Ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposób prowadzenia listy ekspertów oraz tryb wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

Dz.U.2020.1453
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy
Na podstawie art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą";
2) tryb wpisywania nauczycieli na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwaną dalej "listą ekspertów";
3) sposób prowadzenia listy ekspertów;
4) tryb skreślania ekspertów z listy ekspertów.
§  2.  Określa się ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Wpis na listę ekspertów następuje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę.
2.  Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) miejsce pracy i zajmowane stanowisko;
3) adres zamieszkania;
4) adres do korespondencji;
5) numer telefonu;
6) adres poczty elektronicznej.
3.  Do wniosku należy dołączyć:
1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
2) poświadczoną kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
3) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 i 4 ustawy;
4) zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów;
5) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie jednego z warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 ustawy;
6) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4 ustawy;
7) oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 7 ustawy;
8) rekomendację, o której mowa w art. 9g ust. 11a pkt 8 ustawy.
9) (uchylony).
4.  Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§  4. 
1.  Wpis na listę ekspertów następuje po stwierdzeniu spełnienia wymagań i warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a i 11b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  W przypadku nauczyciela będącego konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, przed wpisaniem nauczyciela na listę ekspertów, kieruje jego wniosek do akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  5.  Wpis na listę ekspertów obejmuje następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) posiadane kwalifikacje zawodowe;
3) zajmowane obecnie stanowisko;
4) (uchylony);
5) adres do korespondencji;
6) numer telefonu;
7) adres poczty elektronicznej.
§  6.  W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 5, ekspert zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§  7.  Lista ekspertów jest prowadzona w formie elektronicznej bazy danych.
§  8. 
1.  Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje:
1) na pisemny wniosek eksperta;
2) na pisemny, umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 2 ustawy.
2.  Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 3-5 ustawy.
§  9.  Do wniosków o wpis na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  10.  Dotychczasowa lista ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy staje się listą ekspertów, o której mowa w § 7.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIK

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

Główne założenia

Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza część szkolenia jest realizowana w formie samokształcenia w kształceniu na odległość i jest zakończona egzaminem testowym. Druga część szkolenia obejmuje zajęcia realizowane w formach bezpośrednich i jest zakończona egzaminem testowym.

Podstawowe treści programowe Minimalna liczba godzin
ogółem wykłady (kształcenie na odległość) ćwiczenia (w formie bezpośredniej)
1 2 3 4
1. Rola eksperta:

1) kontekst społeczny i cele pracy eksperta;

2) zakres i granice autonomii eksperta;

3) prawne usytuowanie eksperta w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej;

4) edukacyjny kontekst pracy eksperta w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.

1,5 1,5 -
2. Prawo w pracy eksperta:

1) źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) kontekst społeczny zmian w prawie dotyczącym systemu oświaty;

3) prawo w szkole i placówce oświatowej (statuty, regulaminy, zarządzenia dyrektora, uchwały rady pedagogicznej);

4) podstawy prawne systemu awansu zawodowego nauczycieli (cele, założenia, system, praktyka).

6 6 -
3. Zespołowy charakter pracy eksperta:

1) komisja egzaminacyjna i kwalifikacyjna jako zespół zadaniowy - grupa a zespół:

a) etapy rozwoju zespołu zadaniowego,

b) role członków zespołu zadaniowego,

c) działanie członków komisji wynikające z przepisów prawa i pełnionych ról zespołowych;

2) decyzje indywidualne i grupowe w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej:

a) wpływ stylu komunikacji na decyzje podejmowane przez komisję,

b) czynniki wpływające na jakość podejmowanych decyzji.

11 2 9
4. Egzamin i rozmowa przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną i kwalifikacyjną:

1) psychologiczne aspekty sytuacji egzaminacyjnej;

2) rozmowa jako rodzaj interakcji;

3) przebieg egzaminu i rozmowy;

4) formułowanie i zadawanie pytań;

5) rola eksperta w przeprowadzeniu egzaminu i rozmowy.

11 2 9
5. Ocenianie dorobku zawodowego nauczyciela:

1) rozwój zawodowy nauczyciela;

2) dorobek zawodowy nauczyciela;

3) psychologiczne aspekty oceniania;

4) ocena spełnienia niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia awansu zawodowego, zgodnie z przepisami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

5) kryteria oceny spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 4;

6) uzasadnienie oceny spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 4.

18,5 3 15,5
6. Warsztat pracy eksperta:

1) pojęcie warsztatu pracy;

2) elementy warsztatu pracy eksperta;

3) refleksja nad własnym warsztatem pracy;

4) projektowanie własnego rozwoju.

6 2 4
7. Etyczne aspekty pracy eksperta:

1) funkcje etyki, w tym etyki zawodowej, we współczesnym społeczeństwie;

2) normy etyczne w pracy eksperta;

3) konflikty moralne eksperta i sposoby radzenia sobie z nimi.

6 2 4
Razem minimalna liczba godzin 60 18,5 41,5
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U.2019.2268).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz.U.2005.104.873).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1453 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposób prowadzenia listy ekspertów oraz tryb wpisywania i skreślania ekspertów z listy.
Data aktu: 01/03/2013
Data ogłoszenia: 26/08/2020
Data wejścia w życie: 16/03/2013