Nadanie statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie.

Dz.U.2020.2071
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIK

STATUT OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W OJCOWIE

§  1.  Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie, zwany dalej "Parkiem", będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) oraz niniejszego statutu.
§  2.  Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Pracownia Naukowo-Edukacyjna;
2) Dział do spraw Ochrony Przyrody;
2a) Dział do spraw Udostępniania;
3) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
4) Zespół Ekonomiczny;
5) Samodzielne Stanowisko do spraw Inwestycyjno-Remontowych;
6) (uchylony);
7) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Krajobrazu i Zagospodarowania Przestrzennego;
8) Samodzielne Stanowisko do spraw Sekretariatu i Kadr;
9) Posterunek Straży Parku;
10) obwód ochronny Groty.
§  3.  Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.
§  4.  Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.
§  5.  W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.
§  6.  Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.
1 Obecnie działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U.2020.1720).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 69 Ministra Środowiska z dnia 10 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu (Dz.Urz.Min.Środ.iGIOŚ.2006.1.26), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.224.1337).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2071 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie.
Data aktu: 18/02/2013
Data ogłoszenia: 24/11/2020
Data wejścia w życie: 11/03/2013