Karty daktyloskopijne.

Dz.U.2020.173
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie kart daktyloskopijnych
Na podstawie art. 20 ust. 1o ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzory kart daktyloskopijnych, na których dane daktyloskopijne są pobierane przez upoważnione podmioty i przekazywane Komendantowi Głównemu Policji w celu przetwarzania w zbiorach danych daktyloskopijnych;
2) tryb i sposób przekazywania kart daktyloskopijnych Komendantowi Głównemu Policji przez obowiązane do tego służby, instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1) KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji;
2) Daktyl III - pomocniczy skorowidz daktyloskopijny dla podmiotów, które nie mają dostępu do KSIP;
3) Kodeks postępowania karnego - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30);
4) Pobyt - system teleinformatyczny, w którym jest prowadzony krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w art. 449 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
5) podmioty obowiązane - służby, instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej zobowiązane do przekazywania kart daktyloskopijnych Komendantowi Głównemu Policji;
6) ustawa - ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
7) ZD CLKP - Zakład Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
§  3. 
1.  Wzór karty daktyloskopijnej palców, na której pobiera się odciski linii papilarnych od osób, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a-f ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wzór karty daktyloskopijnej dłoni, na której pobiera się odciski linii papilarnych dłoni od osób, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a-f ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Wzór karty daktyloskopijnej palców cudzoziemca, na której pobiera się odciski linii papilarnych od osób, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4.  Wzór karty daktyloskopijnej palców, na której pobiera się odciski linii papilarnych od osób, o których mowa w art. 192a § 1 Kodeksu postępowania karnego, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
5.  Wzór karty daktyloskopijnej dłoni, na której pobiera się odciski linii papilarnych dłoni od osób, o których mowa w art. 192a § 1 Kodeksu postępowania karnego, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
6.  Wzór karty daktyloskopijnej palców, na której pobiera się odciski linii papilarnych od osób, o których mowa w art. 20 ust. 1l ustawy, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
7.  Wzór karty daktyloskopijnej dłoni, na której pobiera się odciski linii papilarnych dłoni od osób, o których mowa w art. 20 ust. 1l ustawy, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Podmiot obowiązany przekazuje wraz z kartami daktyloskopijnymi, które zawierają obrazy linii papilarnych, dane osoby daktyloskopowanej, rejestrując ją odpowiednio w KSIP, Pobyt lub Daktyl III.
2.  Osoby, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy, są rejestrowane automatycznie w bazie Pobyt po dokonaniu rejestracji na urządzeniu do elektronicznego daktyloskopowania. Dane, które nie zarejestrowały się automatycznie w bazie Pobyt, podmiot obowiązany rejestruje nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu pobrania obrazów linii papilarnych.
3.  Podmioty obowiązane, które nie mają upoważnienia do rejestrowania danych w KSIP, przekazujące Komendantowi Głównemu Policji dane daktyloskopijne pobrane od osób, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a-c, e oraz f ustawy, rejestrują dane tych osób w Daktyl III.
4.  Podmioty, o których mowa w ust. 3, które nie mają dostępu do Daktyl III, przekazują karty daktyloskopijne do ZD CLKP bez rejestracji.
§  5. 
1.  Jeżeli obrazy linii papilarnych pobrano za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania, kartę daktyloskopijną utworzoną za pomocą tego urządzenia w formie pliku elektronicznego przesyła się z użyciem systemu teleinformatycznego do ZD CLKP.
2.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy rejestracji osoby lub przesyłaniu karty daktyloskopijnej ZD CLKP zwraca nadesłany plik elektroniczny z użyciem systemu teleinformatycznego do podmiotu obowiązanego celem usunięcia tych nieprawidłowości.
3.  Po prawidłowym przesłaniu karty daktyloskopijnej pliki elektroniczne, które zawierają dane powstałe podczas daktyloskopowania, trwale usuwa się z dysku twardego urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania lub innego elektronicznego nośnika danych.
4.  W przypadku gdy karty daktyloskopijne, które zawierają obrazy linii papilarnych pobrane za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania, nie dotarły do ZD CLKP i nie ma już możliwości sporządzenia kart daktyloskopijnych metodą tuszową, podmiot obowiązany drukuje karty daktyloskopijne z utworzonego wcześniej pliku i przekazuje w jednym egzemplarzu do ZD CLKP. Wydruk karty daktyloskopijnej z utworzonego wcześniej pliku traktuje się jak oryginał karty daktyloskopijnej, który podlega rejestracji w zbiorach, o których mowa w art. 21h ust. 1 ustawy.
§  6. 
1.  Karty daktyloskopijne sporządzone metodą tuszową przekazuje się podpisane na każdym arkuszu karty, w przeznaczonym do tego polu, przez osobę daktyloskopującą w imieniu obowiązanego podmiotu i osobę daktyloskopowaną. Na karcie wpisuje się numer identyfikujący osobę (nr KSIP OIO) lub pierwszą część numeru referencyjnego Eurodac.
2.  Jeden egzemplarz karty daktyloskopijnej przekazuje się niezwłocznie do ZD CLKP.
§  7.  Karty daktyloskopijne dostarczone do ZD CLKP są sprawdzane w zakresie prawidłowości ich sporządzenia. Karty wypełnione nieprawidłowo lub zawierające odciski linii papilarnych o niedostatecznej jakości są zwracane podmiotowi, który je przekazał, celem uzupełnienia braków lub powtórnego wykonania.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2020 r. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

wzór

POUCZENIE

* Niewłaściwe skreślić.

** W rubryce należy podać podstawę prawną daktyloskopowania zgodnie z:

- ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub

- ustawą z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin:

1) art. 30 ust. 1 pkt 3 - wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej,

2) art. 92 ust. 1 - wniosek o udzielenie azylu,

3) art. 114 ust. 1 - ochrona czasowa,

4) art. 35 ust. 2 - zatrzymanie w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa,

5) art. 324 pkt 1 - wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

6) art. 394 ust. 3 - zatrzymanie w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

7) art. 73a - decyzja o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE

- oraz podkreślić ją w POUCZENIU.

*** Wypełnić czytelnie.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U. poz. 1565) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. poz. 1636 oraz z 2019 r. poz. 180), które utraciły moc na podstawie art. 105 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020