Wyróżnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2020.1822
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", oraz właściwość przełożonych w tych sprawach.
§  2. 
1.  Wyróżnienia może udzielić kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwany dalej "przełożonym", w której funkcjonariusz pełni na stałe służbę, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego tego funkcjonariusza.
2.  Jeżeli funkcjonariusz nie spełnia niektórych wymagań przewidzianych dla stanowiska, wyróżnienia w formie mianowania na wyższe stanowisko służbowe udziela się za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym".
3.  Wyróżnień wymienionych w art. 169 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej może udzielać także:
1) Dyrektor Generalny - wszystkim funkcjonariuszom;
2) dyrektor okręgowy Służby Więziennej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie jego działania;
2a) Rektor-Komendant uczelni Służby Więziennej, zwany dalej "Rektorem" - funkcjonariuszowi odbywającemu szkolenie, studia lub studia podyplomowe w tej uczelni;
3) komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej albo komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej - funkcjonariuszowi odbywającemu szkolenie w tym ośrodku;
4) kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej:
a) funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pełnienia służby w tej jednostce,
b) funkcjonariuszowi pozostającemu w dyspozycji w tej jednostce.
4.  Wyróżnienia w formie przedterminowego nadania wyższego stopnia Służby Więziennej udzielają:
1) na stopnie oficerskie Służby Więziennej, z wyjątkiem stopnia generała Służby Więziennej i pierwszego stopnia oficerskiego Służby Więziennej - Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego;
2) na stopnie chorążych Służby Więziennej - Dyrektor Generalny, na wniosek dyrektora okręgowego Służby Więziennej, Rektora, komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej lub komendanta ośrodka szkolenia albo ośrodka doskonalenia kadr bezpośrednio podległego Dyrektorowi Generalnemu;
3) na stopnie podoficerskie Służby Więziennej, z wyjątkiem pierwszego stopnia podoficerskiego:
a) Dyrektor Generalny - funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, a także funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej bezpośrednio podległej Dyrektorowi Generalnemu,
b) dyrektor okręgowy Służby Więziennej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie jego działania, za zgodą Dyrektora Generalnego.
§  3. 
1.  Pisemny wniosek o udzielenie wyróżnienia powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko i stopień służbowy funkcjonariusza;
2) wskazanie przesłanek uzasadniających wyróżnienie;
3) rodzaj wyróżnienia;
4) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
2.  Jeżeli przełożony uzna, że funkcjonariusz zasługuje na wyższe wyróżnienie, niż może mu udzielić, występuje z pisemnym wnioskiem do przełożonego właściwego do udzielania tego wyróżnienia.
§  4. 
1.  Wyróżnienie funkcjonariusza następuje w sposób uroczysty.
2.  Fakt wyróżnienia podaje się do wiadomości funkcjonariuszy jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której wyróżniony pełni służbę.
§  5. 
1.  Wyróżnień, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1-3 oraz 5 i 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, udziela się w formie pisemnej.
2.  Egzemplarz wyróżnienia włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U.2002.37.347), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020