Szczegółowy wykaz surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykaz paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej.

Dz.U.2020.1373
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy wykaz:
1) surowców oraz produktów naftowych uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów interwencyjnych;
2) surowców oraz paliw, w których tworzy się zapasy interwencyjne, w podziale na kategorie (grupy), uwzględniając możliwość zamiennego utrzymywania zapasów tych paliw w ramach danej kategorii;
3) paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej.
§  2.  Podczas ustalania wymaganej ilości zapasów interwencyjnych uwzględnia się surowce i produkty naftowe oznaczone następującymi kodami CN:
1) ropa naftowa oraz kondensat gazu ziemnego NGL - 2709 00;
2) półprodukty rafineryjne:
a) 2707 50 00,
b) 2710 12 11,
c) 2710 12 15,
d) 2710 19 11,
e) 2710 19 15,
f) 2710 19 31,
g) 2710 19 35,
h) 2710 19 51,
i) 2710 19 55;
3) gaz rafineryjny - 2711 29 00;
4) gaz płynny (LPG):
a) 2711 12,
b) 2711 13,
c) 2711 14 00,
d) 2711 19 00;
5) benzyny silnikowe:
a) 2707 50 00,
b) 2710 12 25,
c) 2710 12 41,
d) 2710 12 45,
e) 2710 12 49;
6) benzyny lotnicze -2710 1231;
7) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych - 2710 12 70;
8) paliwa typu nafty do silników odrzutowych - 2710 1921;
9) inne rodzaje nafty:
a) 2710 19 25,
b) 2710 19 29;
10) oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe:
a) 2710 19 43,
b) 2710 19 46,
c) 2710 19 47,
d) 2710 19 48,
e) 2710 20 11,
f) 2710 20 16,
g) 2710 20 19;
11) ciężkie oleje opałowe:
a) 2707 99 99,
b) 2710 19 62,
c) 2710 19 66,
d) 2710 19 67,
e) 2710 20 32,
f) 2710 20 38,
g) 2710 20 90;
12) benzyny lakowe i przemysłowe -2710 1221;
13) smary:
a) 2710 19 71,
b) 2710 19 75,
c) 2710 19 81,
d) 2710 19 83,
e) 2710 19 85,
f) 2710 19 87,
g) 2710 19 91,
h) 2710 19 93,
i) 2710 19 99;
14) asfalty-2713 20 00;
15) parafiny:
a) 2712 10,
b) 2712 20,
c) 2712 90;
16) koks naftowy:
a) 2713 11 00,
b) 2713 12 00.
§  3.  Producenci i handlowcy, obliczając wymaganą ilość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, uwzględniają surowce i produkty naftowe wskazane w § 2 w pkt 1, z wyłączeniem kondensatu gazu ziemnego NGL, oraz w pkt 4-11.
§  4.  Zapasy interwencyjne tworzy się w surowcach i paliwach oznaczonych następującymi kodami CN:
1) ropa naftowa - 2709 00,
2) gaz płynny (LPG):
a) 2711 12,
b) 2711 13,
c) 2711 14 00,
d) 2711 19 00,
3) benzyny silnikowe:
a) 2707 50 00,
b) 2710 12 25,
c) 2710 12 41,
d) 2710 12 45,
e) 2710 12 49,
4) benzyny lotnicze -2710 1231,
5) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych - 2710 12 70,
6) paliwa typu nafty do silników odrzutowych -2710 1921,
7) inne rodzaje nafty:
a) 2710 19 25,
b) 2710 19 29,
8) oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe:
a) 2710 19 43,
b) 2710 19 46,
c) 2710 19 47,
d) 2710 19 48,
e) 2710 20 11,
f) 2710 20 16,
g) 2710 20 19,
9) ciężkie oleje opałowe:
a) 2707 99 99,
b) 2710 19 62,
c) 2710 19 66,
d) 2710 19 67,
e) 2710 20 32,
f) 2710 20 38,
g) 2710 20 90

- w tym również zawierające dodatki bez względu na ich ilość.

§  5.  Zapasy interwencyjne paliw mogą być utrzymywane zamiennie w zakresie następujących kategorii:
1) benzyny, o których mowa w § 4 pkt 3-5;
2) oleje, o których mowa w § 4 pkt 6-8;
3) oleje ciężkie, o których mowa w § 4 pkt 9.
§  6.  Podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej stanowią paliwa oznaczone następującymi kodami CN:
1) gaz płynny (LPG):
a) 2711 12,
b) 2711 13,
c) 2711 14 00,
d) 2711 19 00;
2) benzyny silnikowe:
a) 2707 50 00,
b) 2710 12 25,
c) 2710 12 41,
d) 2710 12 45,
e) 2710 12 49;
3) benzyny lotnicze - 2710 12 31,
4) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych - 2710 12 70;
5) paliwa typu nafty do silników odrzutowych - 2710 19 21,
6) inne rodzaje nafty:
a) 2710 19 25,
b) 2710 19 29;
7) oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe:
a) 2710 19 43,
b) 2710 19 46,
c) 2710 19 47,
d) 2710 19 48,
e) 2710 20 11,
f) 2710 20 16,
g) 2710 20 19;
8) ciężkie oleje opałowe:
a) 2707 99 99,
b) 2710 19 62,
c) 2710 19 66,
d) 2710 19 67,
e) 2710 20 32,
f) 2710 20 38,
g) 2710 20 90.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. 2
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej (Dz. U. poz. 1806), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 266 i 1592).

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Wzajemne uznawanie towarów - będzie kara za fałszywe oświadczenia

W czwartek 10 września wchodzą przepisy, która pozwalają administracji nałożyć do 100 tysięcy złotych kary za błędy w oświadczeniach o wzajemnym uznawaniu towarów w ramach Unii Europejskiej. Chodzi o ustawę o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów

Jolanta Ojczyk 10.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1373

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy wykaz surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykaz paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej.
Data aktu: 07/08/2020
Data ogłoszenia: 12/08/2020
Data wejścia w życie: 01/09/2020