Ramowa organizacja komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2020.1607
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 lipca 2006 r.
w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej
Na podstawie art. 13a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa ramową organizację komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności:
1) podział komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na kategorie w zależności od liczby stałych mieszkańców odpowiednio w województwie i powiecie;
2) tryb naliczania etatów dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) poszczególnych kategorii;
3) rodzaje komórek organizacyjnych oraz zakresy ich działania;
4) stanowiska do kierowania poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
§  2. 
1.  Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwane dalej "komendami wojewódzkimi", dzieli się na następujące kategorie:
1) kategoria I - komendy wojewódzkie w województwach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 2,5 mln;
2) kategoria II - komendy wojewódzkie w województwach o liczbie mieszkańców poniżej 2,5 mln.
2.  Komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, zwane dalej "komendami powiatowymi (miejskimi)", dzieli się na następujące kategorie:
1) kategoria I - komendy powiatowe (miejskie) w powiatach i miastach na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 600 tysięcy;
2) kategoria II - komendy powiatowe (miejskie) w powiatach i miastach na prawach powiatu o liczbie mieszkańców poniżej 600 tysięcy, jednak nie mniejszej niż 200 tysięcy;
3) kategoria III - komendy powiatowe (miejskie) w powiatach i miastach na prawach powiatu o liczbie mieszkańców poniżej 200 tysięcy, jednak nie mniejszej niż 100 tysięcy;
4) kategoria IV - komendy powiatowe (miejskie) w powiatach i miastach na prawach powiatu o liczbie mieszkańców poniżej 100 tysięcy, jednak nie mniejszej niż 50 tysięcy;
5) kategoria V - komendy powiatowe w powiatach o liczbie mieszkańców poniżej 50 tysięcy.
§  3. 
1.  W komendzie wojewódzkiej, w zależności od potrzeb, komórki organizacyjne tworzy się w formie:
1) wydziałów;
2) sekcji;
3) samodzielnych stanowisk pracy;
4) ośrodków szkolenia.
2.  Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, realizują zadania w zakresie spraw:
1) operacyjnych;
2) kontrolno-rozpoznawczych;
3) organizacji i nadzoru;
4) kadrowych;
5) finansowych;
6) kwatermistrzowskich;
7) technicznych;
8) informatyki;
9) łączności;
10) szkolenia i sportu (jeżeli nie utworzono ośrodka szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4);
11) polityki informacyjnej;
12) spraw obronnych;
13) archiwizacji;
14) pomocy prawnej;
15) bezpieczeństwa i higieny pracy;
16) ochrony informacji niejawnych.
3.  Komórki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 14-16, podlegają bezpośrednio komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.
4.  Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, realizują zadania w zakresie szkolenia, kultury fizycznej i sportu.
5.  Zadania, o których mowa w ust. 2, mogą być łączone w ramach komórki organizacyjnej, z wyjątkiem zadań z zakresu pomocy prawnej.
6.  Wydział tworzy się, gdy ze względu na rodzaj i zakres realizowanych zadań wymagana liczba etatów wynosi co najmniej 5.
7.  Sekcję tworzy się, gdy ze względu na rodzaj i zakres realizowanych zadań wymagana liczba etatów wynosi co najmniej 3.
8.  Wydziały i ośrodki szkolenia o liczbie etatów powyżej 5 można dzielić na sekcje.
§  4. 
1.  W komendzie powiatowej (miejskiej), w zależności od potrzeb, komórki organizacyjne tworzy się w formie:
1) jednostek ratowniczo-gaśniczych;
2) wydziałów;
3) sekcji;
4) samodzielnych stanowisk pracy.
2.  Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, realizują zadania ratownicze.
3.  Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, realizują zadania w zakresie spraw:
1) operacyjnych;
2) szkoleniowych;
3) kontrolno-rozpoznawczych;
4) organizacyjnych;
5) kadrowych;
6) finansowych;
7) kwatermistrzowskich;
8) technicznych;
9) informatyki;
10) łączności;
11) archiwizacji;
12) spraw obronnych;
13) bezpieczeństwa i higieny pracy;
14) ochrony informacji niejawnych;
15) pomocy prawnej.
4.  Komórki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 13-15, podlegają bezpośrednio komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej.
5.  Zadania, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, mogą być łączone w ramach jednej komórki organizacyjnej.
6.  Zadania, o których mowa w ust. 3, mogą być łączone w ramach komórki organizacyjnej, z wyjątkiem zadań z zakresu pomocy prawnej.
7.  Wydział tworzy się, gdy ze względu na rodzaj i zakres realizowanych zadań wymagana liczba etatów wynosi dla komend kategorii I co najmniej 5, a dla komend pozostałych kategorii co najmniej 4.
8.  Sekcję tworzy się, gdy ze względu na rodzaj i zakres realizowanych zadań wymagana liczba etatów wynosi dla komend kategorii I co najmniej 3, a dla komend pozostałych kategorii co najmniej 2.
9.  Wydział można dzielić na sekcje.
10.  W przypadku komend powiatowych (miejskich) kategorii od II do V wydział można dzielić na sekcje wyłącznie w przypadku realizacji połączonych zadań, o których mowa w ust. 3.
§  5. 
1.  Komendą wojewódzką kieruje komendant wojewódzki przy pomocy dwóch zastępców i kierowników komórek organizacyjnych.
2.  Komendą powiatową (miejską) kieruje komendant powiatowy (miejski) przy pomocy zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych.
3.  W komendach powiatowych (miejskich) kategorii I i II komendant powiatowy (miejski) może kierować komendą powiatową (miejską) dodatkowo przy pomocy drugiego zastępcy.
4.  Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, z wyjątkiem wydziału finansów, którym kieruje główny księgowy. Zadanie to może realizować przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.
5.  Ośrodkiem szkolenia kieruje naczelnik ośrodka szkolenia. Zadanie to może realizować przy pomocy zastępcy naczelnika ośrodka szkolenia.
6.  Sekcją kieruje kierownik sekcji, z wyjątkiem sekcji finansów, którą kieruje główny księgowy.
7.  Jednostką ratowniczo-gaśniczą kieruje dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej przy pomocy zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.
8.  Zastępcy komendantów i kierownicy komórek organizacyjnych komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) realizują zadania określone przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności kierują podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi komendy.
§  6.  Przy naliczaniu etatów strażaków dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) dąży się do osiągnięcia na obszarze województwa 1 etatu strażaka na 1.000 stałych mieszkańców w województwie.
§  7. 
1.  Liczbę etatów dla komendy wojewódzkiej ustala się w taki sposób, aby wynosiła do 0,003 % ogólnej liczby stałych mieszkańców w województwie, jednak nie mniej niż 60 i nie więcej niż 135 etatów.
2.  Jeżeli w komendzie wojewódzkiej funkcjonuje ośrodek szkolenia, liczbę etatów można zwiększyć o nie więcej niż 15 etatów związanych z działalnością tego ośrodka.
§  7a.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z realizacją zadań ustawowych oraz powierzonych komendom wojewódzkim i komendom powiatowym (miejskim), liczba etatów określonych w § 7 i § 8 ust. 1 może ulec zwiększeniu po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
§  8. 
1.  Podstawowa liczba etatów dla komendy powiatowej (miejskiej):
1) kategorii I, II i III - wynosi 11 etatów;
2) kategorii IV - wynosi 10 etatów;
3) kategorii V - wynosi 9 etatów.
2.  Liczba etatów, o których mowa w ust. 1, może zostać zwiększona:
1) o 1 etat na każde pełne 25 tysięcy powyżej 50 tysięcy stałych mieszkańców na obszarze działania komendy powiatowej (miejskiej) w powiecie i w mieście na prawach powiatu;
2) o 1 etat na każdą jednostkę ratowniczo-gaśniczą;
3) o 1 etat na każdą jednostkę ratowniczo-gaśniczą, w której utworzono specjalistyczne grupy ratownicze funkcjonujące w ramach centralnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
4) o liczbę stanowiącą do 0,003 % ogólnej liczby stałych mieszkańców w powiecie i w mieście na prawach powiatu, w komendzie powiatowej (miejskiej) kategorii I.
3.  Liczbę etatów, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o etaty stanowisk, na których wykonywanie zadań wymaga zmianowego rozkładu czasu służby, w tym:
1) dla stanowiska kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) w komendach powiatowych (miejskich) kategorii I, II i III nie mniej niż 5 etatów;
2) dla stanowiska kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) w komendach powiatowych (miejskich) kategorii IV i V nie mniej niż 4 etaty;
3) dla jednostek ratowniczo-gaśniczych nie mniej niż 33 etaty, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  Liczba etatów dla jednostek ratowniczo-gaśniczych w komendach powiatowych (miejskich) kategorii V wynosi nie mniej niż 30.
5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze zwiększeniem zakresu zadań realizowanych przez komendę powiatową (miejską) kategorii od II do V liczba etatów określonych w ust. 1 może ulec zwiększeniu po uzyskaniu zgody właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, z tym że zwiększenie liczby etatów, o którym mowa, nie może przekroczyć 1 % ogólnej liczby etatów przyznanych dla Państwowej Straży Pożarnej określonego województwa na dany rok budżetowy.
§  9.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 375 oraz z 2001 r. poz. 675).
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.2264)

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1607 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ramowa organizacja komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.
Data aktu: 26/07/2006
Data ogłoszenia: 18/09/2020
Data wejścia w życie: 25/08/2006