Szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej.

Dz.U.2020.1591
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej
Na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole publiczne i szkołę publiczną, z wyjątkiem publicznej szkoły artystycznej;
2) założycielu - należy przez to rozumieć osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, ubiegającą się o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej;
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2.  Szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną określają odrębne przepisy.
§  2.  Założyciel składa wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej do jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół publicznych danego typu lub placówek publicznych danego rodzaju.
§  3. 
1.  Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej zawiera:
1) w przypadku założyciela będącego osobą prawną - nazwę założyciela, adres jego siedziby oraz wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;
2) w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - imię i nazwisko założyciela, numer ewidencyjny PESEL, adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji;
3) określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz:
a) w przypadku szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego - wskazanie, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
b) w przypadku szkoły podstawowej - wskazanie, czy w szkole będą zorganizowane oddziały przedszkolne oraz czy szkoła będzie posiadać podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne,
c) w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art. 95 ust. 2, 3 i 6 ustawy - wskazanie klas, które ma obejmować struktura organizacyjna tej szkoły,
d) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - wskazanie zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
e) w przypadku szkoły specjalnej - wskazanie rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę,
f) w przypadku publicznej placówki kształcenia ustawicznego i publicznego centrum kształcenia zawodowego - wskazanie, czy placówka lub centrum będzie posiadać filię lub filie, organizacyjnie podporządkowane odpowiednio tej placówce lub temu centrum;
4) wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki publicznej oraz informację o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych;
5) dane, o których mowa w art. 88 ust. 5 ustawy.
2.  Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej dołącza się:
1) w przypadku założyciela będącego osobą prawną - kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz - jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu do rejestru lub ewidencji - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji;
2) w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - wyciąg z dowodu osobistego zawierający imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL, poświadczony notarialnie lub poświadczony przez przyjmującego wniosek pracownika urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej;
3) projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
4) projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
5) opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu, a w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art. 95 ust. 3 ustawy, oraz publicznej placówki kształcenia ustawicznego i publicznego centrum kształcenia zawodowego, również opinie o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynkach, w których będą mieścić się odpowiednio szkoły filialne lub filie placówki lub centrum, i najbliższym ich otoczeniu;
6) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
7) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.
3.  Zagraniczny dokument urzędowy stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przedstawia się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
4.  Zagraniczny dokument urzędowy stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przed dokonaniem jego uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski wymaga legalizacji przez właściwego ze względu na siedzibę założyciela konsula Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. W przypadku dokumentu urzędowego sporządzonego lub uwierzytelnionego przez władze państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938) dokument ten przedkłada się wraz z dołączoną apostille.
§  4. 
1.  Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane, jeżeli:
1) statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem przewiduje prowadzenie przez nią działalności oświatowej;
2) projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły lub placówki publicznej są zgodne z przepisami ustawy i aktów prawnych wydanych na jej podstawie;
3) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zawód lub zawody, w jakich szkoła będzie kształcić, są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego;
4) warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły lub placówki publicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniają realizację statutowych zadań szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
5) nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej danego typu lub rodzaju;
6) utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela będzie sprzyjać poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie uzupełniać sieć szkół publicznych w odpowiednio tej miejscowości, gminie, powiecie, województwie lub regionie.
2.  Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy. O opinię kuratora oświaty występuje organ jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej.
§  5. 
1.  Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej określa:
1) założyciela:
a) nazwę, adres jego siedziby i numer wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji - w przypadku założyciela będącego osobą prawną,
b) imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL oraz adres miejsca zamieszkania - w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną;
2) typ szkoły lub rodzaj placówki, jej nazwę, adres jej siedziby i termin rozpoczęcia działalności;
3) w przypadku szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego - wskazanie, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych;,
4) w przypadku szkoły podstawowej - wskazanie, czy w szkole będą zorganizowane oddziały przedszkolne oraz czy szkoła będzie posiadać podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne;
5) w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art. 95 ust. 2, 3 i 6 ustawy - wskazanie klas, jakie ma obejmować struktura organizacyjna tej szkoły;
6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zawód lub zawody, w których kształci szkoła;
7) w przypadku szkoły specjalnej - rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę;
8) w przypadku publicznej placówki kształcenia ustawicznego i publicznego centrum kształcenia zawodowego - wskazanie, czy placówka lub centrum będzie posiadać filię lub filie, organizacyjnie podporządkowane odpowiednio tej placówce lub temu centrum.
2.  Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej wydaje się na czas nieokreślony.
§  6.  Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
§  7. 
1.  Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej cofa się w przypadku:
1) wykreślenia osoby prawnej będącej założycielem z właściwego rejestru lub ewidencji;
2) wykreślenia postanowień przewidujących prowadzenie działalności oświatowej ze statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem;
3) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego działalności oświatowej osobie prawnej lub osobie fizycznej, będącej założycielem;
4) udzielenia zgody na likwidację szkoły lub placówki publicznej, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy.
2.  Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej może być cofnięte w przypadku:
1) nierozpoczęcia działalności przez szkołę lub placówkę publiczną w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu określonego w zezwoleniu;
2) przerwania działalności szkoły lub placówki publicznej na okres dłuższy niż dwa miesiące, niewynikający z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego;
3) określonym w art. 56 ust. 5 ustawy;
4) zmiany lub wprowadzenia nowego zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, z naruszeniem art. 68 ust. 7 ustawy.
3.  Cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
§  8. 
1.  Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej złożonych zgodnie z dotychczasowymi przepisami i nierozpatrzonych przed dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego technikum złożonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 366 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
2.  Założyciele uzupełniają wnioski, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu, w terminie do dnia 30 września 2017 r.
§  9.  Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się w przypadku cofania zezwoleń na założenie szkół lub placówek publicznych udzielonych na podstawie dotychczasowych przepisów, z wyjątkiem cofania zezwoleń na założenie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego technikum udzielonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 366 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 2
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U.2019.2268).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. poz. 438 oraz z 2011 r. poz. 1343), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

Zmiany w prawie

Ustawa ułatwiająca wypłatę odszkodowań w związku z reprywatyzacją podpisana

Prezydent podpisał ustawę przyznającą prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji, gdy nieruchomość nie może przejść na następców prawnych uprawnionego, który zmarł. Regulacja m.in. zakazuje reprywatyzacji budynków z lokatorami.

Patrycja Rojek-Socha 30.09.2020
Będą zmiany w dzierżawie, wynajęciu czy użyczeniu nieruchomości Skarbu Państwa

Powrót do sporządzania na szczeblu lokalnym przez starostów planów wykorzystania zasobu nieruchomości zatwierdzanych przez wojewodów, więcej kompetencji nadzorczych wojewody i uelastycznienie procedur dzierżawy, wynajęcia czy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa - to rozwiązania proponowane przez ministra rozwoju w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

Już w czwartek, 1 października, nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 30.09.2020
Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Wzajemne uznawanie towarów - będzie kara za fałszywe oświadczenia

W czwartek 10 września wchodzą przepisy, która pozwalają administracji nałożyć do 100 tysięcy złotych kary za błędy w oświadczeniach o wzajemnym uznawaniu towarów w ramach Unii Europejskiej. Chodzi o ustawę o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów

Jolanta Ojczyk 10.09.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1591 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej.
Data aktu: 18/08/2017
Data ogłoszenia: 16/09/2020
Data wejścia w życie: 01/09/2017