Wizy dla cudzoziemców.

Dz.U.2020.2104
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie wiz dla cudzoziemców
Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i 2023) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.), wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;
2) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej "ustawą";
3) wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;
4) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;
5) sposób przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych wymienionych we wniosku o wydanie wizy przez konsula oraz informacji o wydaniu wizy Schengen przez konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw zagranicznych;
6) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej;
7) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy;
8) sposób umieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym;
9) sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy.
§  2.  Na naklejce wizowej w polu "uwagi" zamieszcza się napis "cel wydania:" oraz następujące oznaczenia celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych:
1) "01" - gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;
2) "02" - gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
3) "03" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;
4) "04" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
5) "05a" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
6) "05b" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 i 2023), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
7) "06" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy;
8) "07" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;
9) "08" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
10) "09" - gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;
11) "10" - gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;
12) "11"- gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;
13) "12" - gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;
14) "13" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
15) "13a" - gdy wiza jest wydawana w celu odbycia stażu;
16) "13b" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego;
17) "14" - gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;
18) "15" - gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
19) "16" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;
20) "17" - gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
21) "17a" - gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
22) "18" - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
23) "19" - gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;
24) "20" - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;
25) "21" - gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
26) "22" - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
27) "22a" - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
28) "23" - gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1-24a ustawy.
§  3. 
1.  Wzór blankietu wizowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4.  Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  4.  Fotografia dołączana do wniosku o wydanie wizy krajowej spełnia następujące wymagania:
1) jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
2) ma wymiary 35 x 45 mm;
3) została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
4) przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry;
5) przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice; linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.
§  5. 
1.  Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży na pierwszej wolnej stronie przeznaczonej na wizy.
2.  Konsul odnotowuje przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej przez odciśnięcie pieczęci zawierającej co najmniej oznaczenie ambasady lub konsulatu oraz oznaczenie literowe "PL", a także datę wpływu.
§  6. 
1.  Dane z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy, oraz informacje o wydaniu wizy Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 1-3 ustawy, przekazuje się Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2.  Przekazywanie danych oraz informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
§  7.  Naklejkę wizową wizy krajowej umieszcza się w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym przez wklejenie odpowiednio zabezpieczonej naklejki samoprzylepnej, wypełnionej przez organ wydający wizę, na stronie, na której odnotowano przyjęcie wniosku o wydanie wizy.
§  8.  W przypadku, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy, naklejkę wizową wizy krajowej unieważnia się przez przekreślenie jej na krzyż atramentem niemożliwym do wywabienia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR BLANKIETU WIZOWEGO

wzór
ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR FORMULARZA, NA KTÓRYM WYDAJE SIĘ DECYZJĘ O ODMOWIE WYDANIA WIZY KRAJOWEJ

DECYZJA O ODMOWIE WYDANIA WIZY KRAJOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR FORMULARZA, NA KTÓRYM WYDAJE SIĘ DECYZJĘ O UTRZYMANIU W MOCY DECYZJI O ODMOWIE WYDANIA WIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ PO ROZPATRZENIU WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

DECYZJA O UTRZYMANIU W MOCY DECYZJI O ODMOWIE WYDANIA WIZY SCHENGEN / WIZY KRAJOWEJ1)

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 782), które na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2023) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021