Kontrola przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2020.1843
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, stosowane przy tym dokumenty i ich wzory oraz sposób planowania kontroli, w tym opracowania planu kontroli.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) EASA - rozumie się przez to Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego;
2) kontroli - rozumie się przez to w szczególności kontrolę, audyt, inspekcję, test, praktyczną weryfikację spełnienia wymagań, przegląd, ocenę;
3) niezgodności:
a) w odniesieniu do kontroli prowadzonych na podstawie przepisów unijnych - rozumie się przez to:
nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARO.RAMP.130 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm. 2 ) - w odniesieniu do obszaru inspekcji statków powietrznych na płycie (RAMP Inspection) w zakresie wykonywania inspekcji SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft), SACA (Safety Assessment of Community Aircraft) oraz SANA (Safety Assessment of National Aircraft);
nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARO.GEN.350 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 - w odniesieniu do obszaru operacji lotniczych,
nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARA.GEN.350 załącznika VI do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm. 3 ) - w odniesieniu do obszaru personelu lotniczego,
nieprawidłowości, o których mowa w pkt ADR.AR.C.055 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1, z późn. zm. 4 ) - w odniesieniu do obszaru lotnisk,
ustalenia, o których mowa w pkt 21.A.125B i 21.A.158 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczącego certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 224 z 21.08.2012, str. 1, z późn. zm. 5 ) - w odniesieniu do obszaru zdatności do lotu dla organizacji produkującej,
niezgodności w obszarze ciągłej zdatności do lotu, o których mowa w:
–– pkt M.A.619 załącznika I oraz w pkt 145.A.95 załącznika II do rozporządzenia nr 1321/2014 - w odniesieniu do organizacji obsługi technicznej,
–– pkt M.A.716 załącznika I, pkt T.A.716 załącznika Va oraz pkt CAМO.A. 150 załącznika Vc do rozporządzenia nr 1321/2014 - w odniesieniu do organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu,
–– pkt CAO.A. 115 załącznika Vd do rozporządzenia nr 1321/2014 - w odniesieniu do organizacji kompleksowej zdatności do lotu,
niezgodności, o których mowa w pkt M.A.905 załącznika I oraz pkt MI.A.907 załącznika Vb do rozporządzenia nr 1321/2014 - w odniesieniu do obszaru utrzymania przez statek powietrzny ciągłej zdatności do lotu dla osoby lub organizacji odpowiedzialnej za realizację zadań związanych z zapewnieniem ciągłej zdatności do lotu,
niezgodności, o których mowa w pkt 147.A.160 załącznika IV do rozporządzenia nr 1321/2014 - w odniesieniu do obszaru ciągłej zdatności do lotu oraz do organizacji szkolących mechaników,
niezgodności, o których mowa w pkt ATCO.AR.C.010 i ATCO.AR.E.015 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1) - w odniesieniu do kontrolerów ruchu lotniczego i organizacji szkolących kontrolerów ruchu lotniczego,
niezgodności, o których mowa w ATM/ANS.AR.C.050 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm. 6 ) - w odniesieniu do obszaru zarządzania ruchem lotniczym lub służb żeglugi powietrznej,
b) w odniesieniu do kontroli prowadzonych na podstawie przepisów krajowych w kontekście spełniania wymogów wynikających z przepisów krajowych - rozumie się przez to niespełnienie wymagań przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, klasyfikowanych jako:
niezgodność poziomu 1 - niezgodność stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym oraz wymagającą natychmiastowego usunięcia jej przyczyn,
niezgodność poziomu 2 - niezgodność:
–– która może doprowadzić do niezgodności poziomu 1 albo trwale obniżyć bezpieczeństwo działalności w lotnictwie cywilnym lub utrudnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym i wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie wskazanym w zaakceptowanym przez Prezesa Urzędu programie naprawczym albo w protokole kontroli, albo
–– o charakterze systemowym, która trwale obniża lub utrudnia spełnienie wymagań działalności w lotnictwie cywilnym innych niż dotyczące bezpieczeństwa i która wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie wskazanym w zaakceptowanym przez Prezesa Urzędu programie naprawczym albo w protokole kontroli,
niezgodność odpowiadającą kategoriom ocen stanu ochrony, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy,
c) w odniesieniu do kontroli na płycie statków powietrznych polskich operatorów statków powietrznych i ich załóg oraz statków powietrznych obcych operatorów statków powietrznych i ich załóg podczas przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - prowadzonych w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji EASA - rozumie się przez to niespełnienie wymagań przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, klasyfikowanych jako niezgodności:
niezgodność poziomu 1 - niezgodność stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym oraz wymagającą natychmiastowego usunięcia jej przyczyn,
niezgodność poziomu 2 - niezgodność, która może doprowadzić do niezgodności poziomu 1 albo trwale obniżyć bezpieczeństwo działalności w lotnictwie cywilnym lub utrudnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym i wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie wskazanym w protokole kontroli,
d) w odniesieniu do prowadzonych na podstawie przepisów krajowych kontroli utrzymania przez statek powietrzny zdatności do lotu - rozumie się przez to niespełnienie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2, art. 53c ust. 1 albo 3 ustawy, klasyfikowanych jako:
niezgodność poziomu 1 - niezgodność z wymaganiami przepisów obniżającą standard bezpieczeństwa i poważnie zagrażającą bezpieczeństwu lotu, skutkującą zawieszeniem świadectwa zdatności do lotu, pozwolenia na wykonywanie lotów albo dokumentu równoważnego, która wymaga podjęcia odpowiedniego działania naprawczego przed kolejnym lotem, a także wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie wskazanym w protokole kontroli,
niezgodność poziomu 2 - niezgodność:
–– poważną, która może obniżać standard bezpieczeństwa i zagrażać bezpieczeństwu lotu i wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie wskazanym w protokole kontroli,
–– drobną, która nie ma bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo lotu, jednak stanowi uchybienie przepisom i wymaga usunięcia w terminie wskazanym w protokole kontroli;
4) operatorze statku powietrznego - rozumie się przez to operatora statku powietrznego w rozumieniu art. 3 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1);
5) Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
6) programie naprawczym - rozumie się przez to dokumenty, takie jak program naprawczy, plan działań naprawczych, plan naprawczy;
7) rozporządzeniu nr 1321/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm. 7 );
8) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Lotnictwa Cywilnego;
9) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
10) ustawie - Prawo przedsiębiorców - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086);
11) zespole kontrolującym - rozumie się przez to upoważnionych do przeprowadzenia kontroli pracowników Urzędu, inne osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli oraz osoby upoważnione przez podmioty upoważnione, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy.
§  3.  Przepisy rozporządzenia stosuje się również do kontroli przeprowadzanych przez podmioty, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy.
§  4.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do kontroli na płycie statków powietrznych polskich operatorów statków powietrznych i ich załóg oraz statków powietrznych obcych operatorów statków powietrznych i ich załóg podczas przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonych w obszarze niezastrzeżonym dla kompetencji EASA.
§  5. 
1.  Po przeprowadzeniu kontroli utrzymania przez statek powietrzny zdatności do lotu, o której mowa w § 2 pkt 3 lit. a tiret siódme oraz lit. d, prowadzonej w formie inspekcji na płycie (RAMP Inspection) sporządza się potwierdzenie przeprowadzenia kontroli, określające co najmniej:
1) oznaczenie organu kontroli;
2) oznaczenie podmiotu kontrolowanego;
3) oznaczenie miejsca przeprowadzenia kontroli;
4) numer kontroli;
5) datę i godzinę rozpoczęcia kontroli;
6) oznaczenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7) ustalenia z kontroli;
8) pouczenie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
9) liczbę stron potwierdzenia przeprowadzenia kontroli;
10) informację o podjętych działaniach;
11) informację o klasyfikacji niezgodności;
12) podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli albo przewodniczącego zespołu kontrolującego;
13) potwierdzenie odbioru potwierdzenia przeprowadzenia kontroli (podpis).
2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, w zakresie:
1) wymagającym wejścia na pokład statku powietrznego - prowadzona jest w obecności dowódcy statku powietrznego albo, w przypadku jego nieobecności, innego członka załogi statku powietrznego lub przedstawiciela użytkownika albo operatora statku powietrznego;
2) niewymagającym wejścia na podkład statku powietrznego - może być prowadzona bez obecności osób, o których mowa w pkt 1.
3.  Czynności kontrolne wykonuje się w sposób, który nie skutkuje nieuzasadnionym opóźnieniem wykonywania operacji lotniczych przez statek powietrzny poddawany kontroli.
4.  Odmowę złożenia podpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, odnotowuje się w potwierdzeniu przeprowadzenia kontroli.
§  6. 
1.  Do kontroli działalności podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców stosuje się przepisy rozporządzenia, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z ratyfikowanych umów międzynarodowych albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej.
2.  W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu do kontroli działalności podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy - Prawo przedsiębiorców.
§  7.  Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu, inne osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli albo podmioty upoważnione, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy.
§  8. 
1.  Kontrola jest przeprowadzana przez jedną osobę albo zespół kontrolujący.
2.  Kontrola może być:
1) planowana albo nieplanowana;
2) zapowiedziana albo niezapowiedziana.
3.  Kontrola może obejmować sprawdzenie przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego jednocześnie w odniesieniu do kilku zakresów działalności.
§  9. 
1.  Kontrola planowana jest ujmowana w planie kontroli stanowiącym realizację cyklu planowanych działań nadzorczych w ujęciu rocznym, sporządzanym i zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, którego ten plan dotyczy.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli planowanych w ramowym rocznym harmonogramie kontroli zgodności, sporządzanym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy.
3.  Plan kontroli obejmuje rok kalendarzowy i określa w szczególności:
1) dane identyfikacyjne podmiotów, w stosunku do których jest planowane przeprowadzenie kontroli;
2) planowane terminy kontroli;
3) planowany ogólny zakres przedmiotowy kontroli.
4.  Plan kontroli jest przekazywany do wiadomości ministra właściwego do spraw transportu w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu.
5.  W przypadku podmiotów, dla których Prezes Urzędu opracował program bieżącego nadzoru, plan kontroli jest przygotowywany na podstawie tego programu.
6.  Program, o którym mowa w ust. 5:
1) umożliwia dokonanie wyboru statków powietrznych lub operatorów statków powietrznych, w zależności od liczby i złożoności statków powietrznych znajdujących się w rejestrze statków powietrznych, typów statków powietrznych, znajomości lokalnego środowiska obsługowego i warunków operacyjnych, standardów zdatności i dotychczasowego doświadczenia w czynnościach nadzoru;
2) określa priorytet w odniesieniu do operatorów statków powietrznych i statków powietrznych pod kątem sprawdzanych kluczowych elementów ryzyka;
3) zawiera wyrywkowe przeglądy statków powietrznych, które obejmują:
a) ocenę dokumentacji statku powietrznego oraz ocenę stanu technicznego statku powietrznego, przeprowadzone w celu sprawdzenia zdatności statku powietrznego do lotu,
b) inspekcje na płycie podczas użytkowania statku powietrznego, przeprowadzone w celu monitorowania widocznego stanu zdatności do lotu statku powietrznego.
7.  W przypadku statków powietrznych znajdujących się w rejestrze statków powietrznych, dla których Prezes Urzędu, stosując podejście oparte na analizie ryzyka, opracował program przeglądów w celu monitorowania ich stanu zdatności do lotu, plan kontroli jest przygotowywany na podstawie tego programu.
§  10. 
1.  Do kontroli niezapowiedzianych stosuje się następujące upoważnienia:
1) upoważnienie do kontroli na płycie (RAMP Inspection) statków powietrznych polskich operatorów statków powietrznych i ich załóg, podczas przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą oraz statków powietrznych obcych operatorów statków powietrznych i ich załóg, podczas przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie wykonywania odpowiednio inspekcji SANA (Safety Assessment of National Aircraft), SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft), SACA (Safety Assessment of Community Aircraft), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) upoważnienie do kontroli na płycie polskich statków powietrznych i ich załóg oraz obcych statków powietrznych i ich załóg, podczas przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie wykonywania inspekcji na płycie statków powietrznych w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji EASA, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) upoważnienie do kontroli na płycie (RAMP Inspection) polskich statków powietrznych podczas przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą oraz obcych statków powietrznych podczas przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nad którymi nadzór jest sprawowany na podstawie porozumień, o których mowa w art. 32 ustawy - w zakresie wykonywania nadzoru nad ciągłą zdatnością statków powietrznych do lotu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) upoważnienie do kontroli polskich statków powietrznych i ich załóg, podczas przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą oraz obcych statków powietrznych i ich załóg, podczas przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ochrony i ułatwień w lotnictwie cywilnym, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) upoważnienie do kontroli podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców - w zakresie zarządzanych przez nie cywilnych lotnisk lub lądowisk, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) upoważnienie do kontroli operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz pilotów bezzałogowych statków powietrznych wykonujących operacje lotnicze przy użyciu systemu bezzałogowego statku powietrznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 45, z późn. zm. 8 ) oraz ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
2.  Do kontroli niezapowiedzianych, w zakresach innych niż określone w ust. 1, stosuje się upoważnienia wydane odrębnie dla każdej kontroli.
§  11.  Wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  12. 
1.  W przypadku kontroli zapowiedzianej podmiotów, o których mowa w § 6 ust. 1, Prezes Urzędu zawiadamia na piśmie o zamiarze wszczęcia kontroli.
2.  Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy kontrola ma być przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej.
3.  Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach kontrola może być wszczęta w terminie innym niż określony w ust. 3. W takim przypadku przepisu ust. 3 zdanie drugie nie stosuje się.
5.  Doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli dokonuje się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty elektronicznej lub faksu.
6.  Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
1) oznaczenie organu kontroli;
2) datę i miejsce wystawienia zawiadomienia;
3) oznaczenie podmiotu kontrolowanego;
4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
5) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do dokonania zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.
§  13. 
1.  Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1) oznaczenie organu kontroli;
2) oznaczenie rodzaju kontroli;
3) oznaczenie formy kontroli;
4) oznaczenie podmiotu kontrolowanego;
5) numer sprawy lub numer kontroli;
6) datę i godzinę rozpoczęcia kontroli;
7) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli albo osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego;
8) imiona i nazwiska przedstawicieli podmiotu kontrolowanego uczestniczących w kontroli;
9) oznaczenie zakresu przedmiotowego (obszar) kontroli;
10) ustalenia z kontroli;
11) pouczenie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
12) liczbę stron protokołu kontroli;
13) podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli albo przewodniczącego zespołu kontrolującego;
14) datę sporządzenia protokołu kontroli;
15) zastrzeżenia lub wyjaśnienia jednostki kontrolowanej do protokołu kontroli;
16) informację o odmowie podpisania protokołu kontroli;
17) potwierdzenie doręczenia protokołu kontroli przedstawicielowi kontrolowanego podmiotu (data i podpis), z wyjątkiem przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego;
18) wymienienie załączników do protokołu kontroli.
2.  W przypadku kontroli na płycie statków powietrznych (RAMP Inspection) w ramach inspekcji SANA (Safety Assessment of National Aircraft), SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft), SACA (Safety Assessment of Community Aircraft) ust. 1 nie stosuje się. W takim przypadku sporządza się wyłącznie potwierdzenie przeprowadzenia inspekcji na płycie (Proof of RAMP Inspection).
3.  W przypadku kontroli na płycie statków powietrznych polskich operatorów statków powietrznych i ich załóg oraz statków powietrznych obcych operatorów statków powietrznych i ich załóg podczas przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - prowadzonych w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji EASA, sporządza się protokół z kontroli.
4.  W przypadku kontroli na płycie statków powietrznych realizowanych w ramach programu przeglądów w celu monitorowania stanu zdatności do lotu statków powietrznych, o którym mowa w § 9 ust. 5, zidentyfikowane niezgodności są klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem i potwierdzane w protokole kontroli osobie lub organizacji odpowiedzialnej za realizację zadań związanych z zapewnieniem ciągłej zdatności do lotu.
5.  Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla podmiotu kontrolowanego i organu kontroli.
6.  W przypadku kontroli z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla podmiotu kontrolowanego, organu kontroli oraz ministra właściwego do spraw transportu.
§  14. 
1.  Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu kontroli bezpośrednio w tym protokole lub w odrębnym piśmie złożonym do Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu, przedstawiając równocześnie, jeżeli uzna to za konieczne, stosowne dowody.
2.  Prezes Urzędu, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień, informuje na piśmie podmiot kontrolowany o uwzględnieniu albo odrzuceniu zastrzeżeń lub wyjaśnień, wraz z podaniem uzasadnienia.
3.  W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się, że podmiot kontrolowany nie kwestionuje protokołu kontroli, a w szczególności ustaleń z kontroli.
§  15.  W przypadku kontroli prowadzonej przez podmioty upoważnione, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, podmioty te niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, przekazują kopię protokołu kontroli Prezesowi Urzędu.
§  16. 
1.  Prezes Urzędu stwierdza niezgodność w przypadku niespełnienia przez podmiot kontrolowany wymagań przewidzianych właściwymi przepisami prawa oraz decyzjami z zakresu lotnictwa cywilnego.
2.  W przypadku stwierdzenia niezgodności, w celu realizacji działań naprawczych, Prezes Urzędu może zobowiązać podmiot kontrolowany do opracowania i zrealizowania programu naprawczego.
3.  Program naprawczy zawiera w szczególności:
1) przyczyny powstania niezgodności;
2) działania naprawcze;
3) osoby odpowiedzialne za realizację i sprawdzenie wykonania działań naprawczych;
4) terminy realizacji poszczególnych działań naprawczych;
5) sposób udokumentowania wykonania działania naprawczego;
6) sposób sprawdzenia skutecznego i trwałego usunięcia przyczyn powstania niezgodności;
7) zatwierdzenie programu naprawczego przez osobę do tego upoważnioną przez podmiot kontrolowany.
4.  Przepisu ust. 3 nie stosuje się do programu naprawczego, o którym mowa w art. 29b ust. 2 ustawy.
5.  Program naprawczy wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu.
6.  Na odmowę zatwierdzenia programu naprawczego nie służy środek zaskarżenia.
7.  Realizacja programu naprawczego wymaga przekazania do Prezesa Urzędu przez podmiot kontrolowany dowodów wykonania działań naprawczych, z wyłączeniem obszaru dotyczącego ochrony lotnictwa cywilnego.
§  17.  Na wniosek podmiotu kontrolowanego, Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na zmianę terminów określonych w programie naprawczym albo w protokole kontroli.
§  18.  Nieprzeprowadzenie działań naprawczych określonych w programie naprawczym albo w protokole kontroli we wskazanym terminie albo nieprzedstawienie możliwego do zatwierdzenia programu naprawczego powoduje podniesienie statusu niezgodności do wyższego poziomu niezgodności, z wyłączeniem obszaru dotyczącego ochrony lotnictwa cywilnego oraz niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji statku powietrznego.
§  19. 
1.  Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność do dnia ich odwołania.
2.  Legitymacje służbowe pracowników Urzędu, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  20.  Plan kontroli sporządzony na rok 2020 zachowuje ważność.
§  21.  Do kontroli, w sprawie których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostało wysłane zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, oraz do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 2 października 2020 r.
§  22.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 9
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI NA PŁYCIE (RAMP INSPECTION) STATKÓW POWIETRZNYCH POLSKICH OPERATORÓW STATKÓW POWIETRZNYCH I ICH ZAŁÓG, PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ZA GRANICĄ ORAZ STATKÓW POWIETRZNYCH OBCYCH OPERATORÓW STATKÓW POWIETRZNYCH I ICH ZAŁÓG, PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - W ZAKRESIE WYKONYWANIA ODPOWIEDNIO INSPEKCJI SANA (SAFETY ASSESSMENT OF NATIONAL AIRCRAFT), SAFA (SAFETY ASSESSMENT OF FOREIGN AIRCRAFT), SACA (SAFETY ASSESSMENT OF COMMUNITY AIRCRAFT)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI NA PŁYCIE POLSKICH STATKÓW POWIETRZNYCH I ICH ZAŁÓG ORAZ OBCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH I ICH ZAŁÓG, PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - W ZAKRESIE WYKONYWANIA INSPEKCJI NA PŁYCIE STATKÓW POWIETRZNYCH W ZAKRESIE NIESTRZEŻONYM DLA KOMPETENCJI EASA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI NA PŁYCIE (RAMP INSPECTION) POLSKICH STATKÓW POWIETRZNYCH PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ZA GRANICĄ ORAZ OBCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, NAD KTÓRYMI NADZÓR JEST SPRAWOWANY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 USTAWY - W ZAKRESIE WYKONYWANIA NADZORU NAD CIĄGŁĄ ZDATNOŚCIĄ STATKÓW POWIETRZNYCH DO LOTU

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI POLSKICH STATKÓW POWIETRZNYCH I ICH ZAŁÓG, PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ZA GRANICĄ ORAZ OBCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH I ICH ZAŁÓG, PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - W ZAKRESIE OCHRONY I UŁATWIEŃ W LOTNICTWIE CYWILNYM

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI W ROZUMIENIU USTAWY - PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW - W ZAKRESIE ZARZĄDZANYCH PRZEZ NIE CYWILNYCH LOTNISK LUB LĄDOWISK

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI OPERATORÓW SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH ORAZ PILOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONUJĄCYCH OPERACJE LOTNICZE PRZY UŻYCIU SYSTEMU BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2019/947 Z DNIA 24 MAJA 2019 R. W SPRAWIE PRZEPISÓW I PROCEDUR DOTYCZĄCYCH EKSPLOATACJI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH ORAZ USTAWY I AKTÓW WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA JEJ PODSTAWIE

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722 i 1745).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 227 z 24.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 23 z 28.01.2014, str. 27, Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2014, str. 17, Dz. Urz. UE L 123 z 24.04.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 106 z 24.04.2015, str. 18, Dz. Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 21, Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 198 z 23.07.2016, str. 13, Dz. Urz. UE L 350 z 22.12.2016, str. 126, Dz. Urz. UE L 55 z 02.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 235 z 13.09.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 71 z 14.03.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 25.07.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 326 z 20.12.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 228 z 04.09.2019, str. 106 oraz Dz. Urz. UE L 229 z 05.09.2019, str. 1.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 100 z 05.04.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 23 z 28.01.2014, str. 25, Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014, str. 33, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 91 z 07.04.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 149 z 13.06.2017, str. 98, Dz. Urz. UE L 192 z 30.07.2018, str. 31, Dz. Urz. UE L 204 z 13.08.2018, str. 13, Dz. Urz. UE L 326 z 20.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 8 z 10.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 75 z 19.03.2019, str. 66, Dz. Urz. UE L 268 z 22.10.2019, str. 23, Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 82 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 02.06.2020, str. 1.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 50 z 26.02.2016, str. 37, Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 99, Dz. Urz. UE L 72 z 15.03.2018, str. 17, Dz. Urz. UE L 75 z 19.03.2019, str. 41, Dz. Urz. UE L 104 z 03.04.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 282 z 31.08.2020, str. 1.
5 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2013, str. 36, Dz. Urz. UE L 23 z 28.01.2014, str. 12, Dz. Urz. UE L 167 z 01.07.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 3, Dz. Urz. UE L 144 z 03.06.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 132 z 27.04.2020, str. 1.
6 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 286 z 07.11.2019, str. 31 oraz Dz. Urz. UE L 104 z 03.04.2020, str. 1.
7 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2015, str. 4, Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 123 z 16.05.2017, str. 52, Dz. Urz. UE L 141 z 01.06.2017, str. 30, Dz. Urz. UE L 126 z 23.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 207 z 16.08.2018, str. 2, Dz. Urz. UE L 228 z 04.09.2019, str. 1 i 106, Dz. Urz. UE L 56 z 27.02.2020, str. 20, Dz. Urz. UE L 203 z 26.06.2020, str. 102 oraz Dz. Urz. UE L 257 z 06.08.2020, str. 14.
8 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 255 z 04.10.2019, str. 11, Dz. Urz. UE L 150 z 13.05.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 176 z 05.06.2020, str. 13.
9 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 1640, z 2005 r. poz. 1638 oraz z 2007 r. poz. 111), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) utraciło moc z dniem 2 października 2020 r.

Zmiany w prawie

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - maksymalnie 30 zł

Organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego składki z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w maksymalnej wysokości 30 zł. Składki mają być określone w zależności od miejsca realizacji imprezy, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu. Mają umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego będzie wydłużony – przewiduje projekt rozporządzenia

Pilotaż działalności centrów zdrowia psychicznego ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwotnie miał trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana uzasadniona jest sytuacją związaną z pandemią COVID, która zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Patrycja Rojek-Socha 01.12.2020
Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Jolanta Ojczyk 01.12.2020
Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020