Dodatki do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2020.1468
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Na podstawie art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087 i 1106) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki otrzymywania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", następujących dodatków do uposażenia zasadniczego:
a) dodatku za stopień służbowy,
b) dodatku funkcyjnego na stanowisku kierowniczym, zwanego dalej "dodatkiem funkcyjnym",
c) dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami,
d) dodatków uzasadnionych szczególnymi warunkami pełnienia służby;
2) wysokość dodatków, o których mowa w pkt 1.
§  2.  Wysokość dodatku za stopień służbowy ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Warunkiem otrzymywania dodatku funkcyjnego jest pełnienie służby stałej na stanowisku kierowniczym.
2.  Wysokość dodatku funkcyjnego jest ustalana z uwzględnieniem:
1) liczby funkcjonariuszy pełniących służbę lub osób zatrudnionych, odpowiednio, w podległej jednostce, pionie lub komórce organizacyjnej;
2) zakresu odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku służbowym.
3.  Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami jest dodatek za opiekę nad psem służbowym wykorzystywanym w służbie.
2.  Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w ust. 1, jest powierzenie funkcjonariuszowi opieki nad psem służbowym wykorzystywanym w służbie i sprawowanie przez niego tej opieki.
3.  Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala się z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,203.
4.  W przypadku sprawowania opieki nad:
1) więcej niż jednym psem służbowym wykorzystywanym w służbie, dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 3;
2) jednym psem służbowym wykorzystywanym w służbie przez kilku funkcjonariuszy, dodatek z tego tytułu, przypadający na jednego funkcjonariusza, stanowi część stawki określonej w ust. 3, uzyskanej po jej podziale przez liczbę funkcjonariuszy sprawujących opiekę nad jednym psem.
§  5.  Dodatkami uzasadnionymi szczególnymi warunkami pełnienia służby są:
1) dodatek za wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego;
2) dodatek za służbę w porze nocnej;
3) dodatek specjalny.
§  6. 
1.  Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1, jest osobiste wykonywanie przez funkcjonariusza pełniącego służbę w komórce egzekucyjnej czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego, z uwzględnieniem terminowości i efektywności podjętych działań oraz rodzaju prowadzonych spraw.
2.  Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1, ustala się do wysokości 50% uposażenia zasadniczego.
3.  Zasadność otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1, oraz jego wysokość są weryfikowane co 3 miesiące.
§  7. 
1.  Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 2, jest pełnienie służby w porze nocnej.
2.  Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 2, ustala się za każdą godzinę służby w porze nocnej, w kwocie 20% godzinowej stawki uposażenia zasadniczego, stanowiącej iloraz miesięcznego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza i liczby godzin służby w danym miesiącu, jednak nie niższej niż w kwocie 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§  8. 
1.  Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 3, jest wykonywanie:
1) okresowo zwiększonych obowiązków służbowych lub dodatkowo powierzonych zadań;
2) zadań o wysokim stopniu złożoności, odpowiedzialności lub ryzyka.
2.  Dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 3, może być przyznany na czas określony, nie dłużej jednak niż na czas wykonywania obowiązków lub zadań określonych w ust. 1.
3.  Zasadność otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 3, jest weryfikowana co najmniej raz na rok.
4.  Dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 3, jest wypłacany w ramach posiadanych środków na uposażenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% uposażenia zasadniczego.
§  9.  Wysokość dodatków określonych w rozporządzeniu, po ich wyliczeniu, zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA STOPNI SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ I ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ, SŁUŻĄCE DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU ZA STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp. Stopień służbowy Mnożnik kwoty bazowej
1 Generał 0,892
2 Nadinspektor 0,785
3 Inspektor 0,732
4 Młodszy inspektor 0,705
5 Podinspektor 0,678
6 Nadkomisarz 0,625
7 Komisarz 0,598
8 Podkomisarz 0,572
9 Starszy aspirant 0,518
10 Aspirant 0,491
11 Młodszy aspirant 0,465
12 Starszy rachmistrz 0,438
13 Rachmistrz 0,411
14 Młodszy rachmistrz 0,385
15 Starszy rewident 0,358
16 Rewident 0,331
17 Młodszy rewident 0,305
18 Starszy aplikant 0,278
19 Aplikant 0,251
ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STANOWISK SŁUŻBOWYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH

I.

MINISTERSTWO FINANSÓW

Stanowisko służbowe Mnożnik kwoty bazowej
Szef Krajowej Administracji Skarbowej 1,131
zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 0,907
naczelnik wydziału 0,427
0,320
II.

IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, URZĘDY SKARBOWE I URZĘDY CELNO-SKARBOWE

Stanowisko służbowe Mnożnik kwoty bazowej
dyrektor izby 0,748
0,588
0,481
zastępca dyrektora izby, naczelnik urzędu 0,481
0,374
0,267
zastępca naczelnika urzędu, kierownik oddziału, naczelnik wydziału, kierownik działu, zastępca kierownika oddziału, zastępca naczelnika wydziału, kierownik referatu, kierownik zmiany 0,427
0,321
0,214
dowódca jednostki pływającej 0,107
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2019.2265)
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków (Dz. U. z 2016 r. poz. 568 i 776), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1468 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dodatki do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Data aktu: 24/02/2017
Data ogłoszenia: 27/08/2020
Data wejścia w życie: 01/03/2017