Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.2020.1461
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 29 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 23 i w § 26 w ust. 3 wyrazy "Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie" zastępuje się wyrazami "Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego";
2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia wejścia w życie nowego wzoru książki operatora określonego w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia książkę operatora wydaje się zgodnie z wzorem książki operatora maszyn roboczych określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  3.  W sprawach uzyskania uprawnień do obsługi maszyn roboczych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe z tym, że książkę operatora wydaje się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  4.  Uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz przed dniem wejścia w życie § 1 pkt 2 w zakresie załączników nr 1 i 2 zachowują moc.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie załącznika nr 1, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz § 1 pkt 2 w zakresie załącznika nr 2, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH, DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych
Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie Klasa określona w świadectwie
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Koparki jednonaczyniowe masa eksploatacyjna tony do 25 - wszystkie
2 Koparkoładowarki1) - wszystkie - -
3 Koparko spycharki wszystkie
4 Koparki wielonaczyniowe2),3) wszystkie
5 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów - wszystkie - -
6 Spycharki moc silnika kW do 110 " wszystkie
7 Równiarki - - - wszystkie
8 Zgarniarki - - - wszystkie
9 Ładowarki j ednonaczyniowe4) masa eksploatacyjna tony do 20 - wszystkie
10 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające - - wszystkie -
11 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające - - wszystkie -
12 Pogłębiarki ssące śródlądowe - wszystkie - -
13 Palownice - - wszystkie -
14 Kafary5) - bez klasy
15 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania5) - wszystkie - -
16 Wiertnice do kotwi 5) - bez klasy
17 Wiertnice dla technologii bezwykopowych5) 0 rury mm do 800 wszystkie -

1) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy eksploatacyjnej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy eksploatacyjnej oraz koparkospycharki.

2) Z wyłączeniem koparek wielonaczyniowych o wydajności powyżej 500 m3/h.

3) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki wielonaczyniowej łańcuchowej do rowów.

4) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.

5) Z wyłączeniem narzędzi ręcznych.

Grupa II. Maszyny do robót drogowych

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzuj ąca maszynę lub urządzenie Klasa określona w świadectwie
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych wszystkie
2 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowych wszystkie
3 Repavery i remixery - bez klasy
4 Remontery nawierzchni dróg - wszystkie - -
5 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne - - - wszystkie
6 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - wszystkie - -
7 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych - - wszystkie -
8 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych - - wszystkie -
9 Maszyny do stabilizacji gruntów - wszystkie - -
10 Walce drogowe1) - - wszystkie -
11 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew2) " wszystkie - -

1) Nie dotyczy walców doczepnych.

2) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 1141), upoważniają do obsługi tego urządzenia.

Grupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzuj ąca maszynę lub urządzenie Klasa określona w świadectwie
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Wielozadaniowe nośniki osprzętów1) - bez klasy
2 Pompy do mieszanki betonowej - wszystkie - -
3 Podajniki do betonu - wszystkie - -
4 Rusztowania budowlano - montażowe metalowe - montaż i demontaż bez klasy

1) Wielozadaniowych nośników osprzętów nie stanowią wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR KSIĄŻKI OPERATORA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR KSIĄŻKI OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH

1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1461

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Data aktu: 29/07/2020
Data ogłoszenia: 27/08/2020
Data wejścia w życie: 28/08/2021, 28/11/2020, 11/09/2020