Szczegółowe warunki udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Dz.U.2020.1540
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej
Na podstawie art. 15zzu8 ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), zwanemu dalej "operatorem wyznaczonym", środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwanej dalej "usługą", w okresie jej świadczenia, na pokrycie kosztów całkowitych tej usługi powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej na zasadach określonych w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).
§  2.  Środki związane z funkcjonowaniem usługi, zwane dalej "środkami", są udzielane za wykonywanie w ramach usługi dodatkowych czynności związanych z doręczeniem do adresata przesyłek w formie dokumentu elektronicznego, wynikających z pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 15zzu2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanych dalej "czynnościami dodatkowymi".
§  3.  Środki są udzielane jako rekompensata, o której mowa w decyzji Komisji, o której mowa w § 1, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) okres powierzenia operatorowi wyznaczonemu świadczenia usługi upływa w dniu 30 września 2020 r.;
2) całkowita kwota wszystkich środków przyznanych operatorowi wyznaczonemu w 2020 r. nie przekracza równowartości 15 mln euro i stanowi sumę wszystkich pojedynczych płatności liczonych według kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przekazania środków na rachunek operatora wyznaczonego;
3) operator wyznaczony zapewnia rozdzielność rachunkową, wyodrębniając wszystkie koszty i przychody dotyczące wykonywania czynności dodatkowych;
4) operator wyznaczony przedstawia ministrowi właściwemu do spraw łączności następujące dokumenty:
a) zapotrzebowanie na środki za kolejne miesiące kalendarzowe,
b) wniosek o wypłatę środków za kolejne miesiące kalendarzowe,
c) ostateczne rozliczenie środków za wykonywanie czynności dodatkowych w okresie od dnia 18 kwietnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,
d) sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta ostatecznego rozliczenia środków potwierdzające prawidłowość tego rozliczenia.
§  4.  Kwotę środków należnych operatorowi wyznaczonemu ustala się z uwzględnieniem wartości udokumentowanych i zaewidencjonowanych przez operatora wyznaczonego zgodnie z wzorem:

Pm= Wm * kjm * (1+ WACC)

gdzie:

Pm - oznacza kwotę środków za dany miesiąc kalendarzowy,

Wm - oznacza rzeczywisty wolumen przesyłek doręczonych w ramach usługi w danym miesiącu kalendarzowym,

kjm - oznacza całkowity koszt jednostkowy przesyłki doręczanej w ramach usługi w danym miesiącu kalendarzowym, wyliczony zgodnie z art. 15zzu8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

WACC - oznacza wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. w wysokości 10,82%. 3

§  5. 
1.  Operator wyznaczony przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności zapotrzebowanie na środki za dany miesiąc kalendarzowy, w formie pisemnej, do 10. dnia miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b, wyliczone na podstawie szacowanego wolumenu i kosztu jednostkowego przesyłek doręczonych w ramach usługi w danym miesiącu kalendarzowym.
2.  Operator wyznaczony przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności wniosek o wypłatę środków za dany miesiąc kalendarzowy, zawierający zestawienie liczby przesyłek doręczonych w ramach usługi oraz całkowity koszt jednostkowy czynności dodatkowych realizowanych na etapie doręczenia w danym miesiącu kalendarzowym, w formie pisemnej, do 18. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek.
3.  Wypłata operatorowi wyznaczonemu środków za dany miesiąc kalendarzowy następuje nie później niż w terminie 14 dni roboczych po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.
§  6. 
1.  Operator wyznaczony w terminie 30 dni od zakończenia okresu powierzenia świadczenia usługi przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności w formie pisemnej ostateczne rozliczenie środków za wykonywanie czynności dodatkowych w okresie od dnia 18 kwietnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., zawierające zestawienie liczby przesyłek doręczonych w ramach usługi oraz całkowity koszt jednostkowy czynności dodatkowych realizowanych na etapie doręczenia w tym okresie.
2.  Jako koszty jednostkowe czynności dodatkowych za okres wskazany w ust. 1 przyjmuje się średnie koszty jednostkowe czynności dodatkowych w całym okresie powierzenia świadczenia usługi.
3.  Operator wyznaczony w terminie 30 dni od dnia przekazania ostatecznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności w formie pisemnej sprawozdanie biegłego rewidenta z badania ww. rozliczenia.
§  7.  Po przekazaniu ostatecznego rozliczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, w przypadku wystąpienia:
1) nadpłaty - operator wyznaczony zwraca nadpłatę w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po przekazaniu tego rozliczenia;
2) niedopłaty - jest ona wypłacana operatorowi wyznaczonemu do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.
3 Wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. w wysokości 10,82% został określony w decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 maja 2014 r., znak: DRP-WAS-7112-1/14(13), określającej wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 10,82%.

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1540

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej.
Data aktu: 02/09/2020
Data ogłoszenia: 07/09/2020
Data wejścia w życie: 08/09/2020