Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

Dz.U.2020.1514
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 marca 2002 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.
Na podstawie art. 19b ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
§  2. 
1.  Przeprowadzanie niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwanego dalej "czynnościami", polega na obserwowaniu:
1) przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa,
2) nieruchomości lub przedmiotów ruchomych, w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa,
3) osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą wytwarzać, przemieszczać, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa.
2.  Podczas przeprowadzania czynności Policja może dokonywać w sposób niejawny następujących zmian w przesyłkach lub innych rzeczach zawierających przedmioty przestępstwa:
1) wyłączać okresowo przesyłki i inne rzeczy z obrotu lub procesu wytwarzania, otwierać je celem sprawdzenia i oceny zawartości, oznakowania, usunięcia przedmiotów przestępstwa lub zastąpienia ich innymi przedmiotami w całości albo w części oraz celem ujawnienia i utrwalenia śladów kryminalistycznych,
2) zamykać przesyłki i inne rzeczy po otwarciu i włączać je do obrotu lub procesu wytwarzania.
3.  Obserwowanie, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających dźwięk lub obraz, a także urządzeń technicznych umożliwiających obserwowanie bez utrwalania dźwięku lub obrazu, w tym poprzez ustalanie położenia osób lub przedmiotów.
4.  Sprawdzenia i oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy dokonuje się metodą organoleptyczną lub w razie potrzeby pobiera próbki do badań właściwości fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych, istotnych z uwagi na okoliczności przeprowadzania czynności, a także dla upewnienia się, że prowadzenie czynności nie stworzy zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
5.  Jeżeli dalsze prowadzenie czynności stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, policjanci przerywają je niezwłocznie i powiadamiają o tym organ Policji wydający zarządzenie, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy.
§  3. 
1.  Organ Policji wydający zarządzenie, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy, zawiadamia właściwe organy i instytucje publiczne oraz przedsiębiorców o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 19b ust. 4 ustawy, jeżeli jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia czynności.
2.  Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  W przypadku gdy cel czynności może być osiągnięty bez współdziałania z organami i instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami, czynności przeprowadza się bez zawiadomienia, o którym mowa w § 3.
2.  Organy i instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy wykonujący obowiązek, o którym mowa w art. 19b ust. 4 ustawy, udostępniają policjantowi okazującemu zawiadomienie, o którym mowa w § 3, wykaz osób wykonujących prace związane z przyjmowaniem, przewozem i doręczaniem przesyłek w zakresie związanym z dopuszczeniem do dalszego przewozu.
§  5.  Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel tych czynności albo prokurator nakaże zaniechanie czynności.
§  6. 
1.  Jeżeli dalsze prowadzenie czynności stało się trwale niemożliwe, zaprzestaje się ich prowadzenia za zgodą organu Policji, który je zarządził.
2.  Wzór wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Czynności przeprowadza się i dokumentuje z zastosowaniem określonych odrębnymi przepisami zasad i procedur ochrony niejawności form i metod wykonywania czynności służbowych Policji oraz informacji przetwarzanych przez Policję.
2.  Przeprowadzając czynności można, w celu ochrony, o której mowa w ust. 1, posługiwać się dokumentami uniemożliwiającymi ustalenie danych identyfikujących policjantów lub osoby udzielające Policji pomocy oraz środków, jakimi posługują się policjanci.
§  8. 
1.  Dokumentację czynności stanowią:
1) wniosek kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie czynności, zwany dalej "wnioskiem,
2) zarządzenie czynności przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji, zwane dalej "zarządzeniem",
3) zawiadomienie prokuratora okręgowego o zarządzeniu czynności,
4) zawiadomienia organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców dokonujących przewozu przesyłek zawierających przedmioty przestępstwa o zarządzeniu czynności,
5) zarządzenie prokuratora okręgowego o nakazaniu zaniechania czynności,
6) informacje Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o wynikach czynności, kierowane do prokuratora okręgowego,
7) opis wyników sprawdzenia i oceny, o których mowa w § 2 ust. 4,
8) wniosek o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania,
9) notatka służbowa o przebiegu czynności, sporządzana przez policjanta prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności.
2.  Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, stanowią załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.
3.  Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 9, powinna zawierać:
1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany,
2) określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia,
3) wskazanie osób, których dotyczyły czynności,
4) opis wyników czynności.
4.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 5 i 6, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 7-9, w jednym egzemplarzu.
5.  Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich stosowania, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku albo przemieszczania się osób lub przedmiotów oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.
§  9.  Materiały uzyskane podczas stosowania czynności przekazują prokuratorowi okręgowemu za pokwitowaniem policjanci imiennie upoważnieni do tego przez kierownika realizującej czynności jednostki Policji lub komórki organizacyjnej jednostki Policji.
§  9a.  Kopie dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 i 5, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji przekazuje Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia zarządzenia czynności lub uzyskania od prokuratora okręgowego informacji o zarządzeniu nakazania zaniechania czynności.
§  10. 
1.  Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji komendanci wojewódzcy Policji i prokuratorzy okręgowi prowadzą rejestry czynności.
2.  Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie informatycznym.
3.  Wzór rejestru czynności prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i komendantów wojewódzkich Policji w postaci papierowej stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
4.  Wzór rejestru czynności prowadzonego przez prokuratorów okręgowych w postaci papierowej stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  11.  Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (M.P. poz. 464).
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2002 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR ZAWIADOMIENIA ORGANÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O POTRZEBIE WYKONANIA OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 19B UST. 4 USTAWY Z DNIA 6 KWIETNIA 1990 R. O POLICJI

_______________________

klauzula tajności

____________________

miejscowość, data

__________________________________

pieczęć jednostki Policji

nr rej. dokumentu

Egz. pojedynczy

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(imienne wskazanie organu publicznego, kierownika instytucji publicznej albo osoby kierującej przedsiębiorstwem)

ZAWIADOMIENIE NR ________________________

(nr w rejestrze)

na podstawie art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.)

zaświadczam, że zarządziłem/łam niejawne nadzorowanie wytwarzania1), przemieszczania1), przechowywania1),

obrotu1) przedmiotami przestępstwa. W związku z tym, na mocy art. 19b ust. 4 wymienionej ustawy, należy

przesyłkę

__________________________________________________________________________

(określenie rodzaju przesyłki)

– dopuścić do dalszego przewozu w stanie nienaruszonym1);

– wydać za pokwitowaniem policjantowi okazującemu niniejsze zawiadomienie, bez dopuszczenia do dalszego

przewozu1);

– wydać za pokwitowaniem policjantowi okazującemu niniejsze zawiadomienie oraz dopuścić do dalszego

przewozu w stanie zwróconym1)

______________________________ ____________________________________

(miejscowość, data i godzina) (podpis i pieczęć organu Policji)

_______________________________________________________________________________________________

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości i realizacji niniejszego zawiadomienia. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy treści niniejszego

zawiadomienia oraz informacji o wszystkich czynnościach, jakie zostaną podjęte dla wykonania zarządzenia organu Policji. Zostałem

uprzedzony, że w przypadku ujawnienia lub wykorzystania tych informacji wbrew temu zobowiązaniu poniosę odpowiedzialność karną

określoną w art. 266 Kodeksu karnego.

______________________________ _______________________________________

(miejscowość, data i godzina) (podpis i pieczęć osoby zawiadamianej)

Wyk. w 1 egz. do sprawy nr ____________________________

(nr ewidencyjny prowadzonej sprawy)

Sporządził ___________________

Wykonał ___________________

ODN nr rej. _______________

_______________________

klauzula tajności strona 1/1

____________________________________________

1) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR WNIOSKU O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAPRZESTANIE CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONYWANIA

_______________________

klauzula tajności

____________________

miejscowość, data

ZATWIERDZAM

__________________________________

(podpis, data, pieczęć)

nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej Policji

nr rej. dokumentu

Egz. pojedynczy

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI1)

KOMENDANT CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI1)

KOMENDANT BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI1)

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI w ____________ 1)

WNIOSEK NR ________________

(numer w rejestrze)

o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania
Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania,

przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1514) wnoszę

o wyrażenie zgody na ZAPRZESTANIE czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania1), przemieszczania1), przechowywania1), obrotu1) przedmiotami przestępstwa w sprawie ____________________ pod kryptonimem

_________________________ prowadzonej przez _____________________________________________________

dotyczącego przestępstwa wymienionego w art. 19 ust. 1 pkt ___ ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.) i określonego w art.___, zarządzonych w dniu _____________,

zarządzeniem nr ____________

UZASADNIENIE: (wskazanie okoliczności powodujących trwały brak możliwości wykonywania czynności)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KIEROWNIK JEDNOSTKI POLICJI1)KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI

WŁAŚCIWEJ DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH1)

___________________________________________________________

(podpis, data, pieczęć)

Wykonano w 1 egzemplarzu

Sporządził: ___________________

Wykonał: ___________________

ODN nr rej. ________________

_______________________

klauzula tajności

__________________________________________

1) Niepotrzebne skreślić lub usunąć. strona 1/1

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA JEDNOSTKI POLICJI LUB UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTKI POLICJI DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O ZARZĄDZENIE CZYNNOŚCI ORAZ WZÓR ZARZĄDZENIA CZYNNOŚCI PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

_______________________

klauzula tajności

_________________________________

miejscowość, data

____________________________________________

nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej Policji

nr rej. dokumentu

Egz. nr __________________

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI1)

KOMENDANT CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI1)

KOMENDANT BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI1)

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI w _______________________1)

WNIOSEK NR _______________________

(numer w rejestrze)

Na podstawie art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.) wnoszę

o ZARZĄDZENIE czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania1), przemieszczania1), przechowywania1), obrotu1)

przedmiotami przestępstwa w sprawie _______________________________ pod kryptonimem __________________

prowadzonego przez ______________________ dotyczącego przestępstwa wymienionego w art. 19 ust. 1 pkt _______

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i określonego w art. _____, na okres _________________ tygodni/miesięcy1),

od dnia______________ do dnia ___________________

Czynności będą stosowane wobec: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(dane przesyłki, osoby, miejsca lub obiektu, wobec których stosowane będą czynności, ze wskazaniem sposobu przeprowadzenia)

w celu: __________________________________________________________________________________________

UZASADNIENIE: (opis przestępstwa, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę zastosowania czynności)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KIEROWNIK JEDNOSTKI POLICJI1)KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI

WŁAŚCIWEJ DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH1)

__________________________________________________

(podpis, data, pieczęć)

_______________________

klauzula tajności strona 1/2

_______________________

klauzula tajności

Egz. nr ___________

ZARZĄDZENIE NR _________________________

(numer w rejestrze)

Na podstawie art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.)

ZARZĄDZAM czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania1), przemieszczania1), przechowywania1),

obrotu1) przedmiotami przestępstwa w sprawie _________________________________________________________

pod kryptonimem ______________________ prowadzonej przez _________________________________________

dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 19 ust. 1 pkt ______ ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.

o Policji i określonego w art. ________ na okres __________ tygodni/miesięcy1), od dnia ______________________

do dnia _________________

Czynności będą stosowane wobec:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(dane przesyłki, osoby, miejsca lub obiektu, wobec których stosowane będą czynności, ze wskazaniem sposobu przeprowadzenia)

w celu: ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

UZASADNIENIE: (wskazanie prawnych i faktycznych podstaw zarządzenia)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI1)

KOMENDANT CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI1)

KOMENDANT BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI1)

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI w _____________________1)

____________________________________________________

(podpis, data, pieczęć)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egzemplarz nr 1 – _______________

Egzemplarz nr 2 – _______________

Sporządził: _______________________

Wykonał: _____________________

ODN nr rej. ___________________

_______________________

klauzula tajności

strona 2/2

__________________________________

1) Niepotrzebne skreślić lub usunąć.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR ZAWIADOMIENIA PROKURATORA OKRĘGOWEGO O ZARZĄDZENIU CZYNNOŚCI

_______________________

klauzula tajności

____________________

miejscowość, data

____________________________________________

nazwa jednostki organizacyjnej Policji

nr rej. dokumentu

Egzemplarz nr ______

PROKURATOR OKRĘGOWY

w __________________________

ZAWIADOMIENIE NR _____________________

(nr w rejestrze)

Zgodnie z art. 19b ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.)

zawiadamiam o zarządzeniu czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania1), przemieszczania1),

przechowywania1), obrotu1) przedmiotami przestępstwa w sprawie ______________________________pod

kryptonimem _________________________________, prowadzonej przez _________________________dotyczącej

przestępstwa wymienionego w art. 19 ust. 1 pkt ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i określonego w art.___,

na okres _________ tygodni/miesięcy1), od dnia _______________ do dnia ______________

Czynności stosowane będą wobec:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(dane przesyłki, osoby, miejsca lub obiektu, wobec których stosowane będą czynności, ze wskazaniem sposobu przeprowadzenia)

w celu: ________________________________________________________________________________________

UZASADNIENIE: (opis przestępstwa, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania czynności)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI1)

KOMENDANT CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI1)

KOMENDANT BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI1)

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI w _____________________ 1)

______________________________________________________

(podpis, data, pieczęć)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egzemplarz nr 1 – _____________

Egzemplarz nr 2 – _____________

Sporządził: ___________________

Wykonał: ____________________

ODN nr rej. __________________

_________________________________

klauzula tajności

_____________________________________

1) Niepotrzebne skreślić lub usunąć. strona 1/1

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONYCH NA PODSTAWIE ART. 19B USTAWY O POLICJI

_____________________________

klauzula tajności

Egz. pojedynczy

____________________________________

(pieczęć jednostki Policji)

REJESTR

czynności prowadzonych na podstawie art. 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.)

Zawiera kart
Założono: / /
rok miesiąc dzień
Zakończono: / /
rok miesiąc dzień

_____________________________

klauzula tajności

___________________________

klauzula tajności

Lp. Numer

wniosku

Wnioskująca

jednostka

Policji1)

komórka

organizacyjna

Policji1)

Numer

i kryptonim

sprawy

Rodzaj

przestępstwa

wymienionego

w art. 19 ust. 1

ustawy o Policji

i określonego

w innej ustawie

Numer

zarządzenia

o przeprowadzeniu

czynności

Okres, na jaki

zarządzono

czynności

Data

zakończenia

czynności

Sposób

wykorzystania

uzyskanych

materiałów

w postępowaniu

karnym i dane

identyfikujące

to postępowanie

Numer i data

wystawienia

zawiadomień

podmiotów

dokonujących

przewozu

przesyłek

___________________________

klauzula tajności

strona ___/___

____________________________

1) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONYCH NA PODSTAWIE ART. 19B USTAWY O POLICJI

_____________________________

klauzula tajności

Egz. pojedynczy

____________________________________

(pieczęć prokuratury okręgowej)

REJESTR

czynności prowadzonych na podstawie art. 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.)

Zawiera kart
Założono: / /
rok miesiąc dzień
Zakończono: / /
rok miesiąc dzień

_____________________________

klauzula tajności

___________________________

klauzula tajności

Lp. Data

rozpoczęcia

czynności

Jednostka Policji

przeprowadzająca

czynności

Okres, na jaki

zarządzono

czynności

Data zakończenia

czynności

Sposób wykorzystania

uzyskanych materiałów

w postępowaniu karnym

Inne dane mające

związek z wpisem do

rejestru

___________________________

klauzula tajności

strona _____/_____

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.2264).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1514 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.
Data aktu: 13/03/2002
Data ogłoszenia: 02/09/2020
Data wejścia w życie: 19/03/2002