Stanowiska i wymagane kwalifikacje urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowe zasady wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych.

Dz.U.2020.1888
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) stanowiska urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk;
2) szczegółowe zasady wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych;
3) tabele wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość dodatków z tytułu zajmowanych stanowisk lub pełnionej funkcji referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych.
§  2.  Ustala się:
1) tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) tabelę zaszeregowań asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) tabelę stawek dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, zwanego dalej "dodatkiem funkcyjnym", stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  3.  Przez użyte w niniejszym rozporządzeniu określenie "najniższe wynagrodzenie zasadnicze" należy rozumieć najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego wynosi:
1) 75% wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego;
2) po siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego;
3) po dalszych siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.
2.  Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego wynosi:
1) 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego;
2) po siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.
3.  Do okresu pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się okres pozostawania na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego, przed mianowaniem na stanowisko referendarza sądowego.
§  5.  Na stanowiskach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia - tabela A, z wyjątkiem referenta-stażysty, są zatrudniani urzędnicy sądowi.
§  6.  Urzędnik sądowy wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wykonuje dodatkowe zadania związane z organizowaniem zajęć wchodzących w zakres stażu urzędniczego, w okresie wykonywania tych zadań otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. W przypadku gdy staż urzędniczy odbywa równocześnie więcej niż 12 stażystów, prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego może zwolnić tego urzędnika od innych obowiązków służbowych i powierzyć mu jedynie kierowanie stażem, bez dodatkowego wynagrodzenia.
§  7.  Prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, skrócić okres pracy zawodowej wymagany od urzędników sądowych lub innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych do zajęcia danego stanowiska, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§  8. 
1.  Urzędnikom sądowym i innym pracownikom wojewódzkich sądów administracyjnych zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem pracowników oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2.  Dodatek funkcyjny przysługuje również urzędnikom sądowym lub innym pracownikom wojewódzkich sądów administracyjnych zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 1 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny.
3.  Referendarzowi sądowemu przysługuje dodatek funkcyjny w stawce 6 określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
4.  Starszemu referendarzowi sądowemu przysługuje dodatek funkcyjny w stawce 7 określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia zadań związanych z wysokim stopniem odpowiedzialności prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego może przyznać asystentom sędziów, starszym asystentom sędziów oraz urzędnikom sądowym wojewódzkich sądów administracyjnych, dodatek specjalny na czas określony.
2.  Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach przyznanych danemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
§  10. 
1.  Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, zwanego dalej "dodatkiem za wysługę lat", wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2.  W przypadku równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się tylko jeden z tych okresów.
3.  Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje urzędnikowi sądowemu i innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które urzędnik lub inny pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4.  Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym urzędnik sądowy lub inny pracownik wojewódzkiego sądu administracyjnego nabył prawo do dodatku lub do wyższej jego stawki.
§  11. 
1.  Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2.  W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
3.  Urzędnik sądowy i inny pracownik wojewódzkiego sądu administracyjnego nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrodę jubileuszową.
4.  Urzędnik sądowy i inny pracownik wojewódzkiego sądu administracyjnego jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
5.  Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez urzędnika sądowego lub innego pracownika prawa do tej nagrody.
6.  Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące urzędnikowi sądowemu lub innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli urzędnik sądowy lub inny pracownik wojewódzkiego sądu administracyjnego nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
7.  Z chwilą ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, urzędnikowi sądowemu lub innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
§  12. 
1.  Tworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, w wysokości do 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego.
2.  Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany, za zgodą Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
§  13. 
1.  Urzędnikowi sądowemu i innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek do wynagrodzenia nie może być niższy od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
2.  Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wynikającą z zaszeregowania urzędnika sądowego lub innego pracownika wojewódzkiego sądu administracyjnego określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§  14.  Do referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów stosuje się odpowiednio przepisy § 10, 11 i 13.
§  15. 
1.  Dla pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, zatrudnionych na stanowiskach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia - tabela B, tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
2.  Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki przyznawania premii określa regulamin premiowania ustalony przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego.
3.  Maksymalna wysokość premii nie może przekraczać 60% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
§  16. 
1.  Kierowcy, z tytułu powierzenia dodatkowych czynności niewchodzących w zakres jego normalnych obowiązków, może być przyznany, na czas określony, dodatek w wysokości nieprzekraczającej 60% najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
2.  Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, oraz okres, na który jest przyznany, ustala prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, uwzględniając rodzaj czynności i ich uciążliwość.
§  17.  Urzędnik sądowy lub inny pracownik zatrudniony w sądzie administracyjnym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zajmujący stanowisko, dla którego jest wymagane wykształcenie wyższe, może być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zatrudniony nadal na tym stanowisku, o ile posiada co najmniej wykształcenie średnie.
§  18.  Ustalane na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia wynagrodzenia urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie mogą być niższe od wynagrodzeń przysługujących dotychczas.
§  19.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 10 kwietnia 2010 r. 1
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI URZĘDNIKÓW SĄDOWYCH I INNYCH PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

A. DLA URZĘDNIKÓW SĄDOWYCH
LP. STANOWISKO KATEGORIA

ZASZEREGOWANIA

STAWKA

DODATKU

FUNKCYJNEGO

DO

WYMAGANE KWALIFIKACJE
WYKSZTAŁCENIE LICZBA

LAT

PRACY

1 2 3 4 5 6
1 DYREKTOR XVIII-XXI 10 WYŻSZE 5
2 ZASTĘPCA DYREKTORA XVII-XX 9 WYŻSZE 5
3 GŁÓWNY KSIĘGOWY XVI-XX 8 WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
4 RADCA PRAWNY XVII-XIX 9 WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
5 KIEROWNIK ODDZIAŁU XV-XIX 9 WYŻSZE 5
6 AUDYTOR WEWNĘTRZNY XV-XIX 7 WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
7 PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH XIV-XVIII 5 WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
8 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH XV-XIX 8 WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
9 GŁÓWNY SPECJALISTA XV-XIX 8 WYŻSZE 5
10 GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP XV-XIX 8 WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
11 KIEROWNIK

SEKRETARIATU

WYDZIAŁU

XIV-XIX 7 WYŻSZE 5
12 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO, KIEROWNIK ZESPOŁU XIV-XVIII 5 WYŻSZE 5
13 STARSZY INSPEKTOR DS. BIUROWOŚCI, STARSZY INSPEKTOR DS. OBRONNYCH XIV-XVIII 5 WYŻSZE 5
14 STARSZY SPECJALISTA, ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU, ZASTĘPCA KIEROWNIKA SEKRETARIATU WYDZIAŁU XIV-XVIII 4 WYŻSZE 3
15 STARSZY SPECJALISTA DS. BHP XIV-XVIII 4 WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
16 STARSZY INSPEKTOR SĄDOWY XIII-XVIII 4 WYŻSZE 5
17 ADMINISTRATOR

SYSTEMU

INFORMATYCZNEGO

XIII-XVIII 2 WYŻSZE 3
18 KIEROWNIK ARCHIWUM XII-XVII 3 WYŻSZE ORAZ KURS DLA ARCHIWISTÓW 3
19 KIEROWNIK BIURA PODAWCZEGO, KIEROWNIK KANCELARII TAJNEJ XII-XVII 3 WYŻSZE 3
20 KIEROWNIK BIBLIOTEKI XII-XVII 3 WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
21 SPECJALISTA XII-XVII 2 WYŻSZE 3
22 SPECJALISTA DS. BHP XII-XVII 2 WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
23 KIEROWNIK SEKCJI XI-XVI 2 WYŻSZE 1
24 STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY, INFORMATYK XI-XV - WYŻSZE 1
25 ARCHIWISTA XI-XV - ŚREDNIE ORAZ KURS DLA ARCHIWISTÓW 2
26 BIBLIOTEKARZ XI-XV - WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
27 SEKRETARZ SĄDOWY IX-XIV - ŚREDNIE 2
28 STARSZY KSIĘGOWY VIII-XIV - ŚREDNIE 2
29 KSIĘGOWY, INSPEKTOR VIII-XIII - ŚREDNIE 2
30 INSPEKTOR DS. OCHRONY

PRZECIWPOŻAROWEJ

VIII-XIII - WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
31 STARSZY REFERENT, POMOCNIK SEKRETARZA VII-XIII - ŚREDNIE 1
32 MŁODSZY KSIĘGOWY, REFERENT VII-XI - ŚREDNIE 1
33 REFERENT STAŻYSTA IV-VI

III-IV

- WYŻSZE

ŚREDNIE

-

B. DLA INNYCH PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH NIEBĘDĄCYCH URZĘDNIKAMI

LP. STANOWISKO KATEGORIA ZASZEREGOWANIA STAWKA WYMAGANE KWALIFIKACJE
DODATKU FUNKCYJNEGO DO WYKSZTAŁCENIE LICZBA LAT PRACY
1 2 3 4 5 6
1 KIEROWNIK WARSZTATU III-VI 3 ŚREDNIE 4
2 KIEROWNIK MAGAZYNU, KIEROWNIK HALI MASZYN II-VI 2 ŚREDNIE 3
3 ZASTĘPCA KIEROWNIKA WARSZTATU II-V 2 ŚREDNIE 3
4 OPERATOR URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH II-V - ŚREDNIE -
5 MASZYNISTKA KLASY MISTRZOWSKIEJ II-V - ŚREDNIE -
6 STARSZY MAGAZYNIER, KASJER, INTENDENT, STARSZA MASZYNISTKA II-IV - ŚREDNIE 3
7 MAGAZYNIER, STARSZA TELEFONISTKA, MASZYNISTKA II-IV - ŚREDNIE -
8 TELEFONISTKA II-IV - PODSTAWOWE I UMIEJĘTNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI -
9 RZEMIEŚLNIK SPECJALISTA, WOŹNY AUDIENCJONALNY I-IV - ZASADNICZE -
10 RZEMIEŚLNIK WYKWALIFIKOWANY, PALACZ CO I-IV - ZASADNICZE -
11 KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO I-IV - WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
12 OPERATOR URZĄDZEŃ POWIELAJĄCYCH I-IV - PODSTAWOWE -
13 STARSZY WOŹNY SĄDOWY I-IV - PODSTAWOWE -
14 WOŹNY SĄDOWY I-III - PODSTAWOWE -
15 PORTIER, SZATNIARZ, WOŹNY, DOZORCA, ROBOTNIK GOSPODARCZY I-III - PODSTAWOWE -
16 SPRZĄTACZKA I-III - PODSTAWOWE -
17 GONIEC I-III - PODSTAWOWE -
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELA ZASZEREGOWAŃ ASYSTENTÓW SĘDZIÓW I STARSZYCH ASYSTENTÓW SĘDZIÓW

LP. STANOWISKO KATEGORIA ZASZEREGOWANIA
1 STARSZY ASYSTENT SĘDZIEGO XV-XIX
2 ASYSTENT SĘDZIEGO XV-XVII
ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ASYSTENTÓW SĘDZIÓW, STARSZYCH ASYSTENTÓW SĘDZIÓW, URZĘDNIKÓW SĄDOWYCH I INNYCH PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA KWOTA W ZŁOTYCH
I 2600-3860
II 2600-3900
III 2600-3970
IV 2600-4080
V 2600-4190
VI 2600-4430
VII 2600-4540
VIII 2600-4660
IX 2600-4770
X 2600-4880
XI 2650-5120
XII 2700-5290
XIII 2750-5470
XIV 2850-5750
XV 2950-5990
XVI 3050-6350
XVII 3250-6830
XVIII 3500-7450
XIX 3800-7950
XX 4100-8930
XXI 4500-10160
ZAŁĄCZNIK Nr  4 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

STAWKA DODATKU FUNKCYJNEGO KWOTA W ZŁOTYCH
1 do 785
2 do 1125
3 do 1460
4 do 1800
5 do 2135
6 do 2475
7 do 2815
8 do 3375
9 do 3935
10 do 4500
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U.2003.169.1647), które utraciło moc z dniem 10 kwietnia 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2010.36.196).

Zmiany w prawie

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - maksymalnie 30 zł

Organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego składki z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w maksymalnej wysokości 30 zł. Składki mają być określone w zależności od miejsca realizacji imprezy, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu. Mają umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego będzie wydłużony – przewiduje projekt rozporządzenia

Pilotaż działalności centrów zdrowia psychicznego ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwotnie miał trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana uzasadniona jest sytuacją związaną z pandemią COVID, która zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Patrycja Rojek-Socha 01.12.2020
Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Jolanta Ojczyk 01.12.2020
Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1888 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stanowiska i wymagane kwalifikacje urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowe zasady wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych.
Data aktu: 22/03/2011
Data ogłoszenia: 27/10/2020
Data wejścia w życie: 10/04/2011, 20/04/2011