Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Dz.U.20.1464
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Na podstawie art. 176a ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje, zawartość, tryb sporządzania oraz aktualizacji przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, zwanego dalej "przedsiębiorcą", planu działań w przypadku wystąpienia:
a) sytuacji kryzysowych,
b) stanów nadzwyczajnych,
c) bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa lub integralności infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorcy lub świadczonych przez niego usług

- zwanych dalej "sytuacjami szczególnych zagrożeń";

2) organy uzgadniające plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, zwany dalej "planem", oraz zakres tych uzgodnień;
3) rodzaje przedsiębiorców obowiązanych do uzgadniania zawartości planu;
4) rodzaje działalności telekomunikacyjnej niepodlegającej obowiązkowi sporządzania planu;
5) rodzaje przedsiębiorców niepodlegających obowiązkowi sporządzania planu.
§  2. 
1.  Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca:
1) którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe kwocie 10 milionów złotych lub mniejsze od tej kwoty lub
2) który wykonuje działalność telekomunikacyjną:
a) polegającą wyłącznie na dostarczaniu udogodnień towarzyszących,
b) wyłącznie na obszarze mniejszym od granic administracyjnych jednego powiatu, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
c) polegającą wyłącznie na dostarczaniu sieci lub łączy telekomunikacyjnych dzierżawionych od innego przedsiębiorcy,
d) polegającą wyłącznie na sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej świadczonej przez innego dostawcę usług,
e) polegającą wyłącznie na rozprowadzaniu lub rozpowszechnianiu programów radiofonicznych lub telewizyjnych,
f) polegającą wyłącznie na świadczeniu usług dostępu do sieci Internet za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej obsługującej do 1000 zakończeń sieci posiadających własny adres IP,
g) wyłącznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
2.  Wymienione w ust. 1 kryteria wyłączające obowiązek sporządzenia planu nie mają zastosowania do przedsiębiorców, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320, z 2002 r. poz. 1571 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568), zwanych dalej "przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym", dla których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw informatyzacji albo Minister Obrony Narodowej.
§  3.  Przedsiębiorca sporządza plan:
1) obejmujący zakres wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, z wyłączeniem działalności telekomunikacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;
2) dla faktycznego obszaru wykonywania działalności telekomunikacyjnej;
3) w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej.
§  4. 
1.  Przedsiębiorcy tworzący grupę kapitałową, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), mogą sporządzać wspólny plan dla przedsiębiorców wchodzących w skład grupy kapitałowej, z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w § 2 ust. 1, zwany dalej "planem grupy kapitałowej".
2.  W przypadku sporządzania planu grupy kapitałowej jednostka dominująca w grupie kapitałowej:
1) informuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE", o zamiarze sporządzenia planu grupy kapitałowej, wskazując strukturę grupy kapitałowej;
2) dokonuje sporządzenia, uzgodnienia i aktualizacji planu grupy kapitałowej, zgodnie z § 3 i 5-9.
3.  W przypadku gdy jednostką dominującą w grupie kapitałowej jest przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust. 1, wyznacza on jedną z jednostek zależnych do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, i przekazuje Prezesowi UKE informacje o wyznaczonej jednostce zależnej wraz z informacją, o której mowa w ust. 2 pkt 1.
§  5. 
1.  Przedsiębiorca sporządzający plan występuje do organów, o których mowa w § 8, zwanych dalej "organami uzgadniającymi plan", o udostępnienie danych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3.
2.  Organy uzgadniające plan udostępniają dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3, lub wskazują inne organy administracji rządowej właściwe do udostępnienia tych danych.
3.  Dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3, są udostępniane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia przedsiębiorcy o udostępnienie danych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3.
§  6. 
1.  Przedsiębiorca sporządzający plan dokonuje analizy i oceny:
1) zagrożeń środowiskowych lub fizycznych na obszarze, na którym faktycznie wykonuje działalność telekomunikacyjną, oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i integralność wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczonych usług, na podstawie danych udostępnionych przez właściwych terytorialnie wojewodów;
2) bezpieczeństwa i integralności wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczonych usług, w tym ochrony przed wystąpieniem incydentów w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369), na podstawie dostępnych informacji o zaistniałych incydentach oraz potencjalnych przyczynach ich wystąpienia;
3) potrzeb w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego:
a) podmiotów i służb wykonujących zadania w zakresie ratownictwa oraz niesienia pomocy ludności,
b) podmiotów i służb wykonujących zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) podmiotów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego

- zwanych dalej "właściwymi podmiotami i służbami", na podstawie danych udostępnionych przez organy uzgadniające plan lub inne organy administracji rządowej wskazane przez organy uzgadniające plan, a także oceny możliwości zaspokojenia tych potrzeb.

2.  Dokonując analiz i ocen, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca bierze również pod uwagę własne dane o zaistniałych w przeszłości naruszeniach bezpieczeństwa lub integralności infrastruktury telekomunikacyjnej lub świadczonych usług.
§  7. 
1.  Plan zawiera:
1) dane identyfikujące przedsiębiorcę, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej "ustawą";
2) stanowiska służbowe, adresy, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej osób odpowiedzialnych za sporządzenie planu wraz z określeniem zakresu ich kompetencji;
3) wykaz przeprowadzonych uzgodnień wraz z potwierdzeniem ich dokonania przez organy uzgadniające plan;
4) ogólną charakterystykę prowadzonej działalności telekomunikacyjnej, w tym faktyczny obszar działalności, opis świadczonych usług z uwzględnieniem zakresu współpracy z podmiotami zewnętrznymi, niezbędnej do świadczenia tych usług, oraz wykaz i położenie elementów infrastruktury telekomunikacyjnej o znaczeniu kluczowym dla funkcjonowania przedsiębiorcy, wraz z opisem przewidywanych skutków ich zakłóconego działania;
5) opis struktury organizacyjnej przedsiębiorcy właściwej w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym wykaz stanowisk wraz z wykazem zadań w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową po wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa lub integralności infrastruktury telekomunikacyjnej lub świadczonych usług, z podaniem adresów lub siedzib, numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej;
6) wykaz wdrożonych procedur współpracy przedsiębiorcy w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w szczególności dotyczących zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, z innymi przedsiębiorcami oraz zagranicznymi operatorami telekomunikacyjnymi, w szczególności z operatorami państw sąsiadujących;
7) procedury współpracy z organami uzgadniającymi plan oraz z właściwymi podmiotami i służbami, w zakresie:
a) utrzymania ciągłości, a w przypadku jej utraty - odtwarzania świadczenia usług telekomunikacyjnych i dostarczania sieci telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla właściwych podmiotów i służb oraz wyniku analizy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3,
b) sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania o sytuacji szczególnego zagrożenia, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem stanowisk służbowych, właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorcy oraz organów uzgadniających plan lub właściwych podmiotów i służb, zawierającym informacje o zakresie kompetencji w ramach tych stanowisk oraz dane kontaktowe: adresy lub siedziby, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej;
8) wyniki analiz i ocen, o których mowa w:
a) § 6 ust. 1 pkt 1 - mogą być przedstawione w postaci mapy ryzyka lub mapy zagrożeń w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695), zwanej dalej "ustawą o zarządzaniu kryzysowym",
b) § 6 ust. 1 pkt 2 - mogą być przedstawione w postaci mapy ryzyka w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
c) § 6 ust. 1 pkt 3 - mogą być przedstawione w postaci zestawienia tabelarycznego;
9) procedurę udostępniania innym przedsiębiorcom lub właściwym podmiotom i służbom urządzeń telekomunikacyjnych przedsiębiorcy, niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczych, wraz ze wskazaniem dokumentu określającego tę procedurę;
10) opis wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod zapobiegania zagrożeniom, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 175d ustawy, albo wskazanie dokumentu zawierającego opis tych środków i metod, o ile został ustanowiony;
11) charakterystykę asortymentową i ilościową rezerw przeznaczonych na utrzymanie ciągłości świadczenia usług oraz ich odtworzenia w sytuacjach szczególnych zagrożeń lub opis sposobów współpracy z dostawcami sprzętu oraz usług serwisowych i naprawczych;
12) wykaz wdrożonych systemów monitorowania i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczonych usług przed zakłóceniami i skutkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności lub incydentów oraz wykaz procedur działania i środków wdrażanych w sytuacjach szczególnych zagrożeń dla zabezpieczenia wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorcy;
13) opis możliwości zasilania w energię elektryczną infrastruktury telekomunikacyjnej służącej utrzymaniu ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych i dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej albo wskazanie dokumentu określającego takie możliwości;
14) wykaz przedsięwzięć podejmowanych w zakresie przygotowań technicznych i organizacyjnych, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w działalności telekomunikacyjnej przewidzianych ustawą, wraz ze wskazaniem dokumentu normującego wprowadzanie takich przedsięwzięć;
15) informację, czy przedsiębiorca sporządza odrębny plan ochrony infrastruktury krytycznej w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
2.  Plan sporządzany przez przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym zawiera elementy określone w ust. 1 oraz:
1) wykaz elementów sieci telekomunikacyjnej oraz sposób ich przygotowania do zapewnienia telekomunikacji na potrzeby właściwych podmiotów i służb wraz z procedurami uruchamiania tych elementów;
2) wykaz obiektów i elementów infrastruktury telekomunikacyjnej dostosowanych do współpracy z ruchomymi urządzeniami telekomunikacyjnymi używanymi przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, wraz z procedurami ich użycia;
3) wykaz umów dotyczących realizacji zadań na rzecz obronności państwa.
3.  Plan zawiera wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, o ile potrzeby dotyczące elementów i obiektów zostały wskazane przez organy uzgadniające plan lub inne organy administracji rządowej, które zostały wskazane przez organy uzgadniające plan w udostępnionych danych dotyczących potrzeb, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.
4.  W planie grupy kapitałowej informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 14, podaje się osobno dla każdego z przedsiębiorców wchodzących w skład tej grupy.
§  8. 
1.  Przedsiębiorca sporządzający plan przesyła jego projekt i dokonuje uzgodnień z:
1) ministrem właściwym do spraw informatyzacji i właściwymi terytorialnie wojewodami - w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 7;
2) Prezesem UKE - w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 7 i 14.
2.  Przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym przesyła projekt planu i dokonuje jego uzgodnień z:
1) Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 pkt 1 i 2;
2) ministrem właściwym do spraw informatyzacji, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz właściwymi terytorialnie wojewodami - w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 7;
3) Prezesem UKE - w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 7 i 14.
3.  Projekt planu, o którym mowa w ust. 1 i 2, przesyłany jest w formie dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie .doc(x), .odt albo .pdf, a w przypadku braku takiej możliwości w postaci papierowej.
4.  Organy uzgadniające plan uzgadniają plan i przesyłają potwierdzenie uzgodnienia planu w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu planu lub odmawiają uzgodnienia planu, określając przyczynę braku uzgodnienia, oraz wyznaczają termin jego uzupełnienia i ponownego przesłania do uzgodnienia nie krótszy niż 14 dni.
§  9. 
1.  Przedsiębiorca przekazuje Prezesowi UKE plan uzgodniony z organami uzgadniającymi plan.
2.  Plan, o którym mowa w ust. 1, przekazywany jest w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego przez przedsiębiorcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, zapisanego w formacie .doc(x), .odt albo .pdf, z wyłączeniem elektronicznej kopii stanowiącej obraz pierwotnego dokumentu.
3.  W przypadku braku możliwości przekazania planu w formie, o której mowa w ust. 2, plan przekazywany jest w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym.
4.  W przypadku stwierdzenia, że plan nie zawiera elementów, o których mowa w § 7, lub nie został uzgodniony z organami uzgadniającymi plan w sposób i w zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2, Prezes UKE, nie później niż 30 dni od dnia otrzymania planu, wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia, wyznaczając termin jego uzupełnienia nie krótszy niż 14 dni.
5.  Na wniosek organów uzgadniających plan przedsiębiorca sporządza i przekazuje nieodpłatnie wyciąg z planu w zakresie zagadnień podlegających uzgodnieniom.
§  10. 
1.  Plan podlega aktualizacji w trybie określonym w § 4-6 i 8-9 nie rzadziej niż raz na trzy lata lub w przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na jego zawartość, a w szczególności:
1) zmian w infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz zakresie wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, wpływających na zmianę sposobu i formy realizacji planu;
2) zmiany danych identyfikujących przedsiębiorcę, procedur współpracy z organami uzgadniającymi plan;
3) istotnej zmiany:
a) danych dotyczących zagrożeń, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1,
b) sytuacji w zakresie występowania naruszeń bezpieczeństwa lub integralności infrastruktury telekomunikacyjnej lub świadczonych usług, w tym związanych z wystąpieniem incydentów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;
4) na wniosek organów uzgadniających plan lub wskazanych przez te organy organów administracji rządowej, odpowiednio do ich kompetencji, uzasadniony zmianami potrzeb, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.
2.  Przedsiębiorca niezwłocznie dokonuje aktualizacji planu po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz przesyła zaktualizowaną część planu organom uzgadniającym plan.
3.  Aktualizacja planu w zakresie, o którym mowa w:
1) § 7 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 - wymaga uzgodnienia z organami uzgadniającymi plan, w zakresie ich kompetencji;
2) § 7 ust. 1 pkt 7 i 14 - wymaga uzgodnienia z Prezesem UKE.
§  11. 
1.  Przedsiębiorca sporządza i uzgadnia plan zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu aktualizacji okresowej planu sporządzonego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów dotychczasowych.
2.  Plany przedsiębiorców sporządzone, uzgodnione i wprowadzone do stosowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują aktualność do upływu terminu ich sporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. poz. 77, z 2016 r. poz. 1798 oraz z 2017 r. poz. 2307), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020