Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.

Dz.U.2020.1511
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem", związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, zwanego dalej "programem", oraz sposób i tryb realizacji tych zadań;
2) szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie;
3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach programu, w tym pomocy unijnej, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013", oraz pomocy krajowej, o której mowa w art. 23a ust. 6 oraz art. 217 rozporządzenia nr 1308/2013;
4) sposób realizacji uprawnień i wykonywania obowiązków związanych z wdrożeniem programu, przyznanych określonym podmiotom lub nałożonych na te podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem 2017/39", oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniającym rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11), zwanym dalej "rozporządzeniem 2017/40".
§  2.  Krajowy Ośrodek realizuje zadania związane z wdrożeniem programu w zakresie udostępniania dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz do klas I i II ogólnokształcących szkół baletowych, zwanych dalej "szkołami podstawowymi", jabłek, gruszek, śliwek, truskawek, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, pomidorów, kalarepy, soków owocowych, przecierów owocowych i zagęszczonych przecierów owocowych, zwanych dalej "owocami i warzywami", oraz mleka białego, jogurtu naturalnego, kefiru naturalnego i serka twarogowego, zwanych dalej "mlekiem":
1) w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim, w okresie od dnia:
a) 28 września 2020 r. do dnia 12 lutego 2021 r.,
b) 1 marca 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r.;
2) w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, w okresie od dnia:
a) 28 września 2020 r. do dnia 22 stycznia 2021 r.,
b) 8 lutego 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r.;
3) w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, w okresie od dnia:
a) 28 września 2020 r. do dnia 15 stycznia 2021 r.,
b) 1 lutego 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r.;
4) w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim, w okresie od dnia:
a) 28 września 2020 r. do dnia 29 stycznia 2021 r.,
b) 15 lutego 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r.
§  3.  Krajowy Ośrodek:
1) przeprowadza kontrole administracyjne wniosków o pomoc unijną, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013, i pomoc krajową, o której mowa w art. 23a ust. 6 oraz art. 217 rozporządzenia nr 1308/2013, zwane dalej "pomocą", oraz kontrole na miejscu;
2) gromadzi i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 oraz art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39;
3) przygotowuje roczne sprawozdanie z monitorowania, o którym mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/40, oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej w terminie określonym w art. 8 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia 2017/39;
4) przygotowuje roczne sprawozdanie kontrolne, o którym mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia 2017/40, oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej w terminie określonym w art. 10 ust. 7 rozporządzenia 2017/39;
5) realizuje zadania związane z przeprowadzaniem oceny realizacji programu, o której mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/40, w tym przedkłada Komisji Europejskiej sprawozdanie z oceny, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia 2017/39;
6) realizuje zadania związane z prowadzeniem działań z zakresu środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej "ustawą";
7) realizuje zadania związane z prowadzeniem działań z zakresu promocji programu, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/40.
§  4.  O zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40 mogą się ubiegać podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a i c-e rozporządzenia 2017/40, przy czym za placówki oświatowe, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2017/40, uznaje się wyłącznie szkoły podstawowe.
§  5. 
1.  Zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40 jest dokonywane na wniosek w odniesieniu do:
1) owoców i warzyw lub
2) mleka.
2.  Do wniosku o zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, oprócz zobowiązań wymaganych na podstawie art. 6 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie lit. a. c. e i f oraz ust. 2 rozporządzenia 2017/40:
1) podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c-e rozporządzenia 2017/40, zwane dalej "dostawcami", dołączają oświadczenie:
a) zawierające zobowiązanie do:
składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie dostarczone do szkoły podstawowej odpowiednio owoce i warzywa, które zostały udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub mleko, które zostało udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z realizacją dostaw do szkół podstawowych odpowiednio owoców i warzyw lub mleka, w ramach programu,
b) o prowadzeniu działalności w zakresie produkcji lub przetwórstwa odpowiednio owoców i warzyw lub mleka lub obrotu odpowiednio owocami i warzywami lub mlekiem co najmniej od 6 miesięcy, jeżeli nie są to dostawcy będący spółdzielniami rolników lub związkami spółdzielni rolników, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), grupami producentów rolnych lub związkami grup producentów rolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), organizacjami producentów owoców i warzyw lub zrzeszeniami organizacji producentów owoców i warzyw, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935 oraz z 2020 r. poz. 285), albo organizacjami producentów mleka lub związkami organizacji producentów mleka, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430),
c) o dysponowaniu niezbędnym wyposażeniem zapewniającym prawidłowe przeprowadzenie działań związanych z zakupem, przygotowaniem dostaw oraz dostawą odpowiednio owoców i warzyw lub mleka;
2) szkoła podstawowa dołącza oświadczenie zawierające zobowiązanie do:
a) prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z zakupem i udostępnianiem w ramach programu odpowiednio owoców i warzyw lub mleka,
b) zakupu oraz udostępniania dzieciom, o których mowa w § 2, odpowiednio owoców i warzyw zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub mleka zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
c) składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie zakupione odpowiednio owoce i warzywa, które zostały udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub mleko, które zostało udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
d) realizacji środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy,
e) przekazywania Krajowemu Ośrodkowi danych w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 oraz art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39.
3.  W terminie do dnia 23 września 2020 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, oraz w terminie do dnia 27 stycznia 2021 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, szkoła podstawowa, która uzyskała zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwemu ze względu na miejsce położenia szkoły podstawowej oświadczenie zawierające określenie:
1) łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka;
2) okresów udostępniania w szkole podstawowej odpowiednio owoców i warzyw przez wskazanie tygodni, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, lub mleka przez wskazanie tygodni, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
4.  Wniosek o zatwierdzenie oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek. Wniosek o zatwierdzenie oraz dołączone do tego wniosku oświadczenia podlegają weryfikacji w postępowaniu o zatwierdzenie dostawcy.
5.  Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e, są przekazywane Krajowemu Ośrodkowi na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
6.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
§  6.  Szkoły podstawowe, które nie ubiegają się o zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, mogą uczestniczyć w programie, udostępniając dzieciom, o których mowa w § 2:
1) owoce i warzywa dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do owoców i warzyw, lub
2) mleko dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do mleka.
§  7.  Krajowy Ośrodek prowadzi i umieszcza na stronie internetowej przez niego administrowanej wykaz dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do owoców i warzyw, oraz wykaz dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do mleka, niezwłocznie po uzyskaniu przez tych dostawców tego zatwierdzenia.
§  8. 
1.  Dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do:
1) owoców i warzyw, zawierają ze szkołami podstawowymi, o których mowa w § 6 pkt 1, umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu udostępnienia ich dzieciom,
2) mleka, zawierają ze szkołami podstawowymi, o których mowa w § 6 pkt 2, umowę nieodpłatnego dostarczania mleka do szkół podstawowych w celu udostępnienia go dzieciom

- w jednym z okresów, o których mowa w § 2.

2.  Szkoły podstawowe, które zawarły umowę, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1, prowadzą bieżącą ewidencję owoców i warzyw dostarczanych i udostępnianych w ramach programu;
2) ust. 1 pkt 2, prowadzą bieżącą ewidencję mleka dostarczanego i udostępnianego w ramach programu.
3.  Umowy, o których mowa w ust. 1, zawierają co najmniej:
1) określenie łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka w ramach programu w danym semestrze;
2) określenie dla danego semestru okresu dostarczania odpowiednio owoców i warzyw lub mleka do szkoły podstawowej przez wskazanie tygodni, o których mowa odpowiednio w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia albo w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
3) zobowiązanie dostawcy zatwierdzonego w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka do dostarczenia odpowiednio owoców i warzyw lub mleka o asortymencie, w ilościach i o jakości zapewniających możliwość udostępnienia ich dzieciom, o których mowa w § 2, przez szkołę podstawową zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) zobowiązanie szkół podstawowych do:
a) prowadzenia bieżącej ewidencji dostarczanych i udostępnianych w ramach programu owoców i warzyw lub mleka zgodnie z formularzem udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek,
b) udostępniania dzieciom, o których mowa w § 2, owoców i warzyw lub mleka zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
c) realizacji środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy,
d) przekazywania Krajowemu Ośrodkowi danych w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 oraz art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek;
5) zobowiązanie stron do dokonywania zmian w umowie, w przypadku niezależnych od stron zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dzieci, którym mają zostać udostępnione produkty, o których mowa w § 2.
4.  Szkoła podstawowa, o której mowa w § 6:
1) pkt 1, zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wyłącznie z jednym dostawcą, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw;
2) pkt 2, zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wyłącznie z jednym dostawcą, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do mleka.
5.  Umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane na formularzach udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
§  9. 
1.  Owoce i warzywa są udostępniane dzieciom, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i w § 8 ust. 3 pkt 1, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Mleko jest udostępniane dzieciom, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i w § 8 ust. 3 pkt 1, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Kopie umów, o których mowa w § 8 ust. 1, dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka, przekazują do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę każdego z dostawców, w terminie do dnia:
1) 23 września 2020 r. - w przypadku udostępniania odpowiednio owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a;
2) 27 stycznia 2021 r. - w przypadku udostępniania odpowiednio owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b.
3a.  2  Kopie umów, o których mowa w § 8 ust. 1, w których dokonano zmian, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 5, dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka, przekazują do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę każdego z dostawców wraz z wnioskiem o pomoc, o którym mowa w § 10.
4.  3  Kopie, o których mowa w ust. 3 i 3a, mogą być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§  10. 
1.  4  Wniosek o pomoc z tytułu realizacji dostaw składa się po upływie co najmniej dwóch tygodni udostępniania w danym semestrze:
1) owoców i warzyw wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2, albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3;
2) mleka wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2, albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3.
1a.  5  Liczba wniosków o pomoc, o których mowa w ust. 1, nie może być większa niż dwa w danym semestrze.
2.  Wniosek o pomoc, oprócz informacji określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2017/39, zawiera także wskazanie wysokości pomocy, o jaką ubiega się wnioskodawca.
3.  Do wniosku o pomoc dostawca, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do:
1) owoców i warzyw, dołącza oświadczenie szkoły podstawowej, z którą zawarł umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, o liczbie porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii owoce i warzywa wymienione w § 2,
2) mleka, dołącza oświadczenie szkoły podstawowej, z którą zawarł umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, o liczbie porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii mleko wymienione w § 2

- udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1, w okresie, którego dotyczy ten wniosek, określonej na podstawie prowadzonej przez tę szkołę ewidencji dostarczanych i udostępnianych w ramach programu owoców i warzyw lub mleka, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. a.

4.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, sporządza się na formularzach udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
§  11. 
1.  Pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn stawki pomocy określonej na rok szkolny 2020/2021 w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy na jedną porcję:
1) owoców i warzyw oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, której kopia została złożona w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 3, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, złożonym w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3, lub
2) mleka oraz liczby porcji mleka udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, której kopia została złożona w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 3, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, złożonym w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3.
2.  Jeżeli w ramach dostaw zrealizowanych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, lub zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a lub w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, nie dostarczono porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii owoce i warzywa wymienione w § 2, w liczbie określonej odpowiednio w ust. 2 pkt 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, łączną pomoc, w przeliczeniu na porcje udostępnione jednemu dziecku, o którym mowa w § 2, w którymkolwiek z tych okresów, przyznaje się w wysokości pomniejszonej o iloczyn:
1) różnicy minimalnej liczby porcji obejmujących dany produkt w kategorii owoce i warzywa wymieniony w § 2, określonej w ust. 2:
a) pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, lub
b) pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b

- i liczby rzeczywiście udostępnionych porcji obejmujących dany produkt w tej kategorii oraz

2) kwoty stanowiącej:
a) 50% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku jabłek i marchwi,
b) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku gruszek, śliwek, papryki słodkiej, pomidorów i kalarepy,
c) 150% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku soków owocowych, przecierów owocowych, zagęszczonych przecierów owocowych i rzodkiewek,
d) 200% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku truskawek.
3.  Jeżeli w ramach dostaw zrealizowanych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, lub zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a lub w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, nie dostarczono porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii mleko wymienione w § 2, w liczbie określonej odpowiednio w ust. 2 pkt 1 albo 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, łączną pomoc, w przeliczeniu na porcje udostępnione jednemu dziecku, o którym mowa w § 2, w którymkolwiek z tych okresów, przyznaje się w wysokości pomniejszonej o iloczyn:
1) różnicy minimalnej liczby porcji obejmujących dany produkt w kategorii mleko wymieniony w § 2, określonej w ust. 2:
a) pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia - w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, lub
b) pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia - w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b

- i liczby rzeczywiście udostępnionych porcji obejmujących dany produkt w tej kategorii oraz

2) kwoty stanowiącej:
a) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku mleka białego,
b) 150% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku jogurtu naturalnego,
c) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku kefiru naturalnego,
d) 200% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku serka twarogowego.
4.  6  Pomniejszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, nie stosuje się w przypadku braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz § 8 ust. 3 pkt 4 lit. b, w związku z zawieszeniem przez dyrektora szkoły podstawowej zajęć edukacyjnych na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).
§  12.  Pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka przyznaje się w terminie określonym w art. 5 ust. 3 rozporządzenia 2017/39, jeżeli zostały spełnione warunki wypłaty pomocy, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2017/39.
§  13. 
1.  Wykazy, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1576 oraz z 2020 r. poz. 1060), uznaje się za wykazy prowadzone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
2.  Podmioty wpisane do wykazów, o których mowa w § 7 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, uznaje się za podmioty zatwierdzone w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
§  13a.  7
1.  Dyrektorzy szkół podstawowych, którzy na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zawiesili zajęcia edukacyjne na czas oznaczony, niezwłocznie powiadamiają o tym:
1) dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na położenie szkoły podstawowej - w przypadku szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie, o którym mowa w § 4;
2) dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę dostawcy, z którym zawarły umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 - w przypadku szkół podstawowych, o których mowa w § 6.
2.  Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) kopię zawiadomienia, o którym mowa w § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
2) informację o zmianie:
a) łącznej liczby dzieci, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 1,
b) okresów udostępniania w szkole podstawowej owoców i warzyw lub mleka, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2

- w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych.

3.  Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1:
1) sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek;
2) może być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§  13b.  8  Owoce i warzywa lub mleko dostarczone do szkół podstawowych, o których mowa w § 6, zgodnie z umową zmienioną stosownie do § 8 ust. 3 pkt 5 w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych na czas oznaczony, które nie mogły zostać udostępnione dzieciom, o których mowa w § 2, mogą zostać udostępnione dzieciom, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka, uczęszczającym do:
1) klas VI-VIII - w przypadku szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;
2) klas III-V - w przypadku ogólnokształcących szkół baletowych;
3) oddziałów przedszkolnych - w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1  9  

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA OWOCÓW I WARZYW

1. Porcje owoców i warzyw są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po 9, 10, 11 albo 12 wybranych tygodni w każdym semestrze danego roku szkolnego.
2. Każdemu dziecku udostępnia się:
1) w pierwszym semestrze:
a) 8 porcji obejmujących jabłka - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,
b) 7 porcji obejmujących gruszki - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,
c) 3 porcje obejmujące śliwki - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,
d) 4 porcje obejmujące sok owocowy - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,2 l, lub przecier owocowy - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 100 g, lub zagęszczony przecier owocowy - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 100 g,
e) 4 porcje obejmujące marchew - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
f) 8 porcji obejmujących rzodkiewkę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
g) 2 porcje obejmujące paprykę słodką - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
h) 6 porcji obejmujących pomidory - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
i) 2 porcje obejmujące kalarepę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g;
2) w drugim semestrze:
a) 12 porcji obejmujących jabłka - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,
b) 4 porcje obejmujące gruszki - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,
c) 2 porcje obejmujące truskawki - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 100 g,
d) 4 porcje obejmujące sok owocowy - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,2 l, lub przecier owocowy - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 100 g, lub zagęszczony przecier owocowy - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 100 g,
e) 6 porcji obejmujących marchew - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
f) 8 porcji obejmujących rzodkiewkę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
g) 6 porcji obejmujących pomidory - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
h) 2 porcje obejmujące kalarepę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g.
3. Każdą porcję owoców i warzyw udostępnia się dzieciom innego dnia.
4. W każdym z tygodni, o których mowa w ust. 1, każdemu dziecku udostępnia się co najmniej 3 porcje owoców i warzyw.
5. Udostępniane dzieciom owoce i warzywa nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.
6. Jabłka, gruszki, śliwki, truskawki oraz rzodkiewki i pomidory udostępnia się dzieciom w całości.
7. Jabłka, gruszki, truskawki, śliwki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory i kalarepę udostępnia się dzieciom w stanie gotowym do bezpośredniego spożycia.
8. Truskawki, śliwki i paprykę słodką udostępnia się dzieciom w tym samym dniu, w którym zostały dostarczone do szkoły podstawowej.
9. Średnica pomidorów udostępnianych dzieciom w ramach porcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit. g, wynosi nie więcej niż 40 mm.
10. Jeżeli marchew, paprykę słodką lub kalarepę udostępnia się w częściach, to:
1) są one uzyskane z warzyw odpowiadających normom jakości handlowej obowiązującym zgodnie z art. 74 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.);
2) nie występują na nich objawy gnicia lub zepsucia, które powodowałyby ich niezdatność do spożycia.
11. Jeżeli owoce i warzywa udostępnia się w całości, to odpowiadają one normom jakości handlowej obowiązującym zgodnie z art. 74 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1.
12. Śliwki, truskawki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory i kalarepę podaje się w opakowaniach jednostkowych zapewniających zachowanie ich właściwej jakości. Oznakowanie umieszczone na tych opakowaniach obejmuje co najmniej informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a, e, f, g oraz h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.).
13. W szkołach, w których dzieciom wydaje się regularne posiłki, porcji owoców i warzyw nie udostępnia się na przerwach lekcyjnych, na których są wydawane takie posiłki.
ZAŁĄCZNIK Nr  2  10  

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA MLEKA

1. Porcje mleka są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po 9, 10, 11 albo 12 wybranych tygodni w każdym semestrze danego roku szkolnego.
2. Każdemu dziecku udostępnia się:
1) w pierwszym semestrze:
a) 32 porcje obejmujące mleko białe - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,25 l,
b) 4 porcje obejmujące jogurt naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,
c) 3 porcje obejmujące kefir naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,
d) 3 porcje obejmujące serek twarogowy - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g;
2) w drugim semestrze:
a) 32 porcje obejmujące mleko białe - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,25 l,
b) 4 porcje obejmujące jogurt naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,
c) 3 porcje obejmujące kefir naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,
d) 3 porcje obejmujące serek twarogowy - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g.
3. Każdą porcję mleka udostępnia się dzieciom innego dnia.
4. W każdym z tygodni, o których mowa w ust. 1, każdemu dziecku udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka.
5. Opakowania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2 lit. b-d, z wyjątkiem opakowań jogurtu pitnego i kefiru pitnego, są udostępniane dzieciom wraz z łyżeczkami, przy czym łyżeczki te nie muszą stanowić integralnej części opakowania.
6. Minimalna zawartość tłuszczu w mleku udostępnianym dzieciom w przypadku mleka białego, jogurtu naturalnego oraz kefiru naturalnego wynosi 1%.
7. W szkołach, w których dzieciom wydaje się regularne posiłki, porcji mleka nie udostępnia się na przerwach lekcyjnych, na których są wydawane takie posiłki.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 § 9 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 22 października 2020 r. (Dz.U.2020.1885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2020 r.
3 § 9 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 22 października 2020 r. (Dz.U.2020.1885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2020 r.
4 § 10 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 22 października 2020 r. (Dz.U.2020.1885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2020 r.
5 § 10 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 22 października 2020 r. (Dz.U.2020.1885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2020 r.
6 § 11 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 października 2020 r. (Dz.U.2020.1885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2020 r.
7 § 13a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 października 2020 r. (Dz.U.2020.1885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2020 r.
8 § 13b dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 października 2020 r. (Dz.U.2020.1885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2020 r.
9 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 22 października 2020 r. (Dz.U.2020.1885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2020 r.
10 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 22 października 2020 r. (Dz.U.2020.1885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1511

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.
Data aktu: 28/08/2020
Data ogłoszenia: 02/09/2020
Data wejścia w życie: 03/09/2020