Zmiana rozporządzenia w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dz.U.2020.1628
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 i 288) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych (Dz. U. poz. 216) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"W jednym cyklu szkoleniowym, w sposób przewidziany w § 7 pkt 1a, jest możliwe uzyskanie maksymalnie 16 punktów szkoleniowych.";

2) w § 7:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) udział w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia lub wykładowcy w szkoleniach, wykładach, seminariach lub zajęciach warsztatowych prowadzonych w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku - w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowanych przez:

a) samorząd komorniczy,

b) organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,

c) organy samorządu zawodowego wolnych zawodów innych niż wymienione w lit. b, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

d) prezesów sądów powszechnych i administracyjnych,

e) krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników,

f) wydawnictwa, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

g) Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące;",

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) udział w charakterze uczestnika w szkoleniach prowadzonych przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych innych niż wymienione w pkt 1, organizowanych przez:

a) samorząd komorniczy,

b) organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,

c) organy samorządu zawodowego wolnych zawodów innych niż wymienione w lit. b, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

d) krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników,

e) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

f) uczelnie mające siedzibę na terenie krajów Unii Europejskiej, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

g) wydawnictwa, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,

h) Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące;",

c) w pkt 2:
w lit. a wyrazy "uniwersytet lub inną uczelnię" zastępuje się wyrazem "uczelnię" i skreśla się wyrazy "(Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245)",
w lit. b wyrazy "uniwersytet mający siedzibę" zastępuje się wyrazami "uczelnię mającą siedzibę",
d) uchyla się pkt 3;
3) w § 8 w ust. 1:
a) użyte w pkt 4 i 5 wyrazy "nauk prawnych" zastępuje się wyrazami "z zakresu nauk prawnych",
b) w pkt 5 po wyrazie "lub" dodaje się wyraz "tytułu";
4) w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Punkty za udział w charakterze prowadzącego zajęcia lub wykładowcy w szkoleniach, wykładach, seminariach lub zajęciach warsztatowych prowadzonych przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku na zasadzie następczego odtwarzania całości treści zalicza się jednokrotnie, niezależnie od liczby udostępnień materiału utrwalonego w ten sposób.";

5) w § 13:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "albo form doskonalenia zawodowego organizowanych przez podmiot, o którym mowa w § 7 pkt 3, ",
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W celu potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych uczestnicy szkoleń, o których mowa w § 7 pkt 1a, organizowanych przez podmioty inne niż samorząd komorniczy, są obowiązani przedłożyć właściwej radzie izby komorniczej dokument potwierdzający ukończenie szkolenia ze wskazaniem jego tematyki oraz daty ukończenia.";

6) uchyla się § 16;
7) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Pierwszy dwuletni cykl szkoleniowy, o którym mowa w § 17 rozporządzenia zmienianego w § 1, kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.
2.  Działalności mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych zrealizowane przez komorników sądowych i asesorów komorniczych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 5 lutego 2019 r. odpowiadające warunkom przewidzianym w rozporządzeniu zmienianym w § 1 w brzmieniu dotychczasowym stanowią wypełnienie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych w cyklu, o którym mowa w ust. 1.
§  3. 
1.  W pierwszym cyklu szkoleniowym, o którym mowa w § 17 rozporządzenia zmienianego w § 1, obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych uważa się za wypełniony, jeżeli w trakcie tego cyklu uzyskano co najmniej 75% minimalnej liczby punktów szkoleniowych określonej zgodnie z § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1.
2.  Udział w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia lub wykładowcy w szkoleniach, wykładach, seminariach lub zajęciach warsztatowych, o których mowa w § 7 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, przeprowadzonych przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych określonych w § 7 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za wypełnienie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

LICZBA PUNKTÓW NALEŻNYCH ZA UDZIAŁ W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

I. Rozwój zawodowy
Lp. Forma doskonalenia zawodowego Liczba punktów
1 Godzina lekcyjna w charakterze słuchacza lub uczestnika w szkoleniu, wykładzie, seminarium lub zajęciach warsztatowych prowadzonych w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku - w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowanych przez:

- samorząd komorniczy,

- organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,

- prezesów sądów powszechnych i administracyjnych,

- wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe,

- Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące

2
2 Godzina lekcyjna w charakterze słuchacza lub uczestnika w szkoleniu, wykładzie, seminarium lub zajęciach warsztatowych prowadzonych w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku - w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowanych przez:

- organy samorządu zawodowego innych wolnych zawodów,

- krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników

1
3 Godzina lekcyjna w charakterze wykładowcy lub prowadzącego szkolenie, wykład, seminarium lub zajęcia warsztatowe w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku - w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowane przez:

- samorząd komorniczy,

- organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,

- prezesów sądów powszechnych i administracyjnych,

- wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe,

- Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące

4
4 Godzina lekcyjna w charakterze wykładowcy lub prowadzącego szkolenie, wykład, seminarium lub zajęcia warsztatowe w trybie stacjonarnym, jak i przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku - w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści, organizowane przez:

- organy samorządu zawodowego innych wolnych zawodów,

- krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników

3
5 Udział w szkoleniu prowadzonym przy użyciu innego rodzaju technologii informatyczno-komunikacyjnych, organizowanym przez:

- samorząd komorniczy,

- organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów, doradców restrukturyzacyjnych,

- organy samorządu zawodowego innych wolnych zawodów,

- krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników,

- uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086),

- uczelnie mające siedziby na terenie krajów Unii Europejskiej,

- wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe,

- Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub instytucje międzynarodowe z nią współpracujące

4
6 Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa 30
II. Rozwój naukowy
Lp. Forma działalności naukowej Liczba punktów
1 Udział w konferencji lub seminarium naukowym z zakresu prawa w charakterze słuchacza 5
2 Udział w konferencji lub seminarium naukowym z zakresu prawa w charakterze prelegenta lub prowadzącego 8
3 Publikacja artykułu lub glosy w naukowym czasopiśmie prawniczym 10
4 Publikacja recenzji lub sprawozdania w naukowym czasopiśmie prawniczym 5
5 Samodzielna naukowa publikacja książkowa o tematyce prawniczej adresowana do prawników (monografia lub komentarz) 25
6 Współautorstwo naukowej publikacji książkowej o tematyce prawniczej adresowanej do prawników 15
7 Samodzielna popularnonaukowa publikacja książkowa o tematyce prawniczej 15
8 Współautorstwo popularnonaukowej publikacji książkowej o tematyce prawniczej 10
9 Uzyskanie stopnia naukowego doktora z zakresu nauk prawnych 60

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1628

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Data aktu: 07/09/2020
Data ogłoszenia: 22/09/2020
Data wejścia w życie: 07/10/2020