Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2020.182
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Na podstawie art. 225 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556, 2200 i 2550) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokości uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", na stanowiskach służbowych, z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej.
§  2. 
1.  Ustala się mnożniki kwoty bazowej służące do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy, określone w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia.
2.  Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.
3.  Wysokość uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk stanowi iloczyn mnożnika, o którym mowa w ust. 1, i kwoty bazowej.
4.  Wysokość uposażenia zasadniczego zaokrągla się do pełnych dziesięciu groszy w górę.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2
ZAŁĄCZNIK

TABELE MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

I. 

Ministerstwo Finansów

Kategoria stanowisk Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej
Stanowiska kierownicze Szef Krajowej Administracji Skarbowej 6,233-6,900
zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 5,433-6,400
naczelnik wydziału 3,191-4,100
Stanowiska eksperckie starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej, dziekan 2,924-3,700
ekspert Służby Celno-Skarbowej 2,604-3,400
młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej 2,257-3,300
Stanowiska specjalistyczne starszy specjalista Służby Celno-Skarbowej 1,991-2,900
specjalista Służby Celno-Skarbowej 1,670-2,700
młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej 1,457-2,300
II. 

Izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe

Kategoria stanowisk Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej
Stanowiska kierownicze dyrektor izby 3,840-6,200
zastępca dyrektora izby 3,180-5,500
naczelnik urzędu 3,100-5,500
zastępca naczelnika urzędu 2,800-4,700
kierownik oddziału

naczelnik wydziału

kierownik działu

2,321-4,100
zastępca kierownika oddziału, zastępca naczelnika wydziału, kierownik referatu 2,214-3,900
kierownik zmiany 1,974-3,200
dowódca jednostki pływającej 1,867-3,200
Stanowiska eksperckie radca skarbowy 1,974-3,600
starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej 2,614-3,600
ekspert Służby Celno-Skarbowej,

kapelan

2,321-3,400
młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej 1,974-3,300
Stanowiska specjalistyczne starszy specjalista Służby Celno-Skarbowej 1,707-2,900
specjalista Służby Celno-Skarbowej 1,414-2,700
młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej 1,227-2,300
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2019.2265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych (Dz.U.2010.199), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2016.1948).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020