Otrzymywanie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przez weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.20.1613
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przez weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej
Na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanych dalej "świadczeniami opieki zdrowotnej", przez:
a) weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "weteranami poszkodowanymi-funkcjonariuszami", w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
b) weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
c) funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", po ich zwolnieniu ze służby w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
d) pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "pracownikami", po ustaniu umowy o pracę w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

- zwanych dalej "osobami uprawnionymi";

2) tryb postępowania w sprawach otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej;
3) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.
§  2. 
1.  Osoba uprawniona składa wniosek w sprawie otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej, zwany dalej "wnioskiem", do dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej "ministrem", która realizuje zadania z zakresu działalności leczniczej przez podmioty lecznicze utworzone przez ministra.
2.  Osoba uprawniona może upoważnić inną osobę, zwaną dalej "osobą upoważnioną", do złożenia wniosku w jej imieniu.
§  3. 
1.  Wniosek zawiera:
1) dane dotyczące osoby uprawnionej:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) numer PESEL,
c) serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby uprawnionej, która nie ma nadanego numeru PESEL,
d) adres zamieszkania i adres do korespondencji,
e) fakultatywnie numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu z osobą uprawnioną;
2) serię i numer legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz datę jej wydania - w przypadku gdy wniosek składa weteran poszkodowany-funkcjonariusz;
3) nazwę i adres jednostki organizacyjnej Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa lub Państwowej Straży Pożarnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę, oraz datę zwolnienia ze służby - w przypadku gdy wniosek składa funkcjonariusz;
4) nazwę i adres jednostki organizacyjnej Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa lub Państwowej Straży Pożarnej, w której pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, oraz datę ustania tej umowy - w przypadku gdy wniosek składa pracownik;
5) wskazanie świadczeń opieki zdrowotnej, o które ubiega się:
a) weteran poszkodowany-funkcjonariusz w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
b) weteran poszkodowany-funkcjonariusz, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
c) funkcjonariusz w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
d) pracownik w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
2.  W przypadku gdy wniosek składa osoba upoważniona, zawiera on dodatkowo imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji oraz podpis osoby upoważnionej.
3.  Do wniosku dołącza się:
1) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku, przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba uprawniona, a w przypadku niemożności przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia, dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia osoby uprawnionej oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tej osobie w związku z urazami lub chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
2) orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej podległej ministrowi o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
3) protokół powypadkowy lub decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej - w przypadku gdy wniosek składa funkcjonariusz lub pracownik;
4) rozkaz personalny o delegowaniu do czasowego pełnienia służby poza granicami państwa - w przypadku gdy wniosek składa funkcjonariusz;
5) umowę o pracę dotyczącą wykonywania zadań poza granicami państwa - w przypadku gdy wniosek składa pracownik.
4.  W przypadku gdy wniosek składa osoba upoważniona, osoba ta dołącza do wniosku upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby uprawnionej.
§  4. 
1.  Świadczeniodawca otrzymuje środki finansowe za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zestawienia tych świadczeń oraz faktury.
2.  Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwisko i imię (imiona) osoby uprawnionej;
2) numer PESEL osoby uprawnionej;
3) serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby uprawnionej, która nie ma nadanego numeru PESEL;
4) datę udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;
5) rodzaj i zakres udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
6) liczbę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
7) cenę udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej;
8) wartość świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącą iloczyn liczby świadczeń i ich ceny jednostkowej;
9) datę wystawienia i numer faktury;
10) podpis świadczeniodawcy.
3.  Zestawienie wraz z fakturą świadczeniodawca składa do dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1, w terminie do ostatniego dnia miesiąca po upływie miesiąca, w którym zakończono udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
4.  Minister przekazuje, na wskazany przez świadczeniodawcę rachunek bankowy, środki finansowe za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego zestawienia i faktury.
5.  W przypadku stwierdzenia przez ministra lub świadczeniodawcę nieprawidłowości w przedłożonym zestawieniu lub fakturze świadczeniodawca niezwłocznie sporządza i przekazuje ministrowi korektę tych dokumentów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny korekty.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanymfunkcjonariuszom (Dz. U. poz. 373), które na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1613

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Otrzymywanie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przez weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.
Data aktu: 14/09/2020
Data ogłoszenia: 18/09/2020
Data wejścia w życie: 03/10/2020