Sposób prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzór tej dokumentacji.

Dz.U.2020.1512
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 17 października 2008 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji
Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493) zarządza się, co następuje:
§  1.  Dokumentacja obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi, zwana dalej "dokumentacją", jest prowadzona osobno dla każdego produktu leczniczego weterynaryjnego.
§  2. 
1.  Wprowadzanie danych do dokumentacji jest dokonywane w formie pisemnej, w sposób czytelny, a kolejne wpisy są dokonywane w porządku chronologicznym.
2.  Skreślenia i poprawki w dokumentacji lekarz weterynarii, który ich dokonał, potwierdza podpisem oraz wpisuje datę wprowadzenia skreślenia i poprawki.
3.  Dokumentacja może być prowadzona w formie elektronicznej, jeżeli jednocześnie sporządza się i przechowuje wydruki tej dokumentacji.
4.  Oprogramowanie, przy pomocy którego jest prowadzona dokumentacja w formie elektronicznej, powinno:
1) umożliwiać zmianę danych w taki sposób, aby było możliwe zidentyfikowanie czasu jej dokonania i danych osobowych lekarza weterynarii dokonującego poprawek i skreśleń oraz odtworzenie danych sprzed dokonania zmiany;
2) posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające usunięcie poprzednio wprowadzonych danych.
§  3.  Dokumentacja zawiera:
1) nazwę i adres zakładu leczniczego dla zwierząt;
2) nazwę produktu leczniczego weterynaryjnego;
3) nazwę podmiotu odpowiedzialnego;
4) dane dotyczące:
a) postaci farmaceutycznej,
b) rodzaju opakowania,
c) okresu karencji,
d) kategorii dostępności i stosowania

- produktu leczniczego weterynaryjnego;

5) informację dotyczącą wystawienia recepty na dany produkt leczniczy weterynaryjny i miejsca jej realizacji;
6) dane dotyczące przyjęcia produktu leczniczego weterynaryjnego, w tym:
a) datę zakupu,
b) nazwę i adres dostawcy,
c) liczbę opakowań bezpośrednich,
d) określenie zawartości opakowania bezpośredniego - ilość,
e) numer serii,
f) okres ważności;
7) dane dotyczące zużycia produktu leczniczego weterynaryjnego, w tym:
a) datę zużycia,
b) określenie ilości zużytego produktu,
c) numer pozycji w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.
§  4.  Określa się wzór dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  5.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi (Dz. U. poz. 1893).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 
WZÓR

DOKUMENTACJA OBROTU DETALICZNEGO PRODUKTAMI LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI

mmmmmmmmm

Nazwa i adres zakładu leczniczego dla zwierząt Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego Nr karty/rok
Nazwa podmiotu odpowiedzialnego
Postać farmaceutyczna produktu leczniczego weterynaryjnego
Rodzaj opakowania produktu leczniczego weterynaryjnego
Okres karencji produktu leczniczego weterynaryjnego
Kategoria stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego
Kategoria dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego
Czy wystawiono receptę
Miejsce realizacji recepty
Przyjęcie produktu leczniczego weterynaryjnego Zużycie produktu leczniczego weterynaryjnego
lp. data zakupu nazwa i adres dostawcy liczba opakowań bezpośrednich zawartość opakowania bezpośredniego - ilość nr

serii

okres ważności data zużycia ilość numer pozycji w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1512 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzór tej dokumentacji.
Data aktu: 17/10/2008
Data ogłoszenia: 02/09/2020
Data wejścia w życie: 25/11/2008