Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.20.1892
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755, 807 i 956) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 408 i 948) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie:

1) bezgotówkowej;

2) wpłaty gotówkowej;

3) znaków opłaty sądowej.

§ 3. Uiszczenie opłaty sądowej w formie bezgotówkowej może odbywać się:

1) na rachunek bieżący dochodów sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za którego pośrednictwem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej;

2) za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty oraz identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnianych przez systemy teleinformatyczne Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujące płatności w poszczególnych rodzajach postępowań;

3) za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za którego pośrednictwem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej, o ile warunki techniczne i organizacyjne sądu to umożliwiają.";

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Uiszczenie opłaty sądowej w formie wpłaty gotówkowej odbywa się w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za którego pośrednictwem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Uiszczenie opłaty sądowej w sposób określony w § 3 pkt 2 następuje po akceptacji regulaminu funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującego płatności.

2. Uiszczenie opłaty sądowej w sposób określony w § 3 pkt 2 następuje w chwili przekazania do systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującego płatności potwierdzenia dokonania nieodwołalnego zainicjowania procedury wniesienia opłaty sądowej.";

4) po § 4 dodaje się § 4a i 4b w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Ilekroć niniejsze rozporządzenie przewiduje możliwość uiszczenia opłaty sądowej w kasie sądu, należy przez to rozumieć także punkt kasowy prowadzony przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy zawartej z sądem, znajdujący się w sądzie właściwym dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub w sądzie, za którego pośrednictwem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej

2. Przepisy o kasie sądu stosuje się odpowiednio do urządzeń elektronicznych umożliwiających uiszczenie opłaty sądowej zlokalizowanych w sądzie.

§ 4b. Dyrektor sądu udostępnia na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku sądowym informacje o:

1) funkcjonujących kasach sądu, w których można uiścić opłatę sądową;

2) możliwych sposobach uiszczania opłat sądowych w formie bezgotówkowej;

3) numerach rachunków bieżących dochodów sądu, na które można dokonywać wpłat.";

5) § 7 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"l) Uiszczenie opłaty sądowej w kasie sądu, przed wniesieniem pisma do sądu, jest potwierdzane przez pracownika kasy sądu stosowną adnotacją na oryginale pisma, o ile zostanie mu ono przedłożone, oraz wydaniem kopii dowodu wpłaty uiszczającemu opłatę sądową. W przypadku nieprzedłożenia pracownikowi kasy sądu oryginału pisma podlegającego opłacie kopię dowodu wpłaty należnej opłaty sądowej należy załączyć do oryginału pisma wnoszonego do sądu.".

§  2.  Do dnia 25 czerwca 2022 r. regulamin, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, może przewidywać pobranie określonych należności z tytułu prowizji lub obsługi płatności za pomocą karty płatniczej od osoby uiszczającej opłatę sądową. W takim przypadku akceptacja regulaminu jest tożsama z wyrażeniem zgody na pobranie tych należności.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020