłowe za okres, którego dotyczy korekta.
2.  W przypadku zmiany zapisów w księgach rachunkowych podmiotu sprawozdawczego lub w innych dokumentach źródłowych, obrazujących stan faktyczny, na podstawie których sporządza się raporty sprawozdawcze do NBP, sporządza się skorygowany raport sprawozdawczy za odpowiednie okresy sprawozdawcze.
3.  W przypadku braku zgodności danych wykazanych w raportach sprawozdawczych z danymi ze sprawozdań finansowych po przeglądzie półrocznym i badaniu rocznym, sporządza się raport sprawozdawczy zawierający dane skorygowane odpowiednio według stanu na koniec pierwszego półrocza roku obrotowego lub na koniec roku obrotowego.
Oddział  3

Grupy podmiotów sprawozdawczych

§  9. 
1.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się według kryterium polityki inwestycyjnej jako podmiot:
1) akcyjny;
2) dłużnych papierów wartościowych;
3) zrównoważony;
4) stabilnego wzrostu;
5) nieruchomości;
6) hedgingowy;
7) pozostały.
2.  Podmiot sprawozdawczy zalicza się wyłącznie do jednej z grup określonej w ust. 1.
§  10.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się według kryterium geograficznego alokacji aktywów jako podmiot:
1) aktywów krajowych;
2) aktywów zagranicznych.
§  11.  Klasyfikacja podmiotu sprawozdawczego następuje na podstawie:
1) zasad polityki inwestycyjnej zawartych w statucie funduszu inwestycyjnego, określających typ funduszu lub subfunduszu, lub, w przypadku braku takich postanowień, na podstawie struktury lokat funduszu lub subfunduszu w okresie nie krótszym niż ostatnie 6 miesięcy;
2) struktury lokat za inny dostępny okres lub przewidywanej struktury lokat - w przypadku braku możliwości zastosowania pkt 1.
§  12. 
1.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot akcyjny, jeżeli udział udziałowych instrumentów finansowych w lokatach podmiotu sprawozdawczego jest wyższy niż 50%. Podmiot sprawozdawczy spełniający warunki określone w zdaniu pierwszym i ust. 5 albo w zdaniu pierwszym i ust. 6 nie jest klasyfikowany jako akcyjny.
2.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot dłużnych papierów wartościowych, jeżeli udział dłużnych papierów wartościowych i dłużnych instrumentów rynku pieniężnego w lokatach podmiotu sprawozdawczego jest wyższy niż 50%. Podmiot sprawozdawczy spełniający warunki określone w zdaniu pierwszym i ust. 5 albo w zdaniu pierwszym i ust. 6 nie jest klasyfikowany jako podmiot dłużnych papierów wartościowych.
3.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot zrównoważony, jeżeli minimalny udział udziałowych instrumentów finansowych, z wyjątkiem określonych w ust. 5, w lokatach podmiotu sprawozdawczego zawiera się w przedziale od powyżej 20% do 50% włącznie, a maksymalny udział zawiera się w przedziale od powyżej 40% do 70% włącznie, przy czym minimalny udział pozostałych typów lokat w lokatach podmiotu sprawozdawczego nie przekracza 50%.
4.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot stabilnego wzrostu, jeżeli minimalny udział udziałowych instrumentów finansowych, z wyjątkiem określonych w ust. 5, w lokatach podmiotu sprawozdawczego zawiera się w przedziale od powyżej 20% do 40% włącznie, a maksymalny udział nie przekracza 40%, przy czym minimalny udział pozostałych typów lokat w lokatach podmiotu sprawozdawczego nie przekracza 50%.
5.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot nieruchomości, jeżeli minimalny udział nieruchomości, papierów wartościowych lub udziałów spółek, których podstawowym składnikiem majątku są prawa własności lub udziały we współwłasności nieruchomości, w lokatach podmiotu sprawozdawczego jest wyższy lub równy 50%. Podmiot sprawozdawczy spełniający warunki określone w zdaniu pierwszym i ust. 6 klasyfikuje się jako podmiot nieruchomości.
6.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot hedgingowy, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, subfunduszem wydzielonym w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym albo subfunduszem wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym;
2) systematycznie korzysta z mechanizmów pozwalających na istotne zwiększanie ekspozycji na zmiany cen aktywów przy relatywnie małych zainwestowanych środkach własnych;
3) dąży do osiągania dodatnich wyników inwestycyjnych niezależnie od tendencji rynkowych;
4) prowadzi politykę inwestycyjną polegającą na:
a) zajmowaniu długich lub krótkich pozycji inwestycyjnych dla różnych aktywów na podstawie przewidywanych zmian ich wartości rynkowej lub
b) wykorzystywaniu zdarzeń korporacyjnych w celu osiągania zysków, lub
c) stosowaniu arbitrażu wynikającego z nieefektywności rynku;
5) towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające podmiotem sprawozdawczym pobiera wynagrodzenie za zarządzanie uzależnione od wyników inwestycyjnych podmiotu sprawozdawczego.
7.  Podmiot sprawozdawczy, który nie spełnia warunków określonych w ust. 1-6, klasyfikuje się jako podmiot pozostały.
8.  Podmiot sprawozdawczy będący funduszem funduszy klasyfikuje się według kryterium polityki inwestycyjnej do jednej z grup, o których mowa w § 9 ust. 1, zgodnie z określoną w ust. 1-7 klasyfikacją instytucji wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa stanowią ponad 50% wartości jego lokat, a w przypadku braku możliwości wskazania takiej grupy - jako podmiot pozostały.
§  13. 
1.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się zgodnie z § 10 według kryterium geograficznego alokacji aktywów jako podmiot aktywów krajowych, jeżeli udział lokat, których emitentami lub dysponentami są instytucje krajowe, jest większy lub równy 50% wartości lokat.
2.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot aktywów zagranicznych w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1.
§  14. 
1.  Podmiot sprawozdawczy będący funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo subfunduszem wydzielonym w funduszu inwestycyjnym zamkniętym klasyfikuje się jako Private Equity Fund (PEF), jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) dokonuje średniookresowych lub długookresowych lokat głównie w akcje i udziały spółek nienotowanych na rynku zorganizowanym;
2) celem inwestycyjnym jest osiąganie średnioterminowych lub długoterminowych zysków z przyrostu wartości tych lokat;
3) aktywnie uczestniczy w zarządzaniu spółkami, których akcje lub udziały są przedmiotem jego lokat;
4) uczestnik nie może w dowolnym czasie zgłosić zamiaru żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych;
5) nie stosuje dźwigni finansowej.
2.  Zaklasyfikowanie podmiotu sprawozdawczego jako PEF wyklucza zaklasyfikowanie jako podmiotu hedgingowego.
§  15.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako Exchange Traded Fund (ETF), jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) jego tytuły uczestnictwa są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w systemie notowań ciągłych lub w alternatywnym systemie obrotu;
2) posiada animatora, który prowadzi na własny rachunek, na podstawie umowy z giełdą papierów wartościowych lub umowy z emitentem, działania mające na celu zapewnianie porównywalności wartości giełdowej jego tytułów uczestnictwa z wartością aktywów netto przypadającą na tytuł uczestnictwa oraz zapewnia, że zmiany wartości tytułów uczestnictwa odwzorowują zmiany wartości indeksów giełdowych lub innych portfeli odniesienia albo są od nich wyższe.
§  16.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot dedykowany, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) jego uczestnikami jest ustalony inwestor lub grupa inwestorów mających wpływ na politykę inwestycyjną, realizację celu inwestycyjnego lub warunki dystrybucji zysku;
2) cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej są ustalane w porozumieniu z jego uczestnikami.
Oddział  4

Przekazywanie raportów sprawozdawczych

§  17. 
1.  Raport sprawozdawczy na formularzach FIN.010 lub FIN.011 przekazuje się:
1) co najmniej jeden dzień roboczy przed przekazaniem pierwszego raportu sprawozdawczego, o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5;
2) niezwłocznie po zmianie danych objętych formularzem FIN.010 lub FIN.011.
2.  Raport sprawozdawczy, o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5, przekazuje się w terminie do dwudziestego drugiego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego raport dotyczy. Jeżeli dwudziesty drugi dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub przypada w sobotę, raport sprawozdawczy przekazuje się w terminie do pierwszego dnia roboczego po dwudziestym drugim dniu miesiąca.
§  18. 
1.  Raport sprawozdawczy, o którym mowa w § 8 ust. 1, przekazuje się niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości danych.
2.  Raport sprawozdawczy, o którym mowa w § 8 ust. 2, przekazuje się niezwłocznie po dokonaniu zmiany zapisów w księgach rachunkowych podmiotu sprawozdawczego lub pozyskaniu innych dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny.
3.  Raport sprawozdawczy, o którym mowa w § 8 ust. 3, przekazuje się odpowiednio nie później niż w terminie dwóch miesięcy i piętnastu dni kalendarzowych od daty zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego i nie później niż w terminie pięciu miesięcy od daty zakończenia roku obrotowego.
§  19. 
1.  Raporty sprawozdawcze przekazuje się w postaci elektronicznej na portal sprawozdawczy NBP: sprawozdawczosc.nbp.pl.
2.  Dostęp do portalu sprawozdawczego odbywa się przy użyciu certyfikatu wydanego nieodpłatnie przez NBP.
Oddział  5

Szczególne wymogi sprawozdawcze

§  20.  Dane wartościowe w raporcie sprawozdawczym wykazuje się w pełnych złotych.
§  21. 
1.  Dane wartościowe ujęte w księgach rachunkowych w walucie obcej w raporcie sprawozdawczym wykazuje się w walucie polskiej.
2.  Wartość stanów ujętą w księgach rachunkowych w walucie obcej na koniec okresu sprawozdawczego w raporcie sprawozdawczym wykazuje się według ostatniego dostępnego średniego kursu, ogłaszanego dla danej waluty przez NBP.
3.  Wartość transakcji ujętą w księgach rachunkowych w walucie obcej w raporcie sprawozdawczym wykazuje się według ostatniego dostępnego średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP w dniu ujęcia transakcji w księgach rachunkowych podmiotu sprawozdawczego.
4.  Jeżeli wartość stanów lub transakcji jest wyrażona w walutach, dla których NBP nie ogłasza kursu, ich wartość określa się w relacji do wskazanej przez podmiot sprawozdawczy waluty, dla której jest ogłoszony średni kurs przez NBP.
5.  Liczbę udziałowych papierów wartościowych, udziałów, certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa i innych tytułów uczestnictwa w raporcie sprawozdawczym wykazuje się z dokładnością do trzech cyfr po przecinku.
6.  Wartość zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa lub wydania i wykupienia certyfikatów inwestycyjnych wykazuje się w raporcie sprawozdawczym jako sumę wartości transakcji ustalonych zgodnie z zasadami wyceny aktywów oraz ustalania zobowiązań, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
§  22.  Wartość stanów na początek okresu sprawozdawczego w raporcie sprawozdawczym wprowadza się w wysokości stanów wykazywanych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.
§  23.  Informacje wyjaśniające i uzupełniające do danych przekazanych w raportach sprawozdawczych, w szczególności:
1) wyjaśnienia zaistniałych zmian metodyki sporządzania raportów sprawozdawczych,
2) informacje umożliwiające określenie pełnej charakterystyki papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,
3) informacje o transakcjach na rynku wtórnym, których przedmiotem są certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych

- przekazuje się na żądanie NBP niezwłocznie, w postaci elektronicznej wskazanej w tym żądaniu NBP.

Rozdział  3

Kasy i Kasa Krajowa

Oddział  1

Przekazywanie raportów sprawozdawczych

§  24. 
1.  Kasa przekazuje Kasie Krajowej dane sporządzone na formularzach, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Kasa przekazuje Kasie Krajowej dane sporządzone na formularzach PD001, PD002 i PD003 do końca dwudziestego pierwszego dnia miesiąca po upływie miesiąca, którego dane dotyczą. Dane są sporządzane według stanu na koniec każdego dnia miesiąca jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca.
3.  Kasa przekazuje Kasie Krajowej dane sporządzone na formularzach SKOKA10, SKOKA20, SKOKA30, SKOKP10 i SKOKP20 do końca siódmego dnia roboczego miesiąca po upływie miesiąca, którego dane dotyczą. Dane są sporządzane według stanu na ostatni dzień miesiąca.
4.  Kasa przekazuje Kasie Krajowej dane sporządzone na formularzach SKOKG10A, SKOKG10B, SKOKG10C i F-7SKOK do końca siódmego dnia roboczego miesiąca po upływie kwartału, którego dane dotyczą. Dane są sporządzane według stanu na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał.
5.  Kasa rozpoczynająca działalność w innym dniu niż pierwszy kalendarzowy dzień miesiąca sporządza dane, o których mowa w ust. 2, za pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy prowadzenia działalności, według stanów na koniec każdego dnia tego miesiąca.
6.  Kasa rozpoczynająca działalność w dniu innym niż pierwszy kalendarzowy dzień odpowiednio miesiąca lub kwartału sporządza dane, o których mowa w ust. 3 lub 4, odpowiednio według stanu na koniec pierwszego pełnego miesiąca prowadzenia działalności lub koniec pierwszego pełnego miesiąca prowadzenia działalności kończącego kwartał.
7.  Kasa, której upadłość została ogłoszona lub otwarta została jej likwidacja, przekazuje po raz ostatni dane, o których mowa w ust. 3 lub 4, odpowiednio według stanu na koniec miesiąca lub miesiąca kończącego kwartał, w którym upadłość została ogłoszona lub otwarta została likwidacja.
§  25. 
1.  Kasa Krajowa przekazuje dane sporządzone na formularzach, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Kasa Krajowa przekazuje miesięczny raport sprawozdawczy zawierający dane zagregowane, o których mowa w § 24 ust. 2, na formularzach PD001, PD002 i PD003 do końca dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego dane dotyczą.
3.  Kasa Krajowa przekazuje raport sprawozdawczy zawierający dane zagregowane, o których mowa w § 24 ust. 3 i 4, na formularzach SKOKA10, SKOKA20, SKOKA30, SKOKP10, SKOKP20, SKOKG10A, SKOKG10B, SKOKG10C i F-7SKOK do końca dziesiątego dnia roboczego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego dane dotyczą. Do raportu Kasa Krajowa dołącza sporządzony we własnym imieniu formularz SKOK00.
4.  Raport sprawozdawczy, o którym mowa w ust. 3, Kasa Krajowa przekazuje w dwóch zestawieniach obejmujących:
1) kasy prowadzące działalność;
2) kasy w likwidacji lub których upadłość została ogłoszona.
5.  Kasa Krajowa przekazuje raport sprawozdawczy zawierający dane sporządzone na formularzu SKOKSB, według stanu na ostatni dzień roku, do końca dziesiątego dnia roboczego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego dane dotyczą.
6.  Kasa Krajowa przekazuje miesięczny raport sprawozdawczy zawierający dane sporządzone na formularzach PD001, PD002 i PD003 do końca dwudziestego drugiego dnia miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego, którego dane dotyczą. Dane są sporządzane według stanu na koniec każdego dnia miesiąca jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca.
Oddział  2

Szczególne wymogi sprawozdawcze

§  26. 
1.  Dane, o których mowa w § 24 ust. 2-4 oraz § 25 ust. 6, ujęte w księgach rachunkowych w walucie obcej, wykazuje się w złotych po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty i obowiązującego w danym dniu.
2.  Dane wartościowe w raportach sprawozdawczych wykazuje się w pełnych tysiącach złotych.
3.  Dane przekazywane do NBP sporządza się na podstawie zapisów w księgach rachunkowych i innych dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny.
§  27.  Kasa Krajowa przekazuje raport sprawozdawczy zawierający dane sporządzone na formularzu PD006:
1) w terminie 3 dni od dnia zrzeszenia się kasy w Kasie Krajowej;
2) niezwłocznie po powzięciu informacji o zmianie danych.
§  28.  W przypadku zmiany danych będącej skutkiem wystąpienia zmian w księgach rachunkowych kas albo Kasy Krajowej, mającej wpływ na dane sprawozdawcze, Kasa Krajowa przekazuje do NBP miesięczny raport sprawozdawczy, o którym mowa w § 25 ust. 2 i 6, z uwzględnieniem dokonanych zmian, w terminie do piętnastego dnia okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, którego dane dotyczą, wskazanego na udostępnionym przez NBP portalu internetowym: sis.nbp.pl.
§  29. 
1.  W przypadku zmiany danych będącej skutkiem wystąpienia zmian w księgach rachunkowych kasy, po dokonaniu badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, przekazują do Kasy Krajowej skorygowane dane według stanu na ostatni dzień roku, którego badanie dotyczyło, w terminie do końca dziesiątego dnia od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ kasy.
2.  Kasa Krajowa przekazuje cały raport sprawozdawczy zawierający dane zagregowane, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 lipca roku następującego po roku, którego dane dotyczą, z uwzględnieniem § 25 ust. 4.
§  30. 
1.  Kasa Krajowa przekazuje raport sprawozdawczy w postaci elektronicznej.
2.  Raport sprawozdawczy, o którym mowa w:
1) § 25 ust. 2 i 6 - Kasa Krajowa przekazuje za pośrednictwem udostępnionego przez NBP portalu internetowego sis.nbp.pl;
2) § 25 ust. 3 i 5 - Kasa Krajowa przekazuje za pośrednictwem udostępnionego przez NBP portalu internetowego sis.nbp.pl, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w tym portalu;
3) § 27 - Kasa Krajowa przekazuje na udostępniony przez NBP adres poczty elektronicznej.
3.  Dostęp do portalu internetowego odbywa się przy użyciu certyfikatu wydanego nieodpłatnie przez NBP.
Rozdział  4

Firmy inwestycyjne i Krajowy Depozyt

Oddział  1

Firmy inwestycyjne

§  31. 
1.  Firma inwestycyjna prowadząca rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze przekazuje miesięczne dane sprawozdawcze sporządzone na formularzach SHS-PW, SHS-PK, SHS-RW i SHS-RK, których wzory określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, do końca 16 dnia roboczego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego raport dotyczy.
2.  Dane przekazywane na formularzach SHS-PW i SHS-PK są wykazywane zgodnie z ich treścią ekonomiczną, bez uwzględniania operacji skutkujących tymczasowym przemieszczeniem papieru wartościowego między rachunkami stron transakcji, z ustalonymi warunkami powrotu papieru wartościowego na rachunek pierwotnego posiadacza, przy czym operacje te nie skutkują przeniesieniem ryzyka rynkowego związanego z posiadaniem papieru wartościowego na tymczasowego posiadacza (operacje warunkowe).
3.  Dane przekazywane do NBP sporządza się na podstawie zapisów w księgach rachunkowych i innych dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny.
§  32.  Firma inwestycyjna, w celu dokonania korekty przekazanych danych, sporządza nowy raport sprawozdawczy zawierający prawidłowe dane za okres, którego dotyczy korekta. Nowy raport sprawozdawczy zawiera wyłącznie te formularze, na których wprowadzono korektę danych.
§  33. 
1.  Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 31 ust. 1, są przekazywane w postaci elektronicznej na portal sprawozdawczy NBP: sprawozdawczosc.nbp.pl.
2.  Dostęp do portalu odbywa się przy użyciu certyfikatu wydanego nieodpłatnie przez NBP.
§  34. 
1.  Dane dotyczące wartości nominalnej i wartości rynkowej stanów na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje się w pełnych złotych po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty i obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2.  Dane dotyczące wartości nominalnej i wartości rynkowej transakcji, operacji i pozostałych zmian wykazuje się w pełnych złotych po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty i obowiązującego w dniu dokonania operacji.
3.  Liczbę instrumentów finansowych w raporcie sprawozdawczym wykazuje się w wartościach rzeczywistych z dokładnością do trzech cyfr po przecinku.
§  35.  Firmy inwestycyjne są obowiązane do udzielania NBP dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących przekazanych danych w formie wskazanej przez NBP.
Oddział  2

Krajowy Depozyt

§  36. 
1.  Krajowy Depozyt przekazuje miesięczne dane sprawozdawcze sporządzane na formularzu SHS-KD, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, do końca 5 dnia roboczego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego raport dotyczy.
2.  Dane przekazywane przez Krajowy Depozyt do NBP są sporządzane na podstawie stanów kont depozytowych, rachunków zbiorczych oraz rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
3.  W celu dokonania korekty przekazanych danych Krajowy Depozyt sporządza nowy raport sprawozdawczy zawierający prawidłowe dane za okres, którego dotyczy korekta.
§  37.  Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 36, Krajowy Depozyt przekazuje w postaci elektronicznej, uzgodnionej z NBP.
§  38. 
1.  Wartość nominalną instrumentów finansowych w raporcie sprawozdawczym wykazuje się w złotych, po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty i obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2.  Liczbę instrumentów finansowych w raporcie sprawozdawczym wykazuje się w wartościach rzeczywistych z dokładnością do trzech cyfr po przecinku.
§  39.  Krajowy Depozyt jest obowiązany do udzielenia NBP wyjaśnień dotyczących przekazanych danych, w formie uzgodnionej z NBP.
Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  40. 
1.  Raporty sprawozdawcze funduszy inwestycyjnych i subfunduszy:
1) miesięczne - za okresy sprawozdawcze od września 2017 r. do grudnia 2018 r.,
2) kwartalne za okresy sprawozdawcze obejmujące III i IV kwartał 2017 r. oraz I, II, III i IV kwartał 2018 r.

- sporządza się i przekazuje na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 43.

2.  Raporty sprawozdawcze funduszy inwestycyjnych i subfunduszy zawierające skorygowane dane za okresy sprawozdawcze, o których mowa w ust. 1, lub za okresy wcześniejsze przekazuje się do dnia 30 września 2019 r., na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 43.
§  41. 
1.  Kasa przekazuje Kasie Krajowej dane za wrzesień 2017 r. na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 43.
2.  Kasa Krajowa przekazuje miesięczne raporty sprawozdawcze za wrzesień 2017 r. na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 43.
§  42.  Firmy inwestycyjne i Krajowy Depozyt przekazują miesięczne dane sprawozdawcze za wrzesień 2017 r. na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 43.
§  43.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego (Dz. U. poz. 1786).
§  44.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r., z wyjątkiem rozdziału 2 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

FORMULARZE SPRAWOZDAWCZE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.010

Dane identyfikujące podmiot sprawozdawczy

Lp. Dane podmiotu sprawozdawczego
Wyszczególnienie Dane o podmiocie
1 2
1 Nazwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych reprezentującego fundusz inwestycyjny
2 Nazwa podmiotu sprawozdawczego
3 Adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych
4 REGON towarzystwa funduszy inwestycyjnych
5 NIP towarzystwa funduszy inwestycyjnych
6 Kod LEI towarzystwa funduszy inwestycyjnych
7 REGON funduszu
8 Kod LEI podmiotu sprawozdawczego
9 Fundusz z wydzielonymi subfunduszami
10 Podmiot sprawozdawczy według kryterium prawnego
11 SFIO stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla FIZ
12 Podmiot sprawozdawczy według kryterium polityki inwestycyjnej
13 Podmiot sprawozdawczy według kryterium geograficznego alokacji aktywów
14 Fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa
15 Fundusz funduszy
16 Fundusz powiązany
17 Identyfikator funduszu podstawowego
18 Fundusz rynku pieniężnego
19 Fundusz portfelowy
20 Podmiot sprawozdawczy dedykowany
21 Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
22 Fundusz aktywów niepublicznych
23 Fundusz sekurytyzacyjny
24 Podmiot sprawozdawczy Private Equity Fund (PEF)
25 Podmiot sprawozdawczy Exchange Traded Fund (ETF)
26 Podmiot sprawozdawczy oferujący produkty emerytalne
27 Przekazanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią
28 Podmiot sprawozdawczy utworzony na czas określony
29 Data zakończenia działalności
30 Data pierwszej wyceny aktywów
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.011

Dane identyfikujące osoby do kontaktu

Lp. Dane osób do kontaktu
Imię i nazwisko Instytucja Telefon służbowy E-mail służbowy
1 2 3 4
A1
A2
A3
A4
A5
Lp. Dane osób reprezentujących TFI
Imię i nazwisko Instytucja Telefon służbowy E-mail służbowy
1 2 3 4
B1
B2
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.020

Dane zagregowane podmiotu sprawozdawczego

Sprawozdanie za okres
Lp. Wyszczególnienie Stan na koniec okresu
1 2
1 Aktywa ogółem
2 Dłużne papiery wartościowe
3 Udziałowe instrumenty finansowe
4 Depozyty i pożyczki udzielone
5 Instrumenty pochodne
6 Aktywa niefinansowe
7 Pozostałe aktywa
8 Zobowiązania
9 Aktywa netto
10 Kapitał funduszu
11 Kapitał wpłacony
12 Kapitał wypłacony
13 Dochody zatrzymane
14 Wzrost/spadek wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
15 Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
16 Wskaźnik dźwigni
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.030

Udziałowe instrumenty finansowe z kodem ISIN

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

ISIN

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

nabycie zbycie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.040

Dłużne papiery wartościowe z kodem ISIN

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

ISIN

Wartość

nominalna/

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna/

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

nabycie zbycie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.050

Udziałowe instrumenty finansowe bez kodu ISIN

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod kraju

emitenta

Sektor

emitenta

Kod

waluty

Typ

instrumentu

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

nabycie zbycie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.060

Dłużne papiery wartościowe bez kodu ISIN

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

emitenta

Sektor

emitenta

Kod

waluty

Typ

dłużnego

papieru

wartościowego

Termin

pierwotny

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

nabycie zbycie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.070

Depozyty

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Kod

waluty

Termin

pierwotny

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Zmiany Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.080

Należności z tytułu udzielonych pożyczek, z wyłączeniem należności

z tytułu transakcji finansowanych

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Kod

waluty

Termin

pierwotny

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Zmiany Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.090

Należności z tytułu transakcji finansowanych

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Typ

transakcji

finansowanej

Kod

waluty

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Zmiany Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.100

Instrumenty pochodne asymetryczne nabyte

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Rodzaj

instrumentu

pochodnego

Typ

opcji

Kod

waluty

1

Kod

waluty

2

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

koniec

okresu)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.110

Instrumenty pochodne symetryczne aktywa

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Rodzaj

instrumentu

pochodnego

Kod

waluty

1

Kod

waluty

2

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

koniec

okresu)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.120

Aktywa niefinansowe

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

partnera

operacji

Kod

waluty

Typ składnika

aktywów

niefinansowych

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

nabycie zbycie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.130

Pula wierzytelności, z wyłączeniem dłużnych papierów wartościowych objętych sekurytyzacją

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

inicjatora

sekurytyzacji

Sektor

inicjatora

sekurytyzacji

Typ

wierzytelności

Kod

waluty

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

nabycie zbycie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.140

Pozostałe aktywa

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Typ

składnika

pozostałych

aktywów

Kod

waluty

Wartość

(stan na

początek

okresu)

Zmiany Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

(stan na

koniec

okresu)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.150

Jednostki uczestnictwa z kodem ISIN

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

ISIN

Kod

kraju

inwestora

Sektor

inwestora

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

zbycie odkupienie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.160

Jednostki uczestnictwa bez kodu ISIN

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

inwestora

Sektor

inwestora

Kod

waluty

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

zbycie odkupienie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.170

Certyfikaty inwestycyjne z kodem ISIN

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

ISIN

Typ certyfikatu

inwestycyjnego

Rodzaj

certyfikatu

inwestycyjnego

Kod

kraju

inwestora

Sektor

inwestora

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

zbycie umorzenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.190

Certyfikaty inwestycyjne bez kodu ISIN

Sprawozdanie za okres
Lp. Rodzaj

certyfikatu

inwestycyjnego

Kod

kraju inwestora

Sektor

inwestora

Kod

waluty

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

zbycie umorzenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.210

Zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek, z wyłączeniem zobowiązań

z tytułu transakcji finansowanych

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

partnera

operacji

Kod

waluty

Termin

pierwotny

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Zmiany Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.211

Zobowiązania z tytułu transakcji finansowanych

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Typ

transakcji

finansowanej

Kod

waluty

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Zmiany Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.220

Instrumenty pochodne asymetryczne wystawione

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Rodzaj

instrumentu

pochodnego

Typ

opcji

Kod

waluty

1

Kod

waluty

2

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

koniec

okresu)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.230

Instrumenty pochodne symetryczne zobowiązania

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Rodzaj

instrumentu

pochodnego

Kod

waluty

1

Kod

waluty

2

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

koniec

okresu)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.240

Pozostałe zobowiązania

Sprawozdanie za okres
Lp. Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Rodzaj

zobowiązania

Kod

waluty

Wartość

(stan na

początek

okresu)

Zmiany Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

(stan na

koniec

okresu)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.250 dane pozabilansowe

Odsetki i dywidenda

Sprawozdanie za okres
Lp. Kategoria Odsetki

(stan na

początek

okresu)

Wartość Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Odsetki

(stan na

koniec

okresu)

naliczona zapłacona/

wypłacona

1 2 3 4 5 6 7
1 Odsetki od udzielonych pożyczek oraz od innych należności
2 Odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz od innych zobowiązań
3 Odsetki od depozytów złożonych
4 Odsetki od dłużnych papierów wartościowych w portfelu
5 Dywidenda
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.260 dane pozabilansowe

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji finansowanych

Sprawozdanie za okres
Lp. Typ

transakcji

Typ

instrumentu

będącego

przedmiotem

transakcji

Kod

kraju

emitenta

Sektor

emitenta

Kod

waluty

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Zmiany Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.270 dane pozabilansowe

Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny zarządzający portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią

Sprawozdanie za okres
Lp. Nazwa

przedsiębiorcy

lub

przedsiębiorcy

zagranicznego

Rodzaj

przedsiębiorcy lub

przedsiębiorcy

zagranicznego

Przynależność

do grupy

kapitałowej

towarzystwa

funduszy

inwestycyjnych

Wartość portfela

zarządzanego przez

przedsiębiorcę lub

przedsiębiorcę

zagranicznego (stan

na koniec okresu)

1 2 3 4
1
2
...
n
Identyfikator podmiotu sprawozdawczego
Numer identyfikacyjny REGON
Formularz FIN.280 dane pozabilansowe

Jednostki uczestnictwa wyodrębione w ramach produktów emerytalnych

Sprawozdanie za okres
Lp. Typ

produktu

Kod

waluty

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu

zbycie odkupienie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
...
n
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

FORMULARZE SPRAWOZDAWCZE - KASY I KASA KRAJOWA

PD001
Nazwa kasy (pełna)
Informacja o stanach dziennych wybranych składników pasywów kasy
stan na dzień ............... w tys. zł
Operacje z instytucjami

krajowymi

Operacje z instytucjami

krajów strefy euro oraz

z instytucjami krajów reszty

świata

PLN walutowe PLN walutowe
A1 B1 C1 D1
A2 Zobowiązania wobec gospodarstw domowych, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych oraz wobec przedsiębiorstw niefinansowych
B2 z tego: – bieżące
C2 – terminowe
D2 Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego, pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalno-rentowych i międzynarodowych organizacji finansowych
E2 z tego: – bieżące
F2 – terminowe
G2 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych
H2 z tego: – bieżące
I2 – terminowe
M1 Zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego
N1 z tego: – bieżące
O1 – terminowe
PD002

Nazwa kasy (pełna)

Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów kasy

stan na dzień .................. w tys. zł

Operacje z instytucjami

krajowymi

Operacje z instytucjami

krajów strefy euro

oraz z instytucjami

krajów reszty świata

PLN walutowe PLN walutowe
A1 B1 C1 D1
F1 Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych X X
G1 Środki terminowe z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego X X
I1 Środki terminowe sektora finansowego, niefinansowego, instytucji rządowych i samorządowych, pozyskane na 2 lata i powyżej
J1 z tego: – jednostek sektora finansowego innych niż instytucji przyjmujących depozyty
K1 – jednostek sektora niefinansowego
L1 – jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
M2 Zobowiązania podporządkowane wobec podmiotów innych niż banki i kasy X X
N1 Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych
N2 Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego
PD003
Nazwa kasy (pełna)
Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów kasy
stan na dzień .................. w tys. zł
Operacje z instytucjami

krajowymi

Operacje z instytucjami

krajów strefy euro oraz

z instytucjami krajów reszty

świata

PLN walutowe PLN walutowe
A1 B1 C1 D1
A1 Środki pozyskane ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek)
B2 z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat
D1 – 2 lata i powyżej
D2 ... w tym:

....– papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat

D3 ....– listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat
E1 Zobowiązania z tytułu operacji z przyrzeczeniem odkupu
F2 z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat
H1 – 2 lata i powyżej
H2 ....w tym:

....– papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat

H3 ....– listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat
I1 Operacje bieżące z pocztą X X
J1 Fundusze specjalnego przeznaczenia X X
K1 z tego: – bieżące X X
L1 – terminowe X X
N1 Zobowiązania wobec banków centralnych oraz pozostałych monetarnych instytucji finansowych X X
O1 z tego: – bieżące X X
P1 – terminowe X X
Q2 z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat X X
S1 – 2 lata i powyżej X X
SKOK00
Metryka sprawozdania
Wersja sprawozdania
1. Dane osoby sporządzającej/osoby do

kontaktu

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Numer telefonu
E-mail
2. Dane osoby sporządzającej/osoby do kontaktu Imię
Nazwisko
Stanowisko
Numer telefonu
E-mail
3. Dane osoby zatwierdzającej Imię
Nazwisko
Stanowisko
Numer telefonu
E-mail
Uwagi
SKOKA10
Operacje z instytucjami krajowymi oraz instytucjami krajów strefy euro – aktywa
dane miesięczne
stan w tys. PLN
Monetarne

instytucje

finansowe

(MF)

Instytucje niemonetarne
Instytucje

rządowe szczebla

centralnego

Instytucje

samorządowe

i fundusze zabezpieczenia społecznego

Pozostałe sektory
Ogółem Fundusze

inwestycyjne

niebędące

funduszami rynku

pieniężnego

Pozostałe

instytucje

pośrednictw a

finansowego

i pomocnicze

instytucje

finansoe oraz

instytucje typu

captive

i udzielające

pożyczek

Instytucje

ubezpieczeniowe

Fundusze

emerytalno-

rentowe

Przedsiębiorstwa

niefinansowe

Gospodarstwa

domowe

i instytucje

niekomercyjne

działające na

rzecz

gospodarstw

domowych

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)
z terminem

pierwotnym

do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 5 lat w łącznie
powyżej 5 lat
z tego : PLN
EUR
inne waluty
2. Dłużne papiery wartościowe X
z terminem

pierwotnym

do 1 roku włącznie X
powyżej 1 roku do 2 lat w łącznie X
powyżej 2 lat X
z tego : PLN X
EUR X
inne waluty X
3. Udziały /jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego X X X X X X X X X
4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

niebędących funduszami rynku pieniężnego

X X X X X X X X X
5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe X X X
OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW STREFY EURO
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)
z terminem

pierwotnym

do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 5 lat w łącz nie
powyżej 5 lat
z tego : PLN
EUR
inne waluty
2. Dłużne papiery wartościowe
z terminem

pierwotnym

do 1 roku w łącznie
powyżej 1 roku do 2 lat w łącznie
powyżej 2 lat
z tego : PLN
EUR
inne waluty
3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego X X X X X X X X X
4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

niebędących funduszami rynku pieniężnego

X X X X X X X X X
5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe X X
SKOKA20
Kredyty na cele konsumpcyjne, na nieruchomości mieszkaniowe oraz pozostałe kredyty i inne należności – aktywa
dane miesięczne
stan w tys. PLN
Gospodarstwa domowe

i instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI
1. Kredyty na cele konsumpcyjne
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
powyżej 5 lat
z tego : PLN
EUR
inne waluty
2. Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
powyżej 5 lat
z tego : PLN
EUR
inne waluty
3. Pozostałe kredyty i inne należności
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
powyżej 5 lat
z tego : PLN
EUR
inne waluty
OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW STREFY EURO
1. Kredyty na cele konsumpcyjne
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
powyżej 5 lat
z tego : PLN
EUR
inne waluty
2. Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
powyżej 5 lat
z tego : PLN
EUR
inne waluty
3. Pozostałe kredyty i inne należności
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
powyżej 5 lat
z tego : PLN
EUR
inne waluty
SKOKA30
Operacje z instytucjami krajów reszty świata oraz pozycje nieklasyfikowane sektorowo – aktywa
dane miesięczne
stan w tys. PLN
Banki Instytucje niebankowe Pozycje

nieklasyfikowane

sektorowo

Instytucje rządowe

i samorządowe

Pozostałe

sektory

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek) X
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie X
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie X
powyżej 5 lat X
z tego : PLN X
EUR X
inne waluty X
2. Dłużne papiery wartościowe X
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie X
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie X
powyżej 2 lat X
z tego : PLN X
EUR X
inne waluty X
3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego X X X
4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego X X X
5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe X
POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO
6. Gotówka w kasach X X X
w tym: PLN X X X
EUR X X X
7. Aktywa trwałe X X X
8. Pozostałe aktywa X X X
9. Aktywa ogółem X X X
SKOKP10
Operacje z instytucjami krajowymi oraz instytucjami krajów strefy euro - pasywa
dane miesięczne
stan w tys. PLN
Monetarne

instytucje

finansowe

(MIF)

Instytucje niemonetarne
Instytucje

rządowe

szczebla

centralnego

Instytucje

samorządowe

i fundusze

zabezpieczenia

społecznego

Pozostałe sektory
Ogółem Fundusze

inwestycyjne

niebędące

funduszami rynku

pieniężnego

Pozostałe

instytucje

pośrednictwa

finansowego

i pomocnicze

instytucje

finansowe oraz

instytucje typu

captive

i udzielające

pożyczek

Instytucje

ubezpieczeniowe

Fundusze

emerytalno-

rentowe

Przedsiębiorstwa

niefinansowe

Gospodarstwa

domowe

i instytucje

niekomercyjne

działające na

rzecz

gospodarstw

domowych

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)
bieżące
terminowe
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
powyżej 2 lat
operacje z przyrzeczeniem odkupu
z tego : PLN
EUR
inne waluty
OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW STREFY EURO
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)
bieżące
terminowe
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
powyżej 2 lat
operacje z przyrzeczeniem odkupu
z tego : PLN
EUR
inne waluty
SKOKP20
Operacje z instytucjami krajów reszty świata oraz pozycje nieklasyfikowane sektorowo – pasywa
dane miesięczne
stan w tys. PLN
Banki Instytucje niebankowe Pozycje

nieklasyfikowane

sektorowo

Instytucje rządowe

i samorządowe

Pozostałe

sektory

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek) X
bieżące X
terminowe X
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie X
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie X
powyżej 2 lat X
operacje z przyrzeczeniem odkupu X
z tego : PLN X
EUR X
inne waluty X
POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych (bez odsetek) X X X
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie X X X
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie X X X
powyżej 2 lat X X X
z tego : PLN X X X
EUR X X X
inne waluty X X X
3. Kapitał i rezerwy X X X
4. Pozostałe pasywa X X X
5. Pasywa ogółem X X X
SKOKG10A
Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część I
dane kwartalne
stan w tys. PLN
Kraje Unii Europejskiej część I
AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR
AKTYWA
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)
1.1 monetarne instytucje finansowe
1.2 instytucje niemonetarne
z tego: instytucje rządowe i samorządowe
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje

finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

instytucje ubezpieczeniowe
fundusze emerytalno-rentowe
przedsiębiorstwa niefinansowe
gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

2. Dłużne papiery wartościowe
2.1 monetarne instytucje finansowe
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
powyżej 2 lat
2.2 instytucje niemonetarne
3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego
4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami

rynku pieniężnego

5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe
PASYWA
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)
1.1 monetarne instytucje finansowe
1.2 instytucje niemonetarne
z tego: instytucje rządowe i samorządowe
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje

finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

instytucje ubezpieczeniowe
fundusze emerytalno-rentowe
przedsiębiorstwa niefinansowe
gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

SKOKG10B
Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część II
dane kwartalne
stan w tys. PLN
Kraje Unii Europejskiej część II
HU IE IT LT LU LV MT NL PT RO SE SI SK
AKTYWA
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)
1.1 monetarne instytucje finansowe
1.2 instytucje niemonetarne
z tego: instytucje rządowe i samorządowe
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje

finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

instytucje ubezpieczeniowe
fundusze emerytalno-rentowe
przedsiębiorstwa niefinansowe
gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

2. Dłużne papiery wartościowe
2.1 monetarne instytucje finansowe
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
powyżej 2 lat
2.2 instytucje niemonetarne
3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego
4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami

rynku pieniężnego

5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe
PASYWA
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)
1.1 monetarne instytucje finansowe
1.2 instytucje niemonetarne
z tego: instytucje rządowe i samorządowe
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje

finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

instytucje ubezpieczeniowe
fundusze emerytalno-rentowe
przedsiębiorstwa niefinansowe
gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

SKOKG10C
Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część III
dane kwartalne
stan w tys. PLN
Pozostałe kraje1)

część III

AKTYWA
1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)
1.1 banki
1.2 instytucje niebankowe
z tego: instytucje rządowe i samorządowe
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje

finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

instytucje ubezpieczeniowe
fundusze emerytalno-rentowe
przedsiębiorstwa niefinansowe
gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

2. Dłużne papiery wartościowe
2.1 banki
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
powyżej 2 lat
2.2 instytucje niebankowe
3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego
4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami

rynku pieniężnego

5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe
PASYWA
1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)
1.1 banki
1.2 instytucje niebankowe
z tego: instytucje rządowe i samorządowe
fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje

finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

instytucje ubezpieczeniowe
fundusze emerytalno-rentowe
przedsiębiorstwa niefinansowe
gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

1) Nie obejmuje instytucji krajowych oraz Unii Europejskiej.
SKOKSB
Kasa – aktywa ogółem
dane roczne
stan
Numer kasy Aktywa ogółem

(w tys. PLN)

PD006
Aktualizacja danych kas
Numer kasy1) .............................................
Lp. Wyszczególnienie Dane o podmiocie
1 Pełna nazwa kasy
2 Adres kasy2)
3 Data rozpoczęcia działalności przez

kasę

4 Data zakończenia działalności przez

kasę

5 Data połączenia kasy z innym

podmiotem

6 Nazwa podmiotu z poz. 5
Objaśnienia:

1) Numer kasy – numer kasy zapisany w rejestrze kas prowadzonym przez Kasę Krajową.

2) Adres kasy – nazwa ulicy, numer, kod pocztowy, miejscowość – odpowiednio dla siedziby kasy.

Pozycje 3, 4 lub 5 należy wypełnić, jeżeli którakolwiek ze wskazanych okoliczności miała miejsce.

W przypadku łączenia kas informację sporządza się dla kasy przejmującej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

FORMULARZE SPRAWOZDAWCZE

I OBJAŚNIENIA DO FORMULARZY - FIRMY INWESTYCYJNE I KRAJOWY DEPOZYT

Numer identyfikacyjny REGON
Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego
Formularz SHS-PW
Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego
Sprawozdanie za miesiąc rok
w złotych
Lp. Rodzaj

powiązania

kapitałowego

ISIN Stan na początek okresu

– liczba/wartość

nominalna

Stan na początek okresu

– wartość rynkowa

Transakcje

– wartość

rynkowa

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

– wartość

rynkowa

Stan na koniec okresu

– liczba/wartość

nominalna

Stan na koniec okresu

– wartość rynkowa

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
...
n
Numer identyfikacyjny REGON
Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego
Formularz SHS-PK
Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów
Sprawozdanie za miesiąc rok
w złotych
Lp. Właściciel papieru

wartościowego

ISIN Stan na początek

okresu – liczba

Stan na początek

okresu – wartość

nominalna

Transakcje

– wartość rynkowa

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

– liczba/

wartość

nominalna

Stan na koniec

okresu – liczba

Stan na koniec

okresu – wartość

nominalna

sektor

instytucjonalny

kraj

(kod ISO)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
...
n
Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego

Formularz SHS-RW

Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

w wyniku operacji warunkowej

Sprawozdanie za miesiąc rok
w złotych
Lp. ISIN Stan na początek okresu

– liczba

Stan na początek okresu

– wartość nominalna

Operacje – liczba/

wartość nominalna

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

– liczba/

wartość

nominalna

Stan na koniec okresu

– liczba

Stan na koniec okresu

– wartość nominalna

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
...
n

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego

Formularz SHS-RK

Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów

w wyniku operacji warunkowej

Sprawozdanie za miesiąc rok
w złotych
Lp. Właściciel papieru

wartościowego

ISIN Stan na początek

okresu – liczba

Stan na początek

okresu – wartość

nominalna

Operacje – liczba/

wartość nominalna

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

– liczba/

wartość

nominalna

Stan na koniec

okresu – liczba

Stan na koniec okresu

– wartość nominalna

Sektor

instytucjonalny

Kraj

(kod ISO)

wzrost spadek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
...
n
Formularz SHS-KD

Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się na kontach uczestników Krajowego Depozytu

Sprawozdanie za miesiąc rok
w złotych
Lp. Posiadacz konta ISIN Stan na koniec okresu

– liczba

Stan na koniec okresu

– wartość nominalna

kod LEI kraj typ własności
1 2 3 4 5 6
1
2
...
n
1 Obecnie działem administracji rządowej - instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2019.2265).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.229 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób, szczegółowy zakres i terminy przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego.
Data aktu: 21/09/2017
Data ogłoszenia: 13/02/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2019, 01/10/2017